Make your own free website on Tripod.com

¦ÀÕó§¾Åô Àý¢
                                            ­Ãñ¼¡õ áÚ:  ³ó¾¡õ ÀòÐ
«ýÀ÷¸§Ç!

¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾
 

                141: º¢Ã¢ì¸¢ýÈ ¾Á¢Æ¡!

        º¢Ã¢òÐ ±ýÉ ¿£ ¸ñ¼¡ö «üÀ
        º¢Õí¸¡Ãî ͨÅ¢ý «õÁ½
        º¢í¸¡Ã¢¸û ŢâìÌõ
        §Á¡¸É ŨÄìÌû Å£úóÐ
        ¸¡Á ÁÐÀ¡Éì ¸Õí¸¼Ä¢ø
        Óú¸¢ ãú¸¢  Å¢Øí¸¢
        ÓÂüº¢ ¦ÂÄ¡õ ­Æó¾
        ã¼ò ¾Á¢Æ§É!

        ¯¨Éì ¸ñÎ º¢Ã¢ì¸¢ýÈÐ
        ­ù×ĸõ «¾¨Éì ¸¡½¡Ð
        ¯É즸ýÉ º¢Ã¢ôÒ?

        ¿¨¸î ͨŠÁ¡ò¾¢¨Ã¸¨Ç
        ¨Åò¾¢Âì ÌÈ¢ôÀ¢ý ÅÃõÀ¢¨É Á£È¢
        ¿ýÈ¡¸ Å¢Øí¸¢
        Å¡Ôõ ÅÄ¢ì¸
        ÅÂÚõ ÅÄ¢ì¸
        ¦ÅÊì¸ ¦ÅÊì¸ ¿£ º¢Ã¢ò¾Ð
        §Å¾¨É¨Â ÁÈì¸ ¿£
        ¬Î¸¢ýÈ
        °Æø Å¢¨Ç¡ðÎ
        ´ýÚ§Á ÀÂÅ¡Ð!

        ¯ý º¢Ã¢ôÀ¢ý ¦ÅÊôÒì¸û ¯¼ý ¸Îï
        º£üÈò¾¢ý ¦ÅÊôÒì¸Ç¡¸
        ¬Æî º¢ó¾¨É¢ý ¦ÅÊôÒì¸Ç¡ì
        Á¡È§ÅñÎõ!

        «Æ¢Â¡¾ ¯ñ¨Á¸Ç¢ý «üÒ¾ì
        §¸¡Â¢Ä¡õ ¾Á¢Æì §¸¡Â¢ø
        ÅÇÁ¢ÆóÐ ÅÆ츢ÆóÐ À¡Æ¨¼óÐ
        ÅÈ¢¾¡¸ì ¸¢¼ì¸¢ýȧ¾
        «¾¨Éô À¡÷! «¸Ä¡Ðô À¡÷!
        º¢Ã¢ôÒ Å¡Ã¡Ð º¢ó¾¨É¨Âò àñÎõ
        «Ø¨¸§Â ÅÕõ «¾ý À¢ý
        ±õÀ¢Ã¡ý ¬¨½ ­Ð§Å ±ýÚ
        ±ØÅ¡ö ²üÈÁ¢Ì º£÷¸û À¡Ê
         ¾Á¢Æý ±ØìÌ
        ¾Á¢Æ¢ý ±ØìÌ
        ²ýȦ¾øÄ¡õ ¦ºöÅ¡ö
        ­Ç¢òÐ ­Ç¢òР¡¨ÃÔõ
        ¯ý¨ÉÔõ ¯ðÀ¼
        ²Á¡üÈ¡Ð!


«ýÀ÷¸§Ç,

 ­ý¦É¡Õ ±Ç¢¾¡É ¸Å¢¨¾.

                142. ¦ºóàà ÅÉ¢¨¾

        Å¢óÐ×õ ¿¡¾Óõ Å¢Çí¸¢Î ¦ºóàÃõ
        Åθ¢Öõ Å¡ø ѾĢÖõ
        ÅÆí¸¢ðÎ Á¸¢Øõ ÅÉ¢¨¾§Â
        ¯É째¡÷ Žì¸õ!

        ¸ÕôÒ ¾¢Ä¸ò¾¢ý ¸¡Á ¯ûÇò¾¢ø
        ¸¡¾ÄÉ¡ö ¿ü¸½ÅÉ¡ö
        ¸ñΦ¸¡ñ¼¡ö ´ÕÅ¨É ¦ÁöÂýÀ¢ý
        ¦ÅýÚ Å¢ð¼¡ö ¸ÕíÌƢ¢ø
        Å£úòÐí ¸Æ¢¸¡Áò¨¾!

        «ýÀ¢§É¡Î ÁÄ÷¸¢ýÈ ¯ý
        «Æ¸¢Â ¯ûÇõ
        ¦À¡ýÉ¢ý ¾¢Õì̼Á¡öô ¦À¡Ä¢óÐ
        âÁ¢ìÌ ÅóÐÅ¢ð¼ âÁ¸Ç¡ö
        «Ó¾ ­ýÀò¾¢ý ¦¾ûÇÕŢ¡ö ¯¨É
        ¬ì̸¢ýÈÉ!

        ¸Æ¢¸¡Á ¦ÅÈ¢ ¿¡ö¸Ùõ
        ¸ñΨÉì ¸ÕÐÅ÷ ¦Áöì
        ¸¡¾Ä¢ý ¦Áý¨Á¨Â
        ¸üÀ¢ý  ¾¢ñ¨Á¨Â!

        §Å¾¨É  Á¢Ìó¾ ­ùÅ¡ú쨸¢ø
        Å¢Øó¾¢¼¡Ð ¯ý ¸½Å¨É
        ¦ÅûÇ¢ÂõÀÄí ¦¸¡ñÎ Å¡
        À¢ý «Åý
        ââô¨Àò ¾Å¢Ã §Å¦È¡ýÚõ
        Òº¢ì¸ò¾Ã¡ ¦À¡ýÉõÀÄõ
        Ò̾ø ¾ÕÅ¡ý
        Àââý ͸ò¨¾ ¿£ º¾¡
        ÀƸ¢ô ÀƸ¢ Á¸¢úó¾¢¼
        ÀÃÁ§É¡Î ­¨½óÐô ÀÃźÁ¡ö
        À¡Ê ¬Ê ­ýÒÈ!


«ýÀ÷¸§Ç,
¸ÕÅ¡¸¢ ¯ÕÅ¡¸¢ ÅÇ÷óÐ º¢ÍÅ¡¸¢ ´Õ  ¯Â¢÷ À¢ÃºÅÁ¡ÌÅÐ §À¡Ä, µ÷ ¸Å¢¨¾Ôõ º¢ó¨¾Â¢ø ±í§¸¡ µ÷ ã¨Ä¢ø ¸ÕÅ¡¸¢     ¯ÕÅ¡¸¢  ÅÇ÷óÐ ±ØòÐ ÅÊÅ¢ø À¢ÃºÅÁ¡¸¢ýÈÐ.  ­ùÅ¡Ú ¸É׸û §À¡Ä ¾¡§Á  ¯ÕÅ¡Ìž¡ø¾¡ý ­Åü¨È ¬¸Áí¸û ±ý¸¢ý§Èý. ¬¸Áõ ±ýÈ ¦º¡ø à ¾Á¢ú ¦º¡ø, ¬¸ÁÀ¢ÃÁ¡½õ ±ýÀ¾¢ø ­ì¸Õò§¾ À¢ø¸¢ýÈÐ. º¢ó¨¾Â¢ø ¾¡§É ¬¸¢ Å¢¨ÇÔõ ­ÅüÈ¢ý ÅÆ¢Ôõ ¸ñ¼È¢Â¡ ¦Áö¸¨Çì ¸ñ¼È¢ÂÄ¡õ ±ýÀ§¾ ¬¸ÁÀ¢ÃÁ¡½õ ±ýÀ¾¢ý ¦À¡Õû. ­ýÚ ±ÉìÌ «Æ¸¢Â ­ÃñΠ ¸É׸§Ç¡Î µ÷ ¸Å¢¨¾Ôõ ­ùÅ¡Ú À¢Èó¾Ð. «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 
 

                143: ÝýÂò¾¢ý ÝÆø

        ¿øĨ¾Ôõ ¦À¡øĨ¾Ôõ ¿Ä§Á Å¢ÃÅ¢
        ¯ûÇÐ×õ «øÄÐÁ¡ö
        ¯½÷Å¢ø ¬¼î ¦ºöÐ
        ±øÄÐ×õ ­ÕÇÐÁ¡ö
        ±Øó¾¢ÕóÐ ±¨É ¡ðÎõ ­¨ÈÅ¡!
        ¸ûÇÁ¡ö ¿¢ýÈ¡ðÎí
        ¸Õò¦¾ýÉ ÜÚÅ¡§Â!

        ¯ûǨ¾§Â ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢
        °öóÐ °öóÐî ¦ºýÚ
        ¯ÚŦ¾ýÉ?
        ­Õ󾨾Ôõ ­ÆóÐ ¿¢ýÚ
        ±¾¨ÉÔõ ±É¾ýÚ ±ýÚ
        ¿¡ý ¿¢¨É츧š
        ¿£ì¸¢Å¢ð¼¡ö «¨Éò¨¾Ôõ ¿¢ÁħÉ
        ¿¢øÄ¡Ð ±ý§É¡Î ¬ì¸¢Å¢ð¼¡ö?

        ¦¸¡ñÊÕó¾ «¨ÉòÐõ
        ¦¸¡û¨Ç §À¡Â¢¼
        ­ÕôÀÐ ¿£¦Â¡ýÚ¾¡ý ±ý
        ¬¾Ã× ¬Â¢Ûõ
        ¿£ ­ÕôÀ¨¾Ôõ «È¢Â¡Ð
        ¡¦¾¡ýÚõ  ±É츢ø¨Ä ±ýÈ
        ¿¢÷Å¡½ §¸¡Äò¾¢ø
        ¿£Ê츢ý§Èý
        ¿¢ü̽ɡö šظ¢ý§Èý
        ¿£í¸¡ô §À¦Ã¡Ç¢ ¿ÎÅ¢ø
        ¿¢ºô¾Á¡É§Å¡÷ ¦ÅǢ¢ø!

        ­ò¾Ì
        ÝýÂò¾¢ý ÝÆø
        ͸Á¢ø¨Ä ±ÉìÌ ¯¼ý
        ͸Á¡É§Å¡÷ ÍüÈò¨¾ò ¾óÐ
        ͸šâ¾¢Â¢ø ±¨É Å£Í
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ ¡ý ¯¨Æì¸ ¯ý
        ¦º¡åÀò¨¾
        §º¡Ã¡Ð ¾¨ÄôÀ¼!


«ýÀ÷¸§Ç,

¯Ä¦¸í¸¢Öõ ¿¼ì¸¢ýÈ Å¢ºÂí¸¨Çì ¸¡½,  µ÷ ¯ñ¨Á ¿ýÈ¡¸ò ¦¾Ã¢Â ÅÕ¸¢ýÈÐ. ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ §À¡Ã¡ð¼í¸û. ­ýÈøÄ §¿üÈøÄ, Á¡É¢¼ ÅÃÄ¡Ú ¦¾¡¼í¸¢Â ¸¡Äò¾¢Ä¢Õó§¾ ­ôÀÊò¾¡ý ­Õó¾¢Õ츢ýÈÐ.  ­ò¾¨¸Â ÒÈô§À¡Ã¡ð¼í¸§Ç¡Î ÀĨŨ¸Â¡É «¸ô§À¡Ã¡ð¼í¸û! ¡Õõ  ­ò¾¨¸Â «¸ô§À¡Ã¡ð¼í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÀ¢ì¸ ÓÊ¡Ð. ¡÷ ÀüÀÄ ¸üÀ¨É ¯Ä̸¨Çô À¨¼òР ­ò¾¨¸Â §Å¾¨É  Á¢Ìó¾ «¸ô§À¡Ã¡ð¼í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÀ¢ì¸  ÓÂø¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡ «Å÷¸ðÌ »¡Éò¦¾Ç¢× «¨Á¡Р§À¡¸¢ýÈÐ. ¦Áö¸ñ¼¡É¡¸ ¯ÂÃÓÊ¡Р §À¡¸¢ýÈÐ. ¯ñ¨Á¡Éô §À¡÷ ¾ý§É¡Î ´ÕÅý ¦¾¡ÎìÌõ «¸ô§À¡§Ã; ÒÈô§À¡÷¸¦ÇøÄ¡õ ­¾ý ¦À¡Õð§¼. «¿¢Â¡Âí¸¨Çì ¸ñÎ ÒÈò¾¢§Ä §À¡÷ ¦¾¡Îì¸ ÁÚ츢ýÈÅý ¾ý «¸ò¾¢§Ä ¸¢¼ìÌõ  ¿£ºí¸§Ç¡Îõ §À¡÷¦¾¡ÎòÐ Íò¾Á¡¸ Á¡ð¼¡ý, ÒÉ¢¾ò¨¾ ÅÇ÷òÐ ¿øÄ ÁÉ¢¾É¡¸ ¯ÂÃÁ¡ð¼¡ý. ­Õ츢ýÈ º¢¨È Å¡ú쨸§Â §À¡Ðõ ±ýÚ º¢¨Èì ¨¸¾¢Â¡¸§Å Å¡ú쨸¨Âò ¦¾¡¼÷Å¡ý, µ÷ «üÀ «Ê¨Á¡¸§Å Å¡ú쨸¨Âò ¦¾¡¼÷Å¡ý.

­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨È ¾òÐÅì¸Å¢¨¾

                144: «¾¢ÃÊ ¦¿Îõ§À¡÷

        Á¢ýÉø ¦ÅðÎì¸Ç¡¸
        ¦ÅÊ츢ýÈ º¢ó¾¨É¸û º¢Ú
        Å¢ÊÂø¸¨Çò ¾Õ¸¢ýÈÉ Å¢Çí¸¢Î
        ¸į́Äì ¸ÊóÐ

        «È¢Â¡§¾ ¬í¸¢ÕìÌõ
        ¸¡Ã¢Õ¨Çì ¸ñ¼À¢ý, ­¨ÈÅý
        ¸¡½ò ¾ó¾À¢ý «¾¨Éì
        ¸Ê§Š§Åð¨¸
        ¸Îó¾Åõ
        ¸¡Ã½ó ¦¾Ã¢Â¡§Å¡÷ì
        ¸ÎﺢÉõ «¾ý§Áø!

        «Ð
        º¡¾¡Ã½ ¸íÌø «øÄ ±ý
        Áýò¾¢ý ãÄõ ±ý
        ÁÂì¸í¸Ç¢ý ¸¡Ã½õ ±ý
        Á¸¢ú¸Ç¢ý ¨Åâ ±¨É
        šƨÅìÌõ  «¨Éò¨¾Ôõ
        Å¢Øí¸¢¼ Å¢¨ÆÔõ Å¢¼¡ì
        ¸ÎõÀº¢
        ¸ñ½¢øÄ¡ ­Õð§Àö!

        §À¡Ã¡ð¼õ ­¾Û¼§É§Â ±ýÈȢ¡Ð
        ±í¦¸í§¸¡ §À¡Ã¢ð§¼ý
        ¡÷ ¡ռ§É¡ Å¡¾¢ð§¼ý
        ¬Â¢Ûõ «¾ýÅÆ¢
        «¸ó §¿¡ì¸¢Éý ¬¸¢
        «È¢Â ÅóÐû§Çý
        ­ó¾ ¬½Å ÁÄò§¾¡Î¾¡ý
        ±ý §À¡Ã¡ð¼í¸û
        ±ý Å¡¾¡ð¼í¸û!

        Å¢¨Ç¸¢ýÈ ­¨ÈÂÕû ¦¾Ç¢Å¢ý
        ŢƢ¸¨Çò ¾Õŧ¾¡Î §ÅñÊÂ
        ¬Ô¾í¸¨ÇÔõ ¾óоŠ­§¾¡
        «¼í¸¡Ð ¦ºø¸¢ýÈÐ ±¨É
        «Æ¢ì¸ÅÕõ Áýò¾¢ý
        ¬½Åò§¾¡Î
        «¾¢ÃÊ ¦¿Îõ§À¡÷!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ý¨È ¾Á¢Æ ºÓ¾¡Âò¾¢ø º¢ó¾¨ÉìÌ ­¼Á¢ø¨Ä, ¬ÆÁ¡É º¢ó¾¨É ±ýÈ¡ø ¸ÕõÀ¡¸ ­É¢ôÀ¾üÌô À¾¢ø §ÅõÀ¡¸ì ¸ºì¸¢ýÈÐ. ¬öóÐ ¸ñ¼È¢Â ±ò¾¨É§Â¡ Å¢ºÂí¸û ¬É¡ø ®ÎÀ¡¦¼øÄ¡õ «ô§À÷ôÀð¼ Å¢ºÂí¸Ç¢ø «øÄ. ­¾üÌì ¸¡Ã½õ ¾¨Ä¨Áô À¾Å¢Â¢ø ­ÕìÌõ ¦ÀâÂÅ÷¸û ¾õ¨Á «ñÊ ÅÕõ Áì¸¨Ç «Ê¨ÁÀÎòО¢§Ä§Â ¸ñÏí ¸ÕòÐÁ¡¸ ­ÕôÀо¡ý ±ýÚ ¿¢¨É츢§Èý. ±ó¾ «ÇÅ¢üÌ ´ÕÅý ¾ý¨É µ÷ ¾¨ÄÅÛìÌ «Ê¨Á ±ýÚ ¸¡ðθ¢ýÈ¡§É¡ «ó¾ «ÇÅ¢üÌ ¬¾Ã×, ¾¡ý ¸¢Æ¢ò¾ §¸¡ð¨¼ ¾¡ñ¼¡ Á¸¨É§Â µ÷ ¾ó¨¾ À¡Ã¡ðÎÅЧÀ¡Ä. ­ôÀÊôÀð¼ Å£úìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊÂÅ÷¸Ç¡¸ ¸¡Å¢§Å¼õ §À¡Îõ Àñ¼¡Ãí¸û ¬¾£Éí¸û ­ÕôÀ¾¡¸§Å ±ÉìÌô Àθ¢ýÈÐ. ±ò¾¨É§Â¡ ¬¾£Éí¸û ­ÕìÌõ ¾Á¢Æ¸ò¾¢§Ä¾¡ý ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ °Æø,  º¡¾¢ ¦ÅÈ¢. §¸¡Â¢ø¸û §¸¡Â¢ø¸Ç¡¸ ­ø¨Ä, Å¡½¢Àì ܼí¸Ç¡¸¢ Å¢ð¼É. «¾¢§Ä ܼ «Íò¾õ °Æø.  ¸øÅ¢ì ܼí¸Ç¡¸ ¸øæâ¸Ç¡¸ ­Õó¾ ¬¾£Éí¸û ­ô¦À¡ØÐ «Ê¨Áò ¾Éò¨¾ º¡¾¢î º¢ó¾¨É¨Â ÅÇ÷ôÀ¾¢§Ä ¸ÅÉò¨¾ ¦ºÖòи¢ýÈÉ. «ì¸õ Àì¸ò¾¢ø ¿¼ì¸¢ýÈ «¿¢Â¡Âí¸¨Çì ¸ñÎõ ¸¡½¡Ð§À¡ø Å¡§Ç ­Õ츢ýÈÉ÷. «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸¨Çô À¨¸òÐì ¦¸¡ñ¼¡ø ¬¾£Éò¨¾î §º÷ó¾ ¦º¡òÐì¸Ç¢ø ¨¸ ¨ÅòÐÅ¢ÎÅ¡÷¸§Ç ±ýÚ «îºõ. §À¡Î¸¢ýÈ ÐÈ× §Å¼õ ¦À¡ö§Å¼õ. ÀÄ ¦º¡òÐ츧ǡΠ­ÕìÌõ ¬¾£Éõ ­ø¨Ä¦ÂýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÚ ¯ñ¨Á¡Éò ÐÈÅ¢ø ­Å÷¸Ç¡ø ­Õì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ºÁÂò ¾¨Ä¨ÁòÐÅò¾¢Öõ ¦À¡ö¨Á ±ýÈ¡ø §ÅÚ ±í̾¡ý ¦À¡ö¨Á ­øÄ¡Ð §À¡õ? ­ôÀÊôÀð¼ º¢ó¾¨É¸§Ç¡Î ­ý¨È ¸Å¢¨¾

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                145 ¸¡Å¢ì ¸ÕÅ¢
 

        ¸¡Å¢ «Ê¨Á¸§Ç ¯í¸û
        ¸Õò¾¢§Ä ±ýɾ¡ý ­Õ츢ýÈÐ?
        ÅóÐ §º÷§Å¡÷ Å½í¸¢¼§ÅñÎõ
        Å¡úòÐôÀ¡ À¡Ê
        ź¢ôÒñÎ Å¡ö¦À¡ò¾¢
        ¿¢ü¸§ÅñÎõ
        ¿£¹¸¡ Å¢ÂôÀ¢ø ¯í¸û
        ¿£÷òÐÇ¢¸¨Ç ¯ñÎõ ¿¢ÁÄò
        ¾¢Õ¿£ü¨È «ôÀ¢Ôõ!

        ¸¡Å¢ì ¸ÕÅ¢¨Âì ¨¸Â¡ñÎ
        ¸¼×û §Å¼õ §À¡Îí ¸Â¨Á
        ¸¡Ã¢Õ¨Çò ¾óÐÅ¢ð¼Ð »¡Éí
        ¸¡½¡§¾ Å£úóРŢð¼É÷
        ¸ýÉ¢ò ¾Á¢Æ¢ý
        ¯ñ¨Áò ¾Á¢Æ÷!

       Ò¸ú Å£í¸¢¸Ç¡ö ¿£í¸û ­ô
        ÒŢ¢ø ÅÄõ ÅÃ
        «¿£¾¢¨Âì ¸ñÊì¸ ¬ÕÁ¢ø¨Ä
        «¿¢Â¡Âò¨¾ì ¸ñÊì¸ ¬ÕÁ¢ø¨Ä
        «üÀò¨¾ì ¸ñÊì¸ ¬ÕÁ¢ø¨Ä

        ±í§¸¡ ¸¢¼ó¾ ­Æ¢¾¨¸ «Ãì¸÷¸û
        ±Øó¾¡Ê Å¢¨Ç¡θ¢ýÈÉ÷
        ­Æ¢Å¡É ¿¡¼¸í¸û «¾¢ø
        ¿£í¸Ùõ ¯ÚôÀ¢Âõ ¦ÀüÚ
        ¬Î¸¢ýÈ£÷ «üÀí¸¨Ç
        ¬¼ÅøÄ¡ý ¦ÀÂâø

        º£÷¾¢Õò¾ô À½¢¸Ç¢ø
        º¢È츧ÅñÊ ¿£í¸û
        À¡÷ ÅÕò¾ô À½¢¸Ç¢ø
        Àí§¸üÀ¨¾
        À¡÷òÐì ¦¸¡ñξ¡ý ­Õ츢ýÈ¡ý
        ÀÃÁý  À⾡Àò§¾¡Î  µ÷¸¡Äõ
        À¡Ã¡ñ¼ ¾Á¢Æ¨É!


«ýÀ÷¸§Ç,

«Æ̸û ÀÄÅ¢¾õ, «¾¢Öõ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¬¼Å÷¸ðÌô ¦Àñ¸Ç¢ý «ÆÌ. «¾¢ø ¦¾öÅ£¸Á¡É µ÷ «ÆÌ ¯ñÎ. ±ý ­Ç¨Á ¸¡Äõ Ó¾ø «¾¨Éì ¸ñÎ Á¢¸×õ ͨÅôÀÐñÎ.  ±øÄ¡ ­É Áì¸Ç¢¨¼§ÂÔõ ­ôÀÊôÀð¼ ¦¾öÅ£¸ «Æ¸¢¸û ­ÕôÀÐõ «ÛÀÅâ÷ÅÁ¡¸ ¿¡ý ¸ñ¼ µ÷ ¯ñ¨Á. §¸¡Â¢ø¸Ç¢§Ä ¨Åò¾¢Õì¸ôÀÎõ «õÁý º¢¨Ä¸¨Çô §À¡Ä ­Å÷¸ÇÐ «Æ̸û  ­Õì¸ ±ôÀÊ ­Ð «¨Á¸¢ýÈÐ ±ýÚ «¾¨É «È¢óЦ¸¡ûÇ ÀüÀÄ §¸ûÅ¢¸¨Ç  §¸ðÎì ¦¸¡ñ§¼ ­Õô§Àý. «ôÀÊôÀð¼  º¢ó¾¨É «¸î ÝÆĢĢÕóÐ ¦ÅÊò¾ µ÷ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                146:  ¸Å¢¦É¡Ç¢

        «Å¢¦Ã¡Ç¢ì ¸ñ¸Ç¢ý
        ¬Éó¾ô ¦ÀÕõÀ¡¨Å
        ¦¿È¢ò ¾ÅÈ¢ô §À¡¸¡û
        ¿¢ÁÄÉ¡÷ô ¦ÀÕóШ½Â¡ö
        «¸ò§¾
        ¿£í¸¡ ¿¢üÀ¾¢ý!

        ¯Ú¾¢ò ¾ÅÈ¡ ¯ûÇò¾¢ý
        °ì¸í¦¸¼¡  §¿¡ì¸ò¾¢ý
        ¨ÅÃî º¢ÄõÀ¡Ê ÅÄõ ÅÕÅ¡û
        ÅÇ÷òÐ º¢Å»¡Éõ
        ÅÆ¢ ¦¾Ã¢Â¡÷ «¸ò§¾!

        ¸üÀ¢§Ä ÅØÅ¡Ð
        ¸Õò¾¢É¢§Ä ŢơÐ
        ÌíÌÁô ¦À¡ðÊý ¾¢ÕѾġø
        ÌõÀ¢¼ ¨ÅôÀ¡ø
        ÅõÀ¢Î ¬¼Å÷¸¨ÇÔõ ¾ý
        ¦¾öÅ£¸ ź¢ôÀ¢ý!

        «Ê¨Á ¾Éò¨¾ «ÚòÐ
        «ýÀ¢ý «Õ¨Ç ÅÇ÷òÐ
        ¬ð¦¸¡ûÅ¡û «¨ÉŨÃÔõ
        «õ¨Á¡ö  «¸¢Äõ ÒÃìÌõ
        ¯ñ¨Á¡ö!

        ¯ûÇò¨¾ °ÎÚÅ¢
        ´Ç¢÷¸¢ýÈ º¢Å»¡Éõ
        ¸ÃôÒ Å¢¨Ç¡ðÎ ¸ûÇò¨¾
        ¸ÆüÈ¢ ţ͸¢ýÈÐ
        ¦Åû¨Ç ¯ûÇò¾¢ø Å¢Çí¸¢Îõ Íò¾õ
        ¸Äí¸¢Î ¯ûÇí¸û ¸¡½ò¾Õõ
        ¸Å¨Ä ±øÄ¡õ §À¡ìÌõ
        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢
        ¸¡ðº¢ìÌ «Ã¢¾¡¸¢Âô
        ¸Å¢¦É¡Ç¢!


«ýÀ÷¸§Ç,

±øÄ¡÷  ¯ûÇò¾¢§ÄÔõ Å¡ú쨸¢ø ±¨¾Â¡ÅÐ º¡¾¢òÐ ¯ÂçÅñÎõ ±ýȧš÷ §Å𨸠­ÕóÐ ¦¸¡ñ§¼ ¿õ¨Á ÀÄÅ¡Ú ¬ðÊôÀ¨¼ì¸¢ýÈÐ. ¬É¡ø ±¨¾ò¾¡ý º¡¾¢ôÀÐ? §¾ÎÅÐ? ±¨¾ò¾¡ý «¨¼ÅÐ? ±ýÈ §¸ûÅ¢¸Ùõ Å¢¼¡Ð ±ØóЦ¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈÐ.  µ÷ ÁÉ «¨Á¾¢¨Âò §¾Ê «¨Ä¸¢ý§È¡õ ±ý¸¢ý§È¡õ, ­ýÀò¨¾ò§¾Ê ¯¨Æ츢ý§È¡õ ±ý¸¢ý§È¡õ, Å¡ú쨸 ź¾¢¸¨Çô ¦ÀÕ츢즸¡ûÇ ÓÂø¸¢ý§È¡õ ±ý¸¢§È¡õ.  ­ùÅ¡Ú ±ò¾¨É§Â¡ §¾¼ø¸¨ÇÔõ  «ÅüÈ¢ý ¦¾¡¼÷À¡¸ ±ØóÐûÇ ¸Î¨ÁÂ¡É ¯¨ÆôÒ¸¨ÇÔõ ÅÃÄ¡üÈ¢ø ¿ýÈ¡¸ì ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ. ¬É¡ø ±Ð¾¡ý ¯ñ¨ÁÂ¡É ¿¢õÁ¾¢¨Âò ¾óÐûÇÐ?  ÓÊÅ¢øÄ¡¾ ÓÊ׸¨Ç ÓÊ׸ǡ¸ì ¦¸¡ñ¼¡ø ²Á¡üÈò¾¢ü§¸ ¬Ç¡¸¢ý§È¡õ. ¬É¡ø ¯ñ¨ÁÂ¡É µ÷ ÓÊ× ­Õ츢ýÈÐ. ­ý¨È šú쨸¢ý ¦À¡Õû ±ýÀÐ Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ¡Ð Á£ñÎõ Á£ñÎõ À¢Èô¦ÀÎòÐ ¯Æøž¢ý ¦À¡ÕÙõ «Ð¾¡ý. º¡¾¢ ºÁ §À¾í¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¸ÊóÐ «È¢Å¢¨É ¦ÀÕìÌŧ¾¡Î «ýÀ¢¨ÉÔõ ¦ÀÕ츢 «ýÉ¢Âõ §À¡ì¸¢ «¨Éò§¾¡Îõ «Ð§Å ¾¡É¡¸¢ ¿¢üÀÐ ¾¡ý  «¨ÉÅÕìÌõ ¯Ã¢Â ¯ñ¨ÁÂ¡É ÓÊ× ±ý¸¢ýÈ¡÷ ¦Áö¸ñ¼¡÷. «¾¨É ¯¼ýÀðΠ  ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                147: «¨ÉòÐõ ¾¡É¡¸

        ¦ÅøÖ¾ü¸Ã¢ÂР¡¦¾ýÚ
        Å¢ÉÅ¢Îõ ­¨Ç»§É
        Å¢ÇõÒ§Åý §¸û!
        ¦º¡ø¦ÄýÚ Â¡Ð¦ÁÆ¡
        àà àà àÃò¾¢ø
        §º¡¾¢ ÅÊÅ¢ø ¸¡ö¸¢ýȦ¾¡ýÚ!
        «øÖõ À¸ÖÁ¢Ä¡
        «ó¾Ãí¸ô §ÀÕĸ¢ø
        ÅøÄ¢¾¢ý ¿£ Áó¾¢Ã °÷¾¢§ÂÈ¢
        «îºí¸¨Ç ¦ÅýÚ ±Øõ
        «ÅÄí¸¨Ç ¦ÅýÚ
        ÒìÌ «ù×ĸõ â츢ýȨ¾
        Òº¢ôÀ¡§Âø Å¢¼¡Ð
        ¦ÅøÖ¾üÌ §ÅÈ¢ø¨Ä
        Ţξ¢Ôõ «¨¼Å¡ö!

        ­ýÚ ¿£ ¬Îõ ²üÈòÐ
        «ÅÉ¢  Å¡ú쨸 ¬ð¼í¸¦ÇøÄ¡õ
        «¾¨É §¿¡ì¸¢§Â ±ýÈÈ¢óÐ
        «Äðº¢Âõ ¦ºö¡¾¢É¢
        «ù ¡ò¾¢¨Ã ¦ºø!

        «¸úóÐ «¸úóÐ ¯û§Çî ¦ºýÚ
        «¾¢ºÂ¢òÐ ¿¢ýÈ¢¼¡Ð Á¡ó¾Ã£¸
        ź¢Âò¾¢ø ÁÂí¸¢¼¡Ð
        ÐÈóÐ ÐÈóÐ ¿£ ¦ºø
        à¦Å¡Ç¢§Â ÅÆ¢¸¡ð¼!

        ±ðʼ ±Ç¢¾¢ø ±ðʼ¡ ¬Æõ
        «¨ÉòÐõ Å¢Øõ «üÀ¦ÁÉ
        ¬Â¢Ûõ
        «¨Éò¨¾Ôõ ¸¡ñÀ¡ö
        «ýÉ¢ÂÁüÚ ­ò
        ¾¡Ã½¢§Âò
        ¾¡É¡¸¢ ¿¢ýÚ!


«ýÀ÷¸§Ç,
±Ç¢¾¡Éì ¸Å¢¨¾, ¯Èì¸ò¨¾Ôõ ŢƢôÀ¢¨ÉÔõ ÀüÈ¢ÂÐ. ¬¸§Å ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

        148: «È¢óÐ ¿£ ÜÚ

        º¡ÇÃì ÌÕÅ¢¸û
        ºí¸£¾õ À¡Ê Å¢¨Ç¡¼
        ºÂÉõ ¦¸Î¸¢ýÈÐ ¯Â¢Ã¢ý
        º¡ÇÃí¸û ¾¢È츢ýÈÉ
        ºí¸¾¢¸û ÀÄ ¸¢¨¼ì¸¢ýÈÉ
        ŢƢô¨À ŢơР¸¡ì¸!

        ¬ú×Èì¸ò¾¢ý
        «¼÷ò¾¢ ¸íÌø
        ¸¡½¡Áü §À¡öÅ¢¼
        ¸Õò¾¢§Ä ÀÄ ¦ÅÊôÒì¸û
        ¯Úò¾¢ ¯Úò¾¢ ¯½÷Å¢¨É
        °ïºÄ¡ðθ¢ýÈÉ
        ¿¡ý Å¢Â츢ý§Èý!

        ¸íÌø ¿¢ò¾¢¨Ã ÅÕÅÐõ «Ð
        ¸¡½¡Áü §À¡ÅÐõ
        Á¡Â¡º¡Ä Å¢ò¨¾Â¡ö
        Áɾ¢ø Àθ¢ýÈÐ
        ¯ÈíÌÅÐõ ŢƢôÀÐõ
        ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùï ¦ºöÂ
        º¡¾¡Ã½Á¡¸¢Å¢ð¼ «¾¨É
        ­ýÚ ¿¡ý
        Å¡ú쨸¢ø ¿¼ìÌõ
        º¡¸ºî ºÐáöì ¸¡ñ¸¢ý§Èý!

        ±¨É Á£È¢ ­Ð ¿¼ì¸
        ²§¾¡§Å¡÷ Á¡Â¡­Âó¾¢Ãò ¾ÛÅ¢ø
        Á¡ðÊì ¦¸¡ñÎ ¸¢¼ôÀ¾¡ö
        Áɾ¢ø Àθ¢ýÈÐ.

        º¢¨ÈôÀð¼ ¨¸¾¢Â¡ö ­î
        º¢üÈ¢ýÀ Ţξ¢Â¢ø ±¨É
        §ºÃôâðÊÂÅý ¡÷? «ó¾
        ¦º¸º¡Ä º¢üÀ¢ ¡÷?
        «È¢óÐ ¿£ ÜÚ «ýÀ§É
        ¬ò¾¢ÃôÀ¼¡Ð! 


«ýÀ÷¸§Ç,

¦À¡Õû ¾¡§É Å¢ÇíÌõ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨ÅôÀ¾¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý
 

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                149: ţȢð¦¼Ø!
 

        ¾¡ý ¡÷ìÌí ÌÊÂøÄ¡î
        ºí¸Ã¨Éî º¡Ã¡Ð
        ºÃ¢óРŢØóРŢðË÷
        རüÌõ ÐÕõÀ¢üÌõ
        «Ê¨Á¡ɣ÷
        ÍÂò¨¾ ­Æó¾£÷ º¢ó¾¨Éî
        §º¡õ§ÀÈ¢¸Ç¡¸¢!

        ¡Õõ ¡ÕìÌõ «Ê¨Á ±ý§È
        ­Âí¸¢Îó ¾Á¢Æ¢É§Á
        ±ýÚ ¸¡ñÀ¡ö Á£ñÎõ
        ­ÆóÐÅ¢ð¼ Å£Ãò¨¾
        ­¾Âò¾¢ø ±í§¸¡ ¿¢üÌõ
        ±Æ¢ø ;ó¾¢Ãò¨¾?

        ¯ûÇò¾¢ý ¯û§Ç
        ¯ó¾¢ ±Ø¸¢ýÈÉ
        ´Ç¢ì¸£Èø ¯½÷׸¨Ç
        ­Õû ­ÕõÒî ºí¸¢Ä¢¸û
        ­ØòÐì ¸ðÊ ±Æ ÓÊ¡Ð
        ­Õð¼¨È¢ø âðÊÅ¢ð¼É
        «¨¾ ¯½Ã¡Ð
        ±í¦¸í§¸¡ À¡ö¸¢ýÈ¡ö Å£½¡¸
        ±¨¾ ±¨¾§Â¡ ¬ö¸¢ýÈ¡ö
        ¿£§Â ¯¨É Å£úò¾¢ì ¦¸¡ñÎ
        ÀÄ¢ ¬Î¸Ç¡öô ÀÄ ÀÄò §¾Ê
        ­ôÀ¡¨Ã§Âò ¾¢ðθ¢ýÈ¡ö
        À⾡Àò¾¢üÌâÂŧÉ!

        ÀÄ¢ ¦¸¡Îì¸ §ÅñʨŠ¯ý
        ¯ûÇì ̨¸ìÌû ´Ç¢óЦ¸¡ñÊÕìÌõ
        ¦¸¡øĢšöô §Àö¸Ùõ
        ¦¸¡ÞÃôÀø À¢º¡Í¸Ùõ
        ¸¡ð§¼È¢ ã÷ì¸Ûõ ¸Îí̧á¾
        ÌôÀÛõ ÍôÀÛõ!

        ţȢð¦¼ØóÐ «Åü¨È
        ¦ÅðÊ Å£úòÐ ¯¼ý ¿£
        Å¢ÕõÒõ Å¢ò¨¾¸¦ÇøÄ¡õ
        ŢƢ¢ġÎõ
        Å¢Çí¸¡ ¿¢ýȨŠŢÇíÌõ ¯¨É
        Å½í¸¢¼¡¾¡÷ ŽíÌÅ÷ ¯ý
        Å¡ö¨Á¢ý
        º¢ÈôÀ¢¨Éì ¸ñÎ
        º¢ó¾¨É  ÅÇôÀò¾¢ý
        Å¢ØôÀí ¸ñÎ!


«ýÀ÷¸§Ç,
¬ØûÇì ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ­ýÚ µ÷ ¸Å¢¨¾¨Â  «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢¨Å츢ý§Èý. ®ÎÀ¡Î ¯¨¼§Â¡÷ ͨÅòÐ Á¸¢ú¸.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý
 

                150: ¬Ã츾¢÷ ¦¿Î§Åø
 

        ¸¡¨Äô À⾢¢ý
        §ÅÄì ¸¾¢÷¸û
        Å£í¸¢Õ¨Ç «ðÎ ¦ÅýÚ
        ¦ÅÇ¢îºò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ÅÃ
 
        ¬ú×ûÇò¨¾ ¬ìÃÁ¢òÐ
        ¸É׸Ǣø  Åó¾¡ÊÂ
        ¸¢½üÚò ¾Å¨Ç¸Ç¢ý
        ÅÈðÎì ¸ò¾ø¸û
        ¸¡Áî §ºÅø¸Ç¢ý
        ¦¸¡ì¸Ã째¡ ÜÅø¸û
        ¸ûÇ ¬ó¨¾¸Ç¢ý
        ¸Å¢Æ¡ ŢƢ¸û
        ܨ¸¸Ç¢ý §¸¡ð¼¡ý¸Ç¢ý
        ¦¸¡ÞÃì ÌÃø
        ܼ¡ «¨ÆôÒì¸û
        ¸¡ì¨¸ò ¾¢ÕÜð¼ò¾¢ý
        ¸÷½¦¸¡ÞÃõ

        ±øÄ¡õ «Æ¢Â ¬í§¸
        ±Ø󾧾
        §¸¡ÄÁ¢¦Ä¡ýÈ¢ý
        «Æ¸¢Â Üò¾¡ð¼õ!
        «¾ý§Áø »¡É§Åø ͼà ¿ó
        ¿Â§Áò ¾ý ¾¢Õ§Áɢ¡ö
        ¸¡ÁÅûÇ¢§Â¡Îí ¸øÅ¢ ¦¾öÅ¡¨É§Â¡Îí
        §¾¡ýȢɡý ¾¢ÕÓÕ¸ý ±ý
        ЦÃøÄ¡õ µ¼!
 
        ¦ÅýÈ¢§Åø «¸ï ͼ÷
        ţçÁ ¯Çõ ¿¢¨ÈÂ
        ¦ºñÎ Ò¸¦ÅØó§¾ý
        º¢ó¨¾Â¢ø Å¢¨Ç¡Ê  «ó¾
        ¬Ãì ¸¾¢÷ ¦¿Î§Å§Ä ±ý
        ¬Ô¾Á¡¸! HOME