Make your own free website on Tripod.com


¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢

­Ãñ¼¡õ áÚ: ­Ãñ¼¡õ ÀòÐ


«ýÀ÷¸§Ç,

À¾¢É¡È¡õ áüÈ¡ñÎ ¦¾¡¼í¸¢ ¾Á¢Æ¸î º¢ó¾¨É¢ø µ÷ ¦ÀÕõ Å£ú. «ÐŨà ż¦Á¡Æ¢Â¢§Ä§Â ÅÄõ Åó¾ Á¡Â¡Å¡¾ §Å¾¡ó¾ ¿îÍì ¸ÕòÐì¸û ¿øÄ «Æ¸¢Â ¾Á¢Æ¢ø §¾¡ýÈ¢ ¾Á¢Æ ¦¿ïº¢ø ¬ÆÁ¡¸ §Å÷Å¢¼ ¦¾¡¼í¸¢ÂÐ,  ¦ÅÌÅ¡¸ô ÀÄ º¡ò¾¢Ã áü¸Ùõ ¿øÄ ¾Á¢Æ¢§Ä§Â ±Ø¾ôÀð¼É. ­ó¾ ¾¢ÕôÀ½¢¨Â ¦ºö¾Å÷¸Ç¢ø ¾¨Ä¡ÂÅ÷ ¾òÐÅáÂ÷ ±ýÀ¡÷. «Ð ¦¾¡¼í¸¢ Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸ ­Õó¾ Íò¾õ «Íò¾õ ±ýÈ ¸ÕòÐì¸Ùõ À¢Èú ¸ñ¼É, ¦¾Ç¢ÅüÈ ´ýÈ¡¸ ¬ì¸ô Àð¼É. ÓõÁÄí¸Ç¡¸¢Â ¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡§ÂÂõ ±ýÈ ÁÄí¸§Ç¡Î Â¡¨Å ºõÀó¾ÓüÚ ÅÕ¸¢ýÈɧš «¨Å§Â «Íò¾õ «ØìÌ , «Æ¢òÐ ­øÄ¡Ð §À¡ì¸ô À¼ §ÅñʨŠ±ýÈÅ¡Ú Å¡ú쨸 µ÷ §À¡Ã¡ð¼ÁÂÁ¡ÉÐ ±ýÈ ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾õ Å£úóÐÅ¢¼ «Íò¾Óõ Íò¾Á¡¸ ¦¸¡ûÇôÀð¼ ¦À¡øÄ¡¾ ¸¡Äõ ¦¾¡¼í¸¢ ¾Á¢ú ¿¡¸Ã£¸§Á  ¦¸ðΠŢÆî ¦ºö¾Ð. ­ó¾ ¸¡Äì ¸ð¼ò¾¢§Ä¾¡ý Íò¾õ «Íò¾õ ±ýÈ ¸ÕòÐì¸ÙìÌô À¾¢Ä¡¸ §Å¾¡ó¾ º¡÷À¡É Áí¸Çõ «Áí¸Çõ ±ýÈ ¸ÕòÐì¸û §¾¡ýÈ¢  ­¨Å ¦º¡øÄ¢ý ÅÊÅ¢Öõ ¦À¡ÕÇ¢Öõ¾¡ý ±ýȧš÷ ÁÂì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ÓõÓÄî º¢ó¾¨É¨Â Å£úò¾¢ÂÐ.  ¿ì¸£Ã÷ ¸¨¾ µ÷ Ò¨É ¸¨¾Â¡¸ ­Õì¸Ä¡õ.¬É¡ø «Õ½ó¾¢Â¡÷  Å¡úó¾Ð, ¦Áö¸ñ¼¡÷ ÅÊÅ¢ø ­¨ÈÅ§É Åó¾¢Õó¾§À¡¾¢Öõ «Å¨Éì ̨¼óР̨¼óÐ §¸ûÅ¢§Áø §¸ûÅ¢¸û §¸ðÎ ¦¾Ç¢× §¾ÊÂÐ ±øÄ¡§Á ÅÃÄ¡üÚ ¯ñ¨Á¸Ç¡Ìõ. ­ÕÀ¡­ÕÀÐ ±ýÛõ «üÒ¾Á¡É ­Ä츢Âõ ­¾üÌî º¡ýÈ¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ. «¾¢ø Íò¾Á¡¸¢Â ¿¢¨Ä¢ø «È¢Å¡¸¢Â »¡Éò¦¾Ç¢§Å¡Î ¿¡ý ­Õò¾Öõ «§¾ ¦À¡ØÐ ÓõÁÄ Àó¾ò¾¡ø «ï»¡É ­ÕÇ¢ø ¿¡ý ¦ºÈ¢¾ÖÁ¡¸  Å¡ú쨸 ­Õ츢ýȧ¾ ±ýÚ Á¢¸ô ¦ÀÕõ §Å¾¨É  ¯ûÇò§¾¡Î  ­¨ÈŨɧ §¸ð¸¢ýÈ¡÷. ±ý ¯ñ¨Á ±Ð? «Íò¾òÐ «È¢Â¡¨Á ­Õ§Ç¡Î ¸ÄóÐ «øÄüÀΞ¡ «øÄÐ «Åü¨È¦ÂøÄ¡í ¸ÆüÈ¢ Å£º¢Å¢ðÎ, §À¡Ã¡Ê ¦ÅýÚ Íò¾Á¡É ­¨ÈÅÉÐ «Ê¸£ú ­ÕôÀ¾¡? ±ý¦ÈøÄ¡õ §¸ðÎì §¸ðÎ «üÒ¾Á¡É µ÷ »¡É Å¢º¡Ã¨½ ¦ºö¸¢ýÈ¡÷.  «¾ÉÐ ¾¡ì¸ò¾¢ø ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý.

               111. ÁïÍ Å¢ÃðÎ ¸¡¨Ç
 

        ¬¼ø À¡÷ò¾¢ðÎ Á¸¢Æ§Å¡
        µÊ Á£û¦¸É ±ý¨É
        ÁïÍ Å¢ÃðÎì ¸¡¨Ç¡ö ­ó¾
        Á¡Â À¢ÃÀïºò¾¢ø
        µ¼ Å¢ð¼¡ö?

        Òò¾Ã¢º¢ ¦Åñ¦À¡í¸ø
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ô ÅÆ¢Â
        ÁïºÙí ¸ÕõÒõ Å¡¨ÆÔõ
        ÅÇí¸¡ðÎõ À¢È
        ¸É¢¸Ùõ ¸¡ö¸È¢¸Ùõ
        Á¸Ç¢÷ ͼÕõ Á¨É¸Ç¢ø ¸¢¼ì¸ ­§¾¡
        À¡¨Ä ¨Á¾¡Éô ÀæÅǢ¢ø Å£Ã
        ¨Áó¾÷¸û «¼ì¸¢Á¼ìÌõ Ũ¸ ±¨É
        Á¡ðÊ Å¢ð¼¡ö

        Å¡¨Ä ÓÚì̸¢ýÈÉ÷ º¢Ä÷
        §¸¡Ä¡ø Ìòи¢ýÈÉ÷ º¢Ä÷
        ¦¸¡õÒ¸¨Ç º¡ö츢ýÈÉ÷ º¢Ä÷
        ¸¡ø¸¨Ç ­¼È¨ÅòÐ
        ¸Å¢úóÐ ¿¡ý Å¢Æ
        ¸Øò¨¾ ¦¿È¢ì¸¢ýÈÉ÷ º¢Ä÷

        ¬ü§Èý ­É¢ ³Â§É ¿¡ý
        ¬Ê ¬ð¼í¸û §À¡Ðõ
        «¼í¸¢ ´Îí¸¢ ­ó¾ «¸¢Äõ Å¢ðÎ
        ¯ýÉÊ Á£Ç§Å ¿¡ý
        ¯ð¸¡÷óÐÅ¢ð§¼ý  ­É¢ ­ó¾
        ´ø¨Äô À¢ÃÀïº µð¼õ §Åñ¼¡õ
        µ¼¡¦¾íÌõ ¯ýÉÊ ¸£Æ¢Õ츧Å
        µ÷ ¯¾Å¢ ¦ºö ±ý
        ¬Åø¸¨Ç ¬÷Åí¸¨Ç ¦ÂøÄ¡õ
        «¸üÚ !
        «Ã¦ÉÉ ¯¨É «¨ÉÅÕõ
        «È¢óÐ Á¸¢Æ.«ýÀ÷¸§Ç,

¸¼ó¾ Àò¾¡ñÎ ¸¡ÄÁ¡¸ ¨ºÅ ¬¾£Éí¸§Ç¡Îõ À¢È ¨ºÅô ¦Àâ¡÷¸§Ç¡Îõ ­óÐ ºÁÂò ¾¨ÄÅ÷¸§Ç¡Îõ ÀÄ §¸¡Â¢ø ¿¢÷Å¡¸¢¸§Ç¡Îõ ¦¿Õí¸¢ô ÀƸ¢ «Å÷¸¨Ç ¿ýÈ¡¸ «È¢óЦ¸¡ñ¼ ¿¢¨Ä¢ø ²ý «Å÷¸û ­ôÀÊ ­Õ츢ýÈ¡÷¸û ±ýÈ §¸ûÅ¢ ±ØóЦ¸¡ñ§¼ ­Õó¾Ð. «§¾ô ¦À¡ØÐ Collge General ±ÉôÀÎõ µ÷ ¸¢Ã¢òÐÅ À¡¾¢Ã¢Â¡÷ À¢üº¢ ¸øæâ¢Öõ À̾¢ §¿Ã ŢâרáÇÉ¡¸ À½¢Â¡üÚõ ºó¾÷ôÀõ. «ó¾ ¸¢Ã¢òÐÅ ­Ç»÷¸û ÐÈ× âñÎ ¦¾¡ñÊü§¸ ¾ÉÐ Å¡ú쨸¨Â «÷ôÀ½¢ò¾¢ÕôÀÐ, «ýÒ ÁÂÁ¡¸§Å ­ÕôÀÐ ¨ºÅ ºÁÂò¨¾ ­óÐ ºÁÂò¨¾ «È¢óЦ¸¡ûÇ ¸¡ðÊ ¬÷Åõ, ¬¸Á×ÇÅ¢¨Ä «ùÅÇ× ¬÷Åò§¾¡Î ¸üÚ즸¡ñ¼Ð ±øÄ¡§Á ±ÉìÌ ââô¨Àò ¾ó¾É. ­Å÷¸Ùõ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¾Á¢Æ÷¸û¾¡õ, «§¿¸Á¡¸ ­Ãñ¼¡ÅÐ ¾¨ÄÓ¨È ¸¢Ã¢òÐÅ÷¸û. ­ôÀÊôÀð¼ ­óÐ ­¨Ç»÷¸¨Ç ºÁÂô ¦ÀâÂÅ÷¸¨Ç ²ý ¸¡½ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ±ýÈ §¸ûÅ¢ ±ý¨É «Ã¢òÐ즸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈÐ. Àò¦¾¡ýÀ¾¡ÅÐ áüÈ¡ñÎ ¸¨¼º¢Â¢ø ÁШà Åð¼¡Ãò¾¢ø ®Ý÷ ºîº¢¾¡Éó¾ ÍÅ¡Á¢¸û ±ýȧš÷ §Å¾¡ó¾¢Â¢ý "§Å¾¡ó¾ ­Ä츽õ" ±ýÈ á¨Ä ¸üÈ À¢È̾¡ý ­¾ý ¸¡Ã½ò¾¢É¡ø  ­ôÀÊ ­Õì¸Ä¡§Á¡ ±ýÈ ±ñ½õ. «Å÷ ¦º¡ø¸¢ýÈ¡÷: º¢ó¨¾ ±ùÅ¡§È¡ ¦º¸õ «ùÅñ½õ, ¦º¸õ ±ùÅ¡§È¡ º¢ó¨¾ «ùÅñ½õ ±ýÚ º¢ó¨¾ìÌ ¯ñ¨Á¨Âì ¸¡Ïõ ¾¢Èý ­ø¨Ä ±ýÚ ÜÈ¢ ­ùÅ¡Ú ¯Ä¸ò§¾¡Î ¦¾¡¼÷ÒüÚ ¸¢¼ôÀ¨¾ «Úò¾¡ø¾¡ý À¢ÃõÁ»¡Éõ ¸¢ðÎõ ±ýÚ ¯Ä¸ò¨¾ì ¸¡½¡§¾ ­ÕôÀ¾üÌ Å¢Ã¢Å¡¸ ÀÄ º¡¾Éí¸¨Ç  Ţâ츢ýÈ¡÷. ­¾¨É Å¡úóÐõ ¸¡ðÊɡáõ. ÁШÃò ¦¾Õì¸Ç¢ø «Å÷ ¿¼óÐ ¦ºø¨¸Â¢ø À¢ÃõÁõ §À¡¸¢ýÈÐ ±ýÀ¡÷¸Ç¡õ. «ùÅÇ× ¯Ú¾¢Â¡¸ ¯Ä¨¸ì ¸¡½¡Ð  ¯Ä¸òÐ ¿¼ôÒì¸¨Ç ÓüÈ¢Öõ ´Ð츢 Å¡úó¾¡Ã¡õ. ¾Á¢Æ÷¸¨Ç ¸ñ½¢ÕóÐõ ¸¡½¡ì ÌÕ¼÷¸Ç¡ì¸¢Â ­ó¾ §Å¾¡ó¾ô §À¡ì¨¸ ­¾É¡ø ¾¡ý µ÷ ¿îÍ ±ý¸¢ý§Èý. ¯Â¢§Ã¡Î ­ÕìÌõ §À¡§¾ ¯Â¢ÃüÈ ¿¨¼ôÀ¢½Á¡ì¸¢Å¢ð¼¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ­ôÀÊô Àð¼ ¦¸¡Þà š÷ò¨¾. «ýÀ¢Õó¾¡ø «íÌ ¯Ä¸ ¿¼ôÒì¸Ç¢ø ¬÷Åõ ­øÄ¡Ð §À¡¸¡Ð. «ýÒ½÷Å¢¨É ±Æö¡Р¬ì¸¢Å¢ð¼ ­ó¾ §Å¾¡ó¾ô ¦À¡ö¨Â ±ùÅ¡Ú ¸ñÊ측РŢ¼ ÓÊÔõ?
­ôÀÊôÀð¼ º¢ó¾¨É¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

               112.  À¢ÃõÁ»¡É ¿¢ð¨¼
 

        ±ÉìÌî ;ó¾¢Ãõ ÅóÐÅ¢ð¼Ð
        ¦º¡ó¾ì ܨà ´ýȢġÐ
        ¦¾Õ§Å¡Î ¦¾ÕÅ¡¸
        ¿¡ö¸§Ç¡Î  ¿¡Â¡¸ ¿¡ÛÈí¸
        ±ÉìÌî ;ó¾¢Ãõ ÅóÐÅ¢ð¼Ð

        šɧÁì ܨḠ­ù
        ¨Å¸§Á ­øÄÁ¡¸ ¿¡ý Å¡Æ
        Å¡í¸¢ò ¾ó¾¡÷¸û ;ó¾¢Ãõ
        ÅýÓ¨È À¢ġ ¿ýӨȢø
        ¿¡½¢ ÅøÄÃ͸û ¾¨Ä ÌÉ¢Â

        ¦º¡÷ì¸ Á¡Ç¢¨¸¸û ÀÄ ±ý
        ;ó¾¢Ãò ¾¢Õ¿¡ðÊø ±Øó¾É
        ¬É¡ø ±É째¡
        Å¡ºÄ¢øÄ¡  ¨Å¸õ ±É
        ¬¾£Éí¸Ç¢ý ¬º¢§Â¡Î ±ý
        «Ãº¢Âø ¾¨ÄÅ÷¸û ¾ó¾É÷
        «ý§À¡Î

        ¦Àñ¦½¡Õò¾¢§Â¡Î ÜÊ  ÀÄ
        À¢û¨Ç¸¨Ç ¦ÀüÚõ §À¡ðÎÅ¢ð§¼ý
        ¿¡ö¸§Ç¡Î ¿¡ö¸Ç¡¸ «Å÷¸Ùõ
        ¿ýÈ¡¸  ¾¢Ã¢¸¢ýÈÉ÷
        ¦¾Õò¾Á¢ú ÀûÇ¢¸Ç¢ø
        º¢ÈôÀ¡¸
        À¢î¨ºò ¾Á¢ú À¢ýÈÅ¡Ú
        ±îº¢ø ­¨Ä ¦À¡Ú츢ÂÅ¡Ú

        ¸ñ½¢ÕóÐí ¸¡½¡¾
        ¸¡¾¢ÕóÐí §¸Ç¡¾ ±ý
        ¯¼ý À¢ÈôҸǢ¼Á¢ÕóÐõ
        ±ÉìÌ Å¢Î¾¨Ä
        ±ý¨É «Å÷¸û ¸ÅÉ¢ôÀ§¾ ­ø¨Ä
        À¢ÃÁ§Áò ¾¡É¡¸
        À¢ÃõÁ»¡É ¿¢ð¨¼Â¢ø Å¢¨ÇÔõ
        À¢ÃÁ¡Éó¾ô ¦ÀÕï͸ò¾¢ø
        ºïºÃ¢ìÌõ «Å÷¸ðÌ ¿¡§É¡÷
        ¦À¡ö.


 «ýÀ÷¸§Ç,
¿¡õ ¦Àñ¸¨Ç ÁÈóÐŢ𼠵÷ ºÓ¾¡ÂÁ¡ ±ýÚ º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ¿¢¨Éì¸ò §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ. «Å÷¸ÇÐ §Å𨸸û ¾¡ý ±ýÉ? ¬ñ¸¨Çô §À¡Äò¾¡ý «Å÷¸Ç¡? ­ø¨Ä ¾Áì¦¸É µ÷ ­ÂøÀ¢¨Éì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡÷¸Ç¡? ¬ñ¸ÙìÌ ÅÕõ Å¢Ãì¾¢¨Âô §À¡Ä «Å÷¸ÙìÌõ ÅÕÅÐñ¼¡? ²ý ÅÕ¸¢ýÈÐ?  §Å¾¡ó¾ò ÐÈÅ¢¸û §À¡ýÚ ­ô¦À¡ØÐ ¯Ä¦¸íÌõ À¢ÃÁÌÁ¡Ã¢¸û §¾¡ýÈ¢¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈ¡÷¸§Ç? ²ý ­ôÀÊ? «Å÷¸ðÌ ²ý ­ôÀÊÀð¼ Å¢Ãì¾¢¸û? ­ôÀÊôÀð¼ §¸ûÅ¢¸¨Ç §¸ðÌõ§À¡¦¾øÄ¡õ ±ÉìÌ ¸¡¨Ã측ø §À¡÷ ¸¨¾¾¡ý ¿¢¨ÉÅ¢üÌ ÅÕõ. ÀÄ ¦Àñ¸ÙìÌ ºÀÄí¸¨Ç ¯ñ¼¡ì¸¢ ¸½ÅÉ¢¼Á¢ÕóÐô À¢Ã¢òР ­¨ÈÅý ¾É째 ¬Ç¡Ìõ ÀÊ ¬ð¦¸¡û¸¢ýÈ¡ý. ¾¢ÕÁ½§Åð¨¸Â¢ø Å¢ØóÐÅ¢ð¼ Íó¾Ãã÷ò¾¢ ¿¡ÂÉ¡¨ÃÔõ ­ôÀÊò ¾¡ý ¾Îò¾¡ð¦¸¡ñ¼¡ý. À¢ÈÌ ­ÃñÎ Áí¨¸Â÷¸¨Ç ¯Ã¢¨Á¡츢ɡý. «Å÷ ÐÈÅ¢ §Å¼õ §À¡ð¼§¾ ­ø¨Ä, Á¡ôÀ¢û¨Ç §¸¡Äò¾¢§Ä§Â «Å÷ ¾¢Õ×ÕÅõ ­ýÈÇ× Å½í¸ôÀθ¢ýÈР -- ¨ºÅò ÐÈÅ¢¸Ç¡Öõ .¾ÉìÌ  ¬ðÀÎò¾ ­¨ÈÅÛìÌ ¸¡Áõ µ÷ ¸ÕŢ¡¸¢ýȨ¾ ­ó¾ ÅÃÄ¡Ú¸û ¿ÁìÌ ¯½÷òи¢ýÈÉ. ºÓ¾¡Âô À¡÷¨Å¢ø Á¢¸ Á¢¸ ¯Â÷óÐ ­ÕôÀÅ¨É ­ó¾ ¸¡Áì ¸ÕÅ¢¨Âì ¦¸¡ñ§¼ ¸£§Æ Å£úò¾¢ ¾¡ý µ÷ «üÀý ±ýÚ ¿¢¨É츨ÅòÐ ¬í¸¡Ãî ¦ºÕ쨸 ´Æ¢ì¸¢ýÈ¡ý. ºÁ£À ¸¡Äò¾¢ø ¾Õò §¾÷× ¦ºöÐ ¦¸¡ñ¼ µ÷ º£É Á¡ÐÅ¢ý ¯ÇìÌÈø¸Ùõ ²üÀð¼ Á¡üÈí¸Ùõ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ±ØžüÌ §ÅñÊ ¸Õô¦À¡Õ¨Çò ¾ó¾É. ¾£Å¢Ã «Ãº¢Âø ®ÎÀ¡ð¼¡ø ¸½¨Å ÁÈì¸, ÌÆ󨾸¨Ç ÁÈì¸ , ¸½Åý ­ý¦É¡Õ ¦Àñ¦½¡Î ¦¾¡¼÷× ¨ÅòÐ즸¡ûÇ §À¡Ã¡ð¼õ ¦ÅÊ츢ýÈÐ. Å¢Ç×? ­ÕÅÕ§Á ¸¡Áò¨¾ì ¸¼óÐ ÀìÌÅò¾¢ø ¯Â÷ÅÐ, »¡ÉÅ¡ú쨸¢ø ¾£Å¢Ãí¸¡ðÎÅÐ. ­ôÀÊôÀ𼠬𦸡ûÙõ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø¸û Àì¾¢ ¸¡Äò¾¢ø¾¡ý ±ýÀ¾¢ø¨Ä, ­ýÚõ ÀÄ÷ Å¡ú쨸¢ø  ¿¼óÐ ¦¸¡ñξ¡ý ­Õ츢ýÈÉ..

«ó¾ô ¦Àñ½¢ý ¯ûÇò¾¢ø ÒÌóÐ ¿¢ýÚ, ÜÎÅ¢ðÎì ÜÎ À¡öóÐ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                113:  º¡Á¡É¢Âõ Ţ𼠺í¸Ãý
 

        Àí¸Âô âŢƢ¢ý À¡Âø¸û
        ¾ì¸ò Ш½¦Â¡ý¨Èò §¾Ê
        ¾¡×¸¢ýÈÉ
        ¾¼õ ÒÃñÎ µÎ¸¢ýÈÉ
        ­Ã¡¸Å Á¡ðº¢Â¢ý ±Æ¢Æ¡É ´ÕŨÉ
        ±í¦¸í§¸¡ò §¾Ê
        ²Á¡óРţú¸¢ýÈÉ
        ­¾Âò¨¾ ¸Å÷¸¢ýÈ ´ÕÅý
        ­ý¦É¡Õò¾¢¨ÂÔõ ¸Å÷¸¢ýÈ¡ý

        Àò¾¢É¢Â¡öò ¾¡É¢Õì¸ô
        ÀÄÅ¡Ú ÓÂýÈ¡Öõ
        º¢ò¾òÐ º£­Ã¡Áý ¾ý¨É
        º£¨¾Â¡ìÌõ §À¡Ð ­ý¦É¡Õò¾¢¨ÂÔõ
        º£¨¾Â¡ì̸¢ýÈ¡ý

        Å£ÃòÐ ´ÕÅÛìÌ
        Å¢ÕõÀ¢  ÅÕõ ÀÄ Á¸Ç¢÷
        »¡ÄòÐ ­Âü¨¸§À¡ø
        ¿ýÈ¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ
        «¾É¡ø
        º£¨¾Â¡¸ò ¾¡É¡¸¢
        º£­Ã¡Á÷¸Ç¡¸ô ÀĨÃ
        ²üÚì ¦¸¡ñ¼¡ø ±ýÉ ±ýÚ
        ±ñϸ¢ýÈРн¢óÐ
        «öÅÕìÌó §¾Å¢Â¡ö
        «Æ¢Â¡¾ Àò¾¢É¢Â¡ö
        ­Õì¸Å¢ø¨Ä¡ ±¨Éì ¸ÅÕõ
        ¾¢¦ÃªÀ¾¢ ±ýÚ
        ­¾¢¸¡ºô À¡÷¨Å¢ø
        ±ýÛ¸¢ýÈÐ ¬Éø ¯¼ý
        ­¾Âõ ÐÊ츢ýÈÐ
        «üÀõ «üÀõ ±ýÚ «ÅĢ츢ýÈÐ
        ¬Â¢Ãõ ®ðʸûÀ¡Â
        «ÅÁ¡Éó ¾¡í¸¡Ð
        «ÄÚ¸¢ýÈÐ

        ¡ÅÕìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡ö ¾É즸¡Õ
        ¾¨ÄÅÉ¢øÄ¡ò ¾üÀÃý º¢Åºí¸Ãý
        ¸¡¾ø Áí¨¸Âáöì ¸Å÷¸¢ýÈ¡ý
        ±øÄ¡  ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ
        ­Ã¡¸ÅÉ¡¸ò ¾¡É¢ýÚ ¸Æ¢¸¡ÁòÐ
        ­Ã¡Å½÷¸¨Ç ¦ÅýÚ Å£úò¾¢
        º£¨¾¸Ç¡¸ «Å÷¸¨Ç ¬ì¸¢

        ­ó¾ º¡Á¡É¢Âõ Ţ𼠺¢Åºí¸Ã¨É
        ¸½ÅÉ¡¸ì ¦¸¡ûÇ
        º¸¸¢Æò¾¢¸Ç¡¸ º¸ò¾¢ÖûÇ
        Áí¨¸Â÷¸¨Ç Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ
        ÁýÛ¸¢ýÈ «¨Éò¨¾Ôí ¦¸¡ûÇ §ÅñΧÁ?
        ÁÂí̸¢ýÈ¡û «ÅÙõ ¾ý
        Á¼¨Á¨Â ¦¿¡óÐ.


«ýÀ÷¸§Ç,

¬ØÇò§¾÷׸û(AccessTests) «ÊôÀ¨¼Â¢ø ±ØóÐûÇ ¬¸Á ¯ÇÅ¢Âø Àð¼¨È¸û ¦ÀÕõ ¦ÅüȢ¡¸ «¨Á󾧾¡Î ÀÄ Ò¾¢ÂÅ÷¸¨ÇÔõ «È¢Ó¸õ  ¦ºöÐ ¨ÅòÐ ¬ØûÇò¾¢ý «ó¾Ãí¸ Å¢ºÂí¸¨ÇÔõ «È¢Âò ¾óÐûÇÐ. Àð¼¨È¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¢ø À¡¾¢ô§À÷ º£Éô ¦ÀñÊ÷¸Ç¡Ìõ. ÒÈò §¾¡üÈò¾¢üÌ º¡¾¡Ã½Á¡¸ò ¦¾Ã¢Ôõ «Å÷¸ðÌò¾¡ý ±ò¾¨É ±ò¾¨É À¢Ã¨É¸û?  «Å÷¸ðÌ ¬¸Áí ÜÈ¢ ¯¾Å¢ ¦ºöÂô§À¡ö ¿¡ý ¸üÚì ¦¸¡ñ¼ Å¢ºÂí¸Ùõ ÀÄ. ²Èį̀È 30 «øÄÐ 35 ž¡¸¢Å¢ð¼ º£ÉÁ¡¾÷¸û ÀÄ÷ ¾¢ÕÁ½§Á §Åñ¼¡¦ÁýÚ ¾ò¾õ ¦º¡ó¾ò ¦¾¡Æ¢§Ä§Â µ÷ Ũ¸Â¡É ¿¢õÁ¾¢¨Âì ¸¡ñ¸¢ýÈÉ÷. ¬É¡ø «§¾ ºÁÂò¾¢ø ¯üÈ µ÷ ¬ñШ½Â¢ýÈ¢ «Å÷¸û «Å¾¢ôÀÎÅÐõ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ¿øÄ ´ÕÅ¨É ¸½ÅÉ¡¸  «¨¼Â§ÅñÎõ ±ýÈ §Å𨸨Âì ¦¸¡ýÚ ¬ÆôÒ¨¾òÐ ¨Åì¸,  ­Éó¦¾Ã¢Â¡¾ ÀÄ ¸Å¨Ä¸û, Å¢Ãì¾¢ ÁÉ¿¢¨Ä¸û. ­ó¾ ¯ñ¨Á¨Â ±ÎòШÃì¸ «Å÷¸û ¾¡ý ²ý ­ôÀÊ  ­Õ츢ý§Ã¡õ ±ýÀ¾ü¸¡¸ Å¢Çì¸í¸û ±ý¨É ¾¢¨¸ôÀ¢ø ¬úò¾¢Â§¾¡Î  ­ý¨È ¸Å¢¨¾ìÌâ ¸ÕÅ¢¨ÉÔõ ¾ó¾Ð. «Å÷¸¨Ç «ñθ¢ýÈ ¬ñÅ÷ì¸õ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ¸¡Áì¸ñϼ§É§Â «Å÷¸¨Ç «Ï̸¢ýÈ¡÷¸Ç¡õ. «Å÷¸ÇÐ ¦Àñϼø¾¡ý «Å÷¸Ç¡ø Å¢ÕõÀôÀθ¢ýȧ¾ò ¾Å¢Ã «Å÷¸ÇÐ ¬ýÁ¡ «ø¨Ä¡õ. ­É¢¨Á¡¸ô §À͸¢ýÈÉ÷ Å¢Õó¾¢üÌ «¨Æ츢ýÈÉ÷ À¢ÈÌ Ü¼ø ¸Çò¾¢üÌ ­Ø츢ýÈÉ÷. º¢Ä÷ ¸¡Á§À¡¨¾¨Â °ðθ¢ýÈÉ÷ À¢ÈÌ ²§¾¡ ¿¡ý ÁÂí¸¢Å¢ð¼Ð§À¡ø ¯¼ý ¸ðÊ «¨½òÐ ¸ÄÅ¢ ¦ºö ÓÂø¸¢ýÈÉ÷. ­ôÀÊôÀð¼ Å¢ºÂí¸¨Ç «ÛÀÅ¢òÐ «ÛÀÅ¢òÐ ±í¸ÙìÌ «ÖòÐô §À¡öÅ¢ð¼Ð. ´Õò¾¢ ÜÚ¸¢ýÈ¡û: ±ý¨É ¸¡ÁôÀ¡¨Å¡¸ À¡÷ìÌõ ´ù¦Å¡Õ  ¬ñ ¸ñÏõ ±ý¨É «Ø측ì̸¢ýÈÉ, µ÷ «ÕÅÕô¨À ¯ñ¼¡ì̸¢ýÈÉ. ¯ñ¨Á¡¸ ±ý¨É §¿º¢ìÌõ ´ÕÅ¨É ¸¡ñÀР «Ã¢¾¡¸ ­Õì¸, ¸¡Ó¸÷¸û Å£Íõ ŨÄ¢ø ÀðÎ «ØìÌ ¯¼õ§À¡Î ­Õ츢ý§Èý ±ýÈ ÁÉ󧿡öìÌ ¬Ç¡¸¡Ð  ­ÕôÀ§¾ ¿øľ¡¸ô Àθ¢ýÈÐ ±ýÈÅ¡Ú Å¢ÇõÀ¢ ±ÉìÌõ ¿øħš÷ ¦¾Ç¢¨Åò ¾ó¾¡û.

­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.
 

                        114: ¸ñ½¸¢ ÅóÐÅ¢ð¼¡û
 

        µÎí¸û! µÎí¸û!
        ¸¡½¡Áü §À¡É ¸ñ½¸¢
        ¸¡Ã¢Õ¨Çì ¸¢Æ¢òÐì ¦¸¡ñÎ
        ¸Îï º¢Éò§¾¡Î ±ØóÐÅ¢ð¼¡û!

        ¦Àñ¨ÁìÌâ ¸ü¨À À¢ÈƨÅò¾
        §À¨¾Â÷¸¨Ç À¢Îí¸¢ ¸¨Ç¦ÂÎì¸
        ­§¾¡
        ÒÈôÀðÎÅ¢ð¼¡û
        ÒÄ¢Á£Ð ²È¢Å¢ð¼¡û

        «üÀì ¸¡Áô À¡¨Å¸Ç¡ö Áí¨¸Â÷¸¨Ç
        ¬ì¸¢Å¢ð¼ì ¸ÂÅ÷¸¨Ç
        «Æ¢òЦšƢì¸ô ÒÈôÀðÎÅ¢ð¼¡û
        «¼ì¸¢¦Â¡Î츠 ÒÈôÀðÎÅ¢ð¼¡û

        ¦¸¡üȨÅò ¾¡ö ¾ó¾
        ¦¸¡Îïº¢É Å¢Æ¢¸§Ç¡Î ¸Æ¢¸¡Á
        ¬ñ¨Á¨Âì ¦¸¡øÄ
        ±ØóÐÅ¢ð¼¡û «¼í¸¡
        ÅﺢÉò§¾¡Î

        ¸Éø ¦¾Ã¢ìÌõ  ¸ñ¸§Ç¡Î
        ¸üÒÚ¾¢ ¸Åºò§¾¡Î
        ¦ÅȢ츠 ¦ÅÈ¢ì¸ À¡÷ò¾Å¡Ú
        ¦ÅȢ¡ð¼õ  ¬Î¸¢ýÈ¡û
        Å£½÷¸Çî º¡Î¸¢ýÈ¡û

        ¸¡Áì ¸ñ½÷¸¨Ç ¸Æ¢¸¡Á
        ¦ÅÈ¢Â÷¸¨Ç
        ¸ðÊÄ¢üÌ ­Øì¸ò ¾ÉìÌ
        ¸ñ½¢ ¨ÅìÌõ ¸ÂÅ÷¸¨Ç
        ¸ñÎì ¸ñÎî º¡Î¸¢ýÈ¡û
        ¸ÉýÚ ¸ÉýÚ ±Ã¢ì¸¢ýÈ¡û
        ţâÂò ¾¸Éõ ¦ºöÐ
        ¦Åó¾Æ¢óÐ º¡ Á¡Ú
        Å¢¨ÇÂ¡Ê Á¸¢ú¸¢ýÈ¡û

        ¦ºó¾£ ÀÃôÀ¢ ±íÌõ
        ¦º¸Á¡¨Âò ¾£öòÐò ¾£öòÐ
        ¦¿üÈ¢ì¸ñ¨½ì ¸¡ðÊì ¸¡ðÊ
        ¿¢ÁÄí ¸¡½ ¨Å츢ýÈ¡û
        ¿¢ÁÄÁ¡¸ ¿¢ü¸¢ýÈ¡û

        «Ð¦À¡ØÐ
        ÅĢ츢ýÈ ÅÄÐ ¦¸¡í¨¸¨Â
        ÅÄ¢ §À¡ì¸ ţ͸¢ýÈ¡û
        Åý¨Á¡ö «Úò¦¾È¢óÐ «íÌ
        º¢üÈõÀÄòÐ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾ý§É¡Î
        §º÷ó¾¢Äí¸¢î ͼÃ
        ¦ºó¾£ ¸¡Áò¾£
        ¾ý¨É ¡ñÎõ
        ¾£ñ¼¡Ð §À¡¸.


        «ýÀ÷¸§Ç,

¿¡ò¾¢¸ Å¡ú쨸 §¾¨ÅÂüÈ ´ýÚ ±ýÀÐ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ , ¦À¡öÂ¡É ´ýÚ ±ýÀÐÁ¡õ. ¬ò¾¢¸÷¸û ±Éô §À÷ §À¡Î¸¢ýÈÅ÷ «üÀ÷¸Ç¡¸ ­Õì¸ «Å÷¸û §Áø ­Õ츢ýÈ º¢Éò¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ¬ñ¼Åý ­ø¨Ä ±ýÀÐõ ÀÆ¢ôÀÐõ ¿ÁìÌ ¿¡§Á ÌÆ¢ò §¾¡ñÊ Ò¨¾òÐì ¦¸¡ûÅÐ §À¡ýÈÐ. ¸¡ïº¢ô ¦ÀâÂÅ÷ µÃ¢¼ò¾¢ø ÁÕòÐÅÕìÌ ÁÕòÐÅõ §À¡Ä, ÅÆì¸È¢»÷¸ðÌ ÅÆ측ξø §À¡Ä À¡÷ôÀÉ÷¸ðÌ ¯Ã¢Âò ¦¾¡Æ¢ø ºÁÂò¨¾ô §ÀÏÅÐ ±ýÈÅ¡Ú Á¢¸ «üÀÁ¡É µ÷ ¸Õò¨¾ì ÜÈ¢ ºÁ ¯½÷Å¢ü§¸ µ÷ ¦Àâ ¸Çí¸ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢òÐûÇ¡÷.  «Å÷ ÜȢ ±øÄ¡ì ¸ÕòÐì¸Ùõ «üÀõ ±ýÚ ÜÈÅ¢ø¨Ä. ¿øÄÐí ÜȢ¢Õ츢ýÈ¡÷. ¬Éø ­ô§À÷ôÀð¼ ¸ÕòÐ츨ÇÔí ÜÈ¢ ­ÕôÀÐ §Å¾¨Éì Ì⠦šýÈ¡Ìõ.  ­¨ÈŨÉô §ÀÏÅÐõ, «È¢Â¡§¾¡ÕìÌ  «È¢Âì ¸¡ðÎÅÐõ  µ÷ º¡¾£Âò ¦¾¡Æ¢ÄøÄ; ±øÄ¡ÕìÌõ ¯Ã¢Â¦Å¡ýÈ¡Ìõ. ÀìÌÅõ Ó¾¢Ã Ó¾¢Ã ­¨ÈŧɡΠº¡Á£ôÀ¢Â º¡ÔÂô §ÀÚ¸û Å¢¨Ç "¡ý ¦ÀüÈ ­ýÀõ ¦ÀÚ¸ ­ù¨Å¸õ " ±ýÈ ¾¢ÕãÄ÷ š츢üÌ ­½í¸, À¢È¨ÃÔõ ÐýÀõ §À¡ì¸¢ ­ýÀÁ¡¸ Å¡Æ ¯¾×¸¢ýÈ ÓÂüº¢ ±øÄ¡ÕìÌõ ¯Ã¢òÐ. «¾üÌ º¡¾£Â «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä¡  À¡Ä¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä¡  ¾¨¼¸¨Çì ¦¸¡ñÎÅÕÅÐ «ÈÁøÄ. ­ýÚ ¾£Å¢Ã ºÁ ®ÎÀ¡ðÊø Å¢Æ×õ  Àñ¼¡Ãí¸Ç¡¸ Á¸Ç¢÷ ­¨ÈÅÛìÌò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÂ×õ  ¿øħ¾¡÷ Ýø¿¢¨Ä ­ø¨Ä. ­Ð ¦Àñ¸ÙìÌ ¬ñ ¬¾¢ì¸õ ¦ºöÔõ ¦ÀÕõ À¡ÅÁ¡Ìõ. ¦¾öÅò ¦¾¡ñÎ ±ýÀÐ «¸òÐ «¿¡¾¢§Â ¦ºÈ¢ó¾¢ÕìÌõ ÁÄ Á¡Íì¸¨Ç §À¡ì¸¢ Íò¾Á¡¸¢ ¯Â÷ó¾¢¼ ­¨ÈÅ§É «¨ÁòÐò ¾óÐûÇ µ÷ º¡¾ÉÁ¡Ìõ. ¯û¦Ç¡Ç¢ ¦ÀÕ츢ô ¦ÀÕ츢 ÁÉ¿ÄÓõ ¯¼ø ¿ÄÓõ ¦ÀüÚ ­É¢§¾ Å¡úó¾¢¼ ­¨ÈÅ§É ¸¡ðÊÂÕÇ¢ ÔûÇ µ÷ º¡¾ÉÁ¡Ìõ.

¾¡ÔÁ¡ÉÅ÷ À¡Î¸¢ýÈ¡÷:

        «È¢Â¡¾ ±ý¨É «È¢Å¡Ôõ  ¿£¦ÂýÚ «¸õ ÒÈÓõ
        À¢È¢Â¡Ð «È¢Å¢ò¾ §ÀÃÈ¢× ¬õÍò¾ô §À¦Ã¡Ç¢§Â¡?
        ÌȢ¡¾ ¬Éó¾ì §¸¡§Å¡? «ÓЫÕû Ìñ¼Ä¢§Â¡?
        º¢È¢§Âý ÀÎõÐÂ÷ ¸ñθø ¬ø¿¢Æø  §º÷ó¾Ð§Å.

­ôÀÊôÀð¼ Íò¾ô§À¦Ã¡Ç¢Â¢ø ÒÌóÐ Íò¾Á¡¸ Å¡úÅÐ ±øÄ¡ÕìÌõ ¯Ã¢òÐ, ÌÈ¢ôÀ¡¸ Á¸Ç¢÷¸ðÌõ ¯Ã¢òÐ. §Å¾ô À¡÷ôÀÉ÷¸Ùõ Å£½¡É Àñ¼¡Ãí¸Ùõ §¾¨Å¢ø¨Ä. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¾òÐÅáÂý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

 
 

                115: «Õû Å£ú
 

        Å¢¨Ç¡ð¼øÄ «ýÀ§É ¦ÅÌÇ¡Ð §¸û!
        ¿¢¨Èó¾ ţâÂò§¾¡Î ¦¿Îí¸¡Äõ Å¡ÆÄ¡õ
        ¾Ç÷óЧÀ¡ö ţơÐ
        ¾ûÙ¿¨¼ À¢ġÐ
        Å¢¨ÃóРިÃóÐ ÀÄ ¬¼Ä¡õ
        ¦ÅüÈ¢ §Åó¾É¡ö ÓÊ Ý¼Ä¡õ
        ¸ÃóÐ ¿¢üÌí ¸¼×¨Ç «ó¾ì
        ¸Õ½¡¸Ãò §¾Å¨É
        ¸Õ¾¢§Â ¿£ Å¡úó¾¡ø!

        ¿îÍ ¬½Åò¨¾ ¿º¢ò¾¢Îõ Åý¨Á¨Â
        ¯îº¢ì ÌýÚ µí¸¡Ãì ̨¸ìÌû
        ´Ç¢òÐ ¨óó¾¢Õ츢ýÈ¡ý
        ¿îº¢ ¿¡¾Å¢óÐ º¢ÅÄ¢í¸ò¨¾
        ¿¡ÎÅ¡÷ìÌ
        ¦Á «Åý ¾ÕÅ¡ý
        ţâÂòÐì Ìñ¼Ä¢¨Â

        ¸¡ñ¸¢ýÈ «Íò¾í¸¨Çì ¸ÊóÐ
        ¸Î¨Á¡¸ô §À¡Ã¢ðÎ ¦ÅýÚ
        ¯Â¢¨Ã ¯ñϸ¢ýÈ
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯¨È¸¢ýÈ ÁÄí¸¨Ç
        ¯¾¢÷óÐ Å¢Æ ¨ÅôÀ£§Ãø
        ¯ñ¼í§¸ «Ó¾ ׽š¸
        ¯Â¢§Ã¡õÒõ «ÕûÅ£ú
        ¯ñ¨Á¦ÂÛõ ¯½÷×¼§É§Â ÅÕõ
        ¯û¦Ç¡Ç¢ ¦ÀÕì¸õ

                ¸ûÇÓõ ¸ÃôÒõ ¸À¼Óõ
                º¢Èó¾¨Åô §À¡üÈ¡î ¦ºÕìÌõ
                Å£½Å¡×õ ¦ÅÌÇ¢Ôõ ¦ÅÚôÒõ
                Å¢Çí¸¢Î ¯ûÇí¸Ç¢ø ­ø¨Ä
                Íò¾Óõ ͸ó¾Õõ ¦ÁöîͼÕõ

        ¸òÐì ÌÃø ¸õÁ¢¼
        ¸¡ÂÓõ ÅÈ𺢠¯üÈ¢¼
        ¸¡Äý ¦¸¡ñÎ ¦ºøÅ¡ý ¸ñÎ
        ¸¼×¨Çô §À½¡÷
        ¸Äí¸¢ Å£úó¾¢¼


 «ýÀ÷¸§Ç,

­ý¨È «ÅºÃ ¯Ä¸¢ø ¦ÀâÐõ ¸Å¨Ä ¾Õõ ´ýÈ¡¸ ­ÕôÀÐ ÌÎõÀ Å¡ú쨸¢ý º¢¨¾× ±ýÈ¡ø Á¢¨¸Â¡¸¡Ð. ¾¢ÕÁ½õ ±ýÈ¡ø, ¬ñ ¦Àñ ¯È× ±ýÈ¡ø ¯¼ý À¡Ä¢Âø ¯½÷׸û ¾¡ý ¿¢¨ÉÅ¢üÌ ÅÕ¸¢ýÈÉ. ¾¢ÕÁ½õ ±ýÀ¨¾ À¡Ä¢Âø ­ýÀõ àö츧Š±ýÚ ¿¢¨É츢ýÈÉ÷. «Ð ¸¢ð¼¡Ð§À¡¸ Á½ÓÈ¢× ±ýÚ §À¡¸¢ýÈÉ÷.  ¾¢ÕÁ½õ ±ýÀÐ ¬ÆÁ¡É «ýÀ¢ý ¯È×, «âýÁ¡Â¢ÕìÌõ ­ÃñÎ ¬ýÁ¡ì¸û ¯ûÇò¾ÇÅ¢ø ´ýÈ¢ À¢ÈÌ ¯¼ÄÇÅ¢ø ¸ÄóÐ §ÅÈüÚ Å¡úóÐ «òÐÅ¢¾Á¡¸ ­ÕôÀÐ ±ýÈ ¸ÕòÐ츦ÇøÄ¡õ ÀÆí¸¨¾Â¡¸¢ Å¢ð¼É. ­¾üÌì ¸¡Ã½§Á ¯Ä¸¡Â¾ º¢ó¾¨É¸Ç¢ý ÅÖÅ¡É À¢Ê¸û ¾¡õ. ¬ñ¦Àñ ­¨¼§Â ÅÖÅ¡É «ýÀ¢ý ¯È׸û ¦¾öÅ£¸Á¡É «¸îÝÆø ­Õì¸ò¾¡ý §¾¡ýÚõ. ¯ûÇí¸û  Íò¾Á¡¸ ¬ñ ¯ûÇò¾¢ø  «Ã§É ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¬ðº¢ ¦ºö ¦Àñ ¯ûÇò¾¢ø ¯¨Á «õ¨Á§Â ÅóÐ Ìʦ¸¡ûÅ¡û. ­ôÀÊôÀð¼ ¬ñ¸û ¦Àñ¸û  ­¨¼§Âò¾¡ý ¨ÅÃÀó¾òÐ ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ ¯È׸û ÁÄÕõ. ­ÃñÎ ¯ûÇí¸Ùõ °ÎÕÅ¢ °ÎåÅ¢   ¯û§Ç ¯û§Çî ¦ºýÚ Â¡ñÎõ À¢Ã¢ì¸ ÓÊ¡¾ «òÐÅ¢¾Á¡É µ÷ ¯ÈÅ¢ø Å¢Øõ. ¬ñ¦Àñ ¯ÈÅ¢üÌ ­ôÀÊôÀð¼  µ÷ ÀñÒ ­Õ츢ýÈÐ. «ù×ÈÅ¢ø ÀΧš÷ §Àöì¸Õõ§À¡Î ¾¢Ã¢ó¾ ÀðÊÉò¾¡Ã¡¸  ±Æ¡÷;  Ó¾ø  ÌÆó¨¾ À¢Èó¾ »¡ýÚ Á¨ÉÅ¢¨Âò ÐÈó¾ º¢ò¾¡÷ò¾ý ¬¸¡÷. Á¡È¡¸  ÅûÙÅ÷ š͸¢¨Âô §À¡Ä Å¡úÅ¡÷.  ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ÅÌò¾Ð§À¡ø, ¸¡Áï º¡ýÈ ¸¨¼§¸¡ð¸¡¨Ä, ¿ü ÍüȦÁ¡Î Å¡úóÐ º¢Èó¾Ð ÀÄ ¦ºöÐ ­É¢§¾ Å¡úÅ÷. ¨ÅÂòÐ Å¡úÅ¡íÌ Å¡Æ§ÅñÎõ. «Ð ¦¾öÅ£¸Á¡É «ýÀ¢ý «¨ÁÔõ ¾¡õÀò¾¢Â ¯ÈÅ¢ø¾¡ý ­Õ츢ýÈÐ. ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ðÊø ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ¸¡Äó ¦¾¡ðΠ ­Ð  ÁÈÅ¡Ð ÅÇ÷ì¸ô ÀðÎûÇÐ. ¾¢ÕÅûÙÅ÷ «ýÀ¢ý ¸¡ÁòÐÀ¡¨Äò¾¡ý À¡ÊÉ¡§Ãò ¾Å¢Ã «í¸§ºð¨¼¸Ç¢ý ¸¡ÁÝò¾¢Ãò¨¾ «øÄ.

«Éôý ¾òÐÅáÂý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                116. âýò¾¢ý âýõ
 

        «ÕÇ¢ý ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¯¨Á ÂÅû
        «Ãý ´ÕÅÛ째 ¯Ã¢ÂÅû
        ¾¢ÕÅ¢ý Á¡ðº¢¦ÂøÄ¡õ «íÌ
        ¦º¸ò¾¢ý
        º¢Èô¦ÀøÄ¡õ «íÌ

        Áí¨¸¨Â ¦ÅÚò¦¾¡ÐìÌõ Á¼¨Á¢ý
        ¾íÌÅ¢ìÌõ ¾½¢¨Å¦ÂÄ¡õ ­ÆóÐ
        ¦À¡íÌõ ¸ÉÄ¢ø Å£úÅ÷
        ¦À¡Íí¸¢§Â Á¡öÅ÷

        º¢ó¾¢òÐî º¢ÈóÐ ¦º¸ò¾¢ý
        ÁÂì¸ «È¢¦ÅøÄ¡õ Á¡öì¸ Á¸¢úóÐ
        ¾¢ÕÅÇ÷î ¦ºøŢ¡ö ÅÕÅ¡û ¯¨Á
        §º÷ó¾¢ÕóÐ ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸
        ¦ºÈ¢¸¢ýÈ Áí¨¸Â¡ö
        «ýÀ¢ý Å¢¨Ç¸¢ýÈ
        «Ó¾õ °ðÎÅ¡û

        «¾üÌ ÓýÒ

        º¢ì¸ø ŨÇìÌû ­ØôÀ¡û «Åû
        ­Õ𠦺Ȣó¾
        ̨¸ìÌû  «¨ÆôÀ¡û «Åû
        ÅÆ¢¦¿Î¸ ¾ÅÈ¢ Å¢Æî ¦ºöÔõ
        Ìñ¼Ä¢É¢ô À¡õÒ¸¨Ç
        ÌÅ¢òÐõ ¨ÅôÀ¡û

        Å£ú§Å¡÷ìÌ ¯Ã¢òÐ §Å¾¡ó¾ò ÐÈ×
        Å¢Ã쾢¢ý ¦Àñ¨Á ¦ÅÚôÒ
        ţơ÷ìÌ
        ¦ÅÚôÒõ Å¢ÕôÒõ ¦ÅóÐÂÕõ §À¡ìÌõ
        «Õû ŢƢ ¯¨Á¢ý
        «¨½ôÒõ «¾§É¡Î ÅÕõ
        âýò¾¢ý âýõ Òâó¾ÁÕõ
        ÀââýÓõ


«ýÀ÷¸§Ç,
¿¡ý º¢ÚÅÉ¡¸ ­Õó¾ §À¡Ð ±ý ¾Á쨸¡ÕìÌ µ÷ §¾¡Æ¢. ¸¨¼Â¢ø À½¢¦ºöÐ Åó¾ µ÷ ¦ºðÊ¡÷ «Åû ¾¡úó¾ º¡¾¢¨Âî §º÷ó¾Åû ±ýÚ «È¢Â ÅóÐ ±ý ¾ó¨¾Â¡Ã¢¼õ ӨȢðÎ «Å¨Ç Å£ðÊüÌ ÅÃìܼ¡Ð  ±ýÚ ÐÃò¾¢Å¢ð¼¡÷. µ÷ ÀýÉ¢ÃñÎ ÅÂÐî º¢ÚÅÉ¡¸ ­Õó¾ «ï»¡ýÚ «ó¾ ¦ºðÊ¡÷ Á£Ð ¸Îí§¸¡Àõ ¦¸¡ûÇò¾¡ý ÓÊó¾Ð. ÅÇ¡¸ò¾¢ø À½¢ ÒâÔõ §À¡Ð ¬¸Áí §¸ð¸ ÅÕõ ÀÄ ­Çõ ¦Àñ¸Ç¢ý À¢Ã¨É¡¸ ­Õó¾Ð ¾ÉÐ º¡¾¢¨Âî º¡Ã¡¾ ´ÕÅ¨É Å¢ÕõÀ¢Å¢ð§¼¡§Á ±ýÉ  ¦ºöÅÐ ±ýÀ¾¡¸ô ¦ÀÕõÀ¡Öõ. ¦ºðÊô ¦Àñ¸Ùõ ¸×ñ¼÷ ¦Àñ¸Ùõ ¾¡ý ­¾¢ø «¾¢¸õ. ­ýÈÇ× º¡¾¢Å¢ðÎò ¾¢ÕÁ½õ ¦ºö¾¡ø, ¾ûÇ¢ ¨ÅòÐ ¾¡Ä¢òÐ ¬ìÌÅР ±ýÀÐ ¦ºðÊ¡÷¸û ¸¨¼À¢ÊòÐ ÅÕõ ´ýÈ¡Ìõ. Á§Äº¢Â¡Å¢ø º¡¾¢ «ÊôÀ¨¼Â¢ø §¸¡Â¢ø¸û ­Âí̸¢ýÈÉ. À¢É¡í¸¢ø ¦ºðÊ¡÷¸ðÌ ±ýÚ º¢Ä §¸¡Â¢ø¸û, ¦À¡ü¦¸¡øÄ÷¸ð¦¸ýÚ º¢Ä . À¢É¡íÌ ¨¾ôâºõ ¦ºðÊò ¨¾ôâºÁ¡õ. §¸ð¼¡ø ¾¢ÕÓÕ¸ý ´÷ ¦ºðÊ¡áõ. ­¨¾ ¸ñÎ ¸ûÇ÷ §¾Å÷ «¸Ó¨¼Â¡÷ ±ý§À¡÷ ÓìÌÄò§¾¡Ã¡¸ ÅâóÐ ¸ðÊ즸¡ñÎ ¦ºðÊ¡÷¸Ç¢ý ¨¾ôâºò¾¢üÌ  ±¾¢Ã¡¸ «øÄÐ Á¡È¡¸ º¢ò¾¢Ã¡ ¦À¡Ç÷½Á¢¨Â §¾÷ò ¾¢ÕŢơš¸ì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢ýÈÉ÷. À¢É¡íÌ ­óÐ ºí¸ò ¾¨ÄÅḠÀ½¢Â¡üȢ §À¡Ð ­Åü¨È¦ÂøÄ¡õ §Åñ¼¡¦ÅÉ Å¢Ç츢Ôõ  ¾Å¦ÈÉ ¸ñÊì¸×õ ¦ºö ±ÉìÌì ¸Î¨ÁÂ¡É ±¾¢÷ôÒ¸û , ¿¢ó¾¨É¸û. ¿øÄ ¨ºÅ÷¸Ç¡¸ ¾¢¸Øõ ®Æò ¾Á¢Æ÷¸Ùõ §Å¦È¡Õ Ũ¸Â¢ø Á§Äº¢Â¡Å¢ø º¡¾¢ §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç À¡÷츢ýÈ¡÷¸û. µ÷ ®Æò¾Á¢Æý º£Éô¦Àñ ´Õò¾¢¨Â Á½ì¸Ä¡õ ¬É¡ø ±ì¸¡Ã½í ¦¸¡ñÎõ µ÷ ­ó¾¢Âò ¾Á¢Æô ¦Àñ¨½ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöÂì ܼ¡Ð. Á£È¢ ¿¼ó¾¡ø ¦¸¡¨Ä ¾ü¦¸¡¨Ä «îÍÚò¾ø¸û. ­¨Å¦ÂøÄ¡õ ¦ºö¾¢ò ¾¡û¸û áü¸û ¬¸¢ÂÅü¨È ÀÊòÐ «È¢ó¾¨Å «øÄ. Å¡ú쨸¢ø ÀðÎ ¸üȨÅ. §Å¾¨Éô À¼¡Ð ±ôÀÊ ­Õì¸ÓÊÔõ? ­¾É¡ø¾¡ý ­ý¨ÈÂò ¾Á¢Æ÷¸¨Ç Á¢Õ¸ò¾Á¢Æ÷¸û ±ý¸¢ý§Èý. ­ôÀÊ ´ÕÅý  µ÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾ À¡ÊÉ¡ý  ±ýÈ¡ÅÐ ­Õì¸ðΧÁ.!

«ýÀý ¾òÐÅáÂý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               117. Á¢Õ¸ò ¾Á¢Æ÷¸û
 

        À¡÷ôÀÉ Á¼ôÀ¡õÒ ÀÎòÐÅ¢ð¼Ð
        ÀøÄ¢ÆóÐ
        À¡¾¡Çì ÌÆ¢ ÒÌóÐÅ¢ð¼Ð ¡¨ÃÔõ
        À¡÷ì¸Å¢ÕõÀ¡Ð

        ¬É¡ø «ó§¾¡

        ӾĢ¡÷ ÓÃðÎì ¸¡¨ÇÔõ
        ¦ºðÊ¡÷ §ºüÚ ±Õ¨ÁÔõ
        §º÷óЦ¸¡ñÎ
        §ºÃÅէš¨Ã Óðθ¢ýÈÉ÷ ̼ø¸û
        ºÃ¢óÐÅ¢Æ Å¢Ãðθ¢ýÈÉ÷
        À¢û¨Ç¸û ¦ÀÕõ Á¨ÄôÀ¡õÀ¡ö
        À¢ÊòРŨÇòРŢƢ¸û À¢Ðí¸
        ÀûǨÉÔõ ¦¸¡øĨÉÔõ
        Àâ¾Å¢ì¸ ¦¸¡ø¸¢ýÈÉ÷
        À¡Øí ¸¢½üÈ¢ø ¾ûÙ¸¢ýÈÉ÷

        §¸¡É¡Õõ ¸×ñ¼Ûõ ¦¸¡ÞÃô
        À¨¼Â¡ðº¢Ôõ «¸Ó¨¼Â¡Ûõ
        ¸ûÇÛõ ¸¡ÄÉ¡É §¾ÅÛõ
        ¦ÅÈ¢¿¡¦ÂÉ Å¢Ãðθ¢ýÈÉ÷
        Å£í¸¢Çó ¾Á¢Æ÷¸¨Ç
        Å£Ãò ¾Á¢ú ¨Áó¾÷¸¨Ç

        «Å÷¸Ùõ
        ¾¡úóÐò ¾¡úóÐ ¾Ç÷óРţú¸¢ýÈÉ÷
        ¾¡Ä£òиǡ¸
        ¾Ãí¦¸ð¼
        ¦¾Õ¿¡ö¸Ç¡¸

        ¾Á¢Æô ¦ÀÕí¸¡ðÊø
        ¾í¸¢ Å¡ú ­õÁ¢Õ¸í¸û
        ¾ÊóРŢÃðÊÅ¢ð¼É
        ¾í¸¢ ­Õó¾ ¦¾öÅí¸¨Ç ­¾É¡ø
        ¾í¸¡Ð §À¡öÅ¢ð¼É÷
        «ÕÇ¢ý ¾¢Õ Áí¨¸Ôõ
        «ýÀ¢ý º¢Å ¿í¨¸Ôõ

        ¬½Åò ÐýÉ¢ÕÇ¢ø
        «Æ¢¸¢ýÈÉ÷ ±øÄ¡õ ¬Éø «Å÷¸§Ç¡
        «Æ¡§¾ º¢Ã¢ì¸¢ýÈÉ÷ «Ð×õ
        «¼í¸¡Ð


«ýÀ÷¸§Ç,

¬ØûÇò¾¢ý «ó¾Ãí¸ «¨º×¸¨Ç «È¢Â «È¢Â ±ò¾¨É ±ò¾¨É Å¢ºÂí¸û «í§¸ ¿¡õ «È¢Â¡§¾ ¿¼ì¸¢ýÈÉ ±ýÀÐ ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÐ. «Ð¦À¡ØÐ «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡É¢ý "¬ðÎÅ¢ò¾¡ø ¡¦Ã¡ÕÅ÷ ¬¼¡¾¡§Ã " ±ýÈ «Æ¸¢Â ¦º¡ü¸Ç¢ý ¦À¡ÕÙõ Å¢Çí¸ò ¦¾¡¼í̸¢ýÈÐ. ±ÉÐ Åð¼¡Ãò¾¢ø ±ý¨É «Êì¸Ê ºó¾¢òÐ ¯¨Ã¡θ¢ýÈÅḠµ÷ ¬¼Å÷. ÅÂÐ 38 ¬¸¢ýÈÐ ¬É¡ø ­ýÛõ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöЦ¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä. ¸¼ó¾ Àò¾¡ñθǡ¸ ¾Ìó¾ µ÷ ¦Àñ¨½ À¡÷òÐ즸¡ñξ¡ý ­Õ츢ýÈ¡÷, ¬É¡ø «¨Áó¾À¡Êø¨Ä. ±øÄ¡õ ¦À¡Õó¾¢ ¾¢ÕÁ½õ ÜÊÅÕõ§À¡Ð ±¨¾Â¡ÅÐ ¦º¡øÄ¢ ­Å§Ã À¢ýÅ¡í¸¢ Å¢ÎÅ¡÷. ¬¨º ­Õ츢ýÈÐ ¬É¡ø «¾§É¡Î ¦Àñ¸¨Ç ¿¢¨Éò¾¡§Ä µ÷ «îºÓõ ­Õ츢ýÈÐ.  ÀÃó¾ «ÛÀÅõ ¯¨¼Â «Å÷ ÀľÃôÀð¼ ¿ñÀ÷¸Ç¢ý ÌÎõÀ Å¡ú쨸¨Âì ¸ñ¼À¢ÈÌ ­ý¨È ¦Àñ¸¨Çì ¸ñ¼¡§Ä§Â ¯ûÇò¾¢ø µ÷ «ÕÅÕôÒ µ÷ «Å¿õÀ¢ì¨¸. º¡¾¡Ã½ «¼ì¸Á¡É «ýÀ¡É ¦¾öÅô ÀñÒ¸û ¿¢¨Èó¾ ¸üÒ ¦¿È¢ À¢ÈÆ¡¾ ¿øħš÷ ¾¡Â¡¸ ­Õì¸ìÜÊ µ÷ ¦Àñ¨½ò¾¡ý §¾Î¸¢ýÈ¡÷. ¬É¡ø ¸¢¨¼ò¾À¡Êø¨Ä ±ý¸¢ýÈ¡÷. ­ý¨È ¦Àñ¸û º¢È¢¾Ç× ÀÊò¾¢Õó¾¡ø ܼ ¡¾¡Å§¾¡÷ §Å¨Ä ¦ºöÂò¾¡ý §ÅñΦÁý¸¢ýÈÉ÷, ±ó¾ ¬¼Å¨ÉÔõ ÓüÈ¢Öõ ¿õÀ¢Å¡Æ «Å÷¸û ¾Â¡Ã¡¸ ­ø¨Ä.  ¸½Å¨É ¿ýÈ¡¸ ¸ÅÉ¢ôÀÐ ÌÆ󨾸¨Çô ¦ÀüÚ ¿ýÈ¡¸ «Å÷¸¨Ç ÅÇ÷ôÀÐ ­øÄò¨¾ò  ¾¡Á¨Ãô ¦À¡ö¨¸Â¡¸ §À¡üÚÅÐ ±ýÀ¦¾øÄ¡õ ÀÆí¸¨¾Â¡¸¢ Å¢ð¼É. º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ¾¡ö¨Á §ÀÚõ µ÷ ͨÁ¡¸ô Àθ¢ýÈÐ.  µ÷ ¦Àñ ±ýÀ¡û ¿øÄ Á¨ÉŢ¡¸ ¿øÄò ¾¡Â¡¸ ­Õó¾¡ø¾¡ý ¾ýÉ¡ø ¿øħš÷ ¸½ÅÉ¡¸  ­Õì¸ÓÊÔõ;  «ôÀÊôÀð¼ µ÷ Áí¨¸¨Â ­ÐŨà ¿¡ý ¸ñ¼¾¢ø¨Ä ¬¸§Å ¾¢ÕÁ½õ ±ýÈ º¢È¨Ä¢ø  Á¡ðÊì ¦¸¡ñΠţ½¡¸ «Å¾¢ôÀ¼ Å¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä ±ýÚ ÜÈ¢ ­ýÛõ ¾¢ÕÁ½õ ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ¡§¾ ­Õ츢ýÈ¡÷. «Å÷ ¯ûÇò¨¾ì ¸ñÎ ­ì¸Å¢¨¾

«ýÀý ¾òÐÅáÂý

 

                118    º¾¢¸¡Ãô ¦Àñ

        ¯ûÇò¾¢ý ¬Æò¾¢ø µ÷ ²ì¸õ
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ ´Õò¾¢Â¡¸ µ÷
        ­É¢Â Áí¨¸¨Â ­¨ÈÅý
        ±Éì¸ÕǢɡø ­¾Âí ÌÇ¢Õ§Á
        ±ýÚ
        ¬Â¢Ûõ ­¨ÈÅÉ¢¼õ ÁýÈ¡Ê
        §Åñ¼ÓÊž¢ø¨Ä

        ºó¾¢ì¸¢ýÈ Áí¨¸Â÷¸Ç¢ý ¸ñ¸¨Ç
        ºó¾¢ì¸ ÓÊž¢ø¨Ä
         «¾üÌû§Ç¡÷
        º¾¢¸¡Ãì ÌõÀ§Ä ÌÅ¢ó¾¢Õ츢ýÈÐ
        ±ýȧš÷ «îºõ
        ­¾Âò¾¢ø ±í§¸¡§Å¡÷ ã¨Ä¢ø

        Å¢¨Ä¢øÄ¡ «ý¨À
        Å¢üÀ¨É ¦À¡Õǡ츢
        ¸¨¼¾¢È츢ýÈ ¸ñ¸§Ç¡ «¨Å
        ±ý§È¡÷ «îºõ

        ţΠ¿¢Ä ÒÄý ¿¢õÁ¾¢Â¡¸ Å¡Æ
         µ÷ À½¢Ôõ «¾üÌ
         ¿øÄ Á¡¾¡ó¾¢Ã ÀÊÂÆôÒõ
        ÌÓ¸¡Â ¯ÈÅ¢ø ¦¸¡ñÊÕìÌõ Ò¸ú
        ¯ûÇõ ±ùšȡ¢Ûõ
        ţâ ¯¼ø
        §Åó¾¨Éô §À¡ýÈ
        ²ó¾ø «ÆÌ
        ­Ã¡º¢ §¸¡Äò¾¢ø ¿øħš÷ À¢ÈôÒ
        ±ýÈÅ¡Ú
        ¦À¡Õò¾ì ¸½ìÌô §À¡ðξ¡ý
        ¸ñ§½¡Î ¸ñ
        ¦À¡Õó¾ ÅÕÅ¡§Ç¡
        ±ý§È¡÷ «îºõ

        µÎ¸¡Ä¢ ¯ûÇò¾¢ý ´Õò¾¢Â¡¸
        «ÛÀÅ¢òÐ Á¸¢úó¾ À¢ý «¼í¸¡Ð
        ¬¨º¸û «¾¢¸Ã¢ì¸
        «¾¢¸¡Ã¦ÅÈ¢ ¬Æî ÝÆ
        µÊÅ¢ÎÅ¡§Ç¡ ­ý¦É¡Õò¾§É¡Î
        ±ý§È¡÷ «îºõ

        «¼í¸¢ «ó¾ «¨ºÂ¡ «ýÀ¢ý
        «ÆÌ ¯¨Á «õ¨Á§Â
        ¯Çõ Åó¾Á÷óÐ ¯Ú¾¢ ¾Ã
        ¯ÕÅ¢øÄ¡ ¯ÕÅ¢ø ¯û¿¢ýÚ
        ­ýÀòÐ «Ó¾ò¨¾ ­ÃÅ¡§¾ò ¾Ã
        ¯¾È¢ ţ͸¢ý§Èý
        ¯Ä¸òÐô ¦Àñ¸û ¯È¨Å¦ÂøÄ¡õ
        «üÀ¦ÁýÚ «Å¾¢¸û Å¢¨Ç¢¼Á¡É
        «Ø즸ýÚ ¬½ÅÁÄì
        Ìô¨À¦ÂýÚ


«ýÀ÷¸§Ç,

Òò¾Óõ ºÁ½Óõ ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø µí¸¢Â¢Õó¾ ¸¡Äò¾¢ø ºÁ šú쨸¢Öõ ÀñÀ¡ðÊÖõ ¬½¡¾¢ì¸§Á §Á§Ä¡í¸¢ ­Õó¾Ð.«¾ý À¢ÈÅÊÅí¸Ç¡¸ «Ç¨Å¢Âø º¢ó¾¨É ÅÆ¢§Â¾¡ý ¦Áö»¡Éõ ¦ÀÈ ÓÊÔõ ±ýÈ ¾òÐÅì §¸¡ðÀ¡Îõ, «¾É¢ý  ­ý¦É¡Õ ÅÊÅ¡¸ ¦Àñ¸¨Ç  ¦ÅÚìÌõ ÐÈ×õ. ­¾É¡ø ¦Àñ¸¨Ç  ¿¡¼î¦ºöÔõ  ­ó¾ ¯¼¨Ä ¦ÅÚòÐ «¾¨É  «Æ¢ôÀ¾¢§Ä «Ð ¦ºÂÄüÚ Å£ØõÀÊî ¦ºöž¢§Ä §Àá÷Åõ. ­ÅüÈ¢ý ±¾¢¦Ã¡Ä¢Â¡¸ò ¾¡ý ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ ­ó¾ô ¦Àñ¨Á ¦ÅÚôÒò ¾¸¡¦¾ýÚ ÜÈ¢ '¦Àñ ¾¡É¡¸¢ ¿¢ýÈ ¦ÀÕÁ¡ý' ±ýÚ ­¨ÈÅÉ¢ý ­ý¦É¡Õ ÅÊŧÁ ¦Àñ¨Á ±ýÀ¾¡¸ ¦Àñ¨ÁìÌ ²üÈõ ¾Õ¸¢ýÈ¡÷. ¨ºÅò¾¢ý «õ¨ÁÂôÀ÷  ¸ÕòÐ ­¾ýÅƢ¡¸ò §¾¡ýÈ¢ ­Õì¸Ä¡õ «øÄÐ Á£ñÎõ ÅüÒÈò¾ôÀðÊÕì¸Ä¡õ. ¦Àñ¨Á ¦ÅÚô§À¡Î ÅÕŧ¾ ¯¼õÀ¢¨É ­Ø즸ýÚ ¿¢¨Éò¾ø. ¾¢ÕãÄ÷ ­ò¾¨¸Âô §À¡ì̸û ±ùÅ¡Ú À¢¨Æ¡ɨŠ±ýÚ ÀÄ À¡¼ø¸Ç¢ø Å¢Çì̸¢ýÈ¡÷. «ÅüÈ¢ø ´ýÚ:

                           ¯¼õÀ¢¨É ÓýÉõ ­Ø즸ý È¢Õó§¾ý
                            ¯¼õÀ¢Ûì Ìû§Ç ¯Ú¦À¡Õû ¸ñ§¼ý
                            ¯¼õÒ§Ç ¯ò¾Áý §¸¡Â¢ø¦¸¡ñ ¼¡¦ÉýÚ
                            ¯¼õÀ¢¨É ¡ɢÕóÐ µõÒ¸¢ý§È§É

­ó¾ ¯¼õÒ Å£¨½¨Âô §À¡ýÈ µ÷ ¸ÕÅ¢. ÅøÄÅý ´ÕÅý Á£ðÊÉ¡ø «üÒ¾Á¡É Àñ½¢¨º¸û ¦ÅÇ¢ôÀðÎ Áɨ¾ ¯ÅôÀ¢ìÌõ. ²¦ÉÉ¢ø «È¢Â¡¨Á ­Õ¨Ç ¿£ì¸¢  ÀÄŨ¸Â¡Éô ¦À¡Õð¸¨Ç «È¢Âò ¾Õõ «ó¾ì¸Ã½í¸Ç¡¸¢Â ÁÉõ Òò¾¢ ¬í¸¡Ãõ º¢ò¾õ ±ýÀÉ ­ó¾ ¯¼Ä¢§Ä¾¡ý «È¢¸ÕÅ¢¸Ç¡¸ ­Õ츢ýÈÉ. ­ýÛ¦Á¡ýÚ : ­¨Å º¡¾¡Ã½ ¯Ä¸¢Âø Å¢¼Â Ѹ÷¸¨Ç ͨÅòÐ Á¸¢Æ ¯¾×õ À͸ýí¸Ç¡¸ ¯¾×õ «§¾¦À¡ØÐ ÀÃõ¦À¡ÕÇ¢ý ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø¸¨Ç ±øÄ¡õ ¸ñÎ ¸ñÎ ¯Åì¸ò ¾Õõ º¢Å¸Ã½í¸Ç¡¸×õ ¦ºÂøÀðÎ ¯¾×õ ÀñÀ¢É. «ó¾Ãì ¸Ã½í¸û º¢Å¸Ã½í¸Ç¡¸¢¼ Ѹ÷¸û «¨ÉòÐõ «Æ¸¢ý «üÒ¾í¸Ç¡¸ò ¾¡ý ­ÕìÌõ, ¬Éó¾î ͨŸ¨Çò ¾Å¢÷òÐ «ÅÄîͨŸû ¡Ðõ «ÛÀÅ¢ì¸ Å¡Ã¡Å¨¸Â¢ø ¯ûÇõ ÀìÌÅÁ¨¼Ôõ. ­ôÀÊôÀð¼ ­ýÀí¸¨Ç ­ó¾ ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸ò  ¾Ã ÅøÄÐ ±ýÀ¾¡ø¾¡ý " ÁÉ¢ò¾ À¢ÈÅ¢Ôõ §ÅñÎŧ¾ ­õÁ¡¿¢Äò¾¢ø" ±ýÚ À¡Î¸¢ýÈ¡÷ ¿õ «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý. «¾¨Éô §À¡ýÈ «ÛÀÅí¸û ±ÉìÌõ «ùÅô§À¡Ð ¸¢ðÎõ. ±øÄ¡ò Ðì¸í¸¨ÇÔõ ÐÂÃí¸¨ÇÔõ ÁÈó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇõ §ÀáÉó¾ò¾¢ø §¾Ûñ¼ Åñ¦¼Éì ¸¢¼ìÌõ. ¯ñ¨ÁÂ¡É ºÁ šú쨸¢ý ¦ÁöÂ¡É §ÀÚ ­Ð¦Åý§È ¿¢¨É츢ý§Èý. «ó¾  ¿¢¨ÉôÀ¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾

                119. §¾Û¼õÒ

        °Û¼õ§À¡Î ­ù×ĸ¢ø
        ¯Æø¸¢ý§Èý ±ýÈ¢Õó¾ ¦ÅÉìÌ
        «õÀÄì Üò¾§É ¯ý «Æ¸¢Âò ¾¢Õ¿¼õ
        «È¢Å¢É¢ø ¿ýÈ¡ö ¬öÅ¢¼
        §¾Û¼õÀ¡¸ ­ù×¼õÒ ¾¢ò¾¢ì¸¢ýȧ¾!

        ¬½Åò ¦¾¡¼ì¸¢ý ÐÂ÷
        «Ø즸øÄ¡í ¸¡½¡Ð ±í¦¸íÌõ
        «Æ̸¨Ç§Âì ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        «Øì̸¨Çì ¸¡Ïõ §À¡Ðõ ¿£ «í§¸
        ¬ÎŨ¾Ôí ¸¡ñ¸¢ý§Èý «Ð×õ
        Á¢¸ «Æ¸¡¸

        ­ýÀî ͨÅ¢ý
        ±Æ¢Ä¡É «÷ò¾í¸¨Ç
        ±í¦¸íÌí ¸ñʼ ­Ð§Å
        ÍÅ÷ì¸õ ±ýÚõ ¯½÷¸¢ý§Èý
        ¿¢Ã¾¢ºÂ ¬Éó¾   ¨ÅÌñ¼õ
        ­Ð§Å
        ÅÇ÷ §À¦Ã¡Ç¢ ¦À¡ýÉõÀÄÓõ
        ­Ð§Å

        ââì¸ô âÃ¢ì¸ Òò¦¾Æ¢ø ¸¡ðÎõ
        º¢Å¸Ã½í¸Ç¡¸ «ó¾ì¸Ã½í¸û
        º¢ÈóРŢÇí¸¢¼
        À͸ýí¸Ç¡¸ ­Õó¾ «¨Åô
        À¡Æ¡¸¢ýÈÉ À¡÷¨Å¦ÂÄ¡õ
        º¢ÅôÀ¡÷¨Å¡¸¢ýÈÉ
        «ÕðÀ¡÷¨Å¡¸¢ýÈÉ

        ¸¡ñÀ¦¾øÄ¡õ ¸Õ½¡¸Ãì Üò¾¡¸
        ¸ñÎì ¸ñÎ ¯Åì¸
        §ÅñΧÁ §ÅñΧÁ
        Á£ñÎõ Á£ñÎõ ­ôÀ¢ÈôÒ
        ±É §ÅñÊ ¿¢ü¸¢ý§Èý ³Â§É
        Å¢ÂóРŢÂóÐ!


  «ýÀ÷¸§Ç,

À¾¢É¡í¸¡õ áüÈ¡ñΠš츢ø ¡§¸¡Ò ±ýȧš÷ º¢ò¾÷ ¾Á¢ú ¿¡ðÊø ­Õó¾¡÷. ­Ã¡Á§¾ÅḠ­Õó¾ ­Å÷ «ÃÒ ¿¡Î¸ðÌ ¦ºýÚ º¢ò¾ ÁÕòÐÅò¨¾ «íÌ  §À¡¾¢òÐ Á¸¢úó¾§À¡Ð, ­ÅÕõ ÍýÉòÐ ¦ºöÐ ¦¸¡ñÎ ­ÍÄ¡õ ¾ØÅ¢ ¡§¸¡Ò ¬É¡÷. ¬É¡ø ­ôÀÊ ¬öÅ¢ð¼§À¡¾¢Öõ Å¡¨Äô¦Àñ ÅÆ¢À¡ð¨¼ ­Åáø Å¢¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «Æ¸¡¸ ÀÄ À¡¼ø¸¨Çô À¡Ê ­Õ츢ýÈ¡÷.  ´÷ ­ÍÄ¡Á¢Âá¸ô À¢Èó¾ ÌÉíÌÊ Á¾¡Ûõ  Á§É¡ýÁ½¢¨Âô ÀüÈ¢ ¸ñ½¢¸û ÀÄ À¡Ê¢Õ츢ýÈ¡÷. ²ý ­ôÀʦÂøÄ¡õ   ±ýÚ ±ýÛû ÀÄ ÅÕ¼í¸Ç¡¸§Å ÀÄ §¸ûÅ¢¸û. ¬¸Á×Ç¢Âø ШÈ¢ø Å¢ØóРѨÆ×ò §¾÷׸¨Ç (Access Tests) ¸ÕÅ¢¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¬ú×ûÇò¾¢ý ¦¿Æ¢× ÍƢ׸¨Ç «È¢ÂÅÃò¾¡ý ­Åü¨È¦ÂøÄ¡õ µÃÇ×  ÒâóÐ ¦¸¡ûÇÓÊó¾Ð. ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ø º¢Å ¾òÐÅí¸Ç¡¸ô §À¡üÈôÀÎõ  ¿¡¾õ Å¢óÐ ±ÉôÀÎõ «Åü¨È§Âò  ¾¡ý ¸¢.Ó.2000 ¬ñΠš츢§Ä§Â º£Éô ¦ÀÕÁì¸û  "¢ý"(Yin: Å¢óÐ) "¡í" (Yang" ¿¡¾õ)  ±ýÚõ ÜÈ¢ÔûÇ¡É÷ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ºÁ£À ¸¡Äò¾¢ø À¢Ã¡öðÊý º£¼Ã¡¸ ­ÕóÐ À¢ÈÌ «Å§Ã¡Î ÓÃñÀðÎ ±Øó¾ ¬ØÇô §ÀẢâÂ÷ C.G.Jung ±ýÀ¡÷ ­Åü¨È§Âò ¾¡ý Anima  Animus  ±ýÚ ÜÚž¡¸×õ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­ó¾ «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä¾¡ý ¬¸Á×ÇÅ¢ÂÖõ ¦ºø¸¢ýÈÐ. Å¢óÐ ¿¢¨È ¿¡¾ì Ì¨È ¬ýÁ¡ µ÷ ¦Àñ½¡¸ô À¢Èô¦ÀÎì¸, ¿¡¾ ¿¢¨È Å¢óÐÌ¨È µ÷ ¬ýÁ¡ ¬½¡¸ À¢Èô¦ÀÎ츢ýÈÐ. ­ó¾ À¢ÈôÀ¢§Ä§Â «¨ÁóÐŢ𼠿¡¾ Å¢óÐì ̨ȸ§Ç ¸¡Á§Åð¨¸Â¡¸ ÁÄ÷óÐ µ÷ ¬¨½Ôõ ¦Àñ¨½Ôõ ®÷òÐ ´ÕŨà ´ÕÅ÷ ¾ØÅ¢ ­¨½óÐ Å¡Æ ¨Å츢ýÈÐ. ­¾¢ø ÀìÌÅ Ó¾¢÷ ¨¸Åà ÁÄÁ¡Íì¸¨Ç Å¢ðÎ ¿£í¸¢ «¸õ Íò¾Á¡¸, «Íò¾Á¡Â¡×¼õÀ¢ý µ÷ ¦Àñ¨½ ¬¼Åý Å¢ÕõÀ¡Ð§À¡¸¢ýÈ¡ý. «Ð¦À¡Ø§¾ «Åý µ÷ º¢ò¾É¡¸¢ Å¡¨Äô¦Àñ ÅÆ¢À¡ðÊø Á§É¡ýÁ½¢Â¡¸ Å¢óЧšΠ¡ñÎõ À¢Ã¢Â¡¾¢ÕìÌõ «õ¨Á ÅÊÅ ­¨ÈŨÉò ¦¾¡ØÐ ¾ÉРŢóР̨ȨÂò ¾½¢ì¸¢ýÈ¡ý. ­§¾ô §À¡ýÚ¾¡ý µ÷ ¦ÀñÁ¸Ùõ. «Íò¾Á¡Â¡×¼õÀ¢ý ¬¼Å÷¸¨Ç Å¢ÕõÀ¡Ð , Å¢ÕõÀ×õ ÓÊ¡Р¯Â÷óÐ ¸¡¨Ã측ø §À¡á¸ º¢Ã£ ¬ñ¼¡Ç¡¸ µ÷ ¬ñ¦¾öÅò¨¾§Â ÁÉóÐ Á¸¢úÀÅ÷¸Ç¡¸ ¯Â÷¸¢ýÈÉ÷. ­ôÀÊôÀð¼ º¢ò¾Ã£Âì ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                120. «ïºÉ ÓØÁ¾¢

        º¢Å¸¡Á Íó¾Ã¢§Â ¦º¸Á£ýÈ «ó¾Ã¢§Â
        «Æ¸¢ý À¢ÈôÀ¢¼§Á
        «üÒ¾õ Å¢¨Ç¢¼§Á ¯ý
        º¡¸º Å¢¨Ç¡ðθǢý
        º¾¢¾¢ð¼ §¿¡ì̸¨Ç
        «È¢§Â§É¡ «õ¨Á§Â ±ý¨É
        ¬ðÊÂÐ §À¡¾¡¾¡?

        Á¡ÂÁ¡ý §Å¼É¡¸ ¿¡ý
        ÁÂí¸¢ Ţظ¢ýÈ Á¾¢Â¢ÆóÐ
        Å¢ÂóÐ §ÅÌÅÐõ Å¢ðÎÅ¢ðÎ
        ¯öó§¾ý «õ¨Á§Â
        ¯Ç¾¡õ ¬Æ¢ØôÒ¸¨Ç

        ­ÅüÈ¡ø

        ¯ûÇò¾¢ý ¬ú ¾Äò¾¢ø
        ¯ñ¼¡Ìõ ¯½÷Å¢ý ÍØì̸¨Ç
        ¯½÷óÐ «Å¢úòÐÅ¢ðÎ
        ¯ñ¨Á¨Âì ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý
        ­É¢Â¡¸¢Öõ
        ¯Å÷측 ´Æ¢Â¡ ´Ç¢óРŢ¨Ç¡¼¡
        «ïºÉ ÓØÁ¾¢¨Â ±ý
        «¸ò§¾ ±Æî ¦ºö!
        ¸Îí ¸Éø ¸¾¢ÃÅÉ¡ö ¿¡ý
        ¸¡öóÐ ¸¡öóÐ §Å¸¢ý§Èý Ü÷
        ¸¾¢÷§Åø¸¨Ç Å£º¢ Å£º¢
        ¸¨ÇòÐ ¸¨ÇòРŢظ¢ý§Èý.

        ź¢ôÀ¢ý Áó¾¢Ãí¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ
        ­¨ºì¸¢ýÈ Á§É¡ýÁ½¢§Â
        «ïºÉ ÓØÁ¾¢ «¸¦ÁØóÐ ¾ý
        «¸Á¢¼ðÎõ ­ó¾
        ¬ÃÅ¡Ãì ¸¾¢ÃŨÉ
        ­ØòÐ ­ØòÐ ¾ýÛû ­¼ðÎõ
        ®ðʸ¨Ç ¦ÂøÄ¡õ
        ±Æ¡Ðî ¦ºöÐ

        Óò¾ô ¦ÀÕÁ¨Æ¢ø
        ÓÆí¦¸¡Ä¢ «ÕûÅ£ú
        ¬¸¡Â ¸í¨¸ «ÕÅ¢¦ÂÉ
        «¸ò¨¾ò ¾½¢ì¸ðÎõ «ó¾ò ¾½¢Å¢ø
        «Æ¢ó¾¨Å ±øÄ¡õ Á£ñÎõ
        «Ä÷ó¦¾ÆðÎõ «ÂáРÁ£ñÎõ ¿¡ý
        ¬Ê¼ ­ùŸ¢Ä§Áô À¡÷òÐ
        «¾¢ºÂ¢ì¸!


HOME