Make your own free website on Tripod.com

¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢

­Ãñ¼¡õ áÚ: Ó¾ü ÀòÐ
«ýÀ÷¸§Ç,

­ýÚ ±ý Å¡ú쨸¢ø µ÷ ¾¢ÕôÀõ. ¸¼ó¾ 20 ¬ñθǡ¸ ­ó¾ Àø¸¨Ä¢ø ¯¨ÆòÐ Åó¾Ð ÓÊÅ¢üÌ ÅÕõ ¿¡û. «§¾ ¦À¡ØÐ ¬¸Á×ÇÅ¢Â¨Ä «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ Å¡ú쨸 ±Ø Á¢ì¸ µ÷ Ò¾¢Â ÅƢ¢ø ¦¾¡¼íÌõ ¿¡ÙÁ¡Ìõ. §¿üÚ ¿¼ó¾ Àð¼¨È À¢üº¢ «ùÅÇ× ¦Àâ ¦ÅüÈ¢.  «òШȠ ¦À⾡¸ ÅÇÕõ ±ýÚ ¿õÀ¢ì¨¸ §ÅåýÈ¢ Å¢ð¼Ð.  ­¾É¡ø Å¡ú쨸 ÅÃÄ¡üÚ ÌÈ¢ô§À¡Î º¢ÄÅü¨Èî ¦º¡øžüÌ ±ÉìÌ ¾Ìó¾ ž¢Õ츢ýÈÐ ±ýÚ ±ñϸ¢ý§Èý. ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ º¢ÄÅü¨È ¿¡ý ±Ø¾ò ¦¾¡¼í¸¢Âì ¸¡Äõ 1967¬õ ¬ñÎ.  «ô¦À¡ØÐ ±ÉìÌ ÅÂÐ 25. ¿¢äº£Äó¾¢ø ´ð¼¡§¸¡ Àø¸¨Ä¢ø ¸½¢¾ôÀ¡¼ò¾¢ø Ó¾üÀð¼õ. º¢ÈôÒ À¡¼Á¡¸ ³ýŠ¦¼öÉ¢ý ¦À¡ÐÅ¢Âø ÒŢ£÷ôÒ §¸¡ðÀ¡Îõ «¾üÌâ ãÁ¡ý ƒ¢§Â¡¦ÁüÈ¢ À¡¼í¸¨Ç ±øÄ¡õ  ÓÊòÐÅ¢ðÎ ìâîðº÷î  (Christchurch) ÅóР §¸ñ¼Àâ Àø¸¨Ä¢ø ¬º¢Ã¢Âô À¢üº¢§Â¡Î ­Ãñ¼¡õ ¬ñÎ ³§Ã¡ôÀ¢Â ¾òÐÅôÀ¡¼í¸¨ÇÔõ ±Îò¾ §¿Ãõ. «¾É¡ø Russel Wittgenstein Strawson Descartes Locke Hume  Kant  ¬¸¢§Â¡¨Ãô§À¡ýÈ  ³§Ã¡ôÀ¢Â º¢ó¨¾Â¡Ç÷¸§Ç¡Î ÁøÖì ¸ðÊ Ýú¿¢¨Ä. ÀûÇ¢î º¢ÚÅÉ¡¸ ­Õó¾§À¡Ð ¾¢Ã¡Å¢¼ô À¡º¨È¢ý ¿¡ò¾¢¸õ. À¢ÈÌ «¨¾Å¢ðÎ ¾¢ÕìÌÈû º¢Å»¡É§Â¡¸¢¸û ±Ø¾¢Â  º¢Å»¡É§À¡¾ò¾¢ý Á¡×¨Ã¡¸¢Â ¾¢Ã¡Å¢¼ Á¡À¡ÊÂõ Á¡½¢ì¸Å¡º¸Ã¢ý ¾¢ÕÅ¡º¸õ ¿õÁ¡úÅâý ¾¢ÕÅ¡ö¦Á¡Æ¢ ±ýÀÉ ¿¡ý Å¢ÕõÀ¢ ¬Æ ´Ðõ áü¸Ç¡¸ ­Õó¾ §¿Ãõ. ­ÃñÎ ¦Åù§ÅÈ¡É À¡ÃõÀâÂí¸û «¸ò¾¢§Ä §Á¡¾ ¦ÀÕõ º¢ó¾¨Éì ¸¢Ç÷¸û.  Á¡½¢ì¸Å¡º¸Ã¢ý '¯¨Ã¢ÈóÐ ¯½÷ŧ¾¡÷ ¯½÷×'  ±ýÈ ÌÈ¢ôÒ, ¿õÁ¡úšâý " ¯ûÇõ ¯¨Ã ¦ºÂø ­õãý¨ÈÔõ ¯ûÇ¢ì ¦¸ÎòÐ ­¨ÈÔûÇ¢ø ´Îí§¸" ±ýÈ ¯À§¾ºõ , ÅûÙÅâý " ÀüÚ¸ ÀüÈüÈ¡ý ÀüÈ¢¨É" ±ýÈÅ¡Ú ÅÕõ  §À¡¾¨É  ±ýÀÉ §À¡ýÈ ¸ÕòÐì¸û ³§Ã¡ôÀ¢Â º¢ó¨¾Â¢ø «È§Å ­øÄ¡Ð §À¡¸ ²ý ­ôÀÊ ±ýÈÅ¡Ú ¯ûÇò¾¢ø ÀüÀÄ §¸ûÅ¢¸û. «ýÚ ±Øó¾ «ì§¸ûÅ¢¸§Ç ¸¼ó¾ 30 ¬ñθǡ¸ ±ý ¯ûÇò¾¢ø Å¢¼¡Ð ¿¢ýÚ ÀüÀÄ º¢ó¾É¡ô§À¡ì̸û ±ØžüÌì ¸¡Ã½Á¡¸  ­Õó¾¢Õ츢ýÈÉ. «ýÚ ±Ø¾¢Â º¢Ä ¸Å¢¨¾¸¨Çô  §À¡Äò¾¡ý ­ýÚõ ±Øи¢ý§Èý ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. §ÁÖõ  ¾¢Ã¡Å¢¼î º¢ó¾¨É º¢üÀ¢¸Ç¡¸¢Â ­Å÷¸¨Çô §À¡ýÚ ¾ü¸¡Äò¾¢ø ¡Õõ ­øġЧÀ¡öÅ¢ð¼¡÷¸§Ç ²ý ? ±ý¦ÈøÄ¡õ  ÀüÀÄ §¸ûÅ¢¸û. «Ð¦À¡ØÐ µ÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾. «¾¨É «ôÀʧ «ýÀ÷¸ÙìÌò ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               101.  ¸¢Ç÷
 

        ¯ûÇò¾¢§Ä µ÷Å¢¾ì ¸¢Ç÷
        ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â§ÅñΦÁÉ §Åð¨¸
        µÎõ ¦ÅûÇò¾¢§Ä ¿£÷î ÍÆü¸û
        «È¢Å¢ý §¾ð¼ò¾¢§Ä ºó§¾¸ì ÌÁ¢ú¸û
        À¡öó¾¡Îõ ¦¿ÕôÒî ÍÅ¡¨Ä
        ¾£¦ÂýÚ ±Ã¢ìÌõ ¬Åø
        §Àö측üÚ «¸ò¾¢ý  ÜüÚ
        ¦ÀüÈÅ¡úÅ¢ý ÀÄó ­Ð§Å¡? ¦ÅýÚ
        ¬ØûÇò¾¢ø µ÷ «Íà «Ã¢ôÒ

        ´í¸¢ ÅÇ÷ó¾ ¦¾ý¨É ÁÃõ «¾ý
        ¯îº¢Â¢§Ä µ¨ºÔÎí ¸£üÚì Üð¼õ
        «¨¾
        Å£úò¾ Å¢¨ÆÔõ ÍÆø ¸¡üÚ
        §Å¾¨É§Â¡Î Å¢¨Ç¡Îõ
        ±ÉÐ ãîÍ
        ²í¸¢ ²í¸¢ ±í§¸¡ §¿¡ìÌõ
        ­¾Âò ÐÊô§À ­Êô §ÀâÊ

        ¸ÁïÝø ¸ÕÓ¸¢ø «ÛÀò¾¢ÃðÎ
        «¾¢ø
        ¸½í ¸½ó §¾¡ýÚõ º¢ó¾¨É Á¢ý¦ÅðÎ
        ¾ýÉó ¾ýÉó ¾É¢¨Á
        ¦ÅõÀ¢ ÁÉõ
        ¾ý¨É ¾¡§É §¾Îõ ¿¢Ä¨Á
        «ýÀ¢ý À¢¨½ôÒ «¨½ôÒ «Úó¾
        «ÅÄ ¿¢¨Ä§Â
        «¨ÄÔõ ¿¢¨Ä§Â
        ±ý ¿¢¨Ä
        ¦Åó¾½ø Üð¼õ ­ù×ĸõ
        «¾¢ø
        ¾ó¾½ø ¸¡ðÎõ ¾¨¸§Â¡÷
        ¾¡úó¾¡÷
        Å£úó¾¡÷
        «Æ¢ó¾¡÷
        ´Æ¢ó¾¡÷
        ²ý?

(7-11-1967)


«ýÀ÷¸§Ç,

­ýÚ ÅøÄÃ͸û Ü𼡸 ­¨½óÐ ¦Àø¸¢§Ã𨼠«Æ¢òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀЧÀ¡ø, 1967 ¸Ç¢ø ­§¾ ¿¡Î¸û «¾¢Öõ ÌÈ¢ôÀ¡¸ «¦Áâ측 Å¢Âð¿¡õ Á£Ð ÌñÎ Á¡Ã¢ ¦À¡Ä¢óÐ «¾¨É «Æ¢òЦ¸¡ñÊÕó¾ §¿Ãõ. ¾òÐÅô À¡¼í¸û ±ÎòЦ¸¡ñÊÕó¾ º¸ Á¡½Å÷¸û, «¦Áâ측¨Å ±¾¢÷òÐ ¦ÀÕõ §À¡Ã¡ð¼õ  ¿¼ò¾¢Â §¿ÃÓÁ¡Ìõ. ¿¡Ûõ  «Å÷¸§Ç¡Î  µ÷ º¢È¢Ð §º÷óЦ¸¡ñÎ ±¾¢÷ôÒ ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾ §Å¨Ç. «ô¦À¡ØÐ À¡¼Á¡¸ ­Õó¾Ð "¯ñ¨Á" ±ýÈ¡ø ±ýÉ  ±ýÀÐ. «¾¨Éô À¡üÈ¢ Àø§ÅÚ §¸¡ðÀ¡Î¸û. "The Semantic Theory of Truth" "The Correspondance Theory of Truth"  ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ. "Logical Positivism" ±ýÈ §¸¡ðÀ¡Î Á¢¸×õ ¬ÆÁ¡¸ §ÅåýÈ¢  ­Õó¾ §¿Ãõ. ­ó¾ ºí¸üÀò¾¢üÌ ±ýÉ¡ø ¯¼ý À¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.  ¯ñ¨Á ±Ûõ ¯½÷× ¦ÅüÚ ¦º¡ü¦À¡ÕÇ¡öÅ¢üÌ «ôÀ¡üÀð¼Ð, Å¡ú¸¢ýÈ Å¡ú쨸¨Â «¨ÁôÀÐ ±ý¦ÈøÄ¡õ ¿¡ý Å¡¾¢ð§¼ý. ¦ÁöÂ¡É Å¡ú쨸¨Â «¨Áì¸ Â¡Ð ¯¾×¸¢ýȧ¾¡ «Ð¾¡ý  ¯ñ¨Á  ±ý§Èý. Å¡ú쨸¨Â ¿ýÈ¡¸ Å¡Æ ¯¾×Åо¡ý ¯ñ¨Á, ¯ñ¨Á ±Ûõ ¯½÷Å¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â Å¡ú쨸¨Â «¨ÁòÐ즸¡ûǧÅñÎõ ±ý¦ÈøÄ¡õ ÜÈ¢§Éý.  «Ð¦À¡ØÐ «¦Áâ측 Å¢¦Â𿡨Á «Æ¢ôÀ¨¾ì ¸ñÎ ¿õÁ¡ø ²ý Å¡Ç¡ö  ­Õì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ? ¿¢Â¡Âõ «¿¢Â¡Âõ ±ýÈ ¯½÷׸û §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢ü¸, «¦Áâ측  ¦ºöÅÐ «¿¢Â¡Âõ ±ýÚ À¼ò¾¡§É ¿¡õ «¾¨É Åý¨Á¡¸ ±¾¢÷츢ý§È¡õ? ­ó¾ ¿¢Â¡Âõ «¿¢Â¡Âõ ±ýÀÉ "¯ñ¨Á" '¦À¡ö'  ±ýÈ ¸ÕòÐ츧ǡΠ¦¾¡¼÷ÒüÚ ­Õ츢ýÈÅÉÅ¡? «ø¨Ä¡? ±ý¦ÈøÄ¡õ §¸ðΠ «Å÷¸§Ç¡Î Å¡¾¢ð§¼ý. " Å¡ö¨Á§Â ¦ÅøÖõ" ±ýÀ¾¢ø ±ÉìÌ ´Õ ®ÎÀ¡Î; ¬¸ ¯ñ¨Á ±ýÀÐ Å¡ú쨸¢ø ²üÀÎõ §À¡Ã¡ð¼í¸§Ç¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ, ¦ÅüÚî ¦º¡ü¦À¡Õû «øÄ ±ý§È Å¡¾¢ðÎ «¾¢ø ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿¢ý§Èý. «Ð¦À¡ØРŢÂð¿¡õ  «Æ¢ì¸ôÀÎŨ¾ì ¸ñÎ Á¢¸×õ §Å¾¨ÉÔõ Àð§¼ý. «Ãº¢Âø §¸¡ðÀ¡Î¸û §ÅÚÀ¼, ´ù¦Å¡ÕÅÕõ ¾¡ý ÀüÈ¢ì ¦¸¡ýÊÕìÌõ §¸¡ðÀ¡§¼ ¯ñ¨Á¡ÉÐ ±ýÚ ¦¸¡ûÇ, «¾üÌ ­ôÀÊô Àð¼ ÌÕ¾¢ô §À¡÷¸Ç¡? ­Äðºì¸½ì¸¡É «ôÀ¡Å¢ Áì¸û ¦¸¡øÄôÀ¼ §ÅñÎÁ¡? ¸ÕòÐ ÓÃñÀ¡Î¸¨Ç §À¡Ã¢ðÎò¾¡ý ¾£÷츧ÅñÎÁ¡? ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ ÀüÀÄ §¸ûÅ¢¸û.  ¦¾Ç¢ÅüÈ ¿¢¨Ä¢ø ÀÄ §Å¾¨É¸û.

«Ð ¦À¡ØÐ ­ó¾ ¸Å¢¨¾ ±Øó¾Ð. «ýÀ÷¸ðÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.
 

               102. º¢ó¾¨Éô À¢Ã¡ðÊ

        º¢ó¾¨Éô À¢Ã¡ðÊ ±Øó¾¡û
        ¾ý º¢ÈôÀ¢¨Éì ¸¡½§Å Å¢¨Æó¾¡û
        Àó¾Âì ̾¢¨Ã§À¡ø ¯ó¾¢
        À½ò¾¢ø ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾¢
        ¿¢ó¾¨É¸û Å£úóÐ
        ¿¢¨É׸û ¾ÎÁ¡È¢
        Å£úó¾¢¼¡Ð   «Åû
        ¸ÕíÌ¢ø ¸£¾õ
        ¦ºýȨÈÔõ §Á¸õ
        ¸¡Î ¸¼ø Á¨Ä ¯ÄÌ
        Å¡Éõ «ñ¼õ §ÀÃñ¼õ
        ­Åü¨È ¿ýÚ ¸ñʼ
        º¢ó¾¨Éô À¢Ã¡ðÊ ±Øó¾¡û
        ­Ç¨Á Å¢ñʼ «ÅÙõ Å¢¨Æó¾¡û

        Àñθû «¨ÉòÐõ ¸ñ¼¡û
        ÀƨÁì ¸ñθû ±É ´Ðí¸¢ ¿¢ýÈ¡û
        ¦ÅýÈ¢¼  §ÅÚ ¯ñÎ ¾Ì
        Å¢¨É¸û ¬üÈ¢¼ Å¢ñÎ
        ¦ºýÈ¢¼ «ÅÙõ ÓÂí¸¢
        ¾Âí¸¢ ¿¢ü¨¸Â¢ø ÀÄ
        Ìñθû Å£úóÐ ¦ÅÊò¾É
        ¬Â¢ÃÁ¡Â¢Ã  Á¡ó¾÷¾õ «ÅÄ µ¨º
        µÊÛõ Å£¼¡ µí¸¢ÅÇ÷ ´Ä¢ôÀ¨È
        ¦Àñθû «Ø¨¸
        À¢û¨Ç¸û À¢ÃñÊ ­Çó¾ñθû
        ´ñʼ §ÅÈ¢¼õ µÊÎõ Å¢ó¨¾
        ÝØõ Ò¨¸¦Â¡Î
        º¡Ìõ ÀÄ ¯Â¢÷
        Á¡Ôõ ­Ê¸§Ç¡Î
        º¡Ôõ  ¦¿ÎÅ£Î
        §Å¾¨É¸û «¨Å
        ŢƢ¸û ÅÆ¢§Â À¢Æ¢Ôõ ¦ÅûÇõ
        Òñ¸Ç¢ø °Úõ ÌÕ¾¢ ¡Ú
        «¨Å ¾Õ  ÅÄ¢
        ­¨Å
        º¢ó¾¨Éô À¢Ã¡ðʨÂ
        ÍüÈ¢Öõ ÝúóÐ
        ¸ÊòÐì
        ̨¾òÐ
        ¦ÁýÚ
        ¾¢ýÈÉ.

     (9-11-67)


«ýÀ÷¸§Ç,

±ý ­Ç¨Á ¸¡Äò¾¢Ä¢ÕóÐ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾, µ÷ Í ºÃ¢¨¾ ÌÈ¢ô§À¡Î. ­¾¨Éî ¦º¡øžüÌì ¸¡Ã½§Á, ¦ÁöÔ½÷× «¨¼Å¾üÌ º¡ò¾¢Ãí¸¨Ç µÐŨ¾Å¢¼ ¦Áö¡¸ Å¡úóÐ ¸üÀ§¾ §Áø ±ýÚ ±ÉìÌôÀÎÅо¡ý. Å¡úóÐ ¸üÈø ±ýÚ ´ýÚ ­Õ츢ýÈÐ ¬¸§Å Å¡ú쨸¨Â ´Ð측Р¿ýÈ¡¸ Å¡úóÐ Àð¼È¢×¸û ÀĦÀüÚ À¢ÈÌ «Åü¨È§Â º¢ó¾¨Éô ¦À¡Õǡ츢ò ¦¾Ç¢Ôõ§À¡§¾ ¬ÆÁ¡É ¯ñ¨Á¸û ¿õ ¯½÷§Å¡Î ¸Äó¾¨Å¡¸¢ýÈÉ. ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ìÌ ãÄõ µ÷ §Å¾¨É ¿¡¼¸õ. ¡¨ÃÔõ ¦¾Ã¢Â¡¾ 21 ÅÂÐ ­¨Ç»É¡¸, ¼¿£¼ý(Dunedon)  ±Ûõ ¿¸Ãò¾¢ø ´ð¼¡§¸¡ Àø¸¨Ä¢ý  µ÷ Ţξ¢ ´ýÈ¢ø  ¾í¸¢Â¢Õó¾§À¡Ð ±ÉìÌô §ÀվŢ¡¸ µ÷ «Æ¸¢Â ¦Åû¨Ç ­Çõ ¦Àñ. Àâ×õ À¡ºÓõ «ÍçŸò¾¢ø ¸¡¾Ä¡¸  ÁÄà ¦ÀÕõ ¦ÀÕõ ÓÃñÀ¡Î¸û. «Å§Ç¡ µ÷ ¾£Å¢Ã ¸¢Ã¢ò¾Åô ¦Àñ, ¾ó¨¾§Â¡ Presbyterian Church ±ÉôÀÎõ µ÷ ¸¢Ã¢òÐÅô À¢Ã¢Å¢ý À¡¾¢Ã¢Â¡÷, ¾õ ºÁÂò¾¢ø ¾£Å¢Ã ¿¡ð¼õ ¯¨¼ÂÅ÷.  Å¢ÎÓ¨È ¿¡ð¸Ç¢ø «ÅÇÐ «¨ÆôÀ¢¨É   ²üÚ «Åû ÌÎõÀò¾¡§Ã¡Î ¾íÌÅÐñÎ. «ô§À¡¦¾øÄ¡õ «¨ÉÅÕõ «ïÍõ Ũ¸Â¢ø ±ÉìÌõ «Åû ¾ó¨¾Â¡ÕìÌõ ºÁÂò¨¾ô  ÀüÈ¢ ¾£Å¢Ã Å¡ìÌÅ¡¾õ ¿¼ìÌõ. ÓÊÅ¢ø À¢Ç×, À¢Ã¢×. ±ôÀÊò¾¡ý  ÓÂýÈ¡Öõ ±ýÉ¡ø Á¾õ Á¡È ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «ÅÇ¡Öõ¾¡ý. «Å÷¸Ç¢¼õ ¾£÷ì¸Á¡¸ ÜÈ¢Ôõ Å¢ð§¼ý: ±ý¨É ´§Ã ´Õ Á¨ÈáÄ¢üÌ «Ê¨ÁÂ¡ì¸ ÓÊ¡Ð, ±ý¨É ­óЦÅý§È¡ ±ôÀʧ ÜôÀ¢ðÎ즸¡ûÙí¸û, ±ý¨É§Â ¿¡ý «ùÅ¡Ú º¢¨ÈÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡Ð. ±øÄ¡ ºÁÂí¸Ç¢Öõ ²§¾¡ ´÷  Ũ¸Â¢ø  ´§Ã ´Õ ­¨ÈÅý ¾¡ý ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢ü¸¢ýÈ¡ý,   «Å¨É «È¢Â ±øÄ¡ ºÁÂí¸¨ÇÔõ ±ùÅ¢¾ ¯Çò¾ÊôÒÁ¢ýÈ¢  «È¢óÐ ¦¾Ç¢Å§¾ º¢ÈôÒ ±ýÚ ÜȢŢð§¼ý. «ÅÙõ §Å¾¨Éô ¦À¡Ú측Р§Å§È¡÷ Àø¸¨ÄìÌ Á¡È¢î ¦ºýÚÅ¢ð¼¡û, ¾ÉÐ º÷î¨ºî §º÷ó¾ ´ÕŨɧ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöЦ¸¡ñ¼¡û. ­Ð ¿¼ó¾ µÃ¡ñÊüÌô À¢ÈÌ ±ÉìÌ ºüÚî º¡¾¸Á¡¸ ­Õó¾ «Åû ¾í¨¸ ±ý¨É  ÅóÐ ºó¾¢òÐî ¦ºýÈÀ¢ý Á¨Èó¾  §Å¾¨É¸û Á£ñÎõ Åà «ó¾ §Å¾¨É¢ø Å¢Çó¾ ¸Å¢¨¾ ­Ð. ­ó¾ «ÛÀŧÁ ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¾¢ø ¦ÀÕò¾ ®ÎÀ¡ð¨¼ì ¦¸¡ñÎÅ󾧾¡Î «øÄ¡Ð, «¾¨É ¦ÀâÐõ Ţâò¾ ¦Áö¸ñ¼¡¨Ãô §À¡üÈ×õ ¦ºö¾Ð.
 

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        103.  §Å¾¨É

        «ÛÀÅí¸û
        ÌòÐõ ÓûŨÇÂõ
        ¬¨º¸û
        ÁÂìÌõ ­¨º «¨Ä¸û
        ¯óÐõ ¬üÈø Å¢¨É¸û
        §Å¾¨É
        À¼÷óÐ ­Õû ÀÃôÒõ ¿îÍ
        ŨÇòÐ ­Ú츢 ÓÚì¸¢ì ¦¸¡øÖõ
        Á¨ÄôÀ¡õÒ
        «ÛÀÅõ ¦¸¡½÷ó¾
        «Æø ¾£ì¸¡Î
        ¬¨º¸û ­ðÎî ¦ºýÈ
        «Éø ¦À¡ö¨¸
        ¸¡Äõ ¸¡ðÎõ ¯ñ¨Á
        ÅÊ×
        Å¡úÅ¢ý ÅÊ×
        Å¡úÀÅý «Øó¾¢ ±ØóÐ
        «Øó¾¢ Á¨ÈÔõ «¾¢ºÂô ¦À¡ö¨¸
        §Å¾¨É§Â!
        ±ý ¯ûÇò¨¾ «Ã¢òÐò ¾¢ýÚ
        ±¨É «Æ¢ìÌõ §Å¾¨É§Â!
        ¦ºøÅ¡ö ±¨ÉÅ¢ðÎ
        Á¨ÈÅ¡ö ¯Ä¨¸Å¢ðÎ!
        ¸¡ð¼¡¾ ¦À¡Õ¦ÇøÄ¡í ¸¡ðÊ
        ¦º¡øÄ¡¾ ¦À¡Õ¦ÇøÄ¡õ ¦º¡øÄ¢
        ¦¸¡ûÇ¡¾ ¦¸¡û¨¸¦ÂÄ¡í  ¦¸¡Ç¨ÅòÐ
        ±¨Éò ¾¢¨¸ôÀ¢òÐ
        «Æ¢òÐ «¨ÁòÐ «Æ¢òРŢ¨Ç¡Îõ
        §Å¾¨É§Â!
        §À¡Ðõ  §À¡Ðõ  §À¡öÅ¢Î!
        ­ø¨Ä§Âø ¿¡ý ¿£§Â ¡§Åý
        ¿£í¸¡Å¨¸!

(6-10-67 11.00 pm) «ýÀ÷¸§Ç,

´÷ º¢È¢Â ¸Å¢¨¾¾¡ý ¬É¡ø ±ý Å¡ú쨸¢ø µ÷ ¦Àâ ¾¢ÕôÀÁ¡¸ «¨Áó¾ ´ýÈ¡Ìõ. ÀÄÅ¢¾Á¡É §¾¼ø¸û Àâ¾Å¢ôÒì¸û ±ýÈÅ¡Ú «øÄüÀðΦ¸¡ñÊÕó¾ »¡ýÚ,  ­Õ¨Çì ¸¢Æ¢òÐì ¦¸¡ñÎ ¦À¡ØРŢÊÅЧÀ¡ø, µ÷ Ò¾¢Âô À¡÷¨Å Å¢Êó¾Ð,  «Ð ¦À¡ØÐ À¨Æ ŢºÂí¸û ÀƸ¢Â Å¢ºÂí¸û µ÷  Ò¾¢Â ¦ÁÕ§¸¡Î ͼÃò ¦¾¡¼í¸¢É. «Ð¦Åý§È «È¢Âô ÀÎõ ´ýÚ ­ýÉÐ ±ýÚõ «È¢Âô Àθ¢ýÈÐ. ­ùÅ¡Ú ­ýÉÐ ±ýÚ «È¢Ôõ §À¡Ð À¡÷¨Å ±ôÀʧ¡ «ôÀʧ «ó¾ "­ýɾ¢üÌû' «¼íÌõ ¸ÕòÐì¸û. «ó¾ 1967¬õ ¬ñÎ ¾ó¾ µö×  ¸¡Ã½Á¡¸ º¢ó¾¢ôÀ¾üÌ ¿¢¨È §¿Ãí¸û. «Ð¦À¡ØÐ µ÷ ¿¡û ¾¢Î¦ÁÉ ±ÉÐ À¢Èô¨Àô ÀüÈ¢§Â §¸ûÅ¢¸û ±Øó¾É.  ±ôÀÊ À¢ÈôÒì¸û ¦Áö¡¸¢ýÈÉ? ¿¡§É Å¢ÕõÀ¢¾¡ý ­ó¾ ­Éò¾¢ø ­ó¾ ¦Á¡Æ¢§ÀÍõ Áì¸Ç¢¨¼ ­ýÉ¡÷ Å¢üÈ¢ø ¯¾¢ì¸§ÅñÎõ, ­ýÉ¡¨Ãò ¾¡Â¡¸ ¾ó¨¾Â¡¸ô ¦ÀȧÅñÎõ ¬½¡¸ô À¢È츧ÅñÎõ ¦Àñ½¡¸ô À¢Èì¸ìܼ¡Ð ±ý¦ÈøÄ¡õ ¾ýÓ¨ÉôÒî º¢ó¾¨É¢ý ÅÆ¢ ¾£÷Á¡É¢ì¸¢ý§ÈÉ¡? ±ýÈ §¸ûÅ¢¸û ±Æ ¯¼ý ±ý ¬í¸¡Ãò¾¢üÌ ÀÇ¡÷ ±ýÚ µ÷ «¨È! ±ý À¢ÈôÒ ±ý¨É Á£È¢ ¿¼ôÀÐ.  «Ð§Å¡÷ «Õû Å¢¨Ç¡ðÎ.   «§¾ô §À¡Äò¾¡ý ­ó¾ ÁýÓõ. ±ýÚ «Ð ÅÕõ ±ýÚ ¦º¡øÄÓÊ¡Р¬É¡ø ¿¢îºÂÁ¡¸ ÅÕõ, «¾¨É ¾Å¢÷츧ŠÓÊ¡Ð. ­ó¾ ¯Ä¸õ µ÷ ºÉÉÁý Âó¾¢Ãõ. À¢ÈìÌõ §À¡Ð «¾¢ø Á¡ðÊ즸¡û¸¢ý§È¡õ, ÁýÁ¨¼Ôõ §À¡Ð «¾¢Ä¢ÕóÐ ¾ü¸¡Ä¢¸Á¡¸ Ţξ¨Ä ¦ÀÚ¸¢ý§È¡õ. ºÉÉÓõ ÁýÓõ ¿õ ¨¸Â¢ø ­ø¨Ä.  ¿ÁÐ «¸í¸¡Ãò¨¾¦ÂøÄ¡õ Å£úòÐõ Ũ¸Â¢ø ­ó¾ ­ÃñÎ ¿¢¸ú¸Ùõ ¿õ Å¡ú쨸¢ø ¦Áö¡¸¢ýÈÉ.  ­¨Å§Â ¿ÁìÌ ­¨ÈÅý ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÀ¨¾ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, «Åý ºí¸¡Ã¸¡Ã½É¡¸¢Â Ó¾ø ±ýÀ¨¾Ôõ ¯½÷òи¢ýÈÉ.

­ó¾ ¦¾Ç¢× Åó¾ ¸¡Äó ¦¾¡¼í¸¢ ¦Áö¸ñ¼¡Ã¢ý º¢Å»¡É§À¡¾õ ±ÉìÌ ¾É¢ôÀð¼ º¢ÈôÒ¨¼Â µ÷ áÄ¡¸¢Å¢ð¼Ð. ­ýÈÇ× ¿¡õ ¾¢ÕõÀ¢ò ¾¢ÕõÀ¢ ÀÊìÌõ µ÷ áÄ¡¸¢Ôõ Å¢ð¼Ð. «¾ý Å¢Õò¾¢Â¡¸ " «Æ¢Å¢Öñ¨Á" ±ýÛõ ¦À⧾¡÷ á¨Ä ±ØОüÌ ¸¡Ã½Á¡¸×õ «¨ÁóÐÅ¢ð¼Ð.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               104.   À¢ÈôÒ

        ¿¡ý À¢Èó§¾ý
        Ţʡ¾ §Å¨Ç¢ø
        §Å¾¨É Å¢¼¡¾ §Å¨Ç¢ø
        ¸ÕòÐ º¢ÚòР ­Õó§¾É¡õ
        ¸¾È¢ «õÁ¡ ¦ÅýÚ «Ø§¾É¡õ
        «õÁ¡!
        «õÁ¡!
        ±ý «ÄÈø!
        ¯½÷×! «È¢×! ¯ÄÌ!
        ­øÄ¡ À¢ÃÀïºõ ­ø¨Ä ­É¢
        Å¡úÅ¢ý ¦¾¡¼ì¸õ
        ¸ñ¸¨Ç ŢƢò§¾É¡õ
        ¨¸¸¨Ç Ţâò§¾É¡õ
        ¸¡ø¸Ç¡ø ¯¨¾ò§¾É¡õ
        «ý¨É ÜȢɡû
        ´Ç¢ µ¨º ͨÅ
        ¿¡üÈõ °üÈõ!
        ¯ÄÌ §¾¡ýÈ¢ÂÐ ¦ÁÐÅ¡¸ ¯½÷Å¡¸
        ¿¡ý §¾¡ýÈ¢§Éý
        ¯½÷Å¢ý ÅÊÅ¡¸
        ¸ñÀð¼ ¦À¡Õ¨Ç¦ÂøÄ¡í ¸ñ¼È¢ó§¾ý
        ¸¡ÐüÈ ¦º¡ø¦ÄÄ¡í §¸ð¼È¢ó§¾ý
        ¾£ñÊ ¦À¡Õ¦ÇøÄ¡õ ¦¾¡ð¼È¢ó§¾ý
        Ó¸÷ó§¾ý ͨÅò§¾ý
        ÓÂí¸¢ò ¾¢¨Æò§¾ý
        ÁÂí¸¢ Á¸¢úó§¾ý

        µ÷ Å¢ó¨¾
        ­ýÚõ «ôÀʧÂò ¾¡ý  ¸¢¼ì¸¢ý§Èý
        Å¢ÎÀ¼ ÓÊ¡Ð.

       ( 27-8-67               11:45 PM)


 «ýÀ÷¸§Ç,

­ô¦À¡ØÐ ­¨½Âò¾¢ø,  ´÷ ¸Å¢¨¾ ±Øžü¸¡É Å¢òÐ츨Ǡ  µ÷ ¸Å¢»ý ±ôÀÊô ¦ÀÚ¸¢ýÈ¡ý ±ýÈ §¸ûÅ¢ ±ØóÐûÇÐ. Á¢¸ «Æ¸¢Âì §¸ûÅ¢.  ¾¢ìÌò ¦¾Ã¢Â¡¾ ¸¡ðÊø ÒÐóÐÅ¢ðÎ ¾¢Ã¢ÅÐ, ­Ð¾¡ý ÅÆ¢ ±ýÚ ¦¾Ã¢Â¡¾ ¬ú¸¼Öû н¢óÐ ¿£óÐÅÐ, ÓýÒ Â¡Õõ Ò¸¡¾ µ÷ ­Õñ¼ ̨¸ìÌû н¢óÐ ÒÐóÐ ¾¢Ã¢ÅЧÀ¡ýÈ «ÛÀÅí¸Ç¢ø Å¢Æ ­ôÀÊôÀð¼ Å¢òÐì¸û ¾¡§É ¯¾¢ì¸¢ýÈÉ ±ýÚ ¦º¡øÄÄ¡õ. ­ýÛõ ÀÄ Å¢Çì¸í¸¨ÇÔõ ¦ÀÈÄ¡õ. ±ý ­Ç¨Áì ¸¡Äò¾¢ø ±Ø¾¢Â ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾ µ÷ ¬ÆÁ¡É º¢ó¾¨Éî º¢ì¸Ä¢ø Á¡ðÊì ¦¸¡ñÎ ¾¢½È¢Â§À¡Ð  ±Øó¾ ´ýÈ¡Ìõ. Newton ¸¡Äò¨¾ôÀüÈ¢ Å¢ÇìÌõ §À¡Ð ¸¡Äõ ¦ÅÇ¢ ¬¸¢Â ­ÃñÎõ ´ýÚ즸¡ýÚ ¦¾¡¼÷ÀüÚ ±ýÚõ Á¡È¡ô ÀÊò¾¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ ±ýÚ ÜȢøÄ ³ýŠ¦¼öý ÅóÐ «¾¨É ¾¸÷ò¾¡÷. ´Ç¢Â¢ý §Å¸ò§¾¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ ¸¡Ä ¯½÷× ±ýÈ¡÷. ¸¡Äï ÍÚí¸ì ÜʦšýÚ ±ýÚ Å¢Ç츢 «Ïºì¾¢¨Âì ¸ñÎ À¢ÊôÀ¾üÌì ¸¡Ã½Á¡É ÀÄ Ò¾¢Âì ¸ÕòÐ츨Çî ÜÈ¢î ¦ºýÈ¡÷. ¬Â¢Ûõ ¸¡Äò¨¾ì ¸¼ôÀÐÀüÈ¢ ´ýÚõ ÜÈÅ¢ø¨Ä. ³§Ã¡ôÀ¢Â ¯Ä¸¢ø ­ýÚ Ü¼ «ôÀÊ Â¡Õí ÜÚž¡¸ò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.  ¦Áö¸ñ¼¡§Ã¡ ­¨ÈÅý ¸¡Äò¾¡ì¸Á¢ýÈ¢ ¿¢ü¸¢ýÈ «È¢×ô¦À¡Õû ±ý¸¢ýÈ¡÷. ­ó¾¢Â  ¯À¸ñ¼ò¾¢ø ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ó¾ Ũâø ¸¡Ä×½÷Å¢¨Éì ¸¼óÐ «È¢ÅÐ ±ýÀ¨¾ Ó¾ý ӾĢø ¾¢Õãħà ¾ÁÐ ãýÈ¡ÅÐ ¾ó¾¢Ãò¾¢ø ÀÄ ­¼í¸Ç¢ø Å¢Çì̸¢ýÈ¡÷. F.H Bradley ±ýÀ¡÷ §Å¾¡ó¾¢¸¨Çô §À¡Ä ¸¡Ä×½÷× ²¨É ¯½÷׸¨Çô§À¡Ä ¦À¡ö¦ÂýÀ¡÷. «ÅÕìÌ Kant  ±ýÀ¡÷ ¸¡Ä×½÷×õ  ¦ÅÇ¢Ô½÷×õ ¸¼ó¾È¢ ¦ÂÐ×õ µ÷Ũ¸Â¡É ¸üÀ¨É§Â (transcendental imagination)  ±ýÈ ¾òЊŢÇì¸ò§¾¡Î À¢½ìÌ. ­Åü¨È¦ÂøÄ¡í ¸üÚ µ÷ ¦¾Ç¢ÅüÚ ¸¢¼ó¾ »¡ýÚ, ±ôÀÊò¾¡ý ­ó¾ ¸¡Ä×½÷× §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ ±ýÚ º¢ó¾¢òÐ º¢ó¾¢òÐò ¾¢½È¢§Éý. ´ýÚ§Á Òâ Ţø¨Ä§Â ±ýÚ «í¸Ä¡öò§¾ý. «ô¦À¡ØÐ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ¯¾¢ò¾Ð, µ÷Ũ¸Â¡Éò ¦¾Ç¢×õ À¢Èó¾Ð.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                105. Å¡ú¸ ¯½÷׸û
 

        Å¡ú¸ ¯½÷׸û
        Å¡ú¸ ¸¡Äõ
        Å¡ú¸ ¿¢¨É׸û
        ¿¼ôÀ¨Å ¿¼ó¾¨Å
        ¿¼ì¸ô §À¡À¨Å
        ­í¦¸ýÚõ «í¦¸ýÚ ¿¢ýÚ
        Óýɦ¾ýÚõ
        À¢ýɦ¾ýÚõ
        Ó¾¢÷󾦾ýÚõ
        Ó¾¢Ã¡¦¾ýÚõ
        Å¢Çí¸¢
        ±¨É ÁÂì̸¢ýÈÉ ¿¡Ûõ
        ÁÂí¸¢ò ¾¢¨Ç츢ý§Èý

        §¸¡Äí¸Ç¡¸¢Ôõ
        ¦¸¡û¨Ç «ÆÌ ¸¡ðº¢¸Ç¡Ôõ
        §Å¾¨É Á¢Ì Å£ú¸Ç¡Ôõ
        º¡¾¨Éò ¾¢¸ú ±Ø¸Ç¡Ôõ
        ²ì¸í¸û ¬ì¸¢Ôõ
        ±îºí¸û ¸¡ðÊÔõ
        Ýú¸û  ¿¢¨ÈòÐõ
        ±¨É ÁÂì̸¢ýÈÉ ¿¡Ûõ
        ÁÂí̸¢ý§Èý

         «Ð ¦À¡ØÐ
        ¾¢¨¸ôÒõ ¾ò¾Ç¢ôÒõ
        Á¢¨¸ôÒõ ¯ì¸Ç¢ôÒõ
        ÐýÀì ¦¸¡ôÀÆ¢ôÒõ
        §¾¡ýÈ¢ Á¨ÈÔõ
        ­ýÀô Àñ½¢¨ºôÒõ
        ¡§É ¡§É ±ý¸¢ý§Èý

        Å¡ë÷¾¢ §Àâ¨Ãîºø
        ÅÇ÷Á¾¢ ¾ñÀ¡öîºø
        ¿¡Îõ ¿¾¢  µÎõ ¦¿È¢
        ¿øÄ Áì¸û À¡Îõ ¦¿È¢
        §¾ëÚõ º¢Ú ÁƨÄ
        ¦¾Å¢ð¼¡¾ ÌƧġ¨º
        ¸¡ñ «È¢Å¢ý ¦¾Ç¢ó¾ ¿¢¨Ä
        ¸Å÷óÐ §ÀÏõ Á¡ðº¢ì ¸¨Ä
        ¡§É ¡§É ±ý¸¢ý§Èý

        ÁÄâý ¸ñ§½
        ÀÉ¢¿£÷ àì¸õ
        ÁÄá¦Á¡ðÊý
        ¦Àñ¨Á ¿¡½õ
        ¾¢¸Æ¡¾ÅüÈ¢ý ­øÄ¡ó¾ý¨Á
        Ó¸¢úÅÉÅüÈ¢ý
        ÓÂì¸ ­ýÀõ
        ¾Çá Å¢ØôÀõ
        ¾Âì¸ ´Îì¸õ
        º¢Ïí¸¡ ´ØíÌ
        Å½í¸¡î ¦ºåìÌ
        ¡§É ¡§É ±ý¸¢ý§Èý

        Å¡ú¸ ¯½÷׸û
        Å¡ú¸ ¸¡Äõ
        Å¡ú¸ ¿¢¨É׸û

                (12-11-67  10 pm)


«ýÀ÷¸§Ç,

ͧÁÕò ¾Á¢Æ¢Ä¢Ä¢ÕóР ÅÕõ µ÷ ͨÅ¡Éî ¦º¡ø Ýò¾¢Ãõ ±ýÀÐ. " ziu sudra'  ±ýÚ «Ð À¢ø¸¢ýÈÐ; ¦¿Îí¸¡Äõ Å¡ú¸¢ýÈÅý ¦¾¡ý¨ÁÂý ±ý¦ÈøÄ¡õ «¾üÌô ¦À¡ÕÙõ ¾ÃôÀθ¢ýÈÐ.  ¦¾¡ý¨Áì ¸ÕòÐ,  àÃõ ¦¾¡¨Ä× ±ýÀÅü§È¡Îõ ¬Æõ ±ÉôÀÎŧ¾¡Îõ ÁÕ×õ ÀñÀ¢É. '¦¾¡¨Ä×" ±ýÈ ãÄò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø  À¢ü¸¡Äò¾¢ø " àÃõ ¿¢Úò¾ôÀ¼§ÅñÊÂÅý" ±ýÈ ¸Õò¾¢ø  º¡¾¢ô¦ÀÂḠ"Ýò¾¢Ãý" ±ýÈ ¦º¡ø  §¾¡ýÈ¢ ­Õì¸Ä¡õ. 'àÃõ' '¬Æõ' ±ýÈ ãÄí¸û ÅÆ¢ ÀÛÅø¸Ç¢ø À¢Öõ Ýò¾¢Ãõ ±ýÈ ¸¨Ä¡ø §¾¡ýȢ¢Õì¸Ä¡õ. Ýò¾¢Ãô À¡Å¡ÅÐ, ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ÜÚžü§¸üÀ ¬Ê ¿¢ÆÄ¢ø «È¢Âò¾ÕÅÐ. À¡÷¨Å º¡¾¡Ã½Á¡¸ ­ÕôÀÐ §À¡ì¸¢ ­§Äº÷ ¸¾¢÷¸¨Çô §À¡ýÚ, x-ray ¸¾¢÷¸¨Çô §À¡ýÚ  ¸¼óÐ ¦ºø ¾¢Èò¨¾ô ¦ÀüÚ, ÒÈò¨¾ °ÎÚÅ¢ ¸ÃóÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈ Á¨ÈôÒ츨Çì ¸ñÎ ¸¡½¡¾ ¯ñ¨Á¸¨Çì ¸ñ¼È¢Ôõ §À¡Ð ¬ÆÁ¡É ¯ñ¨Á¸û ¯½÷¨Åì ¸ù׸¢ýÈÉ. ­ôÀÊôÀð¼ ¯ñ¨Á¸¨Çò¾¡ý ¦Áö¸ñ¼¡÷ À¢ÃÁ¡½í¸û ±ý¸¢ýÈ¡÷. ­ôÀÊôÀð¼ ¬ÆÁ¡É ¯ñ¨Á¸û À¢ÈÕìÌ ¦¾Ã¢Å¢ì¸¢ýÈ ÅÊÅ¢ø ¦º¡øÖÕ «¨¼Ôõ §À¡Ð «¨Á¸¢ýÈ À¡Å¨¸§Â  Ýò¾¢ÃôÀ¡ Ũ¸Â¡Ìõ. ¾ü¦À¡ØÐ ¾Á¢Æ¢ø ÅÇ÷óÐ ÅÕõ ÒÐì¸Å¢¨¾¸û   ­ôÀÊôÀð¼  Ýò¾¢ÃôÀ¡ Ũ¸§Â¡Î ¦¾¡¼÷ÒûÇÉ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý.  ¦º¡øĽ¢¸Ùõ Àñ ¿Âí¸Ùõ À¢üÒÄôÀÎò¾ôÀ¼  ¦À¡Õǽ¢¸Ùõ, ¯ûÇò¨¾ò ¾¡ì¸¢ô À¢½¢òРŢƢ¸¨Ç ¾¢ÈôÀ¢ìÌõ  ¦º¡ü ¦ºÈ¢×õ  ±Ç¢¾¢ø ¸¡½Å¡Ã¡¾Åü¨Èì ¸¡½ò¾Õõ  §À¡¾î º¢ÈôÒõ ÒÐì¸Å¢¨¾¸Ç¢ý ­Ä츽í¸û ¬¸¢ýÈÉ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­ôÀÊô À𼠸ި¾¸û ²¨É ¸Å¢¨¾¸û §À¡ø «øÄ¡Ð »¡É ÅÇ÷ìÌ ¯¾×õ ÀñÀ¢É ±ýÚõ ¿¢¨É¸¢ý§Èý. ­Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ µ÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                107. °Æ¢ý ¯ðÀì¸õ

        ¦ºøÄ¡Æó ¾¸ ¦º¡øÄ¡Æõ
        ¦ÅøÄ¡Æï ¦ºøÅ¡÷째 »¡É
        ŢƢ¸û ¾¢ÈìÌõ
        «ïÍÅ¡÷ ¦ºøÄ¡÷ ¬Æí¸û
        «¾É¢ý
        ¦º¡øÅ¡÷ Á¢¸ô ÀÄ §º¡÷Å¢ýÈ¢
        ¿øÄ¡÷ ¦ºÅ¢¸ð  §º¡Ã
        ÒøÄ¡÷ «È¢Å¢ý Òؾ¢¸¨Ç
        ¦À¡Õó¾¡ì ¸¨¾¸¨Ç
        ¦À¡ö¦À¡öÂ¡ì ¸üÀ¨É¸¨Ç

        Á£ý¦¸¡ò¾¢ì ¸¼üÒÈ¡Å¢üÌ Å¢Çí¸¡
        ¬ð¦¸¡øÄ¢î ÍÈ¡×õ
        «¾¨Éì ܼ Å¢ØíÌõ
        ¾¢Á¢í¸ÄÓõ

        ÀÂÁ¢Ä¡Ð À¾Ã¡Ð
        ÀøÄ¡Æï ¦ºýÚô ÀƸ¢
        À¡÷츧ÅñÊ «¨ÉòÐõ À¡÷òÐ
        ¯ûǨ¾ ¯ñ¦¼É ¯½÷ó¾¡÷째
        °¨ÆÔõ ¯ðÀì¸õ ¸¡Ïõ
        ¯Ú¾¢ ¦¿ïÍñÎ
        ¯½÷Å¢ý ¦¾Ç¢×ñÎ

        ÓôÀ¡ú ¯Ä¸¢ý ã¾È¢×
        «ôÀ¡ø ¯Ä¸¢ý «¾¢ºÂí¸û
        ­ôÀ¡ø ¯Ä¸¢ý ±Æ¢ø¸û
        ±øÄ¡§Á ¯ñÎ
        ¡ñΧÁ ¯ñÎ §ÁÖõ ­¨Å
        ¡Å÷ì̧Á ¯ñÎ
        ±ö¾¢É¡÷ ¬Æí¸¦ÇÉ¢ý


«ýÀ÷¸§Ç,

¬üÚôÀ¨¼ ­Ä츢ÂŨ¸Â¢ø ¿ì¸£Ã÷ Ò¨Éó¾ ¾¢ÕÓÕ¸¡üÚôÀ¨¼ µ÷ «üÒ¾Á¡É ­Ä츢Âõ ±ýÀ¨¾ ¡Õõ ÁÚ측÷. ¾¢ÕӨȸÙû Á¢¸ À¨ÆÂô À¡¼Ä¡¸ ­Ð§Å ­Õì¸Ä¡õ. Å¡ú쨸 ±ýÀÐ µ÷ ¡ò¾¢¨Ã. ¦À¡Õû ¿îº¢ ´Õ «Ãº¨Éò §¾Êî ¦ºýÚ «Å¨Éô Ò¸úóÐ À⺢ø¦ÀÕžüÌ ¯¾Å¢Â¡¸ À¡½÷ ¬üÚôÀ¨¼ Üò¾÷ ¬üÚôÀ¨¼ ±ýÀÉ §À¡ýÈ À¡¼ø¸û ¾ó¾ «¨ÁôÀ¢¨É ÀÂýÀÎò¾¢ ¾¢ÕÓÕ¸¨½ ¾Ã¢º¢òÐ À⺡¸ »¡Éò¨¾ô ¦ÀȧÅñÎõ ±ýÈ ÌÈ¢ô§À¡Î µ÷ ÒШÁ ¦ºö¸¢ýÈ¡÷ ­ó¾ À¡¼Ä¢ø.  Å¡ú쨸 µ÷ »¡É ¡ò¾¢¨Ã, «¾ý ÓÊÅ¡É ¦À¡Õû ¦ÁöﻡÉõ.  «Ð§Å ¾¢ÕÓÕ¸ ¾Ã¢ºÉõ ¾Õõ ÀâÍ.­¨¼Â¢§Ä «¨¾ò §¾Ê ­¨¾ò§¾Ê «ÄÁóÐ ¾¢Ã¢óÐ ²Á¡óÐ ¦¿¡óÐ ÓÊÅ¢ø ¦¾Ç¢× ÅóР ­¾¨É ¯½÷óÐ »¡ÉÅ¢º¡Ã¨É¢ø Ţظ¢ý§È¡õ. ¬É¡ø ­¾üÌò¾¡ý ±¾¨É ±¾¨É ¸ÆüÈ¢ Å£º§ÅñÊ¢Õ츢ýÈÐ? ¦Áö¸ñ¼ º¡ò¾¢Ãí¸û Àø§ÅÚ ¬¨º¸Ç¢ø  ¿õ¨Áô ÀÎò¾¢  ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸§Â Å¡ú쨸 ±ýÈÅ¡Ú ±ñ½î ¦ºöÐ Á¨ÄôÀ¢ìÌõ ¾òÐÅí¸¨Ç ¾òÐÅì Ìô¨À¸û ±ýÚ ÜÚõ. ¸ÆüÈ¢ Å£º¢ Íò¾Á¡¸ §ÅñÊÂÐ ­ó¾ ¾òÐÅì Ìô¨À¸¨Çò ¾¡ý. ­ó¾ ¸Æüº¢¸¨Ç Ó¨ÈôÀÊ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡¸ Å¢ÇìÌõ µ÷ º¢Ú áø иÇÚ§À¡¾ì ¸ð¼¨Ç ±ýÀÐ. ­Ð§Å ¾Á¢Æ¢ø ±Øó¾ Ó¾ø ÓØ ¯¨Ã¿¨¼ áÄ¡¸×õ ­Õì¸Ä¡õ. ¸¡Äõ 14¬õ áüÈ¡ñÎ ±É ¿¢¨É츢ý§Èý. Å¡ú쨸¢ý §À¡Ã¡ð¼í¸Ç¢ø Á¢¸ô ¦Àâ §À¡Ã¡ð¼Á¡¸ò ¾¢¸úÅÐ ¸¡Áò¨¾ ¦Åøž¡¸ ±ÉìÌ Àθ¢ýÈÐ. ­ó¾¢Â ¯À¸ñ¼òÐ ±øÄ¡ »¡É¢¸Ùõ ­¾¨É ¦ÅýÚ ¯Â÷ó¾Å÷¸Ç¡¸ò ¾¡ý §¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ÷.   ¬É¡ø «Å÷¸û §¾÷ó¦¾Îò¾ ÅÆ¢¸û ¾¡ý  ±ùÅ¡Ú ±ùÅ¡¦ÈøÄ¡õ §ÅÚÀθ¢ýÈÉ? ±ÉÐ «ÛÀÅí¸û ¾¢ÕãħáΠ´òÐô§À¡ÌõÀÊî ¦ºö¸¢ýÈÐ. '«¼ìÌ «¼ìÌ ±ýÀ÷ «È¢Å¢Ä¡÷, «ïÍõ «¼ì¸¢Â «ÁÃÕõ ­ø¨Ä" ±ý¸¢ýÈ¡÷ «Å÷. ¸¡Áò¨¾ ¦ÅøÄ ¸¡Á¡ðº¢Â¢ý «Õû§ÅñÎõ. «ó¾ ¸¡Á¡ðº¢ìÌ «ïº¢ µÎ¸¢ýÈÅ÷¸û ¸¡Áò¨¾ ¦ÅýÈ ¦ÁöòÐÈ× «¨¼ÂÁ¡ð¼¡÷¸û. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                        107 ¯îº¢ Ó¸õ

        ¦ÅûÇ¢ô ÀÉ¢ò¾¢¨ÃìÌû
        Å¢ØÓ¸õ âðÊ
        Å¢ñ¨½§Â §¿¡ìÌõ
        Å¢ÕóмõÒì Ìý§È!
        Áñ½¢ý Á£Ð ¿¡ý ¦ÅüÚ
        Áñ½¢ý ¨Áó¾É¡¸
        Áü§À¡÷ ÒâóÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý ±¨É
        ÁÂì¸ ÅÕõ
        Á¡ÃÉ¢ý à¾÷¸§Ç¡Î

        ¸¡ø¸¨Ç ±ÎòÐ ¨ÅòÐ
        ¸ø ¸øÄ¡ö Á¢¾¢òÐ
        ÒøÖõ Ó¨Ç측¾ ±ô
        ÒûÙõ ÀÈ측¾
        Ò¾¢Â ¦ÅÇ¢ Ò̾üÌ
        ±ò¾¨É ¿¡û ÓÂýÈ¡Öõ ­ÂÄÅ¢ø¨Ä
        ±È¢¸¨½¸Ç¡ö ÅóÐ ±¨É Å£úòи¢ýÈÉ
        ¸ÕôÒ Å¢øÄ¢ý ¸¡Á À¡½í¸û

        À¡÷ž¢§¾Å¢§Â! Àáºì¾¢§Â!
        ÀÉ¢ò¾¢¨Ã ¿£ì¸¢ ±¨É
        ¸½§ÁÛí ¸¡ñ¸!
        ¸Îí ¸É§Ä¡¦¼¨Éì ¸¡ö¸
        ¸ÕòÐû ÅÇ÷
        ¸¡ÁÀ¡Ãí¸¨Çì ¸ñÊòÐ
        ¸É¦Äâ¢ø ¾£öòÐ ±ý
        ¸ðθ¨Çì ¸¨Ç¸!

        ¿ý§È ¦ºö¾¡ö! ¿Ä§Á ¦ºö¾¡ö!
        ͨÁ¸¦ÇøÄ¡í ̨È ­§¾¡§Å¡÷
        ;ó¾¢Ãý ¾¡É¡¸¢
        ±¸¢Ã¢ ±¸¢Ã¢ì ̾¢òÐ ¯ó¾ý
        ²ó¾ø   Ó¸í ¸¡½
        ­ý§È ÅÕ¸¢ý§Èý ¯ý
        ¯îº¢Ó¸õ ¿îº¢
        µÃ¡Â¢Ãõ Óò¾í¸û
        ¯ñ¨Á¡ò ¾Ã


«ýÀ÷¸§Ç,
­ó¾ì ¸Å¢¨¾Â¢ý ¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼. ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢üÀ¨¾ ±¾ü¸¡¸  Å¢Ç츧ÅñÎõ? ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

         108 ŠÃ£ ÄÄ¢¾¡ ´ôÀ¡Ã¢
 

        À¡÷ôÀÉ ÀñÀ¡ðÊý
        ÀøÄ¡íÌÆ¢ Å¢¨Ç¡ðÊø
        À¡¾¡ÇìÌÆ¢ Å£úóÐŢ𼡧Â
        À¡Å¢ ÄÄ¢¾¡ ±¨Éô
        Àâ¾Å¢ì¸ ¨ÅòÐŢ𼡧Â!

        º¡½ì¸¢Âò ¾ó¾¢Ãí¸Ç¢ý
        º¾¢¸¡Ã ã𨼸¨Ç
        «¾¢¸¡Ãó §¾Ê ¿£
        «Å¢úòРŢðÎõ «ó§¾¡
        ¯¾Å¢ ¸Ãõ ¿£ð¼¡Ð
        µÊÅ¢ð¼¡÷¸§Ç ¯ý¨É
        µÃí ¸ðÊÅ¢ð¼¡÷¸§Ç!

        ¾¢Ã¡Å¢¼ô §À¡÷¨ÅìÌû   ¿£
        ¾¢ÕðÎò¾ÉÁ¡¸ ¬ÊÂ
        ¬Ã¢Âì ÜòÐì¸û ¯ý¨É
        «Æ¢òÐÅ¢ð¼É§Å ³Â§¸¡
        «Æ¢òÐÅ¢ð¼É§Å!

        ¯ñÎ ¯ñÎ ¦ÀÕò¾×¼ø
        ¯¾¢Ã¢¨Äô §À¡ø ¯Ä÷óРŢÆ
        ±ýÉÊ ¦ºöÅÐ ÄÄ¢¾¡ ­Ã𨼠­¨Ä¸¨Ç
        ±ýÉÊ ¦ºöÅÐ?

        °Æø «È¢Ð¢ø
        ¯Èì¸ì ¸É׸¦ÇÉ «¨Éò¨¾Ôõ
        ¯¾È¢Å¢ðÎ
        ¯ð¸¡÷óРŢÎ
        ¯Ä¸õ¨Á¡¸
        ¯ÕñÎ ¾¢ÃñÎ ¿ýÈ¡¸
        ¯ôÀ¢!


   «ýÀ÷¸§Ç,

º¢ó¾¢òÐô À¡Õí¸û. «ýÚ º¡ìÃˊ ´ýÚ§Á ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä, ¿øÄÐ ±ýÈ¡ø ­Ð¾¡ý ±ýÚ ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿¢ýÈ ÀÄ ­¨Ç»÷¸Ç¢¼Óõ «Ãº¢Âø ¾¨ÄÅ÷¸Ç¢¼Óõ «¾¨Éô ÀüÈ¢ ­ýÛõ ­ýÛõ ¦¾Ã¢óЦ¸¡ûÇ Ì¨¼óР̨¼óР  ÀÄ §¸ûÅ¢¸¨Çì §¸ð¸ô §À¡ö «Å÷¸ÇÐ «È¢Â¡¨Á¨Â «Å÷¸§Ç ¸¡½î¦ºö À⺡¸ ¦†õ§Ä¡ì Å¢ºõ. «¾¨ÉÔõ «ïº¡Ð ¯ñÎ Á¡öó¾¡÷. ¾¡ý ¾ÅÚ ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä, ¾ý¨É ¾ñÊôÀÅ÷¸û¾¡ý ¾ÅÚ ¦ºö¸¢ýÈ¡÷¸û ±ýÚ ¾ý ¯Ú¾¢Â¢ø ÅØÅ¡§¾ ¯Â¢÷ ÐÈó¾¡÷. ¿õ ¿ì¸£Ã§Ã¡ ­ýÛõ ´ÕÀÊ §Á§Äî ¦ºýÚ ­¨ÈÅÛ¼§É§Â   Å¡¾¢ðÎ, ¦¿üÈ¢ì ¸ñ ¾¢Èó¾§À¡¾¢Öõ  ÌüÈí ÌüȧÁ ±ýÀ¾¢ø ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿¢ü¸, º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ ¦¿üÈ¢ì¸ñ¨½ì ¸¡ðÊ «Å¨Ã Íð¦¼Ã¢òÐ ¦À¡üÈ¡Á¨Ãì ÌÇò¾¢ø §À¡Î¸¢ýÈ¡÷. ­Ð ¸¨¾§Â¡ «øÄÐ ¯ñ¨Á¡¸ ¿¼ó¾ ´ý§È¡ «¾¨É ÀüÈ¢ ¿¡õ ¸Å¨Äô À¼ §Åñ¼¡õ. ¬ÆÁ¡É ¸ÕòШ¼Â ¸¨¾ ­Ð. ¦¿üÈ¢ì ¸ñ¨½ò ¾¢ÈóÐ Íð¦¼Ã¢ôÀ¾¡ÅÐ, º¢Å¾£ì¨¸î ¦ºöÐ «¸ò¾¢ÖûÇ ÁÄÁ¡Í츨Çô §À¡ìÌÅÐ. ¦À¡üÈ¡Á¨Ã ÌÇò¾¢ø Å£úòО¡ÅÐ ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢ø Å£úòÐÅÐ §À¡ýÚ, ¯ý¨Á¸Ç¡¸¢Â ¦À¡üÈ¡Á¨Ã¸¨Ç Á¡ò¾¢Ãõ ¸ñÎ ¸ñÎ ¦Áö»¡É§Á Á¸¢úž¡Ìõ. «Õð¸ñ¸¨Çô ¦ÀüÚ ¯ñ¨Á¸¨Ç§Âô Òº¢òÐ Òý¨Á ±Æ¡ ¿ý¨Á Á¸¢úž¡Ìõ.   ­¾üÌ µ÷ Å£Ãõ §ÅñÎõ. ­ó¾ ¸ñ¸¨Çô ¦ÀÈ «ïº¡Ð ¦À¡ö¨Á¸¨Ç, «¨Å ±ùÅÊÅ¢ø Åó¾¡Öõ «Ê¡Çí ¸ñΠ ¾¡ì¸ §ÅñÎõ. ¦À¡ö¨Á¸û  ­¨ÈŨÉô §À¡üÚõ ºÁÂí¸Ç¢Öõ ¯ñÎ, «Å¨É ´ÐìÌõ §ÅÈ¢¼í¸Ç¢Öõ ¯ñÎ.  «¨Å ±í¸¢Õó¾¡Öõ  ¦À¡ö ¦À¡ö§Â ¦Áö ¦Áö§Â ±ýÈÅ¡Ú ¿¡õ ¯Ú¾¢Â¡¸ ­Õì¸ò¾¡ý ¿ÁìÌ ­ýÀò¨¾ò ¾Å¢Ã §ÅÚ Ñ¸÷׸û §¾¡ýÈ¡ ¦À¡ýÉõÀÄ Å¡ú쨸, Íò¾ ¦Áöï»¡É Å¡ú쨸, ¦Áö¸ñ¼¡ý Å¡ú쨸.

­ì¸Õòи§Ç¡Î ­ý§È¡÷ ¸Å¢¨¾

 

                109. ¦ÁöÅ£Ãõ
 

        ¯ñ¨Á Å¢ÕõÀ¢¸ðÌ
        ¯Àò¾¢ÃÅí¸û ÀÄ×ñÎ
        ±í¸¢Õ󧾡 ÅÕõ ÀÄ
        ±¾¢÷ôÒì¸û
        ±ÁÉ¢ý à¾÷¸Ç¡öô ÀÄ
        ­ÆôÒì¸û

        ¯ñ¨Á ±ýÀ¨¾ ­¨ÈÅý
        ´Ç¢ò§¾ ¨Åò¾¢Õ츢ýÈ¡ý
        ¯Ú¾¢ ¦¿ïº¢É¡÷째 ±ýÚ
        µÂ¡Ð Å¢¨Ç¡Îõ ÀÄ
        ´ø¨Äî ºò¾¢¸û ¿Î§Å!

        ¸ûÇÁ¡ö ¯ûǨ¾ì
        ¸¡½¡ Á¡ó¾÷ìÌ
        ­ø¨Ä§Â ±ì¸¡Öõ
        ­ýÀò¾¢ý ¯ñ¨Á ¦Áö
        ±Æ¢Ä¢ý ¾¢ñ¨Á

        ¦À¡È¢Ä¢Âì ¸¡ðº¢ìÌû
        âôÀóРŢ¨Ç¡Ê
        ¦À¡Ø¦¾øÄ¡í ¸Ç¢ôÀ¡÷ìÌ
        ¦À¡Ø§¾ §À¡Ìõ ¯ûÇò¾¢ý
        Òý¨Á §À¡¸¡Ð!

        Òý¨ÁÂáöô Ò¨ÄÂáö
        §À¡¦Â¡Æ¢Å÷
        ÒÉ¢¾õ ¸¡½¡Ð ¯ñ¨Á
        ÁÉ¢¾õ ¸¡½¡Ð

        Á¡ðº¢Â¢ý ¬ðº¢¦ÂøÄ¡õ
        Á¨ÈÔĸ¢ø «¾¨É
        ÁýÉ¢ «È¢Â¡¾¡÷ìÌ
        ­ø¨Ä ±ì¸¡Öõ
        ¦ÁöÔ½÷Å¢ý ±Øõ Á¡ñÒ
        Å£½¡¸ì ¸ò¾¡¾
        ¦ÅÈ¢¦¸¡ñÎ ¾¡ì¸¡¾
        ¦Áý¨Á§Â¡Î ÅÕõ Å£Ãõ
        Å¢Ãì¾¢¦ÂøÄ¡õ §À¡ìÌõ
        ¦ÅÇ¢îºõ


 «ýÀ÷¸§Ç,

­ý§È¡÷ ¸¡¾ø ¸Å¢¨¾ «øÄÐ ±ôÀÊ µ÷ Á¡É¢¼ì ¸¡¾ø ¦¾öÅ측¾Ä¡¸ Á¡È¢ÂÐ ±ýÀ¨¾ô ÀüÈ¢. Ó¾üÀ̾¢ Å¡ú쨸¢ý µð¼ò¾¢§Ä ±Øó¾Ð, ­Ãñ¼¡õ À̾¢ »¡Éò¦¾Ç¢Å¢ý Å¢¨Ç×. «ýÒ ±ýÈ ¦º¡øÄ¢üÌò¾¡ý ±ò¾¨É ±ò¾¨É «÷ò¾í¸û!  ­ÅüÈ¢ø ¸¡Áí¸ñ½¢Â «ýÒ ±ýÀÐ ´ýÚ. ­Ð§Å ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸¢ø ¿¡õ ¸¡ñÀÐ. ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ ­ó¾ §ÁÄ¡É ¸¡¾ÄýÒõ ±øġâ¼Óõ §¾¡ýÚžøÄ.  ¯ûÇí¸û ¦¾öÅ£¸Á¡¸ ­ÕìÌõ§À¡Ð¾¡ý ¸¡Áõ ­Õó¾¡Öõ «ùÅýÒ µ÷ ¨Åà Àó¾Á¡¸ «¨ÁóÐ ¸ðÎñ¼ ­ÕŨÃÔõ ­¨½óÐ Å¡Æî ¦ºöÐ ¸¡½¡¾ ¬Æ¦ÁøÄ¡í ¸¡½î ¦ºö¸¢ýÈÐ, ¦ºøÄ¡¾ ¬Æ¦ÁøÄ¡õ ¦ºøÄ ¨Å츢ýÈÐ. ¬É¡ø ­¾¨ÉÔõ ­¨ÈÅý Å¢¼¡ý. ¸¡Äí¸É¢Â «¾¨ÉÔõ «ÚòÐ Àó¾ôÀð¼ ­ÕŨÃÔõ «ó¿¢ÂÁ¡ì¸¢  «ÇôÀ⠧ž¨É¢ø Å£úò¾¢ ¾£ì¨¸ ¦ºöÐ Íò¾Á¡ì¸¢ «ý¦ÀøÄ¡õ ¾ý §Á§Ä§Â À¡Âî ¦ºö¸¢ýÈ¡ý. ¦Àñ½¢üÌ «ôÀÉ¡¸ ¬½¢üÌ «õ¨Á¡¸ Å¢Çí¸¢ «ýÀ¢ý ¨ÅÃÀó¾õ ¾õ §Áø ¬¸î ¦ºö¸¢ýÈ¡ý. «Ð¦À¡ØÐ ¬Å§¾ º¢Å «ýÒ, ±¾¨ÉÔõ «ó¿¢Âõ ±Éô À¡÷측¾ «ÕÇýÒ. ­ó¾ «ýÀ¢üÌ º¡¾¢ Á¾ §À¾í¸û ¡ЧÁ ­ø¨Ä; ­Õó¾¡Öõ «¾¨É À¡÷측Ð. ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ À¡ÊÂÐ §À¡Ä ¸¡¾Ä¡¸¢ì ¸º¢óÐì ¸ñ½£÷ Áø¸¢ÂÅ¡Ú º¢Å¡Éó¾ ­Ä¸¢Ã¢Â¢ø ž¢óÐ ¿¡¾ý ¿¡Áõ ¿Áš§Š±ýÚ «ÃüÈ¢ÂÅ¡Ú ¦¾¡ñ§¼ Å¡ú쨸¡¸ì ¦¸¡ñÎ Å¡úŧ¾ «¨ÁÂì ÜÊÂÐ, ¬¸ì ÜÊÂÐ. ­ôÀÊô Àð¼ «ýÀ¢ø Å£úó¾Å÷¸§Ç ¿õ ¬úÅ¡÷¸Ùõ ¿¡ÂýÁ¡÷¸Ùõ. «ó¾ «ý§À, à À쾢¢ý ±Øõ «ý§À ­ý¨ÈÂò §¾¨Å. ­ó¾ º¡¾¢ ¯½÷׸¨ÇÔõ ²¨É §À¾í¸¨ÇÔõ ¯¨¼ò¦¾È¢Â §ÅÚ ÅƢ¢ø¨Ä.

«ýÀý ¸¢..§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                110. «ó¿¢Âõ À¡Ã¡  «ýÒ

        º¡¸ºí¸û º¡Á÷ò¾¢Âí¸û ¡ÐÁ¢øÄ¡
        º¡¾¡Ã½ ÁÉ¢¾ ƒ£Åý¸Ç¡¸¢Â
        ¿õÁ¢¨¼§Â
        ­ôÀʧ¡÷ «ýÀ¡?
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ «ó¾
        ¨ÅÃÀó¾ò¨¾
        «ÚôÀ¾üÌ µ÷ ¸ÕÅ¢Ôõ ­ø¨Ä
        «ôÀʧ ´ýÚ ­Õó¾¡Öõ
        «ÚòÐ Óʸ¢ýȧÀ¡Ð
        ¯Â¢÷¸Ùõ À¢Ã¢¸¢ýÈ Ó¨È¢ø
        ²ý ­ôÀʧ¡÷
        ¦¿Õì¸õ?

        ±ý¦ÈøÄ¡õ ±Ø¾¢ ±¨É ¯ÅôÀ¢ò¾
        ±ý ¸¡¾Ä¡!
        ±øÄ¡õ ÅøÄ º¢ò¾É¡õ ­¨ÈÅý
        «ó¾ ¨ÅÃÀó¾ò¨¾
        «Æ¸¡¸ «ÚòÐÅ¢ð¼¡ý ¿õ¨Á
        «ó¿¢Âõ ¬ì¸¢Å¢ð¼¡ý
        ¬Õ¢÷¸û À¢Ã¢Â¡Å¨¸

        ¬Éø ´ýÚ
        ¯ý¨ÉÔõ ±ý¨ÉÔõ
        «ÅÛ째 Àó¾Á¡ì¸¢Å¢¼ «Ð×õ
        ¨ÅÃÁ¡ ¯Ú¾¢Â¡¸¢Å¢¼
        «ÅÛ째 ¬Ç¡¸¢Â «ýÀ÷¸û
        ¬öŢ𧼡õ À¡÷ò¾¡Â¡?
        «ó¿¢ÂÁ¢øÄ¡ «ýÒÈÅ¢ø Á£ñÎõ
        ¿¡õ «¸Á¸¢Æ ¨ÅòÐÅ¢ð¼¡ý
        À¡÷ò¾¡Â¡ «ó¾
        ±øÄ¡õ ÅøÄ º¢ò¾ý
        ¿õÁ¢¨ÈÅý!HOME