Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
­Ãñ¼¡õ áÚ ±Æ¡õ ÀòÐ

 

«ýÀ÷¸§Ç,

«ÕðÀ¡ðÊý Å¢ØôÀ¡¼¡¸ ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾; ¦ÁöÂ¡É ¾¢Õ¦¿È¢ ¦ºøÅ¡÷ìÌ «¨¼Âì ÜÊ ¦ÀÕõ §Àü¨È Å¢ÇìÌÅÐ. ¾Á¢Æ¡ø ±ýÉ ¬Ìõ ±ýÀ¨¾Ôõ Å¢ÇìÌÅÐ.

¾òÐÅáÂý

        161: ¸ýÉ¢ò ¾Á¢ú ¸¡¨Ç¸§Ç!
 
        ¦À¡ýÛõ ¨ÅÃÓõ
        §À¡üÚ¾üÌâ ²¨ÉÂ
        ¸øÖõ ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ Å£º¢
        ¸Éý¦Èâ ¾¢ÕÁýÈ¢ý
        ¾¢ñ½ì ¸¾Åí¸û ¾¢Èì¸
        ¦ÅüÈ¢ Á¡§Åó¾É¡ö
        Å£Ú¿¨¼ À¢ýÚ
        Å¢ñ½Å÷¸û Å¡úò¾¢¼
        ͼÕõ ÁÄâ¾ú ÍÃÃÁ¸Ç¢÷
        ÀøĢ ­ýÉ¢¨º À¡íÌÈ ­¨ºò¾¢¼
        ²Ú¸¢ý§Èý «Ã¢Â¨½  ²üÈÁ¢Ì
        »¡ÉÀ£¼ò¾¢ý ¿Îžɢø!

        Á¢ýÛõ ¨ÅÃí¸û
        ¾¢ýÛ¾üÌâ ¾£í¸É¢¸Ç¡ö
        ¯ñÏÁ¡ ¿¢ü¸ ¯ñÎ ¯ñÎ
        ÅÃò §¾¸ò¾¢ÉÉ¡ö
        ÒòÐÕ ¦ÀÚ¸¢ý§Èý
        ¿¢ò¾¢Âõ ¬Ç »¡É
        ¿ýÉ¡Î!

        ¬üÈÄ¢ý §ÀåüÈ¡ö ¬Â¢ÃÁ¡Â¢Ãõ
        ¨Åó¾Å ³ó¾¨Ä ¿¡¸í¸Ùõ
        ¿¡¾ò¾¢ý Å£ÚÅ¡ö ¿ó¾¢ ¸½í¸Ùõ
        ¿¨ºóÐ «¸õ Ò¸, ÀÃ
        ¿¡¾Óõ Å¢óÐ×õ ¯¼¦ÄíÌõ
        ÀÃóÐ ÀÃóÐ ¿¢¨ÈÂ
        ÒòÐÄÌ Ò̸¢ý§Èý ââôÀ¢ø
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ±Ø¸¢ý§Èý
        ÁÈÅ¡§¾ º¢Åò ¾Á¢¨Æ
        ÁÉÁ¡Èô §À¡üÈ¢! §À¡üÈ¢!

        ţâÂî ¦ºó¾Á¢Æ¢ø
        Å¢Çí¸¢Î ¯ñ¨Á¸¨Ç
        ¸ñ¼¾¢ý º¢ÈôÀ¢ø Åó¾
        ¾Á¢úì ¸¡¾ø ±¨Éì
        ¸¨¼§¾È ¨Åò¾Ð ¸ñΦ¸¡ûÅ£÷
        ¸ýÉ¢ò ¾Á¢ú ¸¡¨Ç¸§Ç!
        ¸½§ÁÛõ ÁÈÅ¡¾£÷
        ÁýÉ¢ ÅÕõ ¯ñ¨Á¸Ç¢ý
        Áí¸¡ º¢ÈôÒô ¾Á¢¨Æ!


«ýÀ÷¸§Ç,

ÌýÚ¢§Ä ͼ÷Å¢Îõ ¾¢ÕÓÕ¸ý §¸¡Â¢¦ÄÉ ±ðξüÌ «Ã¢¾¡¸¢Å¢ð¼ ¾Á¢¨Æ ¿¢¨ÉòÐô À¡ÊÂÐ.

¾òÐÅáÂý

        162: ¯Ä¸¡Ùõ ¿üÈÁ¢ú
 

        ¦À¡ü¸É¢¸û â츢ýÈ
        âÁÃÁ¡öô âò¾ò ¾Á¢ú
        ¸ñÎ Á¸¢úšâýÈ¢
        ¾¢ýÚ Í¨ÅôÀ¡÷ ­ýÈ¢
        ¾¢ÕÓÕ¸ý §¸¡Â¢Ä¡¸
        ¯îº¢ì ÌýÈ¢§Ä
        ´Ç¢÷ó¾Å¡ ¸¢¼ì¸¢ýÈÐ, Áì¸û
        ²È¡ô Àʸû ÀÄ
        ²Á¡óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ! «¾¨Éì
        ¸¡Ïí ¸ñ½¢ø¨Äì ¸Õ¾¢ô
        À¢øÅ¡÷ ­ø¨Ä
        ­Æ¢¾¸¨Á
        ¬ûÅ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø ¬÷ÅÓõ
        ±Øž¢ø¨Ä!

        Å¢ñ½¢Ä¢ÕóÐ ­Æ¢óÐ ÅóÐ «¸ò§¾
        ¦¿Îïͼ÷ §Å¨Äô À¾¢òÐ
        àþ¢ÕðÊì ¸ñ¸¨Çì ¦¸¡ÎòÐ
        «öÂý «Ð
        §º¡¾¢ÅÊÅ¢ü ͼ÷Ũ¾ì
        ¸¡½ ¨ÅòÐ ±ý¨Éò ¾Á¢úì
        ¸¡¾Äý ¬ì¸¢É¡ý
        ¸¨¼ò§¾È ¨Åò¾¡ý!
 
        »¡Éì ÌÕθǡö
        ¿º¢ó¾¢Îõ ¾Á¢ú Áì¸û
`       Å£Ãô ÒÕ¼÷¸Ç¡ö
        ŢƢò¾¢Îõ ¸¡Äõ ÅÕõ Á¸§É
        µÂ¡§¾ ¿£ ¯Ú¾¢Â¡¸ ¿¢ýÚ
        ¸¡Ä¡¸Ä¨Éì ¸ÆÈ¢ÂÅ¡È¢Õ
        Á¡È¡¾ Å¢¾¢Â¢ø¨Ä
        Á¡üÚ¸¢ý§Èý Å¢¨ÃÅ¢ø ¿íÌ
        µí¸¡Ã µ¦ÃØò¾¢ø
        ¯¾¢ò¾ ¿üÈÁ¢Æ¢ø
        ÁÈÅ¡§¾ ¿£ ¦À¡ý
        Á¡¨Ä¸Ç¡¸ô ÀÄ ¦¾¡ÎòÐ
        Á¡¨Ä ­Î ¾Á¢ú Áí¨¸ìÌ
        ±ý ¬¨½ ±ý ¬¨½
        ­É¢ ¿üÈÁ¢ú
        ¯Ä¸¡Ùõ ¯Ä¸¡Ùõ
        ¯ñ¨Á!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢¨Æ »¡Éò ¾Á¢Æ¡¸ ÅÇ÷ò¾ ¦ÀÕÁì¸Ç¡ø ¾¡ý «Ð ­ýÚõ ¿ÁÐ ¿¡Å¢§Ä ¿¼Á¡Î¸¢ýÈÐ. ±ò¾¨É§Â¡ ¦Á¡Æ¢¸û ÅóÐ ­Õó¾ ­¼õ ¦¾Ã¢Â¡Áø ¦¾¡ø¸¡Ä Å¢Äí̸û «Æ¢óÐ §À¡öÅ¢ð¼Ðô §À¡ýÚ,  «Æ¢óЧÀ¡ö Å¢ð¼¡Öõ ¾Á¢ú ­ýÚõ Å¡ú¸¢ýÈÐ ±ýÈ¡ø, ¸¡Äí¸¼ó¾ à¿¢¨ÄìÌ ¦ºøÄ Å¢ÕõÒõ ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ ¸¡Äí¸¼ó¾ »¡Éò¨¾ «Ð ¾óÐ ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¡ø¾¡ý. «ó¾ »¡Éò¨¾ Á£ñÎõ ­ý¨È «È¢Å¢Âø ÝÆÄ¢üÌ ²üÀ ¿Å¢Ä§ÅñÎõ, ¿üÈÁ¢Æ¢ø À¸Ã§ÅñÎõ. ÀÆí¸¨¾¸¨Çô À¡Ê즸¡ñÊÕôÀ¨¾ì ̨ÈòÐì ¦¸¡ñÎ ÒШÁ¸¨Çô À¡¼§ÅñÎõ, ÒÅ¢ Å¢Âì¸ ±Ø¾§ÅñÎõ. «È¢×ò ¾¡¸ò§¾¡Î ÅÕõ ­¨Ç»÷¸ÙìÌ «È¢× Å¢Õó¾Ç¢ì¸§ÅñÎõ. «Ð¦À¡Ø§¾ ¾Á¢ú ÅÇÕõ ±ýÀ§¾¡Î ¾¡Ã½¢Ôõ ¬Ùõ.

¾òÐÅáÂý
 

                163: À¡¦ÃøÄ¡õ ¦Áîº!
 

        ¿îÍô ÒÂø ¸¡üÚ, º¢ó¾¨É
        ¿ÂÁ¢øÄ¡î ¦º¡üÈÁ¢ú
        ¦Á ÅÇ÷ôÀ¡¨Ã
        Å£úòÐó ¾¢ÈÉ¢ø¨Ä
        ¯îº¢ ¦Å¢ø ã¨ÇìÌû
        ¯¾Å¡ì ¸¡Áí ¦¸ÎòÐ
        ¿îº¢î ¦ºøÅ¡÷ ¡ÕÁ¢ø¨Ä
        ¿ýÈ¡öò ¾Á¢ú
        ±ôÀÊ ÅÇÕõ?

        Á¾¦ÅÈ¢ ­É¦ÅÈ¢ ¦Á¡Æ¢¦ÅÈ¢ ±ýÚ
        ¦ÅÈ¢À¢Êò¾¡Îõ
        Å£½¡Éò ¾Á¢Æ⨼
        Å£½¡¸¢ýÈÐ Å£Ú ¾Á¢ú
        À¡Æ¡¸¢ýÈÐ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡Î!

        ¯¨¼òÐ ¯¨¼òÐô ÀƨÁ¸¨Ç
        ¯ó¾¢ ¯ó¾¢ Óý§ÉÈ¢
        À¢ýÚô À¢ýÚô ÒÐ ÅÆ¢¸û
        À¸÷ó¾¢¼¡ô ÒШÁ¸¨Ç
        À¸÷óÐ À¸÷óÐ ¾Á¢ú ÅÇ÷ì¸
        À¡Ã¡Ùõ À¡Ã¡Ùõ ¯ñ¨Á!

        ¾¢ÈÉüÈ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø º¢ÈÅ¡Ð
        ¾£ó¾Á¢Æ¢ý ¦ÁöîͨÅ
        º¢Åò¾Á¢Æ¢ý «ÕïͨÅ!

        ¦ÅñÒÃÅ¢ò §¾§ÃÈ¢
        ¸ð¦¼¡Øí¸¢ý
        ¸ÊÅ¡Çõ âðÊ
        ¾¢Ãñ¦¼Øõ ¦ÀÕõ À¨¼Â¡ö
        §ºÃšã÷ ­¨Ç»÷¸¡û!

        «Æ¢ì¸¢ýÈ ¾¢Èò¾¢ý ¬¼ÅøÄ¡¨Éô §À¡üÈ¢
        «Æ¢òÐ «Æ¢òÐô ÀƨÁ¸¨Ç
        ¬¸¡¦¾ýÚ ´Ð츢
        À¨¼òÐ À¨¼òÐ Á¸¢ú§Å¡õ ÒШÁ
        À¡¦ÃøÄ¡õ ¦Áîº ¾Á¢Æ¢ý
        Àñ¦ÀøÄ¡õ ÀǢ¼ ­ô
        À¡¦ÃíÌõ!


«ýÀ÷¸§Ç,

­¨ÈÂÕÇ¡Ä¢ýÈ¢ ¾ýÁ¡Éõ ­Æó¾ ­ý¨È ¾Á¢Æ Å¡ú쨸¢ĢÕóÐ ¿õÁ¡ø Å¢ÎÀ¼ ÓÊ¡Ð. º¢ÈôÀ¡É º£÷ò¾¢Õò¾í¸û º¢ó¾¨Éò ¦¾Ç¢Å¢É¡ø¾¡ý ÅÕõ. Àÿ¡¾ò¾¢ý ¦º¡åÀÁ¡¸ ¿¢üÌõ ¬ÚÓ¸ò ¾¢ÕÓÕ¸¨É «¸ò§¾ À¢Ã¾¢ð¨¼î ¦ºöÐ «¸òÐ «ó¾¸¡Ãò¨¾ «Æ¢òÐ ´Æ¢ì¸§ÅñÎõ. ´ù¦Å¡Õ ¾Á¢ÆÛõ ­ó¾ «¸ô§À¡¨Ãî ¦ºöÐ «¸òÐ ÁÄÁ¡Íì¸¨Ç Ð¨¼ò¦¾¡Æ¢ò¾¡ø ¾¡ý ¦ºó¾Á¢ú ¦ºù§Å ÅÇÕõ.  º¢ó¨¾ì ¦¸ðÎ ¿¢ü¸ ¦Á¡Æ¢Ôõ ¾¡§Éì ¦¸Îõ. º¢ó¾¨É  ¦ºôÀÁ¡¸ ¦Á¡Æ¢Ôõ «¾ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡ö ¦ºôÀÁ¡Ìõ. ­ôÀÊôÀð¼ì ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý§È¡÷  ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

­ýÛ¦Á¡ýÚ. ­ó¾ì ¸Å¢¨¾¸û ­¨ÈÂÕÇ¡ø ±ØÅÉ. ±É¦¾ýÚ ¦º¡ó¾í ¦¸¡ñ¼¡¼ Å¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä. Å¢ÕôÀôÀ𧼡÷ ±ùŨ¸Â¢Öõ «Åü¨Èô ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ. ¾Á¢Æ Áì¸û «¨ÉŨÃÔõ ¦ºýȨ¼Â§ÅñÎõ. «Ð§Å ¿¡õ §ÅñÎÅÐ.

¾òÐÅáÂý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                164: ¯¨Á¡û Á¸¢Æ!
 

        ÀÃò¨¾ò ¾Á¢¨Æ À¡÷ôÀÉ÷¸û
        À¡í¸¡¸ ÅÇ÷òÐ
        º¢Ãò¨¾ÂüÈ ¾Á¢Æ÷ ¦¿ïº¢ø
        º£Ã¢Â¦¾Éô À¾¢òÐÅ¢ð¼É÷
        ¬Å¡¸Éí¸û ÀÄ À¡Ê ¾õ
        ¬¾¢ì¸òÐô  ­¾ú¸Ç¢ø!

        Áó¨¾ Üð¼ Á¾¢Â¢Éáö
        ÁÂ츢 Å£úò¾¢ Å¢ð¼É÷ º¢ó¨¾Â¢ø
        ¦ºó¾Á¢ú º¢ÈÅ¡Ð ¬ì¸¢!

        ¿üº¢ó¨¾ò §¾üÈ¢
        ¿üÈÁ¢ú ÅÇ÷측Р­Å÷¸Ùõ
        ¿¡¦ÂÉì ̨Ã츢ýÈÉ÷
        ¿ÄÁ¢ø ¦º¡ü À¢ýÚ ¾Á¢ú Áí¨¸
        ¿¡½¢ ¿¡½¢ò ¾¨ÄÌÉ¢Â!

        º¢ò¾ò¾¢ý º¢ì¸ø¸¨Ç
        º£ì¸¢Îõ ¾¢Õò¾Á¢ú
        §º¡Ú§À¡Î§Á¡ ¦ÅÉ
        §º¡÷óЧÀ¡ö §¸ð¸¢ýÈÉ÷
        §¸ð¸§Å ܼ¡¾§Å¡÷
        ¦¸¡Îí §¸ûÅ¢¨Â!
 
        ¸üÒ¦¿È¢ À¢Èúó¾ÅÇ¡ö
        ¾Á¢ú ¸¡Ã¢¨¸¨Â ­È츢 «ó¾
        ¦¸¡Þà ¦¿ïºò¾¢É¨Ãì
        ¦¸¡øÄ ÅÕ¸¢ýÈÐ
        ¦¿Îï ͼ÷ »¡É§Åø!

        «½¢¦¸Ø Á墨 §Áø
        «ÚÓ¸ò ¾¢ÕÓÕ¸ý ¾ý
        «ÆÌò ¾Á¢ú ÅûÇ¢¨Â
        ÌýÈì ÌÈÅ÷¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ
        ¦¸¡ñΧÀ¡¸ ÅóÐÅ¢ð¼¡ý
        ¦¾Ç¢Å¢ý ¦¾öÅ¡¨ÉÔõ ¦Áö
        ¾Åò¾¢ý Å¢¿¡Â¸Ûõ
        ¾Âí¸¡§¾ ¯¾Å!

        ͼ÷ŢΠ¦¿Î§Å¦Ä¡Î
        ¦º¡ó¾í ¦¸¡ñ¼¡¼ ÅóÐÅ¢ð¼¡ý
        ¾ØžüÌâ ¾Á¢úÌ⺢ø º¢Å
        ºí¸ÃÉ¡÷ Á¸¢Æ º¡øÀ¢ý
        ¯¨Á¡Ùõ ¯Åì¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¦¾ö ÅÊÅí¸û ±ý¨Éô ¦À¡Úò¾ Ũâø ¸üº¢¨Ä ÅÊÅí¸Ç¢ø µ÷ º¢üÀ¢Â¢ý ¨¸Åñ½í¸û Á¢Ç¢Ã µ÷ §¸¡Â¢§Ä À¢Ã¢¾¢ð¨¼ ¦ºöÂô ÀðÎ ¦¾¡Æ ÅÕÀ¨Å Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ. ¬ú ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ±ØóÐ µ÷ ¬ýÁ¡¨Åô ÀüÈ¢ «Ð§Åò ¾¡É¡¸¢ ¿¢ýÚ «¾É¢ý «ùÅ¡ýÁ¡Å¢ý º¢ó¾¨É¸¨Ç  ´Øì¸í¸¨Ç ¿øÅÆ¢ô ÀÎòÐõ ¾¢ÈòÐ ºì¾¢¸Ç¡¸ ¿¢Ä×õ.  «ùŨ¸Â¢ø ±¨É ¬ð¦¸¡ñÎ «ÕÇ¢ÂÅ¡ ¿¢üÌõ ¿£Ä¸ñ¼ º¢ÅÉ¡¨Ã ¡ý «È¢ó¾ Ũ¸Â¢ø Å¢ÇõÀ¢ Á¸¢Øõ ¾¢Èò¾¢ø  ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý
 

                165: §ÅÚ À½¢ ±É츢ø¨Ä

        ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Å¢ý §¾ÉÕÅ¢
        ¯ûÇò¾¢ý  ¯û§Ç ¯ó¾¢ ±Æ
        ¸ûÇì ¸ÕôÒì¸û ¸¨ÃóРŢØõ
        ¸Îï Íò¾õ ¦Áö¡Ìõ!

        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ±Øõ ¸í¨¸
        ¦À¡øÄ¡¾ «¨ÉòÐõ §À¡ì¸¢
        ¦ÅøÄì ¸ðÊ Å¢ò¨¾ º¢ó¨¾
        Å¢¨ÇÅ¢òРިÇÅ¢òР ¯ÅôâðÊ
        °÷óÐ °÷óÐ µÊ Á¸¢Øõ!
 
        º¢¨¸ ¸í¨¸ «Õ§¸ ¿¢üÌõ
        º¢üÈ¢Çõ Á¾¢Ôõ
        «Ó¾ô À¡ø ¦º¡Ã¢óÐ ¦º¡Ã¢óÐ
        «üÒ¾õ ÀÄ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ!

        ¿£Ä¸ñ¼ò¨¾ ¿£í¸¡Ð
        ¿£ÊìÌõ ¦À¡ýÉÃÅõ
        ãÄò¾¢ø ±ØóÐ ¿¢ýÚ Â¡¨ÃÔõ
        Óɢ¡¾ º¢Å «ý¨À
        Ó¨ÇÅ¢òÐ ­ýÀõ ¾Õõ!

        ÐÊìÌõ ¯Î쨸§Â¡Î
        ͼ÷óÐ ¿¢üÌõ ¾¢Ã¢ÝÄõ
        ã÷ì¸÷¸¨Çì ¸ñÎõ «ïº¡Ð
        Óý§ÉÚõ ¯Ú¾¢¨Âò ¾Õõ!

        ­ôÀʦÂøÄ¡õ ÅʦÅÎòÐ
        ±¨É¡Ùõ «ö§É!
        ¯õÀ÷ §¾ÅÉ¡ö ¿£ ±í§¸¡
        ´Ç¢óÐ ¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä
        «ýÀÉ¡ö ±ý ¬¾ÃÅ¡ö
        ¾¡É¡¸¢ ±ý¨É º¢Å
        ¾Åɡ츢
        Á¡È¡¾ §ÀâýÀòÐ ÁýÉÅÛÁ¡ì¸¢
        °É¡¸¢ ±ý ¯½÷Å¡¸¢ ±¨É
        ¯öÅ¢ì¸Å¡ ´Ç¢÷¸¢ýÈò ¾¢Õ§Å ­É¢
        ¯ý Ò¸ú À¡ÎžøÄ¡ø
        §ÅÈ¢ø¨Äô À½¢ ±ÉìÌ
        Å¢Çí¸¢Î ­ôÀ¡Ã¢ø!


«ýÀ÷¸§Ç,

¡÷ ±¨¾î ¦º¡ýÉ¡Öõ ¡Ûõ ÀÄÅ¡Ú ÓÂýÚ, ¸Å¢¨¾¸¨Ç ±Ø¾¡Ð ŢΧš§Á ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ñ½¢ Å¡§Ç ­Õì¸ ÓÂýÈ¡Öõ «¨Å ŢơР§À¡Å¾¢ø¨Ä, ±ý¨É ±Ø¾¡Ðõ ŢΞ¢ø¨Ä. «¾¨É «Äº¢ÂÅ¡È¢Õì¸ «Ð×õ µ÷ ¸Å¢¨¾Â¡ö ¦ÅÊì¸ «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

                166: ¯¾×Å£÷!
 
 

        Á¨¼ ¾¢Èó¾ ¦ÅûÇõ§À¡ø
        Á¸¢úó¾¡Îí  ¸Å¢¨¾¸û
        º¢Ãó¾¡úòÐõ ÒШÁ¸û
        ¦ºÕį̀¼ìÌõ ÀƨÁ¸û1

        ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢ýÈ¡Îõ
        Å¢¾Å¢¾ §¸¡Äí¸û ¯û§Ç
        Å¢¸¢÷¾É¡÷ ¾¢Õ¿¼õ
        Å¢Äí¸¢Î ¦ÀüÈ¢¨Á¢ý
        ¾¢Õ¦ÅøÄ¡ó ¾¢ÃðÊò ¾Õõ
        º¢Å¿¡¾ ¸£¾í¸û!

        ¾¢ÕÅ¢¾ú ¦ºøŢ¢ý
        ¦ºõÁ¡÷ó¾ ¯Çó¾Õ
        ÁÚÅ¢ø ¦ºó¾Á¢Æ¢ý
        Á¡È¡¾ ¯ñ¨Á¸Ç¢ý
        §Àá¾ ­ÉôÀ¡ðÎ «¨ÉŨÃÔõ
        À¢Ã¢Â¡¾ º¢ÅôÀ¡ðÎ!

        ¯½÷óÐ ¯½÷óÐ ±Ø¾¢ µ¾¢
        ¯Å츢ý§Èý º¢Å»¡Éõ
        µí¸¢ ÅÇ÷óÐ ¯½÷¨Åò ¦¾¡Îõ
        ¯ýɾò ¾£ó¾Á¢Æ¢ø!

        ±Æ¡¾ ¯½÷׸¨Ç ±Æ ¨ÅòÐ
        ²ó¾ø º¢ó¾¨É¸Ç¢ý Áɨ¾
        ­Ç¸¨ÅòÐ
        ²üÈÁ¢Ì ¦ºó¾Á¢Æ¢ø
        ±¨É ¬Ùõ ±õÀ¢Ã¡§É!
        ±ì¸¡Öõ ±¨É Å¢¼¡¾£÷
        ¾£ó¾Á¢Æ¢ø ¸Å¢ À¡Îõ ¾¢Èò¨¾Ôõ
        §ºÕÁ¡ §ºÃ ¨ÅòÐ ±¨É
        º¢ÅÁ¡ì¸¢ ¯¾×Å£÷! 


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æ¢üÌô ¦ÀÕ¨Á §º÷ôÀ¾¡¸, §ÅÚ ¦Á¡Æ¢Â¢É÷ «¾¢¸õ À¡¼¡¾¾¡ö  ¾Á¢Æ¢ü§¸ ¯Ã¢Â¾¡¸ Å¢ÇíÌõ ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¨¾ À¡Îõ §¿Ãõ Åó¾Ð «¾¨É ´ÕÅ¡Ú À¡ÊÔõ Å¢ð§¼ý. ±øÄ¡î ºÁÂí¸Ç¢Öõ «ùÅùÅüÈ¢ý ¯ðºÁÂÁ¡¸ ¿¢ýÚ ºÁ¦ÁýÈ ¾É¢ ¯½÷Å¢ü§¸ ¸¡Ã½Á¡¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈ «¾¨É «Õ§Ç ¯Ä¦¸øÄ¡õ ¬ûÅ¢ôÀÐ ±ýÚ «ïº¡Ð «¨Èó¾ ¸¡¨Ã측ø «õ¨Á¡¨Ã ¿¢¨ÉòÐ, ­¨ÈÂÕû ¨¸ìܼ ¡Ûõ À¡Î¸¢ý§Èý ±ÉìÌ Åó¾ ÅƢ¢ø..

¾òÐÅáÂý
 

        167: ¦ÀÂ÷ ÀĦÅÎìÌõ À¢ò¾ý

        º¢ó¨¾Â¢ø Ìʦ¸¡ñÎ ±¨Éî
        ¦ºù§Å ¬Ùõ
        º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É ÂýÈ¢ §ÅÚ ¦¾öÅõ ­î
        ¦º¸ò¾¢ø ­ø¨Ä!
        «øÄ¡¦ÅýÚõ «Ã¢¦ÂýÚõ «ýÀ¢ý
        ­§ÂͦÅýÚõ
        ­ÂõÀ¢Î Áì¸û ¯Çò¾¢ø º¢Å§É
        ±Øó¾¡Î¸¢ýÈ¡ý
        «ùÅùÅÊÅ¢ø  «ÅÃÅ÷¸ðÌ!
 
        ¯Õ¦ÅýÚ ¾É츢øÄ¡ ´ÕÅý
        ¯Õ¦ÅÎòÐ ¬Î¸¢ýÈ¡ý
        ¯½÷Å¢ø ÒÌóÐ
        «ÅÃÅ÷ ²üÌõ Ũ¸ «Æ¸¢Â
        ¦ÀÂ÷ ÀĦÅÎìÌõ À¢ò¾É¡ö!

        «¾¢ºÂì Üò¾ÉõÁ¡ ¬¼ÅøÄ¡ý
        «¨ÉŨÃÔõ ¬ðÊ ¬ðÊ
        «¨Äì¸Æ¢ì¸¢ýÈ¡ý «¸ò¾¢Õû
        ¬½Å ¿îÍì ¦¸¼!

        ±ý ¦¾öÅõ ±ý Á¾¦ÁýÚ
        ±Ø ¾óÐ ²üÈó ¾óÐ
        ÁÚòÐ µ÷ ¿¡û Á¾¦ÅÈ¢ ¯¨¼òÐ
        ÁñÊ¢¼ ¨ÅòÐ «¸òÐ
        ÁÄõ «ÚôÀ¡ý
        ÁÄõ ¡ÐÁ¢øÄ¡
        Áí¸¡¾ ͼ¦Ã¡Ç¢Â¡ý!

        «Õð¦ÀÕï §º¡¾¢ ÅÊÅ¢ø
        ¬Ã츾¢÷¸¨Ç «¼ Å£º¢
        À¢ÈôÀ£Ûõ Å¢ò¨¾
        Ũ¾òÐ ÅÚòÐ ÅÆí¸¡¦¾¡Æ¢òÐ
        ¾¡Ç¢¨½¸û §º÷óÐöÂò
        ¾Çᾡθ¢ýÈ¡ý ¾¡Ã½¢Â£÷
        ¾Ø×Å£÷ º¢Å¿¡¾¨É ¯Çò
        ¾ÊôÒì¸û §À¡ì¸¢!


«ýÀ÷¸§Ç,

º¢Å§É¡¦¼¡ìÌõ ¦¾öÅõ §¾ÊÛõ ­ø¨Ä ±ýÚõ º¢Å º¢Å ±ý¸¢Ä÷ ¾£Å¢¨É¡Ç÷ ±ý¦ÈøÄ¡õ ÜÈ¢î  ¦ºýÈ¡÷ ¾¢ÕãÄ÷. «Å÷ ±ýÉ Á¾¦ÅÈ¢ À¢Êò¾¡ «ôÀÊî ¦º¡ýÉ¡÷? À¢È ¦¾öÅí¸¨Ç ­Æ¢× ¦ºö §ÅñÎõ ±ýÈ¡ «ôÀÊ ¦º¡ýÉ¡÷? ¾Á¢Æ¢ü§¸, ¾Á¢ú ÀñÀ¡ðÊü§¸ ¾Á¢Æ¢ý ¦ÁöÂÈ¢× º¢ó¾¨É째 ¾ÁÐ «É¡¾¢ô ¦À¡ÕÇ¢Âø ÅÆ¢ ±ýÚÁƢ¡ ¦ÀÕõÒ¸¨Æ §º÷ò¾ «ô¦ÀÕ󾨸, º¢ó¾¢òÐ º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢óÐ º¢ÅÁ¡Ì ±ýÚ ÅüÒÚò¾¢Â «ó¾ ÓÉ¢ôÒí¸Å÷ ºÁ §À¾ ¯½÷׸¨Çì ¸¼ó¾Å÷ ,§ÁÖõ «¾¨É ÅɨÁ¡¸ì ¸Êó¾Å÷, ¸¡Ã½Á¢ýÈ¢ «ùÅ¡Ú ¸ÆÈ¢ ­Õì¸Á¡ð¼¡÷. «ì¸¡Ã¡½í¸û ¡¾¡¸ ­Õì¸Ä¡õ ±ýÚ º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

        168: º¢Å¦Éý§Àý!
 

        ±øÄ¡Á¡¸¢ ¾¡Á¡¸¢
        ­ÂÖ¸¢ýÈ ¦¾öÅò¨¾
        ±ùÅ¡Ú «¨ÆôÀ¦¾ýÈ ÅöÂõ
        ±ÉìÌî º¢È¢ÐÁ¢ø¨Ä
        º¢Å¦Áý§È «¨Æô§Àý «¨ÉŨÃÔõ
        º¢ÅÁ¡ì¸¢ ¯¾×ž¡ø!

        ¯ûÇÅ¡ ¯½÷óÐ ¯½÷óÐ
        µÂ¡§¾ ¯»üÚõ «ù¦Å¡ÕŨÉ
        ±øÄ¡ô ¦ÀÂ÷ìÌ ÓâÂÉ¡ö ±ý
        ¯Çò¾¢ý ¦Áöî ÝâÂÉ¡ö
        ¡ñÎõ «¸Ä¡¾¢ÕìÌ ÁŨÉ
        º¢Å§É º¢Å§É ±ýȨÆô§Àý
        º¢ó¨¾ì ÌÇ¢Ã
        º¢ò¾ ÁÄí ¦¸Îò¦¾¨É
        º¢ÅÁ¡ì¸¢ ¬ûž¡ø!

        «ôÀ¨É ±ý ¬Õ¢¨Ã
        «ÇÅ¢øÄ¡ô ¦ÀÕó¾¢ÈòÐ º¢ò¾¨É
        §º÷óÐ §º÷óÐ Á¸¢úó¾¢¼
        º¢Å§Á¡ö º¢Å§Á¡ö
        ¦ºÈ¢óÐî º¢ÈóÐ
        ¦º¸Á¡¨Â ¦ÅýÈ º¢ÈôÀ¢ý  «Å¨É
        º¢Å¦Éý§Àý ¦ºù¦Å¡Ç¢
        À¼÷Å¢ìÌï º¢ÈôÀ¢Éý ±ý§Àý!

        ¯¨Á¡û Á¸¢Æ µÂ¡¾¡Îõ «Å¨É
        ´òÐ ¿¢ýÚ ¯½÷Å¢ÈóÐ
        ´Æ¢Â¡§¾¡ÕÕÅ¢ø ´ýÈ¢òÐ
        °öó¾È¢ó¾ ¾¢Èò¾¢ý «Å¨É
        ´ôÀ¡÷ ¡ÕÁ¢¨Ä ±ý§Àý
        ¯Â÷ÅÈ ¯Â÷ó¾Åý ±ý§Àý
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢÷ ¸Äó¾ º¢ò¾ý ±ý§Àý
        º¢Å¦Éý§Àý º¢Å¦Éý§Àý
        ¡ñÎõ ¦¾Å¢ð¼¡Ð º¢ó¨¾Ôõ
        ÅĢ측Ð!


«ýÀ÷¸§Ç,
¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅ£¸ ¯Çò§¾¡Î ­ý¨È ¾Á¢Æ¢Éò¾¢ý ¿ÎÅ¢ø ±¨¾Ôõ ¦ºöžüÌ ±ò¾¨É§Â¡ ¾¨¼¸¨Ç ¸¼óÐ Åà §ÅñÊ ­Õ츢ýÈÐ. «¾¨É ±øÄ¡õ ¿¢¨ÉòÐ ÅÕó¾¢ ¸¢¼ó¾¢¼, «Ð ¦À¡ØÐ ±Øó¾ µ÷ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

        169: ¦ºÄ¡§¾ ¿£ ¿¢ø!

        ¿¡ò¾¢¸ò ¾¢ÕìÜð¼ò¾¢ý ¿ÎÅ¢§Ä
        ¿ÄÁ¢Ä¡î ¦º¡øÀ¢øÅ¡÷ ­¨¼Â¢§Ä
        µÂ¡Ðý Ò¸ú À¡Î¸¢ý§Èý
        Á¡Â¡§¾ Ũº¦Á¡Æ¢¸û
        ÅóÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õó¾¡Öõ!

        ¦º¡ü¸ÙìÌ ¦ÁÕÜðÎõ
        ;ó¾¢Ãî º¢ó¨¾ÂÉ¡ö
        ±ýÚÁƢ¡ ¯¨É ¿¡ý
        ²ò¾¢ ²ò¾¢ô À¡Î¸¢ý§Èý
        ±ýÚÁƢ¡ ­Õó¾Á¢§Æ ¯ÉìÌ
        ²ýȦÁ¡Æ¢ ¦ÂýÚ!

        Ũº¦Á¡Æ¢¸û À¢ÄðÎõ
        Åý¦Á¡Æ¢¸û Å¢Çí¸ðÎõ
`       ­¾Âò¾¢üÌûÇ¢ÕóÐ ¿£ «ó¾
        ²¸¡ó¾ô Òýɨ¸Â¢ý ±¨Éì ¸¡½
        ¸øÅ¢Æ ÀÈ󧾡Îí
        ¸¡ì¨¸ì Üð¼¦ÁÉ
        ¸¡½¡ô §À¡¸¢ýÈÉ ¸Å¨Ä¸û!

        ¸¡Ð§Ç ¿£ ¿¢ýÚ
        ¸½õ ¸½§Á¡Ðõ
        º£Ã¡É ¦º¡ü¸û ±ý º¢ó¨¾Â¢§Ä ¿¢ü¸
        Å£½¡¸ Ţظ¢ýÈÉ ¾£
        Å¢¨É¡Ç÷ ¦º¡ü¸û!

        ¦ºø¸¢ýÈ ¯Ä¸õ
        ¦ºøÖÁ¡ ¦ºøÄðÎõ ±ý º¢ó¨¾Â¢§Ä
        ¦ºÄ¡§¾ ¿£ ¿¢ø
        ¦º¸Á¡¨Â ¦ÅøÄ ±ÉìÌ
        º¢Åò¾Á¢¨Æô
        À¸÷ó¾Å¡Ú!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢ú ­Éò¾¢ý µ÷ §À¡ì¨¸ À¼õ À¢ÊòÐì ¸¡ðÎõ µ÷ ¸Å¢¨¾ ­Ð. º¢Ä÷ ­¾¨É ÀÊò¾×¼ý ¯¼ü ܺ ÜÉ¢ì ÌÚ¸¢ §¿¡¸Ä¡õ. «¾É¡ø «ôÀÊôÀ𧼡÷ ­¾¨É ¯¼ý «Æ¢òÐÅ¢¼×õ. ±¾üÌ Å£½¡É ÁÉ ÅÕò¾õ?

 ¾òÐÅáÂý
 

                170: µÎ¸¡Ä¢ò ¾Á¢Æý!

        º¡¾¢î ºÆ측ðÎî
        º¸¾¢ ­óÐ ºÁÂò¾¢ø ±ÉìÌ
        ¾¡úšɧšâ¼õ «¾¨Éò
        ¾¡í¸¡Ð µÎ¸¢ý§Èý ºÃ¢Â¡É §ÅÚ
        ºÁ¦Á¡ý¨Èò §¾Ê
        º¾¢¦ÂýÚ «¾¨É
        ¾ñÊòÐì §¸ð¸ Åﺢ!

        Åó¾¡ñ¼ À¢È ­Éò¾÷
        ÅÇí¸¦ÇøÄ¡õ ¾¢ÕÊî ¦ºøÄ
        Å¡§Ç ­Õó¾ ¿¡ý ­ýÚ
        ÅÚ¨Áò ¾¡í¸¡Ð
        ¦ºøÅî ¦ºÆ¢ôÀ¢ý ¦ÀÕï º£¨Á¢ø
        §ºÃ¢¼õ §¾Êò §¾Ê
        ¦¾Õ¿¡Â¡ö  µÎ¸¢ý§Èý
        ¾¢Õ¿¡ðÊý ¦¿ÎõÒ¸¨Æ
        ¦¾Å¢ð¼¡Ð À¡Ê즸¡ñ§¼!

        ¯û¦ÇýÚõ ÒÈõ¦ÀýÚõ
        µí¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈ °Æ¨Ä
        ¸ñÎí ¸¡½¡¾¢ÕóР ¯ûÁÉí
        ¸Î¸Îì¸
        ¯ñ¨Á¢ý µÃ¢¼õ
        µÂ¡§¾ò §¾Î¸¢ý§Èý
        °Æ¨Äì ¸¨Ç¦ÂÎì¸
        ´Õ§À¡Ðõ ¿¢¨É¡§¾!

        ÅøÄÅ¡ô ÀħÀº¢
        Å¡öôÀ¨Èì ¦¸¡ðÊì ¦¸¡ðÊ
        ¦ºöÅ¢¨É¢ü º¢ÈóРŢ𧼦ÉýÚ
        ¦ºÚÁ¡óÐ ­ÚÁ¡óÐ
        ¦ºó¾Á¢ú º¢¨¾Âì ¸ñÎõ «¾¨Éî
        º¢È¢Ðõ §¿¡Å¡§¾
        ÀÃý¦Á¡Æ¢§Áø À¡ö¸¢ý§Èý
        ÀÃò¾ý ¬¸¢ ¿¢ýÚ!

        ¦¸¡û¨¸ ¯Ú¾¢Â¢øÄ¡ì
        §¸¡¨Æ ¿¡ý ܼ¡¦¾ÉìÌ
        ÌýÈ §Åø Á¸¢úó¾¡Îí
        ÌÁâò ¾Á¢ú
        Ìý§ÈÈî ¦ºÄçìÌõ
        ¦ÅýÈ¢ò ¾Á¢ú!HOME