Make your own free website on Tripod.com
 

        Àò¾¡õ ÀòÐ


«ýÀ÷¸§Ç,
­Ç¨Á ¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ýÛû µ÷ §À¡Ã¡ð¼õ. µ÷ Àø¸¨Ä¢ø ¬º¢Ã¢ÂÉ¡¸ À½¢ÒâÔõ ±ÉìÌ ¬öž¢§Ä§Â «¾¢¸ ¿¡ð¼õ. ¯ûÇò¾¢ý «Ê¾Äò¾¢ø «¨Éò¨¾Ôõ Ţ𦼡Ðí¸¢ ¿¢ü¸ §ÅñÎõ ±ý§È¡÷ ÐÈ×î º¢ó¾¨É. ¬Â¢Ûõ ±ÉÐ Å¡ú쨸 «ôÀÊ «¨ÁÂÅ¢ø¨Ä. ­øÄÈò¨¾ ¾Å¢÷ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ ¸Î¨Á¡¸ ¯¨ÆôÀ¨¾Ôõ    ±ýÉ¡ø  ¿¢Úò¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. Å¡ú쨸 §À¡Ã¡ð¼ ÁÂÁ¡¸§Å «¨ÁóÐÅ¢ð¼Ð. ¬Â¢Ûõ ­ÅüÈ¢ý ÅÆ¢ ´ý¨È «È¢óЦ¸¡ñ§¼ý : ´Ðí¸¢ ¿¢üÀ¾¡ø ´ýÚõ ¬Å¾¢ø¨Ä, ¯ñ¨Á ¦Áö»¡ÉÓõ ¸¢ð¼¡Ð. Àﺸ¢Õò¾¢ÂÉ¡¸¢Â «ôÀÃõ¦À¡Õû «¸ò§¾ ¦ÁöÌÕÅ¡¸  ¿¢ýÚ, ´ÕŨɠ «¸ÅÈò¾¢Öõ ÒÈÅÈò¾¢Öõ «Øò¾¢§Â ¬ÆÁ¡É ¯ñ¨Á¸¨Ç ¯½÷òи¢ýÈ¡ý, §À¡¾¢ì¸¢ýÈ¡ý. ¸ü¸ §ÅñÊÂ, ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢Â§ÅñÊ ¦ÀÕóáø, «¨ÉÅÕìÌõ ¦À¡ÐÅ¡¸¢Â »¡ÉÁ¨È ­ó¾ ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸 ¾¡ý. «í§¸§Â º¢Å§À¡¾ò¨¾ ­¨ÈÅý ¿¼òи¢ýÈ¡ý. ¡Åý µ÷ «üÀ §Å¾¡ó¾¢Â¡¸¢ ­ó¾ ¯Ä¸ Å¡ú쨸 ¦À¡ö¦ÂýÚ ÓÊòÐ «¾üÌ «ïº¢ µÎ¸¢ýÈ¡§É¡ «ÅÛìÌ »¡ÉÁ¢ø¨Ä. «¸ò¾¢§Ä º¢Å «ýÒ ­Õì¸ò¾¡ý ¯Ä¸ò§¾¡Î «ó¿¢ÂÁ¢ýÈ¢ ­Õì¸ÓÊÔõ. «¨Éò¦¾¡Îõ «ó¿¢ÂÁ¢ýÈ¢ Å¡ÆÅøÄÅ§É ­¨ÈŧɡΠÓüÈ¢Öõ ´òÐ ¿¢ýÚ ¦Áö»¡Éõ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý.  «ó¿¢Âò¨¾ «ó¿¢ÂÁ¡¸ ¸¡½¡ô À¡÷¨Å¨Â ­ó¾ ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸§Â ¯½÷òи¢ýÈÐ. ¦Áö»¡Éõ Å¢ÕõÒÅ¡÷ ¡Õõ «¾¨É  ¾Å¢÷ì¸ì ܼ¡Ð.­ò¾¨¸Â ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                91. «Õ§¸§Â ¿¢ø

        §Á¡Éò¾¢ø ±¨ÉÁ¡ðÊ
        ÓÉ¢¦Á¡Æ¢¸û ÀÄ À¸÷óÐ ¿üº¢Å
        »¡Éò¨¾ ¯½÷òи¢ýÈ ¿õÀ§É
        ¿¡É¢Äò¾¢ø ¿Ä¢Â¡¾¡Îõ ¿¼Ã¡º§É!
        «¿¢Â¡Âí¸û ÀÄ ¬Ùõ
        «Õ¨Áò ¾Á¢ú Áì¸Ç¢¨¼ ±¨É
        «Å¾Ã¢ì¸ ¨Åò¾Å§É!
        º¢ÄõÒî ¦º¡øÄ¡ð¼õ ±¨Éî
        §ºÕõÀÊ ¦ºö¾Å§É
        º¢üÀà º¢ò¾§É! ¿£ ¨Åò¾¢ÕìÌõ
        ¯û§¿¡ìÌ Â¡¦¾ýÚ ¯¨Ã츧ÅñÎõ

        µí¸¡Ãì ̨¸ìÌû§Ç
        ´Ðí¸¢Å¢¼ ¿¢¨ÉìÌõ ±ÉìÌ
        ¯ûÇò¾¢§Ä «ý¨À ÅÇ÷òÐ
        ¯Ä¸¢üÌ ¯¨Æ츧Š¿¡ý
        ¯ÆħÅñÎõ ±ýÀ¾¡ö
        ´ÕÅ¡Ú ¯½÷òи¢ýÈ¡ö
        ´Ç¢Â¢Æó¾ ¸ñ½¢É¡÷¸û
        µÄìÌÃø §¸ðÎ ¯ñ¨Á¢ġô
        ¦À¡ö¦Á¡Æ¢¸û §¸ðÎ
        ´Ðí¸¢¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä «ôÀ§É
        µÃõ §À¡¸×õ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä
        §Å¾¡ó¾ô ¦À¡ö¸¨Ç  Å¢ÕõÀ¢ô ÀüÈ¢
        Å¢ðÎÅ¢ðÎ ¦À¡ö¦ÂÉ «¨Éò¨¾Ôõ
        §ÅÊ쨸ô À¡÷ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä

        «Õ¸Õ§¸  ¿£Â¢Õì¸
        «îºÁ¢ø ¯Çò§¾¡Î
        «Æ¢ôÒò ¾¢Õò¾¡ñ¼Åõ  ¬Î§Åý
        «Â÷Å¢ýÈ¢
        ¬½Åî ¦ºÕì̸¨Ç«¼ì¸
        «¾É¡ø
        ¬üÈÄ¢ý °üÈ¡¸¢Â «õ¨Á§Â¡Î
        «¸Ä¡¦¾ý «Õ§¸§Â ¿¢ø
        ±ý ¬Å¢
        «¼íÌÁðÎõ


«ýÀ÷¸§Ç,

¾¢Ã¡Å¢¼ ¦ÁöÂÈ¢× ÅÃÄ¡üÈ¢ø «ùÅô§À¡Ð ¦ÀâÐõ ¬Ã¡ÂôÀð¼ µ÷ Å¢ºÂÁ¡¸ Á¡É¢¼ô À¡÷¨Å ­Õó¾¢Õ츢ýÈÐ. "¸ñ¦½¡Î ¸ñ ­¨½ §¿¡ìÌ ´ì¸¢ý Å¡ö¡ü¸û, ±ýÉ ÀÂÛõ ­Ä" ±ý¸¢ýÈ¡÷ ¾¢ÕÅûÙÅ÷. " ¸ñ¸û ¯ñ½ ¸ÕòÐì¸û ´ýÈ ¸¡¾ü, À¢Èì̧Á ¸¼× ÇÕÇ¡ø" ±ý¸¢ýÈÐ «ÕðÌÈû. §ÁÖõ «ý§È ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ¸ÇÅ¢ÂÄ¢ø "¿¡ð¼õ ­ÃñÎõ «È¢×¼õ ÀÎò¾üÌì , ÜðÊ ¯¨ÃìÌõ   ÌÈ¢ôҨà ¡Ìõ" ±ýÚ ÜÈ¢î ¦ºýÚûÇ¡÷. µ÷ ¬Ïõ ¦ÀñÏõ ´ÕŨæ¡ÕÅ÷ì  ¸ñΠ §¿¡ì¦¸¡òÐ ¾¢ÕÁ½õ ÒâóЦ¸¡ûÙõ§À¡Ð, «Ð§Å ­¨ÈÅÉ¡ø ¿¢¸úò¾ôÀÎõ ¾¢ÕÁ½Á¡Ìõ. ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ºí¸¡Äò§¾¡Î ­Ð Á¨ÈóÐÅ¢ð¼Ð  §À¡ýÚ §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ. ­ÅÛìÌ ­Åû ¦À¡ÕóÐõ ±ýÚ ­¨ÈÅ§É ¿¢ýÚ ´ò¾ §¿¡ì¸¢ýÅÆ¢ ¿¼ò¾¢ ¨Å츢ýÈ ¾¢ÕÁ½í¸û  ­ô¦À¡ØÐ «Ã¢¾¡¸§Å ¿¼ì¸¢ýȾüÌ ÀÄ ¸¡Ã½í¸û ­Õì¸Ä¡õ. ºÁ º¡¾¢  ­É §À¾í¸û ­¾üÌ Ó츢ÂÁ¡É ¸¡Ã½í¸Ç¡¸×õ ­åì¸Ä¡õ. ­¨ÈÅ¨É ¿õÒÅÐ «Ã¢¾¡¸¢Å¢¼ §º¡¾¢¼ì ¸½¢Â÷¸û ­¨ÈÅý ­¼ò¾¢ø «Á÷óРŢθ¢ýÈÉ÷, ¾í¸Ç¡ø ¦À¡Õò¾í¸û À¡÷òÐ ¿øÄÅ¡öò ¾¢ÕÁ½õ ÓÊ ¿¡Ùí §¸¡Ùõ À¡÷ì¸ ÓÊÔõ ±ýÚ À¡Î¸¢ýÈÉ÷. ­¨Å¦ÂøÄ¡õ ¦À¡ö§Â ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­¨ÈÅý ´ò¾Å÷¸û ¡÷ ±ýÀ¨¾ ´ò¾ §¿¡ì¸¢ýÅÆ¢ ¯ñÏõ ¸ñ¸û ÅÆ¢ ¯½÷òи¢ýÈ¡ý. À¡÷¨ÅìÌû À¡÷¨Å¡¸ ¿¢ýÚ ´òÐô §À¡¸ì ÜÊ ­ÕŨà ºó¾¢òÐì ¸¡½   ¨Å츢ýÈ¡ý.   ÀìÌÅò¾¢ø §ÅÚÀð¼Å÷¸û ±ùÅÇ×¾¡ý ÓÂýÈ¡Öõ À¡÷¨Å¢ø, §¿¡ì¸¢ø ´ýÈ¡¸ ÓÊ¡Ð, ­øÅ¡ú쨸Ôõ ­É¢Â¾¡¸ «¨Á¡Ð.

­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò  ¾¡í¸¢ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                92. À¡÷ž¢ìÌâÂô À¡÷¨Å
 

        Å¡ºÁÄ÷ Üó¾§Ä¡Î ¿ø
        §Ä¡¨ºì ¦¸¡Ö͸û ¯¼ýÅÃ
        §¿ºî ¦ºõ¦À¡ÕÇ¡ö ±¨É
        §¿Ã¡¸ §¿¡ì¸¡Ð
        ¿¡½¢ì ¸Å¢ú¸¢ýÈ ¿í¨¸§Â
        Å¡ýÁ¾¢ Á§É¡ýÁ½¢
        Å¡÷ò¾ ±Æ¢ø Á¡½¢ì¸§Á
        ¦ºì¸÷ ¦ºùÅ¡ý ¦ºó¾£ §ÅûŢ¢ø
        §º÷òÐŢ𼠺¢ÅÉÅý
        ±ý º¢ó¨¾Â¢ø ­Õì¸
        Á¾É§Á¡¸ ÁÂì¸í¸û
        šá¾Ê Á¼Á¸§Ç
        ¸ñ½¢üÌû ÒÐó¦¾ý
        ¸Õò¨¾ì ¸Å÷óÐ
        ¾ýÛìÌû «¨¼ì¸ ¿¢¨ÉìÌõ «ò
        ¾¸¡¾ ¸¡Áò¨¾
        ¾Âí¸¡Ð ¸ÆüȢŢðÎ
        ¸É¢Å¢ý à «ýÀ¢ý
        ±¨Éì  ¸¡½§Å¾¡ý
        ¯¨Éì ¸¡ñ§Àý
        ¸¡¾Ä¢ý ¯ý§É¡Î ¸Äô§Àý
        ´Ç¢÷Å¡ý ¯¨Á   «ÅÇ¡ö ¿£
        ¯Â÷ó¾¢¼§Å ¾¡ý
        ¯¨Éì ¸¡Ïõ ¸ñ¸û
        ±ÉìÌÚõ
        À¡÷¨ÅìÌû À¡÷¨Å¡õ ÀÃÁÉ¡÷
        ¾õ À¡÷¨Å
        À¡÷ž¢ì§¸ ¯Ã¢ÂÐ
        À¡÷측§¾ «Ð À¢È
        À¡¨Å¸¨Ç


«ýÀ÷¸§Ç,

¯í¸Ù즸øÄ¡õ ¦¾Ã¢ó¾ Å¢ºÂó¾¡ý.  º¢Äõ¦À¡Ä¢ ¦ºøÄôÀý §À¡ýÈ ¾Á¢ÆÈ¢»÷¸û º¡Ìõ Ũà ¯ñ½¡Å¢Ã¾õ ­Õì¸ô§À¡¸¢ýÈ¡÷¸û. ±¾üÌò ¦¾Ã¢ÔÁ¡?  ¾Á¢ú ÌÆ󨾸û Ó¾ø ³óÐ ÅÕ¼í¸ðÌ ¾¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸¢Â ¾Á¢Æ¢ø ¾¡ý ÀÊ츧ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¦Áö¡ì¸. ­ó¾ §À¡Ã¡ð¼õ ±í§¸ ¿¼ì¸¢ýÈÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ¾Á¢ú À¢ÈóÐ ÅÇ÷ó¾ «ó¾ ¾Á¢ú Áñ½¢ø¾¡ý. ±ó¾  Ýú¿¢¨Ä¢ø ¦¾Ã¢ÔÁ¡? ¾Á¢¨Æ «Îì̦Á¡Æ¢Â¢¦ÄøÄ¡õ «Äí¸¡ÃÁ¡¸ô §Àº¢ µ÷ §À¡¨¾¨Â °ðÊ «Ãº¢Âø Å¢¨ÇÂ¡Ê «Ãº¡ðº¢¨Âì ¨¸ôÀüÈ¢  ¸¨Ä»÷ §À¡ýÈ Àò¾Á¢ÆýÀ÷¸û ¬ñΦ¸¡ñÊÕìÌõ §À¡Ð¾¡ý. ³õÀ¾¡ñΠ;ó¾¢Ã Å¡ú쨸ìÌô À¢ÈÌ ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢ø ¾Á¢ú¾¡ý ­Õ츧ÅñÎõ, ¾Á¢¨Æì¸ü§È¡ÕìÌ ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø º¢ÈôÀ¢¼õ ¾ÃôÀ¼§ÅñÎõ ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ §À¡Ã¡ð¼õ.  §¸ÅÄÁ¡¸ ­ø¨Ä? ¾Á¢ÆÉ¡¸ À¢Èó¾¾üÌ  «ÅÁ¡Éõ ¾¡í¸ ÓÊ¡Р¿¡ì¨¸ô À¢Îí¸¢ì ¦¸¡ñÎ ¦ºòÐÅ¢¼Ä¡õ ±ýÚ §¾¡ýÈÅ¢ø¨Ä? §¾¡ýÚõ ¬É¡ø «ôÀÊî º¡ÅРţñ. «Ð ´ýÚõ º¡¾¢ì¸¡Ð. µ÷ ¿øÄ ¾Á¢ÆÉ¢ý Áýõ Å£ÃÁýÁ¡¸ ­Õ츧ÅñÎõ. «üÀí¸¨Ç «ÅÄí¸¨Çì ¸ñΠ §À¡Ã¡Êô §À¡Ã¡Ê «ó¾ §À¡Ã¡ð¼¾¢ý ¿ÎÅ¢§Ä º¡¸§ÅñÎõ. º¡Ðì¸Ç¡¸ ­ÕóÐ ´ý¨ÈÔõ º¡¾¢ì¸ ÓÊ¡Ð. ¦ÁöÂ¡É ¦¾öÅÀò¾¢Â¢ý ÅÕõ ºò¾¢Á¡ý¸Ç¡¸ ­Õó¾¡ø¾¡ý «üÀí¸§Ç¡Î  «ÅÄí¸§Ç¡Î §À¡Ã¡Ê «Åü¨È «Æ¢ì¸ÓÊÔõ. ¾Á¢ú Áñ¨½ Á£ñÎõ ¾¢ÕÁ¸û ¬Ùõ ¦¾öÅ Áñ½¡¸ Á¡üÈ ÓÊÔõ.   ¯ñ¨ÁÂ¡É Å£Ã÷¸¨Çò ¾¡ý ¾¢ÕÁ¸û ¾Ø×Å¡û, §¸¡¨Æ¸¨Ç «øÄ.¦ºøÄôÀý «Å÷¸Ùõ «Å¨Ã º¡÷󧾡Õõ ­Èí¸¢Å¢ð¼É÷. «Å÷¸§Ç¡Î ­¨½Â «ýÀ÷¸Ùõ ²¨É§Â¡Õõ ­Õ츧ÅñÎõ ÓÊó¾¡ø ­Èí¸§ÅñÎõ.  ¿¡ý ¿¢îºÂÁ¡¸ «Å÷¸§Ç¡Î. «¾¨É Å¢Ç츢 ­ý§È¡÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                93. ¾Á¢ú ¬ÇðÎõ

        ¾Á¢¨Æì ¦¸¡ýÈò ¾Á¢Æý ­ýÚ
        ¾Á¢Æ¢üÌ ¯Â¢åð¼
        ºíÌ °¾¢Å¢ð¼¡ý
        º¡Ìõ ŨÃô §À¡Ã¡¼ò
        ¾Â¡Ã¡¸¢Å¢ð¼¡ý
        ¾Á¢Æì ÌÆ󨾸û ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ø¾¡ý
        ¾Á¢ú ÀûÇ¢¸Ç¢ø
        ¸üÚò §¾Ã§ÅñÎõ ±ýÚ  ¸òÐõ µ÷
        ¯Ú¾¢ì ÌÃø ±ØóÐÅ¢ð¼Ð
        ±íÌ?
        §Å¦ÈíÌÁ¢ø¨Ä «ýÀ÷¸§Ç
        ¾Á¢Æ¢üÌâ «ó¾ ¾Á¢ú
        Áñ½¢§Ä¾¡ý!
        ¾Á¢¨Æ ­Æó¾ ¾Á¢ú ¿¡ðÊüÌ
        ¾ýÁ¡Éò¨¾ ­Æó¾ «ó¾ ¾Á¢Æ÷¸ðÌ
        ¾Á¢úò ¾¡ö ¸Õ¨½ ¨ÅòÐÅ¢ð¼¡û
        ¾Á¢Æ÷ ¦¿ïºò¾¢ø ¾¡ý Ò¸
        ¾¢Õ×ûÇõ ÀüȢŢð¼¡û
        «ó¾ §¾Å Á¡Ð
        ¦ºó¾Á¢¨Æì ¦¸¡¨Ä ¦ºöÐ «¾¨É
        ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢Æ¡ì¸¢Â
        À¢î¨ºò ¾Á¢Æ¡ì¸¢Â
        ±ò¾÷¸¨Ç ±ò¾¢§Â Å£úò¾
        ±ØóÐÅ¢ð¼¡û ¾¢ÕÁí¨¸  ±Á츢ɢÂ
        ¾Á¢ú Áí¨¸
        ²Á¡ôÒ ­É¢ ¿Á§¾
        ±í¦¸íÌõ ¾Á¢ú  ­É¢§¾
        ­ÂÄ¡¾¨Å ¦ÂøÄ¡õ  ­ÂõÀ¢
        ²Ú ¿¨¼ §À¡Îõ
        Å£Ú¿¨¼ §À¡Îõ  ¦ÅýÚ ±¾¢÷ôÒ¸¨Ç
        ¦ÅüȢš¨¸ ÝÎõ
        ¯Ä§¸ Å¢Âì¸
                ¯ýɾí¸û ÀÄ ÒâÔõ
                ¯Â÷Å¡É ÀÄ ¦ºôÒõ
        µÃõ ¿¢ýÈ ´ø¨Ä측Äõ  Å£Æ
        ¯ñ¨Á »¡Éõ §ÅñÎÅ¡÷ ¦À¡ý
        É¡Ãõ «½¢Å¢òÐ Å¡úò¾
        «ý§À º¢Å¦ÁýÚ «¨ÈóÐ
        «¨ÉÅ÷ ¯ûÇò¨¾Ôõ ¬ð¦¸¡ûÙõ
        «öÂõ §Åñ¼¡õ «ÏÅÇ×õ
        ¬¨½ ­Ð «ý§À¡ö «Õ§Ç¡ö
        «¨ÉÅ÷ ¯ûÇò¾¢Öõ ¬ðº¢¦ºöÔõ
        ¬¼ÅøÄ¡ý ¬¨½
        «Å¿õÀ¢ì¨¸
       §Åñ¼¡õ


«ýÀ÷¸§Ç,

¯Ä¸ «Ãº¢Âø ¿¼ôÒì¸û §Áø ¸ñ§½¡ð¼õ ¦ºøÄ, «í§¸ µ÷ «¿¢Â¡Âò¨¾ô À¡÷츢ý§È¡õ.  Ţξ¨Äô ÒÄ¢¸û §À¡ýÚ ¾ý ­ÉÁì¸û ¾ýÁ¡Éò§¾¡Î Å¡Æ ¯Â¢¨Ã§Âô À½Âõ ¨ÅòР Å£Ãô§À¡Ã¡ð¼õ ¦ºö¸¢ýÈÅ÷¸¨Ç ¦¸¡û¨ÇÂ÷¸û ¦¸¡¨Ä측Ã÷¸û ±ýÚ ÀÆ¢ÍÁòÐõ ÀÄ ÅøÄÃ͸û ¾í¸ÇÐ Å¡½¢Àî ºó¨¾¸û §ÅÚ ÅÆ¢¦ºøÄ ÓÂÖõ§À¡Ð ÅâóÐ ¸ðÊ즸¡ñÎ ¦¸¡ñÎÁ¡Ã¢ô ¦À¡Ä¢óÐ ÌÆ󨾸¨Çì ܼ ¦¸¡ÞÃÁ¡¸ì ¦¸¡ø¸¢ýÈÉ÷. Democracy ±ýÈ Â¡§¾¡¦Å¡ý¨È ¸¡ôÀ¡üÈ¢¼ ­Ð¦ÅøÄ¡õ ±ýÚ ¸¡Ð Ìòи¢ýÈÉ÷. §Å§È¡÷ ­ÉÁì¸¨Ç ÀΦ¸¡¨Äî ¦ºöÔõ À¡¾¸÷¸¨Ç «¼ì¸¢¼§Å ­ó¾ «Æ¢ô§À¡÷ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¬Î¸¢ýÈÉ÷. À⸺¢ì¸ôÀθ¢ýÈÅ÷ ¡Р¦ºö¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡ «¾¨É§Â ­Å÷¸û ¦ºö¾ §À¡¾¢Öõ,  Áì¸û ;ó¾¢Ãò¾¢ü¸¡¸ ±ýÚ Á¡÷¾ðθ¢ýÈÉ÷. 'democracy' ±ýÈ¡ø ±ýÉ? «¾ý§Àâø Á츨Çì ¦¸¡øÄÄ¡Á¡? ¯ñ¨Á¢ø «Å÷¸û ÜÚÅÐ §À¡Ä Áì¸ÇР;ó¾¢Ãò¾¢ü¸¡¸ò¾¡ý ­ó¾ô §À¡Ã¡? «øÄÐ ¾ÉìÌ ±¾¢÷ÌÃø ±ØôÒõ µ÷ ­Éò¨¾ ±Æ¦Å¡ð¼¡Ð ӨǢ§Ä§Âì ¸¢ûÇ¢ ±È¢Ôõ ã÷ì¸ò¾ÉÁ¡? ¾ý Å¡½¢Àî ºó¨¾ìÌ ­ÆôÒ ÅÕŨ¾ ¾Îì¸ ±Øõ §¸¡ÃÁ¡?  ­ôÀÊôÀð¼ º¢ó¨¾¨É¸û  ±ØóÐ ±ý¨É «¨Äì¸Æ¢ì¸  µ÷ ¸Å¢¨¾Ôõ À¢Èó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                94. ÅøÄÍÃ ÅøÄÃÍ

        «Æ¢§À¡÷ ¦ÅÊôÒì¸Ç¢ø ¬Â¢ÃÁ¡Â¢Ãõ
        «ÅÄì ÌÃø¸û ±ØóÐ
        «ÅÉ¢¦ÂíÌõ ÀÃóÐõ
        «¸ó¨¾ ¬½Åò¾¢ø Å£úóÐ
        «¨Á¾¢Â¡¸ò àíÌõ
        «È¢×¦¸ð¼ Á¡ó¾÷¸§Ç!
        Ţξ¨ÄìÌ Å¢Äí̸û âðÎõ
        ÅøÄÍà ÅøÄÃ͸û
        Å¢¨ÃÅ¢ø ÅÕÅ¡÷¸û ¯í¸û
        Å£ðÊüÌõ; Å¢ÕóÐ
        Ţξ¨Ä ¯½÷×ìÌû Å¢¨Ç¡Ê
        Å£½¡É ÀÄ ¦À¡Õð¸¨Ç
        Å¢üÀ¨É ¦ºöÂ
        ÀÂÉ£ð¼¡Ç÷ ÀñÀ¡ðÊø ÀÎò¾¢
        ÀÂÛûÇ Å¡ú쨸 ±ýÀÐ
        ÀĦÀ¡Õð¸¨Ç Å¡í¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ
        ÀñÀÐ ±ýÚ À¸÷óÐ
        ¯ûÇò¾¢ý  Ѹ÷׸ðÌ ´ýÚï ¦ºö¡Ð
        ¯¼Ä¢ý Ѹ÷×ìÌû ´Î츢ŢÎõ «Å÷¸§Ç¡Î
        ´òÐô§À¡¸¡¾¡¨Ã
        ´Îì̸¢ýÈÉ÷
        ±È¢¸¨½ Á¨Æ¦ÀöÐ
        ­øÄ¡¾¡ì̸¢ýÈÉ÷
        ¯ñ¨ÁÂȢ¡Р¿¡Óõ
        ´òÐô§À¡¸¢ý§È¡õ.
        ²¦ÉÉ¢ø
        µÄí¸û ÀĦÅØóÐõ
        «Åü¨È §¸ð¸¡ ¯ýÁò¾÷¸Ç¡ö
        ¯½÷ÅüÈ º¼ôÀ¢ñ¼í¸Ç¡ö
        ÒûÇ¢ Å¢ÅÃì ¸½ì¸¢ø ¦ÅüÚ µ÷
        ÒûǢ¡ö
        ¬öŢ𧼡õ
        «¾É¡ø ¾¡ý.


«ýÀ÷¸§Ç,
 º¢Ä Á¡¾í¸ðÌ ÓýÒ §º¡Å¢Âò¨¾î §º÷ó¾ µ÷ «ñ¼¦ÅÇ¢ Å£Ã÷ «ñ¼ô À̾¢Â¢ý ¯ñ¨¼ô ¦ÀÕì¸ò¨¾ì ¸ñ¼ À¢ÈÌ Ü¼ «íÌ  ­¨ÈÅý ´ÕŨÉì ¸¡½ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ±ýÚ À⸡ºÁ¡¸ô §Àº¢É¡÷. §ÅÚ º¢Ä «ñ¼º¡Ã¾¢¸û ­ôÀÊÂøÄ¡Ð ¦ÀâÐõ Á¡È¢ÂÅ÷¸Ç¡¸ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅ ¿õÀ¢ì¨¸ ¯¨¼ÂÅ÷¸Ç¡¸ò   ¾¢ÕõÀ¢É¡÷¸û.  ¸ñ¸û °Éì¸ñ¸û¾¡ý ¬É¡ø «¨Á¸¢ýÈ À¡÷¨Å¸û ´ýÈøÄ.  À¡÷¨ÅìÌû À¡÷¨Å¡¸ ±ò¾¨É§Â¡ À¡÷¨Å¸û ­Õ츢ýÈÉ. ­¨½Â  ŨÄôÀ¢ýÉø ­øÄ¡¾ ¸½¢É¢¸û §À¡ø º¢Ä÷ ­ÕóЦ¸¡ñÎ Á¢ýÉõÀÄòÐ Á¢ýÁ¨É¸û ­ø¨Ä¦ÂýÚ ÜȢɡø ±ùÅÇ× «ÅÉÐ «È¢Â¡¨Á¨Âì ¸ñÎ ¿¨¸Â¡Î§Å¡§Á¡ «§¾ô §À¡Äò¾¡ý °Éì ¸ñ ±ýÈ ´üÚ¨Á¨Â ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ À¡÷¨Å¸û ±øÄ¡§Á ¦À¡È¢Ä¢Âô À¡÷¨Å¾¡ý ±ýÚ Üڧš¨Ãì ¸ñÎ »¡É¢¸û ¿¨¸ôÀ÷. «¨ÁÔõ À¡÷¨ÅìÌû À¡÷¨Å¸Ç¡¸ ±ò¾¨É§Â¡ À¡÷¨Å¸û ­Õ츢ýÈÉ: áÄ¢Âô À¡÷¨Å ѾĢÂô À¡÷¨Å ÀÃôÀ¡÷¨Å º¢ÅôÀ¡÷¨Å ±ý¦ÈøÄ¡õ. ¦À¡È¢Ä¢Âô À¡÷¨Å§Â¡Î ²¨ÉÂô À¡÷¨Å¸¨Ç ¦ÀüÈ¡ø¾¡ý  ­Õ츢ýÈ ­¨ÈÅ¨É ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÚ ¯½Ã ÓÊÔõ, ͸Á¡É µ÷ Å¡ú쨸¨ÂÔõ «¨ÁòÐì ¦¸¡ûÇ×õ ÓÊÔõ. 㼿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ­ÕôÀÐ ¬ò¾¢¸õ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, ¿¡ò¾¢¸Óõ¾¡ý. ¦À¡È¢Ä¢Âô À¡÷¨Å§Âô À¡÷¨Å ±ýÈÅ¡Ú ­ÕìÌõ ­ó¾  ã¼ ¿¡ò¾¢¸§Á ­ýÚ ¯Ä¦¸íÌõ ¬ðº¢ ¦ºö¸¢ýÈÐ. ¿ÁìÌ §ÅñÊÂР㼿õÀ¢ì¨¸ ¬ò¾¢¸Óõ «øÄ ¿¡ò¾¢¸Óõ «øÄ-- «È¢Å¢üÌ ´òÐÅÕõ ¦Áö»¡É Å¡ú쨸§Â.

­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ýÚ ­ýÛ§Á¡÷ ¸Å¢¨¾ Å¢Õó¨¾ «ýÀ÷¸ðÌ À¨¼ôÀ¾¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        95.  ±ø¨Äô À¡÷¨Å
 

        ¸òÐì ÌÃø ¸¼¨Ä¸û
        ¸¡§Ä¡Ãõ §Á¡¾
        ´ò¾¡Îõ ¯ûÇÓõ
        µíÌì ¸¼ø À¡÷츢ýÈÐ
        Óó¿£÷ ¦ÀªÅò¾¢ý
        ÓÊ× ¦¾Ã¢Â¡Ð «ôÀ¡÷¨Å
        ÓðÊ ¿¢ü¸¢ýÈÐ
        ¸¨Ã¢ø ­Õì¸ò¾¡§É
        ­ì¸ðÎ ±ýÚ
        ¸ÎÅ¢¨º ±Ã¢¸¨½¸Ç¢ü ¸¼ó§¾ý
        ¸ðθû «¨Éò¨¾Ôõ ¯¨¼òÐ
        ¸¡½¡¾ ¯Ä¦¸Ä¡õ ¸ñ§¼ý
        ¸¡ðº¢¸û ÀÄÀÄ ¯ñ§¼ý
        ­ùÅ¡Ú
        ±Ã¢¸¨½ô À½í¸û
        ±ò¾¨É§Â¡ ¦ºöÐõ
        ±ðÊ ±ðÊ À¡÷츢ýÈ À¡÷¨Å ±¨É
        ´ðʧ ¿¢ü¸¢ýÈÐ ¯¾¢÷óРŢơÐ
        ±ðÊ ±ðÊ À¡÷ìÌõ À¡÷¨ÅìÌ
        ±ð¼¡ ¿¢üÌõ ´ýÚ
        ±ðÊô À¡÷ôÀ¨¾ Å¢¼§Å¾¡ý
        ±Ø¸¢ýÈÐ ¾¡§É¡ö
        ¡ñΧÁ ­Õó¾¦Å¡ýÈ¡ö
        ¡ñΧÁ ¿¡ý «È¢ó¾¦Å¡ýÈ¡ö «ó¾
        ±ðÊ ±ðÊô À¡÷ìÌõ À¡÷¨Å¨ÂÔõ
        ®ó¾¦Å¡ýÈ¡ö ±ÉìÌû§Ç§Â ¡ñΦÁ¨É
        «È¢ó¾¦Å¡ýÈ¡ö


«ýÀ÷¸§Ç,
­ýÚ ±ÉìÌ º¢È¢Ð µö× «¾É¡ø ±Ø¾¢Å¢ð¼ ¸Å¢¨¾¸¨Ç «ýÀ÷¸ðÌ ¾óÐÅ¢¼Ä¡õ ±ýÈ ±ñ½ò¾¢ø ­Åü¨È ­¨½Âò¾¢ø §º÷òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý. µö× ¸¢¨¼ìÌõ§À¡Ð ÀÊòÐ즸¡ûÙí¸û.

µ÷ ¬¼ÅÛìÌ ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ µ÷ Áí¨¸¨Âò ¾ØÅ¢ Á¸¢úÅЧÀ¡Ä §ÅÚ ­ýÀÁ¢ø¨Ä ¾¡ý. ¿õ ÅûÙÅÛõ " ¸ñÎ §¸ðÎ ¯ñÎ ¯Â¢÷òÐ ¯üÚ «È¢Ôõ ³õÒÄÛõ, ´ñ¦¼¡Ê ¸ñ§½ ¯Ç "  ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ À¡¼Å¢ø¨Ä¡?  ¬Â¢Ûõ ÅûÙÅý ¸¡½¡¾,   À¢ü¸¡ÄòÐ º¢ò¾÷¸û ¸ñ¼  µ÷ ­ýÀÓõ ­Õ츢ýÈÐ. «ùÅ¢ýÀõ ³õÒÄ Ñ¸÷¨Âì ¸¼óÐ ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸ ­ÕìÌõ ¦Áö»¡É§Åð¨¸ì§¸ Å¢ÕóÐ ¨ÅòÐ §ÀâýÀò¨¾ ¾ÕÅÐ. «Ð «üÀ  º¨¾ô À¢ñ¼ Á¼Á¸¨Çò ¾ØÅЧÀ¡ø «øÄ¡Ð Íò¾ Á¡Â×¼õÀ¢ý µ÷ ¦¾öÅì ¸ýÉ¢¨Âò ¾Ø¾ø §À¡ýÈÐ.   ­ó¾  ¾ØŧĠ »¡Éì ÌÆÅ¢¸Ç¡¸ ÀÄ ®ý¦ÈÎì¸ ¯¾×¸¢ýÈÐ. ­ùÅ¡Ú ¾ØÅ¢ò ¾ØÅ¢ Á¸¢ú¸¢ýÈ ´ÕÅ§É À¨¼ôÀ¡üÈÄ¢ø º¢ÈóРŢÇí̸¢ýÈ¡ý;  ¸¡Äò¾¢ø «Æ¢Â¡¾ ¸¡Å¢Âí¸û ¸¡Å¢Âí¸Ç¡¸ À¨¼òÐô À¨¼òÐ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý. ­ôÀÊÀð¼ ´ÕÅ§É ¾¢ÕÓÕ¸ý ¬ð¦¸¡ñ¼ ´ÕÅý , ­îº¡ºì¾¢ ÅûÇ¢§Â¡Î »¡Éºì¾¢ ¦¾öÅ¡¨É¨ÂÔõ Á¸¢ú¸¢ýÈÅý. ÍÃìÌõ ¸¡ÁôÀ¡¨Ä ¸ñÊòÐ ¸¡ÉüÀ¡Ä¡ö  Á¨¼Á¡üÈ ÅøÄÅý.

­¾¨Éô ÀüÈ¢ µ÷ ¸Å¢¨¾

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        96. º¡¸¡ÅÃõ

        ¦º¡ýÁÄ÷ À¡Á¡¨Ä¸û
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ò ¦¾¡ÎòÐ
        ¦ÅøÅ¢¨É «÷ɸû Å¢¾Å¢¾Á¡öî ¦ºöÂ
        ¯û¦Ç¡Ç¢ ¦¿Îí¸¾¢÷¸û °ÎÚÅ¢ô À¡öóÐ
        ¯ûÇò¾¢ý
        ±ð¼¡¾ ­Õû ã¨Ä¸¨Ç ±ðÊ
        ±Æ¡¾ ¯½÷׸¨Ç
        ±ØôÒ¸¢ýÈÉ Â¡Õõ
        ¦º¡øÄ¡¾ ¯ñ¨Á¸¨Ç
        ¦º¡øÄ ¨Å츢ýÈÉ

        ¸ýÉ¢ô¦Àñ ´Õò¾¢§Â¡Îì ¸ÄóÐ Á¸¢ú
        ¸¡¾Ä¢ýÀî ͨŦÂÉ Â¡Ûõ
        ¸¡½¡¾ ­ýÀí¸¨Çì ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        ¸Õò¾¢É¢ü º¢È츢ý§Èý
        Å¢õÓõ ¦ÁýӨĸ¨Ç
        Á¢¸ ¦ÁÐÅ¡öò ¾¼Å¢
        ¦¸¡ûÙõ ­ýÀí¸¨Çô §À¡ø
        §¸¡¾¢Ä¡ ­ýÀí¸¨Çì ¦¸¡û¸¢ý§Èý
        Å¢õÓõ  ¿üÒШÁ¸¨Ç
        Á¢¸ ¦ÁÐÅ¡öò  ¾¼Å¢

        ¸ûÇÓí ¸ÃôÒí
        ¸¨Ã󧾡Êô §À¡¸ «í§¸ ¦ÅøÖõ
        ÅʧÅÖõ Å£Ú¼ý ±ØóÐ
        ¦º¡ø¦Ä¡½¡î ͼ¦Ã¡Ç¢¨Âî
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ì ¦¸¡ð¼
        ¾Ç¢÷§ÁÉ¢ò ¾¢ÕÓոɡöî º¨Á¸¢ý§Èý
        º¡¸¡ ÅÃÓõ
        ¦ÀÚ¸¢ý§Èý
        ÅûÇ¢§Â¡Î ¦¾öÅ¡¨É
        Åó¾¨ÁÂ.


«ýÀ÷¸§Ç,

­ýÚõ ±ÉìÌ º¢È¢Ð µö× ¬¸§Å Ӹרç¡Π±ïº¢ ­Õ츢ýÈ ¿¡íÌ ¸Å¢¨¾¸Ùõ «ÛôÀÅ¢Õ츢ý§Èý.  «Åü§È¡Î Ó¾ø áÚ ¸Å¢¨¾¸û ­¨ÈÂÕÇ¢ý Ш½§Â¡Î Óʸ¢ýÈÉ. À¢ÈÌõ «¨Å ¦¾¡¼Õõ.
 

 ±ÉÐ ¸Å¢¨¾¸û ­ÕŨ¸Â À¡¾¢ôÒì¸¨Ç «ýÀ÷¸û Áò¾¢Â¢ø ±ØôÀ¢ÔûǨ¾ì ¸¡ñ¸¢ý§Èý. ²ü¸É§Å ´òÐô §À¡ÉÅ÷¸û ­ýÛõ ´òÐô §À¡¸¢ýÈ¡÷¸û, ¯Ú¾¢ «¨¼¸¢ýÈ¡÷¸û. ­¾¨Éì ¸¡½ ­ýÛõ º¢Ä÷ ­ýÛõ ­ýÛõ ±¾¢÷츢ýÈ¡÷¸û, Ò¾¢ÂôÒ¾¢Â ¸ÕòÐ츧ǡΠ±¾¢÷츢ýÈ¡÷¸û.  ­íÌÁ¢ýÈ¢ «íÌÁ¢ýÈ¢ ­ÕôÀÅ÷¸û ÀÄÅ¡Ú ­¾É¨ÉôÀüÈ¢¦ÂøÄ¡õ º¢ó¾¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ ­Õ츢ýÈ¡÷¸û.«Ð¦À¡ØÐ Á£ñÎõ Á£ñÎõ ¯Ä¸ò¾¢ø ¯ûÇ «¿¢Â¡Âí¸¨Çî Íðʧ «Å÷¸û º¢ó¾¨ÉÔõ ¦ºø¸¢ýÈÐ. ¯Ä¸òÐ «¿¢Â¡Âí¸û Å¢ÍåÀ¦ÁÎòÐ ¬Î¸¢ýÈÉ. ­Ð×õ ¿ý¨Á째, ¯Ä¸ò¨¾ ÁÈóÐ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ ¦À¡öÀò¾¢Á¡ý¸ÙìÌõ  ¦À¡ö «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸ðÌõ  §ÅñÊ ¸ÕòШøǡ¸ «¨ÁÂÄ¡õ.  ¯¼ýÀ𧼡 ±¾¢÷ò§¾¡ º¢ó¾¨Éì ¸¢Ç÷ µ÷ Ò¾¢Â §Å¸ò§¾¡Î §¾¡ýȢŢð¼Ð. ­ùÅ¡Ú ±¾¢Õõ Ò¾¢ÕÁ¡¸ ­ÕóÐ §Àº¢É¡Öõ À¡ÊÉ¡Öõ µ÷Ũ¸Â¢ø ´üÚ¨ÁÔõ ­Õ츢ýÈÐ. ¯ñ¨ÁÂ¡É ºÁÂò¾¢ø º¡¾¢ ­ø¨Ä, «ýÒ¾¡ý ­ÕìÌõ. «Õ¨Ç ÅÇ÷ìÌõ ±îºÁÂÓõ «ý¨À¾¡ý ÅÇ÷ìÌõ, ¦ÅÚô¨À «øÄ Å¢§Ã¡¾ò¨¾  «øÄ . «Õ§Ç¡Î ÜÊ «ýÒõ «¸òÐ ²ü¸É§Å ¦ºÈ¢ó¾¢ÕìÌõ «È¢Â¡¨Á¸¨Çô §À¡ì¸¢É¡¾¡ø ¯ñÎ. «¾üÌ ¿ÁìÌ §ÅñÊÂÐ ¯ñ¨Á¡Р±ýÀ§¾. ­Õ츢ýÈ ¾ü§À¡¾í¸ðÌ «Ð  ¦ÀâÐõ ÓÃñÀ¡¼¡¸ò ¦¾ýÀð¼¡Öõ  ¯ñ¨Á ¯ñ¨Á ¾¡ý, «¾¨É  ¿¡õ ²üÚì ¦¸¡ñ§¼ ¡¸§ÅñÎõ. ¯ñ¨ÁìÌ §ÅÚ ±¾üÌõ ­øÄ¡ µ÷ Åý¨Á ¯ñÎ: ¾ý¨É ±¾¢÷ô§À¡¨ÉÔõ ÓÊÅ¢ø ¾¡û À½¢Â ¨ÅìÌõ. "ºò¾¢Âõ ²Å¡ Âò§¾"  ±ýÚ ¯À¿¢¼¾í¸Ç¢ø  ÜȢ¢Õì¸Å¢ø¨Ä¡? ¯¼ý ±ý¨É À¡÷ôÀ¡ý «Ê¨Á ±ýÚ Å¨º À¡¼ §Åñ¼¡õ. ¯ñ¨Á¨Â-- «Ð ±í¸¢ÕóÐ Åó¾¡Öõ-- «¾¨É ²üÚ즸¡ûŧ¾ «È¢×¼¨Á. «¾üÌ º¡¾¢ Á¾ ­É ¦Á¡Æ¢ §À¾í¸û ­ø¨Ä.
        ­ì¸ÕòÐ츧ǡΠµ÷ ¸Å¢¨¾
 

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

        97. ¯ñ¨Á ¯¨ÃÅ£îÍ

        ¯¾Å¡ì¸¨Ãô §ÀîÍ츨Ç
        ´ÎìÌõ
        ¯Ú¾¢ ¯¨Ã Å£îÍ츨Ç
        ¯Ä¸õ «È¢Âî ¦ºöÔí¸û
        ´Ç¢ÔÁ¢ú ¾Á¢Æ¢ø ±ØÐí¸û
        ¸üÀ¨Éì ¸É¡ì ¸ñÎ Á¸¢úóÐ ¦À¡öì
        ¸¡Å¢Âí¸û À¡ÊÂЧÀ¡Ðõ
        Å¡ö츢Ƣ ¦ºÅ¢¸û §º¡Ã
        ÅõÀÇò¾Ð §À¡Ðõ
        Åø¦ÄýÚ Ì¨Ãò¾Ð §À¡Ðõ
        »¡Éò ¾Á¢Æ¢ý ¿Ä¦ÁøÄ¡ï ͼÃ
        ®Éò¾Á¢¨Æ ­¸úóÐ
        ±Øò ¾Á¢Æ¢ø ­¨ºÔí¸û
        ±õÀ¢Ã¡¨Éô Ò¸Øí¸û
        ²üÈí¸ð¦¸øÄ¡õ ²üÈÁ¡ö
        ­Õ츢ýÈ «ó¾ ´ÕŨÉ
        ²ò¾¢ ²ò¾¢ô Ò¸Æ
        ²üÈí¸¨Ç§Âò ¾ÕÅ¡ý
        ±Ø¸¨Ç§Âò ¾ÕÅ¡ý
        Ò¸ØìÌ Å£íÌõ
        ¦À¡øÄ¡ò ¾¨ÄÅ÷¸û §À¡ÄøÄ¡Ð
        Ò¸¦ÆøÄ¡õ §Åñ¼¡ «ó¾
        ¦À¡ýÉõÀÄì Üò¾¨É
        Ò¸úóÐô Ò¸úóÐô À¡¼
        ¦À¡ýÉ¡Ìõ ¯ûÇò¾¢ø
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ±Ø§Á
        ÒÅ¢¦ÂøÄ¡õ ¬Ùõ
        ¦À¡ý¨Á ¯¨ÃÅ£îÍ ¦À¡ö¸üÚõ
        ¯ñ¨Á
        ¯¨ÃÅ£îÍ.


 «ýÀ÷¸§Ç,

Å£úóÐ ¸¢¼ìÌõ ¾Á¢Æ¢Éò¨¾ ±ØôÀ µ÷ Ò¾¢Â ÒÃ𺢠º¢ó¾¨Éò §¾¨Å.  À¡Æ¨¼óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈ ÀÆí§¸¡Â¢Ä¡¸¢Å¢ð¼ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡Î ÒòТ÷ ¦ÀüÚ Ò¾¢Â ¿¨¼ À¢ħÅñÎõ ±ýÈ¡ø À¨ÆÂÉ ¸Æ¢òÐ Ò¾¢ÂÉô ÒÌòÐõ  ÁÉò¾¢¼õ ¿ÁìÌò §¾¨Å. ­¾¢ø ±ÉìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ ­ÕôÀÅ÷¸û  Àñ¨¼Â ¿¡ÂýÁ¡÷¸Ùõ  ¬úÅ¡÷¸Ù§Á. ¾Á¢úî ºí¸ ÁÃÒ «Æ¢Â «ó¿¢Âô ÀñÀ¡Î¸û ÅóÐ ¾Á¢¨ÆÔõ ¾Á¢ú ÀñÀ¡ð¨¼Ôõ «Æ¢ì¸ ¾Á¢Æ¢üÌ Òòн÷× °ðÊ «§¾¦À¡ØРŢÃðÊÅ¢¼ôÀð¼ ¦¾öÅí¸¨Ç  Á£ñÎõ ŢǢòÐ «¨ÆòÐ ¾Á¢Æ¸ò¨¾ ­Å÷¸§Ç µ÷ ¦¾öÅ¿¢ÄÁ¡ì¸¢É÷. ­ýÚ ¾Á¢Æô À¡ñÀ¡ðÊüÌ Ò¸ú §º÷ìÌõ ÀøÄÅ÷ ¸¡Ä §º¡Æ÷¸¡Ä §¸¡Â¢ø¸Ùõ º¢üÀí¸Ùõ µÅ¢Âí¸Ùõ ­ó¾ Àò¾¢  ÒÃðº¢Â¢ý Å¢¨Ç׸û¾¡õ.  «Õñ¦Á¡Æ¢ò§¾ÅÉ¡¸¢Â µ÷ ­¨Ç»ý ­Ã¡Ã¡î §º¡ÆÉ¡¸ ±ØóÐ ­ýÚ ¯Ä§¸ ¸ñΠŢÂìÌõ §º¡Æô§Àèº ¿¢ÚŢ¾üÌ ¸¡Ã½Á¡¸ ¿¢ýÈÐ «Åý º¢ÅÀì¾¢¾¡ý.  «Åý ±ØôÀ¢Â ¾ï¨º ¦ÀâÂì §¸¡Â¢ø ­ýÚõ «Åý Ò¸¨ÆôÀ¡Êì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÐ.  ¾¢ÕӨȸ¨Ç  «Æ¢ì¸Å¢Õó¾ ¾£ðº¢¾÷¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ Á£ðΠ Ó¨ÈÀÎò¾¢ §¸¡Â¢ø¸û§¾¡Úõ µÐÅ¡ã÷ò¾¢¸¨Ç ¿¢ÂÁ¢òÐ µ¾î ¦ºö¾ÅÛõ «Åý ¾¡ý. «¾É¡ø¾¡ý «Åý ¾¢ÕӨȸñ¼ §º¡Æý ±ýÚõ §À¡üÈôÀθ¢ýÈ¡ý. µ÷ §Àèº ¿¢ÚÅ¢ ¬Ù󾨸¨Á¢ý «Åý ¯ûÇõ ±ùÅ¡Ú ¬úó¾¸ýÚ Å¢Ã¢óÐ ¿¢ýȧ¾¡ «§¾ô §À¡ýÚ¾¡ý  «Åý À¢Ã¾¢ð¨¼ ¦ºö¾ «ó¾ º¢ÅÄ¢í¸Óõ. «¾¨É  §¿Ã¢§Ä§Âì ¸ñÎ À¢ÃÁ¢òÐ ¿¢ýÚ Å¢ð§¼ý. ¾Á¢Æ ¦¿ïºí¸û «ò¾¨¸Â ţà ¦¿ïºí¸Ç¡¸ ­Õó¾ »¡ýÚ¾¡ý §Å¾¡ó¾ô ¦À¡öÅÆ쨸¦ÂøÄ¡õ Å£úò¾¢Â ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾ º¡ò¾¢Ãí¸û §¾¡ýÈ¢É. ¦Áö¸ñ¼¡Ã¢ý º¢Å»¡É§À¡¾õ Àò¾¢§Â¡Î ¸Äó¾ ¦ÁöÅ£Ãò¾¢ý ­ý¦É¡Õ ÅÊÅõ.  «ôÀÊôÀð¼ µ÷ Àì¾¢ ­Âì¸õ Á£ñÎõ ¾Á¢ú Áñ½¢ø ¸¡Äò¾¢ü§¸üÈ ÒШÁ¸§Ç¡Î ¦ÅÊ츧ÅñÎõ. «ô¦À¡Øо¡ý ÒüÚ§¿¡ö §À¡ýÚ ±øÄ¡ò ¾Á¢ú ¦¿ïºí¸¨ÇÔõ ÀüÈ¢ ­ÕìÌõ °Æø§À¡ýÈ ­Æ׸û Å¢ÄÌõ.  ¯ý¨ÁÂ¡É ¯Â÷Å¡É ±ñ½í¸û ¯¾¢ìÌõ. ¾Á¢Æô ÀñÀ¡Îõ ¾ýÛû ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¦Áö»¡Éò¨¾ ¯Ä¸¢üÌ «ÕÇ¢,  ¾¡ý ¯Â÷ŧ¾¡Î ¯Ä¨¸Ôõ ¯Â÷òÐõ.

­ì¸ÕòÐ츧ǡΠ­ì¸Å¢¨¾

«ýÀý  ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý

                        98. µí¸¡Ã¦Å¡Õ¦Á¡Æ¢

        ¦ÅüÈ¢ì ¦¸¡ûžüÌ ­Õ츢ýÈÐ ­ýÛõ
        ¦ÅüÈ¢¼ ¾¢ÕüÈõÀÄõ
        Å¢ñ¨½¦ÂÄ¡õ °ÎÚÅ¢
        Å¢¸ü¦ÁÄ¡ï ¦ºüÚ
        §ÅüÚ¨Á¸¦ÇÄ¡õ «¸üÈ¢.

        ÀðÎô§À¡É Àì¾¢ô À¡º¨È¸û ­É¢
        ÀøÄ¢Âí ¸Ãí¸
        À¡¼§Ä¡Î ±ÆðÎõ ¦¾öÅô
        Àñ½¢¨º¸û À¡¼ðÎõ
        ÐýÀ¦ÁÄ¡õ §À¡ìÌõ ͼÕÕÅ¢ý
        §º¡¾¢¿¡Â¸¨É
        ¦¿ïºò¾¢§Ä ¿£í¸¡¾¢Õò¾¢
        «í¸í¸û ¦¿ìÌÕ¸
        «¸Á¸¢úóÐ À¡¼ðÎõ «Õ§Ç¡Î ÜÊÂ
        «ýÀ¢¨É ÅÇ÷ì¸ðÎõ.
        ±Æ¢ø ÅÇ÷ º¢ó¾¨É¢ý ®ðÊÔõ ¸ò¾¢Ôõ
        ²ó¾¢Â Å£Ã÷¸Ç¡ö
        ±ðΠ ¾¢ì¸¢Öõ ¦ºýÚ
        ­¾ÂÁ¢øÄ¡ «Ãì¸÷¸¨Ç
        ¦ÅðÊ ¦ÅðÊ º¢¨¾ì¸ðÎõ
        Å£½÷¸¨Ç «Æ¢ì¸ðÎõ.
        ¯ñΧÀ¡ø ­ýÈ¡õ Å¡úŢĢÕóÐ
        °öóÐ
        ¯½÷Å¢üÌû ¯½÷Å¡ö ´Ç¢ó¾¢ÕìÌõ «ó¾
        ¯ñ¨Á ¯¾Â ÝâÂÉ¢ý
        ´Ç¢ÅÇ÷ ¾¢ÕÅ¢Ç츢ý ´Ç¢Â¢ø
        ¦¾¡ñÎô ¦ÀÕÅƢ¢ø
        ¦¾¡ö¡Р¦ºøÄðÎõ

        ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¾¢ý
        µí¸¡Ã¦Å¡Õ¦Á¡Æ¢§Â
        ¯Ä¦¸Ä¡õ ¬ÇðÎõ
        ´ý§Èì ÌĦÁÉ
        ´ÕŧÉò §¾Å¦ÉÉ
        ¯½÷ò¾¢«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢ú Áì¸Ç¢¨¼§Â ²ý ¦À¡ö ¬ò¾¢¸Óõ ¿¡ò¾¢¸Óõ ­ùÅÇ× Åý¨Á¡¸ ­Õ츢ýÈÐ ±ýÀÐ º¢ó¾¢ì¸§ÅñÊ µ÷ Å¢ºÂõ. ´ýÚ ±ÉìÌô Àθ¢ýÈÐ.  «¸ò¾¢§Ä ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅ Àì¾¢ ­øÄ¡Ð §À¡¸ , ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ Í¿ÄÓõ °ÆÖ§Á  ¸¡½ôÀ¼  Å¢Ãì¾¢ ÁÉî ÝÆø ¯ñ¼¡¸¢ýÈÐ. ­ó¾ Å¢Ã쾢¢ĢÕóÐ ¾ôÀ¢ì¸ ±Ð ±Ð §À¡¨¾ ÁÕó¨¾ô §À¡ýÚ «È¢Å¢¨É ÁÂì̧Á¡ «¾¨É ÅÖÅ¡¸ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷.  º¢É¢Á¡, ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢¦ÅÈ¢    À¡÷ôÀÉ ±¾¢÷ôÒ ¿¡ò¾¢¸õ ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ. µ÷ ¾Á¢ú Á¸ý ¾¡ý ÀñÀ¡ðÊø  Å£úóРŢð¼¾üÌì ¸¡Ã½õ ¾¡§É ±ýÚ ¯½Ã¡Ð, À¡÷ôÀÉ÷¸¨Çî º¡Î¸¢ýÈ¡ý. µ÷ Áɧ¿¡Â¡Çý À£¾¢Â¡ø ¾¡ý ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾ ±ôÀÊ Å¢¼¡Ð ÀüÈ¢¦¸¡ûÅ¡§É¡ «¾¨Éô §À¡ýÚ¾¡ý ­Ð×õ. ­§¾ô §À¡ýÚ ¾¡ý ­ó¾ ¦À¡øÄ¡¾ Å¢Ã쾢¢ĢÕóРŢÎÀ¼ ¬ò¾¢¸Á¡É ÅÆ¢¸¨Çò §¾Î¸¢ýÈÅ÷¸û.  µ÷  §¸ÅÄÁ¡É  §Å¼¾¡Ã¢Â¡¸¢Ûõ, ´ÕÅý ¸¡Å¢ ¯Îò¾¢Å¢ð¼¡ø §À¡Ðõ ¯¼ý «ÊÀ½¢óÐ ¦¾¡Æ ¬Â¢Ãõ§À÷ ÅóÐŢθ¢ýÈÉ÷. ¾Á¢Æ¸òÐ ÁШà Åð¼¡Ãò¾¢Ä¢ÕóР Åó¾ µ÷ ¸¡Å¢ §Å¼¾¡Ã¢  Á§Äº¢Â¡Å¢ø À¡¾â¨º¸¨Ç ²üÚ ²üÚ ¸¡ø¸§Çô Òñ½¡¸¢Å¢ð¼É ±ýÚ §¸ûÅ¢ôÀðÎû§Çý.

­¾É¢ýÚ Å¢ÎÀ¼ ¿ÁìÌ ´§Ã§Â¡÷ ÅÆ¢¾¡ý ¯ñÎ. áĢ «È¢Å¢Âø ӨȢø ¿¡õ «¨Éò¨¾Ôõ º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢óÐ À¢ÈÌ «ò¦¾Ç¢×¸¨Ç Áì¸û ¯½÷óÐ Á¸¢Øõ Ũ¸Â¢ø ±Ø¾¢Ôõ À¢È Ũ¸¸Ç¢Öõ §À¡¾¢òÐ µ÷ Ò¾¢Â ºÓ¾¡Âò¨¾ ¯Õš츧ÅñÎõ. «§¾¦À¡ØÐ ­¾üÌ §ÅñÊ º¢ó¾¨Éì ¸Õì¸û ¦Åû¨ÇÂ÷ º¢ó¾¨É¢§Ä¡ ¦À¡Ð×¼¨Áî º¢ó¾¨É¢§Ä¡ ­ø¨Ä, Àñ¨¼Â ¾Á¢Æî º¢ó¾¨É¢§Ä ¾¡ý ­Õ츢ýÈÐ ±ýÀ¨¾Ôõ ¯½Ã §ÅñÎõ. ¾Á¢ÆÉ¢ý ÁÚÀ¢ÈôÀ¢üÌõ ­ó¾ ÀÃó¾ ¯Ä¸ò¾¢ý Ò¾¢Â ÁÚÁÄ÷ìÌõ  §Åñ¼ôÀÎõ Å¢òÐì¸¨Ç ¿õ ¦ºó¾Á¢ú ­Ä츢Âí¸§Ç ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ.

­¾¨Éî ¦º¡øħÅñÊÂÐ ±ÉÐ ¸¼¨Á. ¾Á¢ú «ýÀ÷¸û ²üÚì ¦¸¡û¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡ «ø¨Ä§Â¡, ­ó¾ô Ò¾¢Â ÁÚÁÄ÷ìÌ Å¢ò¾¢Îõ ´ýÈ¡¸ ºÁÂï º¡÷ó¾ «ÛÀÅí¸¨Ç ´Ð측¾ ¬¸Á×ÇÅ¢Âø ±ýÈ Ð¨È¨Â ÅÇ÷òÐ ¦ÅüÈ¢Ôõ «¨¼óÐÅÕ¸¢ý§Èý. º£É Áì¸û ¦ÀâÐõ §À¡üÈ¢ ¬¾Ã¢ì¸¢ýÈÉ÷. ¾Á¢Æ  Áì¸û «ôÀÊ¢ø¨Ä. ¬ñ¼ÅÉ¢¼§Á «Å÷¸¨Ç Ţθ¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               99.  «ýÀ¢É¢ü ¸É¢¾ø

        ¿¢ò¾õ ¡¦¾ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä
        ¿£½¢Äò¾¢ø ¿£ ¨Åò¾
        «ò¾¨ÉÔõ «Æ¢¸¢ýÈÉ «¨ºÂ¡¾
        ¬¾Ã׸ǡö  ­øÄ¡§¾ §À¡¸¢ýÈÉ
        ­¾¨É «È¢Â¡ô
        À¢ò¾ô §ÀöÁ¡ó¾÷
        À¢ÊòÐì ¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷
        ¸½Å¨É Á¨ÉÅ¢¨Âì ¸ø¨Ä Áñ¨½
        ¸¡ÁÕ ¦Á¡Æ¢¨Â ¸É¢Å¢§É¡÷ ÌÕ¨Å
        н¢Å¢ý ¾¨ÄŨÉò àÂ
        «È¢Å¢ý ÒÄÅ¨É ÓɢŨÉ
        ãÅ¡ô ÀñÀ¢ý ÓЦÁ¡Æ¢¸¨Ç
        âýõ ¦À¡Ä¢Ôõ ¬Ã½í¸¨Ç
        «Õ Á¨È¸¨Ç ¬¸Áí¸¨Ç

        ¦¾ôÀò Ш½Â¡¸ ¿£
        ¦¾ÕðÎõ  ­Åü¨È µ÷
        ã÷ì¸ô À¢Ê¢ý
         Óɢ¡РÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ
        ¦ÅÈ¢¦¸¡ñÎ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡÷¸û
        §Å¾¨É¸û ¯Æ츢ýÈ¡÷¸û
        Å¢§Ã¡¾í¸û À¡Ã¡ðÊ
        ¦ÅðÊÔí ¦¸¡ø¸¢ýÈ¡÷¸û

        «È¢§Å¡Î ÅÇÕõ
        «ýÀ¢É¢ü ¸É¢¾ø ­Åü¨Èì ¸üÚ
        «¸ýÈ¢¼ò ¾¡¦ÉýÚ
        ±ýÚ ¿£ Ò¸øÅ¡ö ±Øó¾ÕÇ¢
        ­¾ÁÐ ¦ºöÅ¡¦ÂýÚ
        ¡ÉÈ¢§Âý  ¡ÉÈ¢§Âý
         ¿õÀ§É
        ¿¡ý ŽíÌõ
        ÅõÀ§É


«ýÀ÷¸§Ç,
­§¾¡ ±ÉÐ áÈ¡ÅÐ ¸Å¢¨¾ìÌ ÅóÐÅ¢ð§¼ý. ¸Å¢¨¾¸û ±Ø¾§ÅñÎõ ±ýÚ  ¾Á¢ú ­¨½Âò¾¢üÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä. ͧÁÕò ¾Á¢¨Æô ÀüÈ¢ ¦Áö¸ñ¼¡¨Ãô ÀüÈ¢¦ÂøÄ¡õ ¦º¡øħÅñÎõ ±ýÚ¾¡ý Åó§¾ý. ­ó¾ áÈ¡ÅÐ ¸Å¢¨¾ìÌô À¢ÈÌ º¢È¢Ð ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ¯Ä¸¢Ä¢ÕóÐ µö× ±ÎòÐ즸¡ñΠͧÁÕò ¾Á¢ú ¦Áö¸ñ¼¡÷ »¡Éõ ±ýÈÅ¡Ú ¬ö×ì ¸ððΨøǡ¸ô À¨¼ì¸ ±ñ½¢ ¯û§Çý.   À¢ÈÌ ­ó¾ ¦¾öÅôÀý¢¨Âò ¦¾¡¼Õõ Ũ¸Â¢ø ­Ãñ¼¡ÅÐ áÚ ¦¾¡¼íÌõ.

        ­ó¾ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾ò ¾¢Èý ±ÉìÌô Ò¾¢ÂÐ. ¯ñ¨Á¾¡ý ±ÉÐ ­Ç¨Á ¸¡Äò¾¢Ä¢Õó§¾ ¸Å¢¨¾ Ò¨ÉÔõ ¾¢Èý ±ÉìÌû ­Õó¾¢Õ츢ýÈÐ. º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û ¬É¡ø ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¸¡¾ü ¸Å¢¨¾¸û ¾¡õ. À¢ÈÌ ºÁ ®ÎÀ¡Î Á¢¸ ¾¢ÕÁó¾¢Ãí¸û §À¡ýÈ À¡¼ø¸û ¬Â¢Ãõ,  ¾¢ÕÅ¡Ãí¸û ±É §¾Å¡Ãô À¡¼ø¸¨Çô §À¡ýÚ ÀÄáÚ, ÌÈðÀ¡ì¸Ç¡¸ 㚢Ãõ ±ýÈÅ¡Ú  À¨Æ ÁÃÀ¢§Ä§Â º¢Ä ÒШÁ ¿Âí¸û ¦¾ýÀ¼ À¡Ê¢Õ츢ý§Èý. ¬É¡ø ­ó¾ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û ±ý¨É§Â Å¢ÂôÀ¢ø ¬úòи¢ýÈÉ. º¢Ä «ýÀ÷¸û ¸ñΠŢÂôÀÐ §À¡ýÚ ¿¡Ûõ «ÅüÈ¢ý ¸ÕòÐî ¦ºÈ¢×¸¨ÇÔõ ¦º¡ü º¢ì¸Éò¨¾Ôõ ¸½£¦ÃýÚ ÅÕ¸¢ýÈ ¸õÀ£Ãò¨¾Ôõ ¦¾Ç¢¨ÅÔõ ¯Ú¾¢¨ÂÔõ º¢ó¾¨É Å¢òÐ츨ÇÔõ ¦º¡üº¢ÄõÀ¡ð¼ì  ÜòÐ츨ÇÔõ ¸ñÎ ¸ñΠŢÂ츢ý§Èý. ±ý¨É§Â ¿¡ý ÒâóЦ¸¡ûÇ ±ôÀÊ ­ùÅ¡Ú ²ý ­ùÅ¡Ú ±ý¦ÈøÄ¡õ º¢ó¾¢òÐì ¦¸¡ñÎõ ­Õ츢ý§Èý.

        «ôÀÊôÀð¼ µ÷ §À¡ì¸¢§Ä¾¡ý ­ó¾ áÈ¡ÅÐ ¸Å¢¨¾ ±Øó¾Ð. «¾¨É «ýÀ÷¸ðÌõ µ÷ Å¢Õó¦¾É À¨¼ì¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                100.  «ÆÌò ¾Á¢§Æ ¬õ ¦Á¡Æ¢
 

        ¦º¡øÄÓ¾ô ÒÐì¸Å¢¨¾¸û
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ ¡ý À¡¼
        «ÕÇ¢ÂÅ¡  ±¨É¡ðÎõ
        «õÀÄì Üò¾§É «üÒ¾ ¦ÅüÀ§É
        Á¢ýÉõÀÄô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
        Å¢¨Ç¡Îõ Áó¾¢Ãí¸¨Ç
        Å¢ÃðÊ Å¢ò¨¾¸Ç¡öô ÒÌò¾¢
        ±ÎòÐ ±ý¸Ãí¸¨Ç
        ±Øи¢ýÈ¡ö ¿£§Â
        ±É¦¾ýÚ Â¡ý º¢È¢Ð
        ²Á¡ôÒ «¨¼Ôõ Ũ¸

        Áó¾¢Ã ±ØòÐì¸Ç¢ý Áí¨¸Â÷¸û
        Á¸¢úó¦¾ý ¯¼¦ÄíÌõ
        Á¡ÂÁ¡ö Å¢¨Ç¡ʼ
        ¦À¡ö¨¸§Â¡Î ÜÊ À¢Õó¾¡ÅÉò¾¢ø
        ¦À¡Ø¦¾øÄ¡õ ¸Æ¢ì¸¢ý§Èý
        Å¡ÉÅ¢ø Åñ½í¸Ç¢ø ÅüÈ¡Ð
        ÅÇÕõ º¢ó¾¨Éô âì¸Ùõ º¢Åî
        ¦ºõ¨Á ÅÇ󾢸ú
        ¦ºó¾Á¢Æ¡ö ÅʦÅÎì¸
        «ýÀ§É
        ¬Éó¾ò ¾¢Õ¿¼òÐ ¿ñÀ§É
        «ÆÌò ¾Á¢§Æ ¯ÉìÌ
        ¬õ ¦Á¡Æ¢¦ÂýÚ «¨È¸¢ýÈ¡ö

         ¬õ ¬¦ÁýÚ «ÛÁ¾¢òÐ
        «È¢ÂðÎõ ¦Áö»¡Éõ ­ù×ÄÌ ¾ý
        ¬½Åí ¦¸¼
        «Õ§Ç¡Î ÜÊ «ý§À
        ÅÇÃ


HOME