Make your own free website on Tripod.com
 
 
monographs ¸ð¼¨Ç¸û

1. º¢Å§Â¡¸ÍÅ¡Á¢¸Ç¢ý Á¸¡Å¡ì¸¢Âô ¦À¡Õû

     ¨ºÅÁ½¢ ¿¡. ¦ºøÄôÀ¡
 
 

Ó¾ø š츢Âõ ­Ãñ¼¡õ š츢Âõ ãýÈ¡õ š츢Âõ ¿¡ý¸¡õ š츢Âõ

2. ²¸òÐÅÓõ ±¾¢÷Å¡¾Óõ
 

    ¦ÁªÄÅ¢ ±, «ôÐø Å¡ô À¡¸Å¢
 
 

Ó¾ø À̾¢  ­Ãñ¼¡õ À̾¢ ãýÈ¡õ À̾¢

3. иÇÚ§À¡¾ì ¸ð¼¨Ç  TukaLaRu pootak kaddaLai Tamil with English trnaslation)
 

Introduction  Text  áø


HOME