Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
­Ãñ¼¡õ áÚ ±ð¼¡õ ÀòÐ

 

«ýÀ÷¸§Ç,
 Óý§ÉÈ¢î ¦ºøħÅñÎõ Óý§ÉÈ¢î ¦ºøħÅñÎõ ±ýÚ  ÀÄ÷ ¿õÁ¢¨¼§Âì ÜȢ즸¡ñÊÕ츢ýÈÉ÷. ±ôÀÊ?  ±Ð¾¡ý Óý§ÉüÈõ?­ì¸Å¢¨¾Â¢ø µ÷ ÅÆ¢¨Â Å¢Çì̸¢ý§Èý. ¯Â÷ÅÈ ¯Â÷óÐ ¿¢üÌõ «ó¾ ´ÕÅ¨É ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ ¸Î¨Á¡¸ ¯¨Æò¾¡ø¾¡ý «Ð ÓÊÔõ ±ýÀ¾¡¸ «Ð×õ «ýÀ¢¨Éô ¦ÀÕì¸¢î ¦ºøž¡¸ «¨ÁÔõ ´ýÚ ±ýÚ  Å¢ÇìÌž¡¸×õ ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

                171: Óý§ÉÈ¢ §Áü¦ºøÄ!

        ¦Á¡Æ¢Â¢Èó¾ §Á¡Éò¾¢ý
        ÓðʸóÐ ÅÕÅ¡¨É ãÅ¡
        ¸¡Äò¨¾ ¦ÅøÄò¾Õõ º¢Åì
        ¸É¢¨Âò ¾ÕÅ¡¨É ²¨É
        »¡ÄòÐ Á¡ó¾÷ «È¢Â¡
        ¿üÈÁ¢¨Æò ¾ÕÅ¡¨É
        §Á¡¸¢òÐ Å¡Õí¸û «ýÀ÷¸§Ç
        Óý§ÉÈ¢ §Áü¦ºøÄ!

        ¾ý¨Éò ¾¡ý ¯¨¾òÐ §Áü
        ÈÄí¸û ±öÐÅÐ
        Å¢ñ¨½ò¾¡ý ŨÇòÐ µ÷
        Å¢øÄ¡ìÌÅÐ §À¡Ä¡õ! »¡Éì
        ¸ñ¨½ò ¾¡ý ãÊ즸¡ñÎ
        ¸¡½Å¢ø¨Ä ±ýÈÃüÈ¢
        ¦º¡ø¨Äò ¾¡ý Å£½¡¸î
        §º¡÷Å¢ýÈ¢ ¯¾¢ò¦¾ý ÀÂý?

        Àñ¨½ò ¾¡ý ÀƸ¢ô ÀƸ¢ò ¾Á¢ú
        À¡¨Å¡û ÅÆ¢¸¡ð¼
        ¦ÅøÄò¾¡ý ÀûÇò¨¾ Å¢¨ÃóРšã÷!
        ±ø¨Ä¦ÂüÈ ¦ÀÕï º¢ÈôÀ¢ý ²¸É¡ö
        ¦¾¡ø¨ÄÂüÈ ¾¢Õ¿¼ò¾¢ý ;ó¾¢ÃÉ¡ö
        «øÄÄüÈ ¾¢ÕüÈõÀÄõ «¨Æ츢ýÈ
        ¬Ã½í¸û «¨ÉòÐõ µÐÁŨÉ
        §º÷óÐî §º÷óÐî º¢Èó¾¢¼ ¦Áö
        ¦ºôÒó ¾¢Õò¾Á¢ú ¯½÷ó¾¢¼!

        ¦º¡øÄò¾¡ý ÓÊÔ¦ÁýÉ¡ø §º¡÷Å¢ýÈ¢
        ÅøÄ×õ ÅÆ측¼Öó ¦¾Ã¢Ôõ
        ¬Â¢Ûõ
        ¯ýÉò¾¡ý ­ù×ò¾¢¸¦ÇýÚ ¯½÷Å£÷
        ¯ýÉ¢ ¯ýÉ¢ ¯½÷óÐ
        ´ÕÅ¡Ð ¿¢üÌõ «ù¦Å¡ÕŨÉ
        «ñÊ «ñÊ «ýÉ¢Âõ §À¡ì¸¢
        «ý§À «¨ÁÔÕÅ¡ö
        ¬öÅ¢ÎÅ£÷!


 «ýÀ÷¸§Ç,

µ÷ Ũ¸Â »¡É¡ÛÀÅÁ¡ö Å¢¨Çó¾ µ÷ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨ÅôÀ¾¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

        172: «Ã¢Â¦ÅÇ¢

        ¦Åû¨ÇÔí ¸ÕôÒÁ¡ö
        Å¢¨Çó¾¡Îí §Á¸ì Üð¼ò¾¢ý ¿ÎÅ¢ø
        ÅøÄ¢¾¡ö Á¡ðÊì ¦¸¡ñÎ ±ý º¢ó¨¾
        Åð¼Á¢ðΠިÇÂ¡Ê Á¡Â¡Òâ
        Á¸¢úó¾Å¡Ú ­Õì¸ò ¾¢Î¦ÁÉ µ÷ ¿¡û
        §Á¸í¸û ¸Õò¾É Á¢ýÉø ­Ê¦Â¡Î
        Á¨Æ¡öô ¦ÀöÐ
        Á¡ÂÁ¡ö Á¨Èó¾É!

        ¾¢Î츢ðÎ ¿¡Ûõ
        ¦ºöžȢ¡Р¸¢¼ì¸
        ¦¾Ç¢ó¾Ð Å¡Éõ ¾¢ì¦¸íÌõ
        ÀÇ¢íÌ ¿£ÄÁ¡ö
        À¡øÅñ½ì ¸¾¢÷¸¨Çò ¾¢Ã¢òÐ!

        Ţξ¨Ä Å¢ÕôÀ¢Éý ¬¸¢
        Å¢Çí¸¢Î ¿£Äò¨¾Ôí ¸¼óÐ
        °öóÐ ¦ºøÄ ¬í§¸
        ¸ýÉí¸§Ãø ±Ûí ¸ÕÅ¡Éõ! «ó¾ì
        ¸į́Äì ¸¢Æ¢òÐì ¦¸¡ñÎ
        º¢ò¾¢Ãô â Áò¾¡ôÒ º¢Ã¢ôÀÐ Á¡É
        Å¢ñÁ£ý¸Ç¢ý ¦ÅÊôÒ
        Å¢¾ Å¢¾ì §¸¡Äí¸Ç¢ø
        Ìà¸Ä¢ôÒ!

        «¸ì¸ñ ¦¸¡ñÎ «¾¨ÉÔí ¸¼ì¸
        ¸íÌø À¸ø «üȧš÷ ¸Î¦ÅÇ¢
        ¸¼ì¸§ÅñÎõ ±Ûõ º¢ó¨¾¨Â
        ¸ÆüÈÈ¢Îó à¦ÅÇ¢
        ÓÊÅ¢üÌ ÓÊÅ¡É ÓЦÅÇ¢
        Óò¾¢ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ ãÅ¡¦ÅÇ¢
        «ò¾É¡÷ «Á÷ó¾¢Õì¸õ «Õ¦ÅÇ¢ ¾¢Õ
        «õÀÄî ºì¸Ãõ ¬¸¢ýÈô ¦ÀÕ¦ÅÇ¢
        «õ¨ÁÔõ Á§É¡ýÁ½¢Â¡ö
        ¬ö¿¢üÌõ ÀæÅÇ¢
        «¨Éò¨¾Ôõ «ýÉ¢ÂÁ¢ýÈ¢
        «È¢Âò ¾Õõ «Õû¦ÅÇ¢
        «¸¢ÄÁ¡ö ¿¢üÌõ «¨Éò¨¾Ôõ
        ¬¾Ã¢òÐ ¿¢üÌõ
        «ýÒ¦ÅÇ¢!


«ýÀ÷¸§Ç,

­¨ÈÅÛìÌô À¢Ê측¾¦Å¡ýÚ ¬É¡ø Áì¸Ç¡ø ¦ÀâÐõ Å¢ÕõÀ¢ô ÀüÈ¢¦¸¡ûÇô ÀÎÅР «Ê¨Áò¾É Á¡Ìõ. ¡§¾¡¦Å¡ýÈ¢üÌ «Ê¨Á¡¸¢ì ¸¢¼ôÀ¾¢ø µ÷ «¨Á¾¢ ¸¢¨¼ì¸¢ýÈÐ.  ¬É¡ø ­Ð§Å¡÷ ¦À¡ö «¨Á¾¢¾¡ý.  ¾¡ý ¡÷ìÌí ÌÊÂÄ¡î ºí¸Ãý ±ý¸¢ýÈ¡÷ «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý, «Å¨É «ñÊ «ñÊ ¾¡ý ¡÷ìÌí ÌÊÂÄ¡¦Å¡ÕÅý ¬¸¢§Éý  ¦ÀÕõ ²Á¡ôÀ¢§Éý ¿Á¨É «ï§ºý À¢½¢ÂÈ¢§Âý À½¢§Åý «ø§Äý ±ý¸¢ýÈ¡÷. «ùÅ¡Ú ¦º¡Öõ Ũ¸Â¢ø ­Õ츢ýÈ «¸ó¿¢¨Ä§Â ¦ÁöÂ¡É Å¢Î¾¢ ¿¢¨Ä.   «ùÅÆ¢ º¢ó¨¾  ¦ºøÄ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

               173 «Ê¨Á ¦¸¡Ç¡ Ţξ¢!
 

        ¿¡ý ¡÷ìÌõ «Ê¨Á ¢ø¨Ä
        ²¸¡ó¾¦Å¡ÕÅÉ¡¸¢Â ±õÀ¢Ã¡§É¡Î
        ±ì¸¡Öõ ­¨½À¢Ã¢Â¡ ¾¢ÕôÀ¾¡ø!

        «Ê¨Á ¦¸¡ÇÅÕõ «¨Éò¨¾Ôõ
        «Æ¢òÐ «Æ¢òÐ ­øÄ¡ô §À¡ìÌõ «Å¨É
        «ñÊ «ñÊ «Õ¨Çô ¦ÀüÚ
        «Æ¢òÐ «Æ¢òРŢÄ츢Ţð§¼ý, «Æ¸¢Â
        ;ó¾¢Ã ¯½÷Å¢ø
        ¦º¡ÄÅá  §ÀâýÀò¾¢ø
        ͼ÷óРͼ÷óРţ͸¢ý§Èý
        ͼ¦Ã¡Ç¢î ¦º¡ü¸¨Ç!

        ¦¿Õí¸ ¦¿Õí¸ ¾£öìÌõ ¦¿ÕôÀ¢ýÈ¢
        §¿Ã¡Ð Å¢ÄíÌ¨Ç ±Ã¢òÐ
        ­Ä¡¾¡ì¸ø!

        º¢ì¦¸Éô À¢Êì¸ ÅÕõ
         º¢Õí¸¡Ã Å¨ÄŢâôÒì¸û
        º£¼¦ÉÉ ¬Ç ¿¢¨ÉìÌõ
        º¢í¸¡¾É ¬¾£Éí¸û
        ¦º¡ü¦ÀÕ츢 ±¨É ÁÂ츧¿¡ìÌõ
        ¦º¡üº¢ÄõÀ Å¢ò¾¸÷¸û  ±ýÈ
        «¨ÉŨÃÔõ «¸ýÚ Å¢ðʼ
        ­¨½Âʸû ¾¢Õ¿¼§Á
        ±Éì̾Ţ!

        «Ê¨Á ¦¸¡û «¨Éò¨¾Ôõ «ý§È «¸ýÈÅ¡
        «Ê¨Á ¡¸¡§¾ ¬¸¡§¾ ±ýȨÈó¾Å¡
        ¬Ê즸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ «ó¾ ¬¼ÅøÄ¡¨É
        «Û¾¢ÉÓõ «¸Ä¡§¾ Å½í¸¢ Å½í¸¢
        ¬öÅ¢ð§¼ý «Ê¨Á¢ġ§Å¡÷ ¬ýÁ¡Å¡ö!

        ¬ðÎÅ¡ ¬ð¼Å¢ðÎ
        ¬¼ø¸û ÀÄ ¬ÊÅ¢ðÎ
        «Ê¨Á¦¸¡Ç¡ò ¾¢Õº¢üÈõÀÄò¾¢ø
        «¼í¸¢Å¢ð§¼ý
        «È¢Å£÷ «ýÀ÷¸§Ç
        «È¢Å£÷!


«ýÀ÷¸§Ç,
¯ñ¨Á¡Éî ;ó¾¢Ãõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? «Ê¨Áò ¾¨Ç¸¨Ç Ţ𦼡ƢôÀÐ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ? ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌž¡¸  ­ý¦É¡Õì ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

       174: Üð¨¼ì ¸¡½¡ì ÌÕÎ!
 

        Üð椀 ­ÕóЦ¸¡ñÎ
        ¦¸¡ì¸Ã¢ì¸¢ýÈ¡ý ´ÕÅý
        ܼ§Åì ܼ¡Ð  ܦ¼ýÚ
        ¾¡É¢ÕìÌí
        Üð¨¼ì ¸¡½¡§¾!

        ÀüÚì¸û ÀÄ ÀüÈ¢
        À¡ºò¾¨Ç¸û ÀÄ §ÅöóÐ
        ¦ºüÚÅ¢ð§¼ý «¨ÉòЦÁýÚ
        ¦º¡üÀ¢¾üÈ¢ô À¡ö¸¢ýÈ¡ý
        ÍÂõ ¯½Ã¡¾§Å¡÷
        Í¿ÄÅ¡¾¢!

        ¦ÅÚôÒÁ¢Øï ¦º¡ü¸û
        Å£½¡¸¢ýÈÉ Å¢Çí¸¢¼ò ¦¾Ã¢ìÌõ
        ÑðÀî º¢ó¾¨É¢ý
        ѨÆ׸ǢýÈ¢!

        «üÀò¾¢üÌ ¦ÁÕÜðÊ
        «Äí¸¡Ãî ¦º¡ü¸Ç¢ø ÅÊòÐò¾ý
        «È¢Â¡¨Á Å¢Çí¸¢¼
        «ÃüÚ¸¢ýÈ¡ý
        ¬Æí¸û ¡Ðí ¸¡½¡
        «Æ¢×î º¢ó¨¾Âý !

        µÂ¡§¾ «¨ÆìÌõ ¯ðÌèÄ
        ´Õ¸¡Öí §¸ð¸¡§¾
        ´Ê¡§¾ «ùÅÆ¢
        ¯½÷óÐ ¯½÷óÐ ¦ºÄ¡§¾
        ÜÎÅ¢ðΠ «¸Öí ÌȢ째¡Ç¢ýÈ¢
        ¦¸¡í¨¸Â¢Ä¡ Á¡¦¾¡ôÀ
        ܼ ¿¢¨É츢ýÈ¡ý
        ÜÊÄ¡ì ÜðÊø Ìʦ¸¡ñÊÕìÌõ
        ÌÁèÉò ¾ý
        ¦¸¡Ø¿É¡¸!


«ýÀ÷¸§Ç,
 Í «ÛÀÅí¸û ÀÄ ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ¦ÅÊò¾Å¡È¢Õ츢ýÈÉ.  «ùÅ¡È¡É ´ýÈ¢¨É «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢¨ÅôÀ¾¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

                175:   ¸ÕÐÅÐí ¸ÆýÚ.....
 

        º¢üÈõÀÄõ ÒÌóРŢð§¼ý º¢ó¨¾¦ÂÄ¡õ
        º¢Åì¸ º¢Åì¸
        º¢ÚÁ¾¢¨Â ­ÆóÐÅ¢ð§¼ý ¯Ç¦ÁÄ¡õ
        ¯Åì¸ ¯Åì¸
        §ºÕÁ¢¼õ §º÷óÐÅ¢ð§¼ý  ¦ºÕ즸øÄ¡õ
        ¯¨¼òÐ ¯¨¼òÐ!

        Áó¾¢Ãô âì¸û ÁÄÕõ
        Á¡¿¢Äõ ÒÌóÐÅ¢ð§¼ý
        «ó¾Ã ¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢Âò¾Õõ
        ¬ú¿¢Äý «Øó¾¢Å¢ð§¼ý ­É¢
        º¢ó¨¾Â¢ü Ìʦ¸¡ûÅ¡ý  º¢ÅÉÅý º¢Å
        ºò¨¾§Â ¸ñÎÅìÌÁ¡Ú!

        °É ŢƢ¸§Ç¡Î ¯Ä¸¢¨Éì ¸ñÎ
        »¡ÉŢƢ¸§Ç¡Î ¿õÀ¨ÉÔí ¸ñÎ ´Æ¢Â¡
        ¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢óÐ «È¢óÐ ¯öó§¾ý
        ¯öžüÌ §ÅÈ¢¼Á¢ø¨Ä ­É¢ ±É
        ¯½Ãò¾Õõ µí¦¸¡Ç¢
        ´Îí¸¡ µ¦Ã¡Ä¢
        ¾¢Õº¢üÈõÀÄõ!

        º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¡õ º¢¾õÀÃò¾¢ý
        ¦ºí§¸¡ð¨¼ì ¸¾Åí¸û ¾¢Èì¸
        ¾í¸§Á ±í¦¸íÌó ¾í¸¢¼
        ¦À¡í¸¢Â ¯Ä¸¢ý ¦À¡ö¦ÂÄ¡õ Á¡Â
        ¦À¡ýÉõÀÄõ ÒÌóÐ ââò§¾ý ââò§¾ý
        ¦À¡ýÉ¡¸¢ô ¦À¡ýÉ¡¸¢!

        ±ýÉ¡§Åý ±ùÅ¡Ú Å¡ú§Å¦ÉýÈ
        ­Æ×î º¢ó¾¨É¸¦ÇÄ¡ Á¢ÆóÐ
        ¸¡Ä×½÷Å¢¨Éì ¸ñÊòÐì ¸¼óÐ «ó¾ì
        ¸¡Ä¡¸Ä¨Éì ¸ñÎì ¸ñÎ
        ¸¡½ ­É¢ §ÅÈ¢ø¨Ä ±ýÚí ¸ñÎ
        ¸ÆÄÊî §º÷ó§¾ý
        ¸ÕÐÅÐí ¸ÆýÚ
        ¸¡½¡¸¢ô §À¡¸¢¼!


«ýÀ÷¸§Ç,
­øÄ¡Ó¨ÄôÀ¡Öõ ¸ñ½£Õõ ²ó¾¢¨ÆÀ¡ø ¿øÄ¡ö ¯ÇÅ¡Á¡ø ¿£÷¿¢Æø§À¡ø ±ýȧš÷ ¯Å¨Á¨Âì ¨¸Â¡ñÎ ¦Áö¸ñ¼¡÷, ­øÄ¡ «ÕÅ¡¸¢ ¿¢ýÈ¡¨É ¬÷ «È¢Å¡÷ ¾¡§É ¯ÕÅ¡¸¢ò §¾¡ýÈ¡§Éø ¯üÚ ±ýÚ ÓÊòÐ,  ­¨ÈÅý  ¾ý¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ì ¸¡ð¼ò¾¡ý «Åý ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÀ¨¾Ôõ ¿¡õ ¯½÷¸¢ý§È¡õ ±ýÚ Á¢¸ «Æ¸¡¸ Å¢Çì̸¢ýÈ¡÷.  ­Õ츢ýÈ¡ý ¡§¾¡ µ÷ Ũ¸Â¢ø ±ýÚ ¿¡õ «È¢Ôõ§À¡¦¾øÄ¡õ  ¡§¾¡  µ÷ ÅÊÅ¢ø «¸ò¾¢§Ä Å¢ÇíÌÁ¡Ú «Åý «ÕÇ¡Å¢ð¼¡ø «Åý ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡§¾ §À¡§Å¡õ.  «Å¨É «È¢Ôõ Ũ¸ «Åý  ¿ÁìÌ «È¢×Úò¾ «ÅÉР «ÕðÀ¡ðÊüÌ À¡ò¾¢ÃÁ¡¸ ¿¡õ ¬¸§ÅñÎõ. «Ð ±ôÀÊ  ±ýÀ¨¾ Å¢ÇìÌõ Ũ¸Â¢ø ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                176: ­øÄ¡Ó¨ÄôÀ¡ø

        ­øÄ¡Ó¨Äô À¡Öõ ²ó¾¢¨ÆÀ¡ø
        ¦ºù§Å ¦º¡Ã¢Ôõ §º÷ó¾¢ð¦¼¡ÕŨÉ
        º¢Í¦Å¡ý¨È  ®É! º¢ó¨¾Â¢ü
        º¢ÈÅ¡ ¸¢¼ì¸¢ýÈ º¢Å»¡Éõ
        ¦ºù§Å ͼ÷ó¾¢Îõ
        ¦º¸Á¡¨Â ¦ÅýÚ §º÷ó¾¢¼
        º¢ÅÀ¡¾õ!

        ­øÄÐ §¾¡ýÈ¡Ð ­ÕôÀ¨¾
        ­ÕôÀ¾¡ì ¸¡½
        ­¨ÈÂÕÇ¢ýÈ¢ «¨Á¡Ð
        ­ÂħÅñÎõ ¦ºó¦¿È¢ ¡¾¢Öõ
        ­½í¸¢ ÁÂí¸¢ ¿¢ýÈ¢¼¡  ¾¢¨¼Â¢ø
        ²¸×õ §ÅñÎõ ±ø¨Ä¨Âò §¾Ê
        «¸í¸¡Ã ¦ºÕì̸¨Ç «¼ì¸¢! ¬÷ôÀð¦¼Øõ
        ÁÁ¸¡Ãí¸¨Ç Á¼ì¸¢!

        º¢ó¨¾¨Âî º¢¨È ¦ºöÔõ
        ÁÃÒ¸û ÀÄ ÁýÉ¢ ¸¢¼ì¸
        Å£Ãô §À¡Ã¡ð¼õ Å¢¨Ç¡ÊÉ¡ÄýÈ¢
        ¦Åý§ÈÈø ÓÊ¡Р Ţξ¢Ôõ
        «¨¼Â¦Å¡ñ½¡Ð!

        ÅøÄ¢Âî º¢¨È¨Ä ­ù¨Å¸õ
        ÅÇí¸¢Î ºÁÂí¸¦ÇøÄ¡õ
        ÅõÀ¢ðÎî º¡¸§Å ÅÆ¢¸¡ðÎõ
        ÌõÀ¢ðÎ «ù¦Å¡ÕŨÉì §¸¡½¡§¾
        Ìý§ÈÈ ÅøÄ¡÷ìÌ «õ¨Á
        »¡ÉôÀ¡ø  °ðÊ º¢Å
        »¡Éõ À¸ÕÅ¡û
         §¾¦É¡ôÀ§Å¡÷ ¦Á¡Æ¢Â¢ø
        º¢ó¨¾ Á¸¢úó¾¢¼!

        «¸ô§À¡Ã¡ð¼ ¦¿Îõ §À¡Ã¢ø
        ¬¸¢ýÈ À¡Ã¾Óõ ­Ã¡Á¡Â½Óõ
        ¸ÕòàýÈ¢ ¸üÈȢš÷ìÌ
        ¸¡½Å¡Ã¡§¾ì ¸ÃóÐ ¿¢üÌõ
        ¸Õ¾È¢Â ¦À¡ý§ÁÕì ¸¡½ÅÕõ
        ¸ÕòÐì¸Ùõ ¦À¡ýÉ¡¸¢¼ô À¢ÈÅ¢ì
        ¸Å¨Ä¸û «¨ÉòÐõ ¯¼ý
        ¸¡½¡§¾ô §À¡õ!


«ýÒ¨¼Â£÷,

¨ºÅ ºÁÂò¨¾ ¿ýÈ¡ö «È¢ó¾ «¨ÉÅÕõ «È¢ó¾¢Õ츢ýÈ µ÷ ¯ñ¨Á: ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ø º¡¾¢ ¢ø¨Ä ±ýÀÐ.  «ÕÇ¢¨É «ýÀ¢¨É ¨ÁÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¨Áó¾¢ð¼ ºÁ§Á ¾Á¢Æî ºÁÂõ, ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅî ºÁÂõ. ­¾¨É º¡¾¢ ºÆ측θ¨Çô §À¡üÚõ ­óÐ ±Ûõ Ó¾¨Ä Å¢ØíÅ¢ð¼Ð, «øÄРŢØí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÐ. «¾¨É  ¯½Ã¡§¾ ¿¡õ §ÅÊ쨸ô À¡÷òÐ즸¡ñÊÕ츢ý§È¡õ Å£½¡Éô ÀÄ  ¦ºöЦ¸¡ñ§¼! ±íÌ À¡÷ò¾¡Öõ À¢Ã¢óÐ À¢Ã¢óÐ ¦ºøÖõ §À¡ìÌ. ¾Á¢Æ÷¸û §¾¡üÚÅ¢ìÌõ «Ãº¢Âø ¸ðº¢¸û ÌðʧÀ¡ðÎì ¦¸¡ñ§¼ ¦ºø¸¢ýÈÉ. ´ù¦Å¡Õ «Ãº¢Âø ¾¨ÄÅÛõ ¾Á¢ú ­Éò¨¾ÀüÈ¢ì ¸Å¨Äô À¼¡Ð, ¾Á¢ú ÀñÀ¡ð¨¼ô ÀüÈ¢ì ¸Å¨ÄôÀ¼¡Ð, Àñ¨¼Â À¡¨ÇÂ측Ã÷¸¨Çô§À¡Ä ¬Ù즸¡Õ ¿¡ð¨¼ ¯Õš츢 ¾¡§É «ÃºÉ¡¸î  ͼ÷óÐ ¦À¡Ä¢Â Å¢ÕõÀ¢ÂÅ¡Ú ÀÄ ¦ºö¸¢ýÈÉ÷,  ¾Á¢ú ÀñÀ¡ð¨¼ «Æ¢òÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷. ­¨¾¦ÂøÄ¡í ¸ñÎ ¦¿¡ó¾ÅÉ¡¸  ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                177: º¡¾¢Â¢øÄ¡î ¨ºÅõ

        À¢Ã¢óÐ À¢Ã¢óÐ ¦ºÖõ ¾¢Èò¾¢ý
        ¦ÀÕõ §À¨¾ò ¾Á¢Æý
        ¾É¢ò ¾É¢òÐ Å¡ú¸¢ýÈ¡ý
        ¾ò¾õ §¸¡ð¨¼ìÌû
        ¾É¢ì ¦¸¡Ê §ÂüÈ¢!

        ­Éò§¾¡Î ­Éõ §º÷óÐ
        ²üÈÁ¢Ì  ÀÄ ¦ºö ­½í¸¡Ð
        ¾¡¦ÉýÛõ ´ÕŧÉò ¾ý§ÉâøÄ¡
        ¾¨ÄÅý ¬¸§ÅñÊ
        §À¾¢òÐô §À¾¢òÐô ÀÄ ¬Î¸¢ýÈ¡ý
        À¢ò§¾È¢Â ã÷ì¸É¡ö!

        «Ãº¢Âø ¸ðº¢¸û ¯¨¼¸¢ýÈÉ «Û¾¢ÉÓõ
        «ÅºÃì¸ðº¢¸û Ó¨Ç츢ýÈÉ
        À¡¨ÇÂ측Ã÷ ÁÉôÀ¡ý¨Á¢ø ¿¡ð¨¼ì
        ÜÚ¦ºö¸¢ýÈÉ÷ ܺ¡Ð §¸¡½¡Ð ¾ý¨Éì
        ÌõÀ¢ÎÅ¡÷ ÀĨÃì ÜðÊ
        §¸¡¦ÉýÚ ¾¨Éì ¸¡ðÊ!

        ¬ÆçýÈ¢ ¯ûÇò¾¢ø  ­ó¾
        «üÀ º¡¾¢î º¢ó¾¨É
        À¢Ã¢óÐ À¢Ã¢óÐ ¦ºÄî ¦ºö¸¢ýÈÐ
        §À¾¢òÐô §À¾¢òÐ Å¢Ä¸î ¦ºö¸¢ýÈÐ!

        º¡¾¢Â¢øÄ¡î ¨ºÅò¨¾
        º¡öòÐÅ¢ð¼ì ¦¸¡Î¨Á¢ý
        §¿Õ¸¢ýÈ ­¨¾¦ÂøÄ¡õ §¿Ã¡¸
        ¿¢¨ÉôÀ¡Ã¢ø¨Ä ¿¢Úò¾×ó н¢Å¡Ã¢ø¨Ä!

        º¡¾¢¨Â ¯¨¼ôÀ¾üÌ
        ºÁ÷ ¦ºö ¬Ç¢ø¨Ä! Å£ñ
        ºÆ측Êò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡÷
        ¾ýÓ¨ÉôÒ §À¡÷¨ÅìÌû!

        ¯ñ¦¼É ­¨ÈÅ¨É ¯½÷óÐ
        ´ýÈ¡¸¢ «Å§É¡ÊÕóÐ
        °Ã¢ý ¿Ä§Á §ÅñÎŦ¾ýÈÈ¢óÐ
        ¿ýÈ¡Éô ÀÄ ¦ºö ¿¡ÊÅÕõ ¯ûÇõ
        ±ýÚ «¨ÁÔ§Á¡ «ý§È
        Áü§À¡÷ ¾Á¢Æ÷¸û ­½í¸¢
        ´ýÈ¡¸¢ ¯öÅ¡÷ ­ù×Ĩ¸§Â
        ¦ÅýÈ¡ûÅ¡÷ «¨ÉÅÕõ
        Å¢Âì¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

«Æ¸¢Â ¦º¡üͨŠ¦À¡ÕðͨŸ§Ç¡Î(±ý¨Éô ¦À¡Õò¾Å¨Ã¢ø) ¸Å¢¨¾¸û ÅóÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈÉ. ´Õ º¢ÄáÅÐ ¯ÅôÀ¡÷¸§Ç ±ýÈ ±ñ½ò¾¢ø ­¾¨É «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

                178:  «ÕÇ¢ÂÅ¡ ¿£ ­Õ!

        ºÐáÊî ºÐÃ¡Ê ¯Ä¸î
        º¸¾¢ Å¡ú쨸¢ĢÕóРŢÎÅ¢òÐ
        ¯ÈÅ¡Ê ¯¨ÃÂ¡Ê ´Îí¸¡§¾ ±¨É
        ´ðÊ ¿¢ýÚ
        ¦À¡ýÉ¡¸ô ¦À¡ýÉ¡¸ô âòÐ ÁÄÕõ
        ¦À¡üÈ¡Á¨Ãì ÌÇò¾¢ø ±¨Éô
        §À¡ðÎŢ𼡧Â
        ¦À¡ö¢ġ ¦Áö§É
        ¦À¡ýÉõÀÄÅ¡½§É!

        «øÄø «øÄø ±ýÚ  ¿¡ý
        «ÖòÐô §À¡ö Ó¼í¸¢¼
        ­ø¨Ä¢ø¨Ä ¦ÂýÚ½÷òÐÁ¡
        ±Æ¢Ä¡É ­ô¦À¡ö¨¸Â¢ø Å£úò¾¢
        «Â÷¦ÅÄ¡õ §À¡¸¢¼ ±¨É
        ¬Æ ¬Æ «Øòи¢ýÈ¡§Â ¯ý
        «ÕÇ¢ø! «¾¢ºÂõ «õÁ «¾¢ºÂõ!

        ââôÀ¢ý ¯îº¢Â¢ø ¦À¡í¸¢ ±Øõ º¢ó¨¾¸û
        §À¡¸¢¼¡ ¦º¡ü¸Ç¢ø  §À¡ÐÕ «¨¼Â
        Á¡¨Ä¡ò ¦¾¡ÎòÐ ÁýÉ¡×ý ÁÄÃÊ ¨ÅòÐ
        ⺢òР⺢òÐ Å¡úž¢ý À¢È§ÅÐ ±ÉìÌ!

        ¿ÚÁ½ô Ò¨¸Â¡ö ¿Äí¸¢Ç÷
        º¢ó¨¾¸û Å¢Çí¸
        ´Ç¢Õó ¾¢Õîͼáö ¯Â÷Å¢ý
        ¦ºó¾Á¢ú Å¢Çí¸
        Íò¾ ¾£÷ò¾Á¡Ôý ͼÕÕ§Å
        ¦º¡ü¦À¡ÕÇ¡ö Å¢Çí¸
        «÷òÐ «÷òÐ Á¸¢ú¸¢ý§Èý
        ¬ñ¼Å¡ ¯¨É
        «¸í ̨ÄÂ!

        ¬Ê¡š ¿£ ­Õì¸ «¾¨Éô
        À¡ÊÂÅ¡ ¿¡É¢Õì¸
        «ÕÇ¢ÂÅ¡ ¿£ ­Õ ¡ñÎõ
        «õ¨Á§Â¡Î!


«Éô÷¸§Ç,

ÀñÀ¡§¼ º£Ã¢ÆóÐ ¸£ú§¿¡ì¸¢î ¦ºÖõ§À¡Ð ±¾¢÷¿£îºø §À¡ÎÅ¡÷¸û ­¸ÆôÀðÎõ À⸺¢ì¸ôÀðÎõ ÐýÒÚò¾ôÀÎÅ¡÷¸û, À¢ò¾÷¸û ±ýÚõ §ÀÂ÷¸û ±ýÚõ «¨Æì¸ô ÀÎÅ¡÷¸û. Òò¾Óõ ºÁ½Óõ §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢ýÈ ºÁÂò¾¢ø Àñ¨¼Â ¦ºó¾Á¢ú ÅÆ째¡Î º¢Å½¢ Åó¾ ¦¾öÅ ÅÆ¢À¡Î¸û Ó¼ì¸ô Àð¼É. «Ð ¦À¡ØÐ ¦ºó¾Á¢Æ¢ø À¡ÍÃí¸¨ÇÔõ ¾¢ÕÓ¨ÈôÀ¡¼ø¸¨ÇÔõ À¡Ê µ÷ ÁÚÁÄ÷ìÌ  Å¢ò¾¢ð¼ ãÄ ¬úÅ¡÷¸Ùõ ¿¡ÂýÁ¡÷¸Ùõ À¢ò¾÷¸û ±ýÚõ §ÀÂ÷¸û ±ýÚõ «¨Æì¸ôÀð¼É÷. ¬Â¢Ûõ «Åü¨È¦ÂøÄ¡õ ¦À¡ÕðÀÎò¾¡Ð ¾¡§É «Å÷¸û Å¡úó¾¡÷¸û, ¾Á¢¨Æ ÅÇ÷òÐî ¦ºýÈ¡÷¸û? «Å÷¸û ¿¢¨ÉôÀ¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾

¾òÐÅáÂý
 

                179: ÅÆ¢ §ÅÈ¢ø¨Ä!
 

        ÀÃò¾É¡ö ¿¢ýÚ Å¡Æ ¿¡ý ­ô
        À¡Ã¢É¢ø À¢Èì¸Å¢ø¨Ä
        ´Õò¾É¡ö ¯Ä¦¸Ä¡õ À¨¼ò¾¡Ùõ
        ¿¢Õò¾É¡ö ¿¢ü¸¢ýÈ «ó¦¿Îïͼ¨Ã
        ¿£í¸¡Ðô ÀüÈ¢
        ¿¢ò¾õ ¾Åï ¦ºö §¿Ã¢ð¼Ð
        ­ôÀ¢ÈôÒ!

        ¸¡½ÅÕó ¦¾öÅí¸û ±ý
        ¸Õò¨¾ô ÀüÈ¢ ÁÂì¸
        °Ê «Åü§È¡Î ¯½÷óÐ
        °öóÐ ¦ºýÚ «ùÅ¡Ú
        ¬Ê ¿¢üÌõ «Å¨É
        «¸Ä¡§¾ì ¸ñÎ
        ´ý§È! ´ý§È! ±ýÈ ¯½÷Å¢ø
        ¯Â÷óÐ ¿¡ý ͼ÷¸¢ý§Èý
        ´Õ¨Á ¿øÖ½÷Å¢ø!

        «ý§È «¨ÉÅ÷ ¯ûÇòÐõ «¸Ä¡Ð
        ¿ý§È ͼ÷¸¢ýÈ ¿Ä¢Å¢ø º¢Å»¡Éõ
        ¯ñ§¼ «¨ÉÅÕìÌõ ¯öÂî ¦ºó¦¿È¢
        ¦ºó¾Á¢ú ¿øÅÆìÌî ¦ºôÒõ ¦¿È¢!

        Å¢¼¡¾£÷  «ýÀ÷¸§Ç Å¢ØÁòÐî ¦ºó¾Á¢ú
        Ţơ§¾ Å¡ú쨸¢ø ¦ÅýÈ¢¼ ÅÆ¢¸¡ðÎõ
        ѾøŢƢ¢ø ¦ÅÊò¾ Ññ¦Á¡Æ¢ ÂЧÅ
        ѾøŢƢ  ¾¢ÈôÀ¢òЬú ѨÆ׸û ¾Õõ!

        ¸Õò¾É¡ö ¿¢ýÚ º¢Åì ¸¡¾ÄÉ¡ö ÁÄ÷óÐ
        Íò¾ò¾¢ý Íò¾Á¡õ º¢Åîͼâý ¾¢Õáü¨È
        «ò¾¨É ÁÈÅ¡§¾ «¸į́ÄÂô âÍÅ¡÷ìÌ
        ¿¢ò¾ò¨¾ì ¸¡ðÎõ ¿¢ÁÄí¸û âìÌõ!

        «ò¾¡! «ò¾¡! ±ýÈÃüÈ¢ÂÅ¡
        À¢ò¾¡¦ÅýÚõ §À¡¦ÅýÚõ
        À¢È÷ À¢È÷ ÀÆ¢ò¾¡Öõ
        ´ò¾¡Î «ýÀ§É¡Î ¯Ä¸È¢Â
        °öóÐ ¦ºøÄ ÅÆ¢ §ÅÈ¢ø¨Ä
        ¯ñ¨Á!


«ýÀ÷¸§Ç,
ÀÃ¾ì ¸¨Ä ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ý º¡¾Éí¸Ç¢ø º¢ÈôÀ¡É¦¾¡ýÚ. ³§Ã¡ôÀ¢Â÷¸û ÅÇ÷측¾ ¸¨Ä¸Ç¢ø ­Ð×õ ´ýÈ¡Ìõ. «Å÷¸û ¾õ ¿¼Éí¸û ¸¢§Ãì¸ º¢¨Ä¸û §À¡Ä ÒÈ «Æ¸¢¨Éò¾¡ý ¸¡ðÎõ, «¸ «Æ¸¢¨É «øÄ. «¸ò¨¾ ÀñÀÎòÐõ §¿¡ì¸¢ø §Àø§Ä §À¡ýÈ «Å÷¸û ¿¼Éí¸û «¨ÁÂÅ¢ø¨Ä. ÀÃ¾ì ¸¨Ä ­¨ÈÅ¨É ¬¼ÅøÄ¡É¡¸ì ¸¡ñÀ¾¢ý ÅÕÅÐ, «ùÅ¡Ú ­¨ÈŨÉì ¸ñÎ Á¸¢Æ ¯¾×õ µ÷ º¡¾ÉÁ¡¸ ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð¼¦Å¡ýÚ. «¾¨Éô ÀüÈ¢ º¢ó¾¢òÐì ¦¸¡ñÊÕì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ ÁÄ÷ó¾Ð. «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.
 

                180. ÀÃÁÉ¡÷ Àþõ

        À¡ºò¾¨Ç¸Ç¢ø ÀðÎÆÖõ ±ý¨É
        Àó¾¡Êô Àó¾¡Ê ¯¨¾òÐ
        ¬÷ôÀð¦¼ØóÐ ÀÄ
        ¬½Å ¦ºÕì̸û ¬¼ ¨ÅòÐ
        Å£úò¾¢ ¦ÀÕõ §Å¾¨É¢ø À¢ý
        Å¢ÎÅ¢òÐ
        Å¡úò¾¢ Å¡úò¾¢ô À¡¼
        ÅÇÁ¡É º¢ó¨¾¸¨Ç
        ÅÆí¸¢ ÅÆí¸¢ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý
        Å¡÷ò¨¾¸û ­ø¨Ä§Â «¾¨É
        Å÷½¢ì¸!

        ÐûÇ¢ò ÐûÇ¢ì ̾¢ò¾¡Ê
        ;ó¾¢Ãô Òռɡö Å¢¨Ç¡Ê
        §Å¼í¸û Á¨ÄŦ¾øÄ¡õ Å¢ðÎÅ¢ðÎ
        §ÅÊ쨸 ¯Ä¨¸Ôõ Å¢Øí¸¢Å¢ðÎ
        §¿¡ì¦¸øÄ¡õ ãìÌ
        ÑÉ¢§Áø ¿¢ü¸
        À¡÷ôÀ¦¾øÄ¡õ ÀÃÛÄÌ
        À¢øŦ¾øÄ¡õ º¢ÅôÀ¡÷¨Å
        ¦ºöŦ¾øÄ¡õ º¢Åò¦¾¡ñÎ
        º¢Ã¢ôÀ¾ýÈ¢ §ÅÈ¢ýÈ¢
        §º÷óÐ §º÷óÐ «Å§É¡Î
        º¢Å¡Éó¾õ ͨÅ츢ý§Èý
        ¾£ó¾Á¢Æ¢ø À¡Î¸¢ý§Èý Ò¾¢Â¦Å¡Õ
        ¦ºÕ째¡Î! Á¢Î째¡Î!

        º¢Äõ¦À¡Ä¢ Áó¾¢Ãí¸û §º¡Ã¡Ð
        ¦ºó¾Á¢ú À¡¼ø¸Ç¡öî º¢Èì¸
        ¦Åó¾Æ¢Â¡Ð §Å𨸦ÂøÄ¡õ Å¢ð¼¸ýÚ
        Àó¾ò ¾¨Ç¸¦ÇøÄ¡õ À¡Æ¡¸
        ÀÃÛ½÷Å¢¨Éô À¡Î¸¢ý§Èý
        ÀÃÁÉ¡÷ ¾¢ÕôÀ¡¾ Àþò¨¾ì
        ¸ñ¼Å¡Ú!HOME