Make your own free website on Tripod.com
 
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
­Ãñ¼¡õ áÚ ¬È¡õ ÀòÐ

«ýÀ÷¸§Ç

¬ØûÇï º¡ýÈ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾.

                151: À¢¨Æò¾¡ö ¿£ ¦ÀÕõÀ¡ú!
 

        ¿£Ä ŢƢ¨Ç ­Ú¸  ãÊ
        ¿¢ò¾¢¨Ã¦¸¡û ¦ÀñÁ¸§Ç! ¯ý
        ¬ØûÇò¾¢ø ¿£ «È¢Â¡§¾ ¿¼ìÌõ
        «ó¾Ãí¸ ¿¡¼¸í¸¨Ç
        ¿¡ý «È¢§Åý!

        Ó¸ãʸû ÀÄ ¾Ã¢òÐ
        ãÊ «Åü¨È ¿£ Á¨Èò¾¡Öõ
        »¡ÉŢƢô À¡÷¨Å¨Â
        ¿íÌ ¦ÀüÈò ¾¢ÕÅ¢ý
        ¿ýÈ¡ö ¿¡ý «È¢§Åý «ó¾
        ¿¡¾ Å¢óÐ §¸¡Äí¸¨Ç!

        ¿ýÈ¡ö ¿¡ý «È¢§Å¦ÉÉ
        ¿íÌ ¿£ «È¢Â
        Ó¸ãʸû ¸¢Æ¢ó¾É
        ãð¼í¸û Á¨Èó¾É!

        «ÕÅÕôÒ §ÁÄ¢¼ ­ô¦À¡ØÐ ¯ý
        «Äí§¸¡Ä ¬ØûÇò¨¾ì ¸ñÎ
        «ÅĢ츢ýÈ §À¨¾§Â
        ­§¾¡! «Æ¢ó¾¾¢É¢ ¯ý
        ¬½Åî ¦ºÕìÌ
        §ÁÉ¢ «Æ¸¢üÌû ¿£ ãÊ ¨Åò¾
        ¯ûÇò¾¢ý «Øì̸¨Ç ¯½÷óÐ ¿£
        ¿¡½¢ì ÌÚ̸¢ýÈ¡ö ¯¼ø
        ¿Äí ¦¸¼ «Ø¸¢ýÈ¡ö!

        ¿¡Â¢Ûí §¸¼¡É ¿ÄÁ¢ø ­ôÀ¢ÈÅ¢
        §Åñ¼¡Á¢É¢ ±É즸É
        Ţξ¢ §ÅñÊ
        Å¢¨Æ¸¢ýÈ¡ö ¾¢Õ째¡Â¢ø
        Å¢¸¢÷¾É¡÷ ¾¢Õ¿¼õ
        Å¢¼¡Ð ¸¡½!
        À¢¨Æì¸ §ÅñÊ ­¾É¢ý
        ¦ÀÕõÀ¡ú!


«ýÀ÷¸§Ç,

§ÁÄ¡É »¡É¡ÛÀÅí¸û «Ã¢¾¡¸§Å ¸¢¨¼ì¸¢ýÈ ¨ÅÃí¸û, Å¢¨Ä Á¾¢ôÀ¢øÄ¡ «Õí¸Äí¸û. «¾¢Öõ «¨Å µ÷ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ±ØõŨ¸ ÅÕõ§À¡Ð «Ã¢¾¢Ûõ «Ã¢¾¡É ´ýÈ¡¸§Å ¿¡õ ¿¢¨É츧ÅñÎõ. «ô§ÀüÀð¼ µ÷ ¸Å¢¨¾ ±ýÚ ¿¡ý ¿¢¨ÉìÌõ ´ý¨È «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. ÀÊòÐ Á¸¢Øí¸û.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

        152 «Õð¦ÀÕ狀¡¾¢ «ý¨É
 

        §¸¡¨¼ ¦Å¢ø ¯ûÇò¾¢ø
        ¦¸¡ØóРŢð¦¼Ã¢¸¢ýÈÐ
        Ü÷¿¡ìÌ
        »¡Éò¾£!

        Ìʦ¸¡ñÊÕó¾
        §¸¡Á¡Ç¢ì ÌÃí̸Ùõ
        ¦¸¡øÖõ Å¢Äí̸Ùõ
        «ÍÃ÷¸Ùõ «Ãì¸ô §Àö¸Ùõ
         Àð¦¼Ã¢óÐ «¾¢ø
        º¡õÀÄ¡¸¢ýÈÉ÷!

        Íò¾ò¾¢ý ¾¢Õ¿£Ú ¦ÀÕï͸Á¡ö
        ÝúóÐî ÝúóÐ
        ͼ÷óÐî ͼ÷óÐ
        Íò¾õ ÀÃïÍò¾Á¡É§¾¡÷
       ¦º¡åÀò¨¾ò ¾Ã ­§¾¡
        ͸šâ¾¢Â¡ö
        ÍÕ¾¢ šâ¾¢Â¡ö
        ±í¸¢Õ󧾡 Ţظ¢ýÈÐ ¦ÀÕõ
        «ÕŢ¡ö  ¬¸¡Â¸í¨¸!

        «í¸¦ÁøÄ¡í ÌÇ¢Ã
        «õ¨ÁÔõ Àáºì¾¢Â¡ö
        ­Ç¿¨¸§Â¡Î ±Øó¾ÕÇ¢
        ±ýɦÅýÚ ¿¡ý ¦º¡ø§Åý
        ­ýÀÁ¢ýÀÁ¡ö
        ±Ø󧾡¼î ¦ºö¸¢ýÈ¡û
        ±í¦¸í¸¢Öõ!

        ±üÒò ШǦ¾¡Úõ
        «üÒ¾ «Ó¾ ¾¡¨Ã¸¨Ç
        «ÇÅ¢ýÈ¢ µ¼î¦ºöÐ
        §À¡Ðõ §À¡Ð§Á ­ó¾
        ­ýÀô ÒǸ¡í¸¢¾¦ÁÉ
        «ÃüÈ¢ ±ØõÅñ½Á ±ÉìÌ
        «ÕûÀ¡Ä¢ì¸¢ýÈ¡û «õ¨Á
        «¸¢Äõ ÒÃìÌõ
        «Õð¦ÀÕ狀¡¾¢ ÅÊÅ¢ø!


«ýÀ÷¸§Ç,

¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É ¦À¡ÕÙ¨¼Â µ÷ ¸Å¢¨¾. ­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸Ç¢¨¼§Â ¾Á¢Æ¢üÌ Á¾¢ôÀ¢ø¨Ä, ¾Á¢Æ¢ø º¢ó¾¢ôÀ¡÷ìÌ Á¾¢ôÀ¢ø¨Ä, ¾Á¢Æ¢§Ä ÓÊÔõ ±ýÚ º¡¾¢ôÀ¡÷ìÌ Á¾¢ôÀ¢ø¨Ä. ­¾¨É ±øÄ¡õ ¿¢¨ÉòÐ ÅÕó¾¢ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý.

        153.  ¾Á¢ú ¸¡¾Äý

        âòÐì ¸Á¢ú¸¢ýÈ
        ÒÐÁÄ÷ §¾¡ð¼ò¾¢ø
        ¸¡òÐì ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡ý µ÷
        ¾Á¢úì ¸¡¾Äý!

        ÀýÁÄ÷ Å¡÷ò¨¾¸Ç¢ø
        ÀìÌÅÁ¡öò ¦¾¡ÎòÐ
        Ññ¸¨Ä Á¡¨Ä¸Ç¡öô ÀÄ
        §¿¡¸¡§¾ ÅÊ츢ýÈ¡ý!

        Ìý¦ÈÉ ÌÅ¢òÐ ¨ÅòÐ
        ¿ý¦ÈÉì ¸¨ÃóÐ ¿¡½¢ýÈ¢
        ¿¡É¡ò ¾¢¨ºÔõ ¦º¡øÄ
        À¢ò¾í ¸Äí¸¢ô À¢¾üÚ¸¢ýÈ¡ý
        º¢ò¾í ¸Äí¸¢î º¢¨¾Å¡ý
        º¢ó¾¨Éî ¦ºÈ¢Å¢øÄ¡¾ ­ó¾î
        ¦ºó¾Á¢Æý ±ýÚ «ó¾ò
        ¾Á¢Æ¢É§Áì ÜÚ¸¢ýÈÐ
        ¾Âí¸¡§¾ ­Ê츢ýÈÐ!

        ¾¢Î¦ÁÉ
        ±Õ¨Á¸û ÀÄ ÒÌóÐ
        ±Æ¢Ä¡É «õÁ¡¨Ä¸¨Ç
        ­ØòÐî ¦ºýÚ ±È¢¸¢ýÈÉ
        §ºüÚì Ìð¨¼Â¢ø  ¾Á¢Æ¢üÌ
        §ºÃ¢¼õ «Ð§Å ±É!

        «ó¾ò ¾Á¢úì ¸¡¾ÄÛõ
        ÀÃò¨¾¨Â Á½ó¾ô À¡Å¢ Á¡É
        À¡Æ¡¸¢ýÈ¡ý À¡Æ¡¸¢ýÈ
        ¾Á¢¨Æô §À¡ýÚ!


«ýÀ÷¸§Ç

¬ÆÁ¡É ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û ´ÕÅÉ¢ý ¸üÀ¨É¢ø ±ØžøÄ. ÀýÓ¨È ­¾¨É ¿¡ý «ÛÀÅ¢ò¾¢Õ츢ý§Èý. ²§¾¡§Å¡÷ ºì¾¢ «¸ò§¾ ¬§Åº¢òÐ ¸Ãò¨¾ ¾ý ÅÂÁ¡ì¸¢ ±ØÐÅÐ §À¡Ä ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾ò §¾¡üȹ¸û. «ô§ÀüÀð¼ ´ý¨È «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

                154 ¾Á¢Æ¢üÌâ ¾õÒáý
 

        §À¡üÈ¢ô §À¡üÈ¢ô Ò¸úóÐ
        ¦À¡üÈÁ¢Æ¢ø ­¨ÈŨÉ
        ¬üÈ¢ ¬üÈ¢ À¡¼¦Å¨É
        ¬ðÊ ¬ðÊ Å¨¾ì¸¢ýÈ¡ý!

        Å¡¨Ä ÓÚ츢 ¸¡¨Ç¨Â Å¢ÃðÎõ Ũ¸Â¢ø
        ãÄò¾¢ø Ó¨ÇòÐ
        ã÷ì¸Á¡öì ÜòШ¾òÐ
        ÁÊóÐÅ¢¼¡ ÓÂüº¢§Â¡Î À¡¼Ä¡ö
        ÅÆí¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ ­Õì¸
        ÅĢ¡¸ì ¦¸¡ÎòÐì ¦¸¡ñ§¼ ±ý
        Å¡öÅÆ¢ À¡¼ø¸¨Ç
        ÅÃŨÆ츢ýÈ¡ý!

        ¾Ì§Á¡ ­Ð¦ÅÉ  ¿¡ý
        ¾Âí¸¡Ð §¸ð¸
        ±É츢ɢ «ÆÌò ¾Á¢Æ¢ø
        À¡¼ÅøÄ¡É¡ö ¿£ ­Õì¸
        À¡¼¡Ð ¿£ ´Æ¢Â
        ŢΧŧɡ Á¸§É ¯¨É?
         ¾Á¢ú Å¢Æ×õ ¿¡ý ŢΧŧɡ?

        ¦ºó¾Á¢¨Æ ¡ý À¨¼ò§¾ý »¡É
        ¦ºó¾£Â¢ø ͼà ¨Åò§¾ý
        ¯ñ¨Á¨Â ¯Â÷òÐõ µ÷ ¦Á¡Æ¢Â¡ö
        ¯Ä¸¢É¢ø À墀 ¨Åò§¾ý «¾¢ø
        ¿£ À¡¼ô À¡¼
        ¯ñ¨Á§Â ´Ç¢Õõ
        ¾¢ñ¨Á§Â ÅÇÕõ!

        ¿ý¨Á Å¢ÇõÀ¡ ¿îÍ ¯Ä¸¢ø
        ¿£Â¡ÅÐ
        ¯ñ¨Á¨Âì ÜÈ¢ì ÜÈ¢ µöÅ¢ýÈ¢ ±¨É
        ¯½÷ò¾¢ì ¦¸¡ñ§¼ ­Õ
        ¯Â÷Å¡ö ¿£ ¯ý§É¡Î
        ¯ÂÕõ
        ­ù×ĸõ ±ýÈ¡ý
        ±É츢ɢ ±õÀ¢Ã¡ý
        ¾Á¢Æ¢üÌâ ¾õÒáý!


«ýÀ÷¸§Ç,

¨ºÅõ ¦ºòÐÅ¢ð¼Ð. ­¨¾ ¿¡ý н¢óÐ ÀÄ ¨ºÅ ¬¾£Éí¸û ¿ÎÅ¢§Ä§Â ¦º¡øĢ¢Õ츢ý§Èý. ¯ñ¨Á¨Â ¦º¡øžüÌ  «ïº§Åñʾ¢ø¨Ä. §¸ð§À¡÷¸û º¢ÉóÐ ±ØÅ¡÷¸û, §¿Ã¡¸×õ Á¨È¡¸×õ  ¾¢ðÎÅ¡÷¸û. ¬É¡ø ¯ûéÈ ¿¡ý ÜÚž¢§Ä ­Õ츢ýÈ ¯ñ¨Á¨Â ±ñ½¢ Á¡ÚÅ¡÷¸û. ­Ð ±ÉìÌ ÀÆì¸ôÀð¼ ´ýÚ. º¢Å»¡Éõ ͼ÷¸¢ýÈ ¦ÁöÂ¡É ¨ºÅõ, ¾¢ÕãÄÕõ ¦Áö¸ñ¼¡Õõ «Õ½ó¾¢Ôõ §À¡üÈ¢ ÅÇ÷ò¾ «ó¾ ¨ºÅõ ÌÆ¢§¾¡ñÊ Ò¨¾ì¸ôÀðÎÅ¢ð¼Ð. ­¾¨É ¿¡õ ¯½÷ó¾¡ø¾¡ý ¾Á¢Æî º¢ó¾¨É À¡ÃõÀâÂõ ¾ÉìÌâ º¢Èô§À¡Î Á£ñÎõ ¾¨Æò§¾¡í¸¢ ÅÇÕõ. ¾Á¢ú ­¨½Âò¾¢ø ¿õÀ¢ì¨¸¨Âò ¾Õõ Ũ¸Â¢ø ¿øÄ ÀÄ Á¡üÈí¸û ÅóЦ¸¡ñÊÕì¸ ­¾¨ÉÔõ ÁÈì¸ì ܼ¡Ð ±ýÈ ¸Õò¾¢ø ­ì¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

                155: ºõÁ¾§Á¡ ¯ÉìÌ?

        Üθ¢ýÈ¡÷¸û §¸¡Á¡Ç¢ì Üò¾÷¸û
        ÌõÀ¢ðÎò ¦¾¡Æ
        ÌÅÄÂì Üò¾¨É
        ܼ¦Å¡ð¼¡Ð ´Ð츢
        ¬¼ÅøÄ¡ý ¾¢ÕôÀ½¢§Â
        «ýÀ¢ý ¾¢ÕôÀ½¢Â¡ö
        «¼ì¸ò§¾¡Î ¦ºöÅ¡¨Ã!

        ¨ºÅò ¾¢Õ§Å¼õ ¾Ã¢òÐ
        º¡¾¢î º¢¨È Áɨ¾ Á¨ÈòÐ
        °¾¢ò ¾ü¦ÀÕ¨Á  °ýÈ¢  °ýÈ¢
        ¯Ä§¸ §¸ð¸ ¯ÚòÐ ¯ÚòÐ
        °º¢ô§À¡É ¸ÕòÐ츨Ç
        ¯¾¢÷츢ýÈÉ÷
        ¦ºöÂò ¾¢ÕÅ¡º¸Á¡ö
        §¾ÉÕÅ¢ «Õû Å¡º¸Á¡ö!

        °Æø ¯ûÁɨ¾
        ´Ç¢òÐ ¨ÅòÐ ­ôÀ¡Å¢¸û
        °¨Ãì ¦¸Î츢ýÈÉ÷
        ¯ñ¨Áî ¨ºÅõ ¾Î츢ýÈÉ÷
        µÊÅóÐ ¸¡ÄÊ¢ø
        µÂ¡Ð Å¢Øõ «Ê¨Á¸¨Ç
        ¯ýɾô ÒÕ¼÷¸Ç¡ö
        ¯Â÷ò¾¢!

        «Ê¨Á ¾Éò¨¾ ÅÇ÷ìÌõ «üÀ÷¸Ç¡ö
        ¬¾£Éí¸û ¬öŢ𼠫ÅÄò¨¾
        «È¢Â¡§¾ ¾Á¢ú Áì¸û
        ¬¾Ã¢ì¸¢ýÈÉ÷ «Å÷¸¨Ç
        «Æ¢òÐî º¢¨¾òÐ
        «¸üÈò ¾¢ÈÉüÚ!

        ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼ÅòÐî º¢Å ºí¸Ã¡!
        ºõÁ¾§Á¡ ¯ÉìÌ
        ¦ÁöÅò¾¢üÌ ±¾¢Ã¡ ¿¼ìÌõ
        ­îº¾¢!


«ýÀ÷¸§Ç,
²§É¡ò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. «¸ò¾¢§Ä ­Éó¦¾Ã¢Â¡¾ µ÷ ¯ÅôÒ. «üÒ¾Á¡É µ÷ »¡É¦¾Ç¢Å¢É¡ø ±ØÅÐ ±ýÚ ÁðÎõ Àθ¢ýÈÐ. µ÷ ¦ÀâÂô §À¡Ã¢ø ¦ÅüÈ¢ Å¡¨¸ ÝÊ Á¡§Åó¾¨Éô §À¡ýÚ µ÷ «¸òÐûÇø, ­Éó¦¾Ã¢Â¡ ÒǸ¡í¸¢¾õ. ¬Éó¾ô ¦ÀÕ¦ÅûÇò¾¢ø «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢ÅÐ §À¡ýÚ. «¾ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡¸ ­ì¸Å¢¨¾. ¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢ ±Ûõ ¦ÀÂâüÌ ²üÀ  156 ÅÐ ¸Å¢¨¾Â¡¸ ÁÄÕõ ­¾¨É «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. Àý¢ ±Ûõ ¦ÀÂâüÌ ²üÀ µ÷ ¬Â¢Ãõ À¡¼ø¸¨Ç À¡ÊŢΧÅý ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ­ôÀÊôÀð¼  «Õǡ𺢸§Ç ÅÖ츢ýÈÐ, ÅÇ÷츢ýÈÐ.

¾òÐÅáÂý

                156:  Å¡ú쨸 ­É¢ ±¾üÌ?
 

        «¸ì ¸ñ¸¨Çò ¾¢ÈóÐ
        «ÉÅþõ ¾¡ý ¬Î¸¢ýÈ
        «Æ¢Â¡ì Üò¾¢¨É
        «üÒ¾ì Üò¾¢¨É
        ¸ñÎ ¸ñÎ ¿¡ý ¯Åì¸
        ¸Õ¨½ ¨Å츢ýÈ¡ý
        ¯ñ¨ÁìÌû ´Ç¢óЦ¸¡ñÊÕìÌõ
        ¯Â÷»¡Éî ¦ºõÁø!

        ­Âó¾¢Ã ¿¢Â¾¢¸Ç¡ö ¿¡ý
        ¸ñÎÅò¾ ¯ñ¨Á¸û
        º¢òРŢ¨Ç¡¼ø¸Ç¡ö
        ¦º¸ò¾¢§Äò¾¡ý Á¢Ç¢Ã
        Àò¾¢ô ÀÃźò¾¢ø
        ÀÃÁ¡Éó¾ô ¦ÀÕï͸ò¾¢ø
        ¸ò¾¢ì ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý
        ¸Å¢À¡Ê Á¸¢ú¸¢ý§Èý!

        ²Ã½ º¢ó¨¾¸Ùõ
        ¬Ã½ ѨÆ׸Ùõ
        «¸ýÚ Å¢Æ
        Á¡Ã½õ ¦ÅøÖõ ¦Áö»¡Éõ
        ÁýÉ¢ÎÁ¡ ¯ûÇò¾¢ø
        º¢Å»¡Éï ¦ºÈ¢òÐ
        º¢ò¾ÁÄí ¦¸ÎòÐ
        º¢ÅÁ¡§Âî ͼÃ
        º¢ýÓò¾¢¨Ã ¾¢ÕÅÊÅ¢ø
        §º÷¸¢ýÈ¡ý À¢Ã¢Â¡Ð!

        ¦ÁªÉ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø ¾¡§É
        Á¡ö¸¢ýÈÉ ¦À¡ö¨Á¸û
        ÁøÄø ÁÂì¸í¸û
        ÁýÛ¸¢ýÈÉ ¯ñ¨Á¸û
        ºòÐÁ¢ýȢ «ºòÐÁ¢ýÈ¢Â
        º¢ÅºòÐì¸Ç¡ö!

        ¦Áö¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ §ÅÚ ¸¡½¡
        ¦Áö¸ñ¼¡É¡ö ¯Â÷óÐÅ¢ð§¼ý
        §Á¾¢É¢ Å¡ú쨸 ­É¢
        ±¾üÌ?


«ýÀ÷¸§Ç,

­¨ÈÅÉÐ «Õǡ𺢠­ýÛõ ¦¾¡¼÷¸¢ýÈÐ. ¿¢Úò¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¿¡ý ±Ø¾¢ Á¸¢ú¸¢ý§Èý, «ýÀ÷¸û ÀÊòÐ Á¸¢Æ.

¾òÐÅáÂý

        157: º¢Åì ¸¡¾ø ¦ÀÕïͨÅ
 

        ¯ñ¨Á¸¨Çì ¸¡ðÊì ¸¡ðÊ
        ¯û¦Ç¡Ç¢ô ¦ÀÕ츢ô ¦ÀÕ츢
        ¯Åô§Àô ¦ÀÕïͨÅ¡ö
        ¯½÷× ¾¨ÄôÀ¼
        ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý! ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý!
        ¸º¢óÐì ¸º¢óÐ ¸¡¾Ä¢ý
        ¸ñ½£÷ Áø¸¢ Áø¸¢
        ¸¨Ã ÒÃñ§¼¡Ê¼!

        À¢ÃÀïºô ¦ÀÕ了ÄÅ¢ø
        À¢Èô¦ÀÎôÀ¾¢ý ¦ÀÕÓÊ×
        ¸ñÏìÌò ¦¾Ã¢Ôõ Ũ¸
        ¸¡¾¢§Ä ´Ä¢ì¸¢ýÈ º¢Äõ¦À¡Ä¢
        ¸Å¢ÛÚ ¸¡ðº¢¸Ç¡öì
        ¸¡½ò ¾Õ¸¢ýÈÐ!

        ­Á¦ÅüÀ¢ý ¯îº¢Â¡ö «ó¾
        ²¸¡ó¾ô ¦ÀÕ¿¢¨Ä¨Â
        ¸¡ðÊì ¸¡ðÊ ±¨Éì ¸ÅÕõ
        ¸É¸ ¦ÅüÀ§É!
        ¸ñϾø ¦ÀÕÁ¡§É!
        ¨¸Á¡Ú ­¾ü¦¸¡ýÚ
        «È¢§Â§É! «È¢§Â§É!

        «õÀÄì ÜòШ¾òÐ
        «¸¢Ä§Á ÒÃìÌÓý «ÕÇ¡ðº¢Â¢ø
        ¬Æ ¬Æ ÅØó¾¢
        ¬½ó¾§Á ͨÅ츢ý§Èý ±ùÅ¢¾
        «Å¾¢ÔÁ¢ýÈ¢ ¾¢¨Æ츢ý§Èý!
        «ý§À¡ö «Õ§Ç¡ö ¬¸¢ý§Èý
        «ýÉ¢Âõ §À¡ì¸¢ «¨ÉòÐõ ¾¡§É¡ö
        ¬ö ¿¢ýÚ!


«ýÀ÷¸§Ç,

¬¸Á×ÇÅ¢ÂÄ¢ý Á¡¦ÀÕõ ¦ÅüÈ¢, ¾Á¢ú ­¨½Âò¾¢ý Á¡È¢ ÅÕõ §À¡ìÌ, ¾Á¢Æ¢ý Á£Ð ¯ñ¨ÁÂ¡É «ýÒ, ¯ÕôÀÊ¡¸ ±¨¾Â¡ÅÐ ¦ºö §ÅñÎõ ±Ûõ Å¢ÕôÒ, Å£½¡É ¯½÷¸¨Çì ¸ðÎôÀÎò¾¢ ¬ì¸â÷ÅÁ¡¸ «È¢Å¢Âø ¿¢Â¾¢¸û À¢¨Æ¡Рº¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢Â§ÅñÎõ ±ýÈ ¿¢¨ÉôÒ , ¿øÄ¡¨Ã ÅøÄ¡¨Ãô §À¡üÚõ ÁÉôÀ¡íÌ ±ýÀɧÀ¡ýȨŠ±ÉìÌ µ÷ ¿õÀ¢ì¨¸¨Âò ¾óÐûÇÉ. ­¾ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡¸ ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

         158: ¾£ïͨÅò ¾Á¢ú Å¢ÕóÐ
 

        ¦ÅûÇÕÅ¢ ÒÉø À¡öóÐ
        ¦¾ûÙÕÅ¢ý ¾¡Çó ¾Ã
        Á¢Ìò ¦¾ýÈø ¸Å¢À¡¼
        ¯ûÇí ¸Ç¢ì¸¢ýÈÐ
        ¯ÅôÀ¢ø Á¢¾ì¸¢ýÈÐ!

        ¦À¡í¸¢ ±Ø¸¢ýÈ¡÷¸û ±ý ¾Á¢Æ÷
        ÒŢ¢¨É Á£ñÎõ ¬Æ
        Å츢Ãô §Àö¸¨Ç ¯¨¾òÐ
        Åý¨Á¢ý Å¢ÃðÊ
        ¯ñ¨Á¢ý ¦¾öÅí¸û
        ¯Ä¸¢ø ±ØóÐ ¿¼Á¡Ê¼
        ¯¨Æ츧Ššú쨸¦ÂÉ
        ¯½÷óРŢð¼É÷ «¾¢ø
        ¯Ú¾¢Â¡ö ¿¢ü¸¢ýÈÉ÷!

        ¾¡Ã½¢¨Âò ¾Á¢ú ¬Ùõ
        ¾Á¢Æ¢ý ¯ñ¨Á ¬Ùõ
        ¬Ã¢Âô §Àö¸Ç¢ý Á¡ÂÅ¢¨Ç¡ðθû
        ÁýÉ¡¦¾¡Æ¢Ôõ Á¸¢Æ§Å ¯Ä¸õ
        ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¾¢ý
        º¡üÈâ ¯ñ¨Á¸¨Ç
        º¡üÚõ ¸Å¢¸Ùõ ¸ðΨøÙõ À¢È
        ¸Õò§¾¡Å¢Âí¸Ùõ
        º¢Åì¸Å¢É¢ý Áì¸û
        º¢ó¨¾¨Âì ¸Å÷óÐ µÂ¡¦¾¡Ä¢ìÌõ
        º¢Äõ¦À¡Ä¢ ¾¢Õº¢üÈõÀÄõ
        §ºÃ§Å ¨ÅìÌõ
        §º÷ôÀ¢ìÌõ ¾Á¢Øõ
        Å£ú󦾡Ƣ¡РţȢð¦¼ØóÐ
        ¾¢Õ¿¼õ ÒâÔõ ¦ºùÅ¢¾¡ö
        º¢ó¾¢ôÀ¡÷ ¿¡Å¢ø
        ¾¢Éõ ¾¢Éõ
        ¦¾Å¢ð¼¡ò ¾£ïͨŠŢÕóÐ
        ¾¢ýÉò ¾óÐ!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢ú ¦¿ïº¢É÷¸ðÌ , ¾Á¢ú ¬÷ÅÄ÷¸ðÌ  ¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É  µ÷ º¢Ú ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                159: ¬¾¢Âó¾ º¢ÅÉ¡÷ Á¸¢Æ!

        ¾¢Ã¡Å¢¼ô ¦ÀÕõ ¦À¡ö¨¸Â¢ø
        §º÷óÐŢ𼠺¢Ä ±Õ¨Á¸û «¾¢ø
        §ºü¨È§Âì ¸¡ñ¼É  ¾¢Õ¿£Ú¦ÅÉ
        §ºü¨È§Âô ⺢즸¡ñ¼É
        ¦Åó¾¡Á¨Ã¸¨Ç Å¢Ä츢
        ¦ºó¾¡Á¨Ã¸¨Ç º¢¨¾òÐ!

        Å¢ò¨¾ º¢ó¨¾¸¨Ç
        Å¢¾Å¢¾Á¡ ÅÆí¸¢ò ¾Á¢¨Æ
        ââòÐ Á¸¢Æ ¨Åò¾
        âÅ¢¾ú ¦¾öÅí¸û ­ô
        ¦À¡øÄ¡í̸¨Çô ¦À¡Úì¸ÓÊ¡Ð
        §À¡öÅ¢ð¼É
        ±Õ¨Á¸ð§¸ ­¼Á¡ì¸¢
        ¾¢ÕÅ¢ý ¾¢Ã¡Å¢¼ô ¦À¡ö¨¸¨Â!

        ¬Â¢Ûõ ­§¾¡!
        ¬Æò¾¢ø «Æ¢Â¡Ð ¸¢¼ó¾
        Óò¾ Å¢òÐì¸û
        Ó¨Çì¸ò ¦¾¡¼í¸¢Å¢ð¼É!
        ¦¾öÅò ¾Á¢ú §¾É¢¨ºô À¡Ê
        «¨ÆôÒ Å¢Î¸¢ýÈÉ÷
        «¸ýȢ𼠦¾öÅí¸ðÌ
        Á£ñÎõ
        ­Õò¾ò ¾Á¢ú ¦¿ïº¢ø
        ±ýÚÁƢ¡ Àò¾¢¨Â
        ±ýÚÓǾ¡õ ±íÌÓǾ¡ï
        º¢Å»¡Éò¨¾!

        »¡Éò¾¢ø Å¢¨Çó¾ ¿üÈÁ¢¨Æ º¢Å
        §Á¡Éò¾¢ø Ó¸¢úó¾ ÓЦÁ¡Æ¢¨Â
        ¿¡ÊÅÕõ ¿øÄ¡÷¸Ùõ ­ï
        »¡Äò¾¢ø §¾¡ýȢŢð¼É÷ º¢Å
        ¿÷ò¾Éò¨¾ì ¸ñΠŢð¼É÷!

        ¦ÅȢ¡ðÎò ¾Á¢¨Æ Ţ𦼡ƢòÐ
        «È¢Å¡ðÎò ¾Á¢¨Æô ¦À¡ý
        «½¢¸Äí¸û Á¢Ç¢Ã
        «¨Å¢ø ÓÊÝðθ¢ýÈÉ÷
        ¬¾¢Âó¾ º¢ÅÉ¡÷
        «¸õ Á¸¢Æ!


«ýÀ÷¸§Ç,

Å¢¼¡Ðò ¦¾¡¼Õõ ­¨ÈÅÉÐ «ÕÇ¡ðº¢Â¢ø  ±Øó¾ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

        160:  §Åñ¼üÀ¡ÄÐ §ÅÈ¢¨Ä!
 

        À¡¨ÄÅÉô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
        À¸ÄÅý ¸¾¢÷òÐì ¸¾¢÷òÐ »¡É
        §Åø¸Ç¡¸ô ÀÄ Å£º¢ ±¨É
        ¦ÅöÐ ¦ÅöÐì ¸¡Â
        À¡ý¦Á¡Æ¢Â¡¨Çò §¾Êò §¾Ê
        ÀÄÅ¡Úò ¾¢Ã¢¸¢ý§Èý
        ¸üÈ¡¨Ç Óð¦ºÊ¸û
        ¸¡Ä¢¼üÚí ¸Õí¸ü¸û
        ¦¿ÕﺢÓû ¦¿Î ¦¿È¢¸û!

        ÅÖÅ¢ÆóРŢØõ ŨÃìÌõ
        Å¡Éò¾¢ø Åð¼Á¢Îõ
        ¿¢½ì ¸Ø̸§Ç ±¨É ¿£í¸¡Ð
        ÍüÈ¢ ¿¢üÌõ ÝÆÄ¡ö ­ÕóÐõ
        §º¡Ã¡Ð ²Ì¸¢ý§Èý
        À¡¨ÄìÌ «ôÀ¡ø Å¢ÇíÌõ
        ÀÃÁÉ¡÷ ¦º¡÷ì¸Å¡ºø «ó¾
        À¡ý¦Á¡Æ¢Â¡û À¸Ãô À¸Ã
        ÅýÉ¢ ±ØòÐ Áó¾¢Ãí¸¨Ç
        ¦À¡ýÉ¢ý ±ñ½í¸û âì¸ô âì¸!

        ¦¿Õí¸ ¦¿Õí¸ àÃÁ¡Ìõ
        ¦À¡ÕóÐ Å¡§É¡Ãõ §À¡Ä
        «Õó¾Á¢ú º¢üÈõÀÄõ
        «¸ýÚ¦¸¡ñ§¼î ¦ºøÄ
        ÁÂ츢Ţ𼡧ɡ «ó¾ Á¡Â¿ýÉ¡¼¦ÉýÚ
        ÁÉÓ¨¼óÐ Å¢Æ ­§¾¡!
        ¬¸¡Â ¸í¨¸ «ÕÅ¢ Å¢Øõ
        «Õð¦À¡ö¨¸¨Â
        «Õ¸¢§Äì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ±¨É
        ¬úò¾¢Å¢ð¼¡ý
        «ÇÅüÈô §ÀâýÀò¾¢ø
        Å£úò¾¢Å¢ð¼¡ý
        §Åñ¼üÀ¡Ä¾¢É¢
        §ÅÈ¢¨Ä ±ýÚ §Å𨸦ÂÄ¡õ
        Å¢ÎõÀÊ!


HOME