Make your own free website on Tripod.com

¦ÀÕó§¾Åô Àý¢
                                            ­Ãñ¼¡õ áÚ: ¿¡í¸¡õ ÀòÐ

 

«ýÀ÷¸§Ç, ­ý¨È ¸Å¢¨¾Â¢ý ¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼. ¬¸§Å ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý

                131:  º¢üÈ¢ýÀ Ţξ¢
 

        ÀÃóРŢâóÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈ ­ôÀ¡¨Ã§Â ¿¡ý
        ÀûÇ¢¦¸¡û ­øÄÁ¡¸
        À¡Å¢ì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä
        ¯¨ÆòÐ ¯Â÷óÐ ÅÇ÷óÐ
        ¯Ä¦¸Ä¡ó ¾¢Ã¢¸¢ýÈ Áì¸¨Ç ±ý
        ¯ÈÅ¢É÷¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ
        ¯Åì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä!

        ­Ãñ¼¡Â¢Ãõ ºÐà «ÊìÌû
        ­ÄíÌõ ­õÁ¨É¨Â§Â
        ­øÄÁ¡¸ì ¦¸¡ûÇ Óʸ¢ýÈÐ!
        ÌÕ¾¢ ÅÆ¢ ¯È׸Ǣø
        ÜÊ ¿¢ü§À¡¨Ã§Â ±ý
        ÌÎõÀò¾¢Éá¸ì ¦¸¡ñÎ
        Ìà¸Ä¢ì¸ Óʸ¢ýÈÐ!

        ¬Â¢Ûõ À¡Õí¸û ¿¡ý
        Å¢Øó¾×¼ý ţΠ±ýÛ¨¼Â¦¾ýÚ
        ­ôÀ§Å ÜÚ¸¢ýÈ¡û Á¨ÉÅ¢ ±ýÀ¡û
        «ÅÙìÌô À¢ý ±É째 ±ý¸¢ýÈÉ÷
        Á¸¦ÇýÚõ Á¸¦ÉýÚõ ­Õô§À¡÷
        ´ôÀ¡Ã¢ ¨ÅòÐÅ¢ðÎ µÊ
        µöóÐÅ¢¼ ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ÷
        ¯ÈÅ¢É÷¸û ±ýÀ¡÷¸û!
        ­ó¾ «ÏòÐÅ ¯È׸¨Ç
        «üÀ¦ÁýÚõ «È¢óÐõ ¿¡ý
        «¸üÈ¡Ð ÀüÈ¢ì  ¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý! «¨Å§Â
        ¬Éó¾õ ±ýÚ ±ñ½¢ ­ÚÁ¡óÐ!

        º¢ÚÁ¾¢ º¢¨ÈìÌûÙõ
        º¢üÈ¢ýÀ Ţξ¢¸Ç¢Öõ
        º¢ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ±ý¨É
        º¢¨È Á£ì¸ ÓÂø¸¢ýÈ¡ý ­¨ÈÅý
        º¢òÃŨ¾¸û ÀÄ ¦ºöÐ
        º¢È̸¨Ç Á¼ì¸¢ ¯¨¼ìÌõ ­ó¾
        º¢øÄ¨È ¯È׸¨Ç «ÚòÐ

         «ÚòÐ Óʸ¢ýȧÀ¡Ð
        «Ø§Åý ±ýÚ ¿¢¨Éò§¾ý ¬Â¢Ûõ
        «ôÀÊ ­øħŠ­ø¨Ä Á¡È¡¸
        ¬Éó¾ º¢Åò¾¡ñ¼Åõ ¬Î¸¢ý§Èý
        «¾¢îÂõ «õÁ «¾¢ºÂõ!


«ýÀ÷¸§Ç,
­Ð×õ µ÷ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¸Å¢¨¾ ±ýÀ¾¡ø ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý

                                 132    º¢ÅîͨÅ

        ÍñÊ ­Ø츢ýÈ Í¸§À¡¸ò àñÊø¸û
        ÍñÎ Á£É¡É ±¨É ÁÂ츢
        Á¢ñʼ¡ Ũ¸ Á¡ðÊ ­Ø츢ýÈÉ
        ÁýɢΠÁ¡Â¡Òâ ¦ÀÕí¸¼ø
        §º¡¸ò¨¾ ÍÁóÐ
        §º¡÷óÐ §º¡÷óРŢØõ ±É츢¨Å
        À¡¨Ä ¦Å¢ø ¿Î§Å ÀǢÎõ
        §º¡¨Äî ꬃ ¬¸¢ýÈÉ
        ¦º¡ì¸¢ô §À¡ö Ţظ¢ý§Èý
        ;ó¾¢Ã¦ÁøÄ¡õ ­ÆóÐ!

        ͸§Á ¦º¡÷츧Á Íó¾Ã§Á
        ¦º¡ø¦Ä¡ñ½¡ ­ýÀ§Á ±ýÚ
        ÍÅ÷½Á¡ö ¦º¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â
        §º¡¾¨É ±ý¦È¡ýÚ ÅÕ¸¢ýÈÐ
        ͸¦ÁøÄ¡õ Á¨È¸¢ýÈÐ
        ÁÉí¦¸¡Ç šá
        Á¡ÂÁ¡ö! Á¡Ã£ºÉ¢ý
        Á¡ÂÁ¡É¡ö!

        ͸§À¡¸í¸¨Çì ¸¡ðÊ ±¨É
        §º¡¾¨É¸ÙìÌû Å£ú¾§Å
        Á¡Â ¿ýÉ¡¼ý ÁÂìÌ ¬Î¸¢ýÈ¡ý
        ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ±Ø¸¢ý§Èý

        ¦º¡÷ì¸Òâ §Åñ¼¡õ
        ͸§À¡¸õ §Åñ¼¡õ
        º¢üÀ¾ º¢ÅÅ¡ú쨸
        §º÷ó¾¢Äí¸¢¼ø §À¡Ðõ
        Ţξ¨Ä º¢¨¾ìÌõ «üÀ
        §Å𨸦ÂÄ¡õ ¦ÅýÚ Å¢ð¼¸ýÚ
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ ¾¢ÕÜòШ¾ìÌõ
        º¢Å¿¼Ã¡ºÉ¢ý
        º¢üÈõÀÄô ¦ÀÕÁ¡É¢ý
        §ºÅÊô À¼÷¾§Ä º¢ÈôÒ!

        «Ê¨Á¦¸¡ûÇ¡Ð ±¨É ¬ð¦¸¡ñÎ
        ¬Éó¾§Á Òº¢ì¸ò¾Õ «ÅÉ¢ýÅÕ
        º¢ÅîͨÅ¢ý §ÅÚ
        ±îͨÅÔõ §Åñ¼¡õ
        ͨÅòÐ Á¸¢Æ!


 «ýÀ÷¸§Ç,

­ô¦À¡Ø¦¾øÄ¡õ ±Øи¢ýÈ ¸Å¢¨¾¸û ±Ç¢¾¢ø ÒâóЦ¸¡ûÇì Üʾ¡¸§Å ÅÃ, «ùŨ¸Â¢ø ­Ð×õ ÅÃ, Á£ñÎõ ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        133: Ò¾¢Éô ââôÒ

        ŢƢ¸ðÌ Å¢Õó¾¡Ìõ àÃòÐ
        Å¢ñÁ£ý ¾¢ÕìÜð¼í¸û ´Ç¢¨Â
        ¯Á¢úóРŢØí¸¢ ¯¾È¢î º¢¾È¢
        °Ê Å¢¨ÇÂ¡Ê ¯ÅôÀ¢ì¸¢ýÈÉ
        º¢ü¦ÈÚõÒî º¡¨Ã¢§É¡÷ º¢ü¦ÈÚõÀ¡ö
        º¢ÚÁ¾¢î º¢ó¾¨É¢ø º¢¨ÈÀðÎ
        ¯ÆýÚ °÷óЦºø ¯Ä¸§Å¡ð¼ò¾¢ø
        º¢ì¸¢î   º£ÃÆ¢Ôõ ±ý¨É
        º¢ì¦¸Éô ÀüÈ¢
        º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅÇ¢
        º¢üÈõÀÄ µ÷¦ÅÇ¢
        §º÷òÐÅ¢ðÎ!

        ÒûÇ¢ ´Ç¢¸û ¯û§Ç
        ­ØòÐô ÒÌò¾¢
        ÒÐŢƢ¸û ¿¡ð¼ ÅíÌ
        Ò¨¾óÐ ¸¢¼ìÌõ §ÀÃñ¼í¸û «ó¾
        §ÀÃñ¼í¸û ¯û§Ç
        Ò¨¾óÐ ¸¢¼ìÌõ §À¦Ã¡Ç¢
        ÀáÀ¨Ã¡¸ô À¡÷¨Å¢ø  À¼
        ÀáÀÃÛõ Àθ¢ýÈ¡ý
        ÀáÀ¨Ã ¯û§Ç «¾¨É
        Àí¸¢ðÎ ÀÄÅ¡Ú ¾¢Ã¢ôÀÅÉ¡¸!

        ±Îò¾ À¡¾òÐ ±Æ¢ø «¨º×¸Ç¢É¡ø
        ²ì¸í¸û Àø ¾¡ì¸ »¡É
        ²¨Æ¡ö ¡Ûõ
        ±¨¾ ±¨¾§Â¡ò §¾Ê «¨ÄÂ
        «Ð¦À¡ØÐ
        ÐâÂòÐ «¾£¾ò¾¢ø §¾¡ýÚõ
        «¨ºÂ¡¾ ¾¢ÕôÀ¡¾õ «¨½Â
        «¸òÐ ÓÂĸÛõ
        «¾ý¸£ú «¼í¸¢¼
        «¨Äîºø §À¡¸¢ýÈР ¯ûÇòÐ
        Ò¨¸îºø §À¡¸¢ýÈÐ «¾§É¡Î
        ¦À¡øÄ¡¾ ¯È¦ÅøÄ¡õ §À¡¸¢ýÈÐ
        âýò¾¢ý ¦À¡üÒ
        ¦À¡ýÉ¡¸ Å¢¨Ç¸¢ýÈÐ
        Ò¾¢É ââô§À¡Î!


 «ýÀ÷¸§Ç,

 Á£ñÎõ ­ý¦É¡Õ ±Ç¢¾¡É ¸Å¢¨¾, ­¦À¡ØÐ ¿¡ý ¬öóÐ ÅÕõ ¸É׸û ¦¾¡¼÷À¡¸.

«ýÀý ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý

                134. ÍõÁ¡ì ¸¢¼ìÌõ ͸õ

        ͸Á¡É Ðì¸í¸§Ç¡Î
        ;ó¾¢Ã¦ÁøÄ¡ Á¢Æó¾ ´ÕÅÉ¡¸
        §º¡÷óРŢØóÐ ¸¢¼ì¸
        ­¾Á¡É ÀÄ ¸É׸§Ç¡Î
        ±ý «ýÀý ÅÕ¸¢ýÈ¡ý
        «È¢Å¢ôÒ Â¡ÐÁ¢ýÈ¢
        ¬ú ¯Èì¸ò¾¢ý §À¡Ð!

        «¨Ä¸¢ýÈ ³õ¦À¡È¢¸û
        «Â÷óЧÀ¡ö
        «¼í¸¢  ´Îí¸¢
        Å¢¼Â  Ţ¡À¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ
        Å¢ÎÀðÎ ¸¢¼ì¸
        §Å¦È¡ýÚ ¦¸¡ñΠŢ¨Ç¡Ê
        Å¢Çí¸¡¾¢Õó¾ ŢƢ¨Â ¾¢ÈôÀ¢òÐ
        Ţθ¨¾ ¦Á¡Æ¢¦Â¡ýÈ¢ø
        Å¢ò¨¾¸û ÀÄ Ò¸ðθ¢ýÈ¡ý

        Ò¾¢÷ Ò¾¢Ã¡ô âìÌÁ¢ó¾
        ¦À¡øÄ¡¾ ¸É׸¨Çì ¸ñÎì ¸ñÎ
        ÒâóÐ ¦¸¡ûÇ×õ ÓÊ¡Ð
        §À¡ì¸¢¼×ó ¦¾Ã¢Â¡Ð
        Ò¨¸óÐ ¦¸¡ñÊÕì̧À¡Ð
        ÒÐôÒÐ »¡É ¦ÅÊôÒì¸û
        ¾¢ÈÅ¡¾ ¸¾Åí¸û ¾¢Èì¸
        º¢ó¨¾ìÌ
        ±ð¼¡¾ ÒÐ ¯Ä¸í¸û ±ð¼
        ¯ñ¨Á »¡É¡ò¾¢¨Ã
        ¯ÅóÐ Ò⸢ý§Èý
        ¯½÷Å¢ý ¸º¦¼øÄ¡õ
        ¯¾¢÷óРŢÆ!

        ­¼¸¨Äô À¢í¸¨Ä ­ýÀî ¦ºÄ׸û
        ±øÄ¡ ¦Á¡Æ¢òÐ
        ÍÆ¢Ó¨É ¿¡Êî ¦ºÄÅ¢ø
        ¦º¡ì¸¢î ¦º¡ì¸¢î ¦ºøÄ
        ¦º¡ì¸¢ Á¸¢Øï ÍÀ¡Åí ¦¸ðÎ
        ;ó¾¢Ãô Òռɡ¸¢
        º¢Å§Ä¡¸õ §º÷¸¢ý§Èý
       ÍõÁ¡§Åì ¸¢¼óÐô ÒÐ
        ;ó¾¢Ãõ Á¸¢Æ!


«ýÀ÷¸§Ç,

 Á£ñÎõ ­ý¦É¡Õ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¸Å¢¨¾, ¸Å¢¨¾ ±ØÐÅÐ ÀüÈ¢! ±ôÀÊ ±ýÉ¡Öõ ¸Å¢¨¾ ±Ø¾Óʸ¢ýÈÐ «Ð×õ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ±ýÀ¨¾ô ÀüÈ¢ º¢ó¾¢ì¸ º¢ó¾¢ì¸ ­ôÀÊ µ÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               135. «ÅÛ째 ¬û

        ¸Å¢¨¾¸û ±Ø¾
        ¸Ãí¸û «¨ºÔõ§À¡Ð
        ¸ÕòÐû ¿¢üÀÐ
        ¸Õò¾¢ý ¸Õò¾¡Å¡õ «ó¾
        ¸É¸ ¦ÅüÀ§É!

        «¨ÄÀ¡Ôõ ¯ûÇõ «¼í¸¢
        «¨Á¾¢ «¨¼Ôõ§À¡Ð «ó¾
        º¢ÅÀ¡¾î ºÐâ§Ä§Âî º¢ó¨¾!

        ÅüÒÚò¾¢ ±ý ¸Ãí¸¨Ç ¯Ä¸¢ý
        ÅÉô¦ÀøÄ¡õ Á¸¢úóÐ ¿¡ý À¡¼
        «¨ºì¸ «È¢×
        «¨ºÂ¡§¾ ¿¢ýÚ Å¢Î¸¢ýÈÐ!

        º¢ó¨¾ì ÌÇ¢÷óÐ º¢ÅÁ¡¸¢¼ «ó¾
        º¢ó¨¾ìÌû§Ç º£Ã¡É ÀÄ ÅÆí¸¢
        º¢õÁ¡ºÉõ «Á÷óÐ
        ¦ºí§¸¡§Ä¡îÍõ «ó¾
        º¢¾õÀÃô ¦À¡Õ¨Ç
        À¡ÊôÀ¡Ê ¬¼§Å ¿¡ý
        À¨¼ì¸ôÀðÊÕôÀЧÀ¡ø
        ÀƸ¡¾ º¢ó¨¾ ´ýÚ  ­ô¦À¡Ø¦¾ý¨É
        ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ
        Àâ¾Å¢ì¸ ¨Å츢ýÈÐ!

        ±É¦¸ýÚ ¿¡ý ­ø¨Ä
        ±ýÚ§Á ­Õó¾¾¢ø¨Ä
        º¢ÅÛ즸ýÚ ¬Ç¡¸¢§Âî ­î
        ¦º¸¦ÁøÄ¡õ ¾¢Ã¢óÐû§Çý
        «È¢Â¡§¾ «È¢óÐ ­¨ÈÅý
        «ùÅ¡Ú ¬ðÎÅ¢ì¸!

        ­ó¾ «È¢× ­ý¦Èý
        «È¢Å¢ø ¬ÆÁ¡¸ô À¾¢óÐ
        ÀÕ¾¢ ¦ÅÊô¦ÀÉ ÀǢ¼
        º¢Å «ýÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾
        «ÕÇ¢ý «È¢óÐ «ÅÛ째 ­ýÛõ
        ¬Ç¡¸¢ý§Èý
        «Ê¨Á ¬¸¡Ð!


«ýÀ÷¸§Ç,
µ÷ º¢È¢Â ­¨¼¦ÅÇ¢ìÌô À¢ÈÌ ­ÃñÎ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸¨Ç «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                136.  µí¸¡Ã ¦Á¡Æ¢

        ¾É¢òРŢð¼¡ö ±øÄ¡ò ¦¾¡¼ì¸¢Ä¢ÕóÐõ ¬É¡ø
        ¾É¢¨Á ­ø¨Ä
        «ÚòРŢð¼¡ö ±øÄ¡ ¯È׸¨ÇÔõ ¬É¡ø
        «Å¾¢ ­ø¨Ä
        ¿¢Úò¾¢Å¢ð¼¡ö ¿¢Ã¡¾¡Ã ¿¢÷ò§¾ºõ ¬É¡ø
        ¿¢¨Ą̈Ä Ţø¨Ä
        §À¡ì¸¢ Å¢ð¼¡ö ¦À¡Õ¦ÇøÄ¡õ ¬É¡ø
        ââÂõ ­ø¨Ä!

        ¡Р¦ºö¾¡Öõ «ö夃 «¾¨É
        ¿£ ¦ºö¾¡ø
        ¿ÄÁøÄ §ÅÈ¢ø¨Ä
        ¿ýÈ¡¸ ¯½÷ó§¾ý «¾É¢ý
        ±ý ¦ºÂ¦ÄýÚ  ¡ÐÁ¢ýÈ¢
        ¦ºöž¨ÉòÐõ
        ¿¢ý ¦ºÂ§Ä¡¸ ¿£Êì¸
        ¾ü§À¡¾õ ­ÆóÐ ¾½¢óÐ
        ¾Âí¸¡ ¾¨½ì¸¢ý§Èý
        ºÐáÎõ ¿¢ý ¾¢ÕôÀ¡¾í¸¨Ç!

        À¢îº¡¼É ã÷ò¾¢Â¡ö ±ý À¡Åí¸¨Ç
        À¢î¨º ¿£ §¸ð¸ §Åñ¼¡õ
        À¢Îí¸¢ ¿¡ý ±È¢¸¢ý§Èý
        ´Îí¸¡ ¦¾Ã¢Ôõ «ó¾
        µí¸¡Ãò ¾£öìÌû!
        ¯ÄüÈ¢ "¿¡ý" ±Ûõ ¯½÷Å¢¨É
        ¯Âá ¦¾¡Î츢¼ «ó¾
        ´Æ¢Â¡ ¦¾¡Ä¢ìÌõ
        µí¸¡Ã ¦Á¡Æ¢ìÌû!


                137. ¿¢÷Å¡½õ

        §¸¡Ä¡ð¼î  ¦º¡øÄ¡ð¼õ
        ÌÁ⸧ǡΠÌà¸Ç¢ò¾
        ÌÁÃô ÀÕÅõ
        ¦¸¡û¨Ç §À¡öÅ¢ð¼Ð!

        ¸ûÇÁ¢ø «ýÀ¢ý ¸ñ½É¡ö
        Á¡È¡ð¼õ ¬Ê
        Áí¨¸Â÷ Á¸¢úó¾Ðõ
        Á¡ÂÁ¡ö Á¨ÈóÐÅ¢ð¼Ð!

        ¸ÃóÐ ¿¢ýÈ Á¨È ºò¾¢¸û
        ­Åü¨Èì ¸¨ÃòРŢðÎ
        ¸¡Â×õ ¨ÅòРŢð¼Ð
        ¸Õ¸¢ ÓÕ¸¢ ¬É¡ø
        ¸¡Âõ Å¢ÆÅ¢ø¨Ä
        ¸ðÎì ̨ÄÂÅ¢ø¨Ä!
        µÂ¡Ð¨ÆìÌõ ¯Ú¾¢Ôõ
        ¾ÇÃÅ¢ø¨Ä ¯½÷×í
        ¦¸¼Å¢ø¨Ä!

        ¨ÅÃì ¸É¢¸Ç¡ö »¡É×¾¢ôÒì¸û
         Ũá Å¢¨Çó¾Å¡ È¢Õì¸
        »¡É¸üÀõ ¿ýÈ¡¸ ¯ñÎ
         Å£½¡É ¸üÀ¨É
        Å¢¨Ç¡¾ ¿¢Äõ ÒÌóÐ ¦ÁöÔ½÷Å¢¨É
        «Á¢÷¾Á¡ö ¯ñ¸¢ý§Èý
        «ýÀ§É¡Î «ÉÅþõ
        «Ç¡×¸¢ý§Èý!

        «íÌ
        ¿¢÷Å¡½Á¡ì¸¢ ¬ì¸¢ ±¨É
        ¿¢Ã¡¾¡Ãõ ¬ì̸¢ýÈ¡ý ¾ý§É¡Î
        ¿¢¨Ä¦ÀÂá Ũ¸
        ¿¢Úò¾!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æî º¢ó¾¨É¢ø Á¡É¢¼ «È¢¨Åô ÀüÈ¢ , Á¡É¢¼ ;ó¾¢Ãò¨¾ô ÀüÈ¢ ¦Åû¨ÇÂ÷¸û ÜÈ¡¾ ¬ÆÁ¡É ¸Õòиû ÀÄ ¯ûÇÉ. «È¢¦ÅýÈ ´ý¨È ¿ÁìÌ  ­¨ÈÅý ¾ó¾¢ÕôÀ¾¢ý ¸¡Ã½§Á, «¾¨É ¿¡õ ¿ýӨȢø ÀÂýÀÎò¾¢ «¸òÐì ¸ºÎ¸¨Ç ±øÄ¡õ §À¡ìÌõ Á¡½È¢×¸¨Çô ¦ÀüÚ «¾ý ÅÆ¢ ¦ÁöÂ¡É Í¾ó¾¢Ãõ «¨¼Å¾üÌò¾¡ý. «Õ½¸¢Ã¢ ¿¡¾÷ À¡Ê ¿¡¾ Å¢óÐ ¿÷ò¾Éò¾¢ø ­ó¾ ¸ÕòÐ츦ÇøÄ¡õ Ò¨¾óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ. «¾¨É  ÒâóЦ¸¡ûÇ  ±ý º¢ó¾¨É ¦ºøÄ, «Ð ¦À¡ØÐ ­ì¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð.
 

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                138.  º¢Õí¸¡Ãò §¾É¢¨º

        ¯¾¢÷ìÌï ¦º¡ø¦ÄøÄ¡õ
        ±ý ¦º¡øÄøÄ
        ¦ÅÊìÌõ ¿¡¾õ Å¢óЧšÎ
        Ò½÷óРŢ¨Ç¡Ê
        ¯Õ¾Ã¢òÐ µ÷ ¦º¡øÄ¡ö
        ¯¾¢ì¸¢ýÈÐ
        ¯½÷Å¢ý ­Õ¨Çô À¡Ã¢!

        Å¢óÐÅ¢ý ¦ÅÇ¢îºò§¾¡Î
        Å¢¨Ç¡Îõ ¿¡¾õ
        º¢ó¾¨É ¸Õì¸Ç¡¸ «¾¨É §ºÊòÐ
        Àó¾¨É «Ú츢ýÈ À¡ø »¡Éõ
        À¼Ã ¨Å츢ýÈÐ
         ¸¡Ã¢Õû ̨¸Â¡¸¢Â ¦Åý
        ÓõÁÄî §º÷쨸¢ý
        ãÅ¡ ¯ûÇõ!

        ºÉ¢Â¢ý À¨¼¸Ç¡õ
        ºí¸¼í¸û §¾¡üÚÅ¢ìÌõ
        ¸¡ì¨¸ô ¦ÀÕíÜð¼õ »¡Éì
        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ô À¼
        Àî¨ºì ¸¢Ç¢¸Ç¡ö À¡øÅñ½
        «ýÉô ÀȨŸǡö «ýÀ¢ý
        ¦ÅñÒÈ¡ì¸Ç¡ö
        Á¡üÚÕ «¨¼óÐ Á¸¢úÅ¢ì¸
        ÁÂ츦ÁøÄ¡í ¦¸ð¼Ð
        Á¡½È¢× ¦ºÆ¢ò¾Ð!

        ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾ Áýò¾¢ý
        ¸¡÷ ÅÊÅô §Àö¸Ùõ
        ¦¾öÅ Á¸Ç¢÷¸Ç¡ö
        º¢Ã¢òРŢ¨Ç¡θ¢ýÈÉ
        º¢Õí¸¡Ãò §¾É¢¨ºÂ¡ö
        º¢Å ¿¡¾õ
        ÓÆí¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¸É¢¸û ­Õì¸ ²ý ¸¡ö¸¨Ç ¯ñ½§ÅñÎõ ±ýÚ ¿õ ¾¢ÕÅûÙÅ÷ «ý§È §¸ð¼¡÷. ¬É¡ø «ôÀÊò¾¡§É Á¡É¢¼ ­Âü¨¸ ­Õ츢ýÈÐ? ­¨¾ ÀüÈ¢ò ¾¡§É ¿õ Àñ¨¼Âô ¦Àâ¡÷¸û º¢ó¾¢òÐ º¢ó¾¢òÐ µ÷ ¦¾Ç¢Å¢¨Éì ¸¡½ ÓÂýÈÉ÷? À¢¨ÆÂ¡É ÅÆ¢¸Ç¢ø §À¡¸ ¨Å츢ýÈ  ºò¾¢¸Ùõ Á¡É¢¼ ¯ûÇò¾¢ø ­Õ츢ýÈÉ. «¨ÅÔõ «¿¡¾¢§Â ­Õ츢ýÈÉ. ­Åü¨Èò¾¡ý ¦¾Ç¢óÐ Ó¨ÈôÀÎò¾¢ ¬½Åí ¸ýÁõ Á¡¨Â ±ýÈ¡÷¸Ç ¿õ Óý§É¡÷¸û. «Ð Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, ±ôÀÊ ­¨ÈÅÉ¡¸¢Â À¾¢ «¿¡¾¢§Â¡ ,  ÀÍì¸Ç¡¸¢Â ¬ýÁ¡ì¸Ùõ «¿¡¾¢§Â¡ «§¾ §À¡ýÚ¾¡ý ­ó¾ À¡ºí¸Ùõ ±ýÈÉ÷. ­Ð µ÷ ÓÊÅ¡É «È¢×, ¦¾Ç¢×. ­ó¾ «¿¡¾¢ô ¦À¡ÕǢ¨Äì ¸ñ¼¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ò ¾¡ý «Ð º¢ò¾¡ó¾õ ±Éô Àθ¢ýÈÐ. ºÁ½ º¢ò¾¡ó¾õ Ýâ º¢ò¾¡ó¾õ ±ýÀ  §À¡ýÈÅüȢĢÕóÐ À¢Ã¢ò¾È¢Â ¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾õ ±ýÚ À¸Ãô  Àθ¢ýÈÐ. ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø  ÁÉ¢¾ý ²ý Ţظ¢ýÈ¡ý ±ýÈ «ó¾ À¨ÆÂô À¨Æ ŢºÂò¨¾ô ÀüÈ¢  µ÷ Ò¾¢Âô Ò¾¢Âì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                139.  ãð¼òÐ »¡Éì ¸É¢
 

        Ó¨Ç츢ýÈ Á¡ý¸ýÚ ¾ýÛ§Ç
        ãÊ ¨Åò¾¢Õ츢ýÈ¡ý ­¨ÈÅý
        Íó¾Ãî ͼ¦Ã¡Ç¢ Á¡ó¾Ç¢÷¸û
         ͨÅ츢ýÈ ­ýͨÅ¢ý
        §¾Á¡í¸É¢¸û!
       âòÐ ÁÄ÷¸¢ýÈ ­ôÒÅ¢ìÌû
        µ÷ º¢Ú
        ¾ÕÅ¡ö ¦ºÊ¡ö ¦¸¡Ê¡ö
        ¾¨Æ츢ýÈ  ¯Â¢Õû§Ç
        ´Ç¢òÐ ¨Åò¾¢Õ츢ýÈ¡ý
        ¯Åô¨Àò ¾Å¢÷òÐ §ÅÚ ¾Ã¡
        ¯Â÷ »¡Éî º¢Åì ¸É¢!

        ãÊ¢Õ츢ýÈ  Óðθû ¯¨¼òÐ
        ãð¼í¸û §À¡ì¸¢
        Óý§ÉÈ¢¼ ¯¨ÆôÀ¡÷ìÌ
        ¯Ã¢ò¾¡ö ¯û§ÇÔû§Ç ¸¢¼ìÌõ
        ¯Â÷»¡Éì ¸É¢¨Â
        ¾¢ýÉò ¦¾Ã¢Â¡ ¦º¸Á¡ó¾÷¸û
        ¦¾Õ¿¡ö¸Ç¡¸  §¾Êò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡÷¸û
        ¸Æ¢¸¡Á ¦ÅȢ¢ý ¿îÍì
        ¸¡Áì ¸É¢¸¨Ç!

        ­É¢ò¾Å¡Ú  ­ÕÙìÌû ­ØìÌõ
        ­Åü¨È ¯ñÀ¡÷ìÌ ­¨ÈÅý
        ´Ç¢òÐ ¨Åò¾¢Õ츢ýÈ¡ý «íÌ
        Áýò¾¢ý Àø§ÅÚ
        Á¡Â ÅÊÅí¸¨Ç!

        §¿¡Ôõ Å¢Ãì¾¢Ôó ¾óÐ
        ѨƦÅÄ¡õ §À¡ìÌõ
        ¸¡Ã¢Õû §Àö¸¨Ç
        ¸¡ñ¼Öó ¾ÅÚ ¸ñÊ측Ð
        ¸Õоø «¾É¢Ûó ¾ÅÚ!

         ¸¡ö¸¢ýÈ «Õðͼ÷
        ¸¾¢ÃÅô ¦ÀÕí§¸¡Â¢ø
        ¸Î¸ Å¢¨ÃóÐ ¸ñÎ Á¸¢úó¾¾¢ý
        ¸º¦¼øÄ¡õ §À¡ì¸¢¼!


«ýÀ÷¸§Ç,
­ô¦À¡ØÐ ­¨½Âò¾¢ø ¿¨¸îͨŠšÃõ. º¢Ã¢ì¸ ¨Å츢ýÈ ¿øÄ ÀÄ ¸¨¾¸û, ÐÏì̸û. ­¾§É¡Î ´ðÊ Ũ¸Â¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾ ¬É¡ø º¢Ã¢ì¸¨ÅìÌõ ´ýÈøÄ, º¢Ã¢ôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ  ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌž¡¸. «øÄÐ ­ý¦É¡Õ Ũ¸Â¡É º¢Ã¢ôÀ¢¨Éô ÀüÈ¢ ¦¾Ã¢Å¢ôÀ¾¡¸.

«Éôý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý 

                140. «Âáô À¢ÃºÅõ

        µ¾¢ Á¸¢ú¸¢ý§Èý ¯½÷ó н÷óÐ
        ¯ñ¨Á¢ý µ÷ Å¡º¸Á¡ö
        ´Ç¢Â¢ý ¾¢ÕÅ¡º¸õ
        ¯½÷Å¢ý ÍØì̸¨Ç ¯îº¡Êì¸
        ­ÕÇ¢ý «È¢×¸¨Ç ±Ã¢òÐÅ¢¼
        ­¾Âò¾¢ý ¸¾×¸¨Çò ¾¢ÈóÐ
        ±õÀ¢Ã¡ý ŢƢ¸§Ç¡Î ­Âí¸¢¼!

        ¦¿ìÌÕ¸¢ ¿¢¸úŦ¾øÄ¡õ ÁÈóÐ
        ¸¨Ã¸¢ýÈ ¯ûǧÁì ¸¡Ïõ
        ¸Õ¾Ã¢Â§Å¡÷ ¸ûÇ×ÄÌ ¯ûÇì
        ¸Õû ¿£ìÌõ º¢Å×ÄÌ!

        ¦¿ìÌÕÌõ ¯ûÇò§¾¡Î
        ¿¢ÁħÁ Å¢ÕõÒõ ¬ýÁ¡¨Å
        «õ¨Á «Ï̸¢ýÈ¡û
        «Âá À¢ÃºÅò¾¢ý
        ¬ú ѨÆ×ì ¸Õ츨Ç
        «ýÀ¢ý ®óÐ!

        ÅÃõÀ¢øÄ¡ À¢ÃºÅí¸û
        ÅüÈ¡¾ ¸í¨¸Â¡ö
        šâ šâ ¸Õì¸¨Ç ÅÆí¸¢¼
        º¢ó¾¨É
        ÅÚ¨Áì ¦¸ð¼Ð
        º£÷ À¡Îõ
        ÅǧÁò ¦¾¡ð¼Ð!

        ÁÚÁÄ÷ ¯ûÇò¾¢ý
        Ó¸ÁÄ÷ ¦Á¡Æ¢ Òý
        ÓÚÅÄ¡ö Ó¸¢úó¾¢¼
        º¢Ã¢ô§À Å¡ú쨸¡ö
        º¢È츢ýÈÐ
        ¦ºýÉ¢¦ÂøÄ¡í ÌÇ¢Ã
        ¦¾öÅî º¢ó¾¨É§Â
        Á¢Ç¢Ã!


HOME