Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
­Ãñ¼¡õ áÚ ´ýÀ¾¡õÀòÐ

 

«ýÀ÷¸§Ç,

¿¡õ  º¡¾¡Ã½Á¡¸ Å¡ú¸¢ýÈ  Å¡ú쨸¨Â§Â ¦À¡Õǡ츢 , ÀüÀÄì ¸üÚì ¸üÚò §¾Ã «Ð¦À¡Ø§¾ «íÌ ­¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅÕ¨ÇÂýÈ¢ ¡Ðõ ¿¼Å¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢¸¢ý§È¡õ. ¬É¡ø ­ó¾ ¯Ä¸ Å¡ú쨸¨Â ¯ûÇÅ¡ì ¸ñÎ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷žüÌò¾¡ý ¿¡§Á ¿ÁìÌû§Ç§Â ±ò¾¨É ±ò¾¨É «¸ò¾¨¼¸¨Ç ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡û¸¢§È¡õ? ±ýÉ¡§Ä§Â «¨ÉòЦÁýÚ ±ò¾¨É ±ò¾¨É  ¬½Åî ¦ºÕìÌ ¬Î¸¢ý§È¡õ? «¾É¡ø¾¡ý ­¨ÈÅý Å¡ú쨸¢ø ÀÄ «Ê¸Ç¡¸ì ¦¸¡ÎòÐ «ÁèÅòÐ, §Å¸ò¨¾¦¸ÎòРŢº¡Ã¢òРŢº¡Ã¢òÐ ¦Áö»¡Éõ «È¢ó¾¢¼î ¦ºö¸¢ýÈ¡ý. Å¡ú¨¸Â¢ø ±Øõ §Å¾¨É¸§Ç  Å¢ò¨¾ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ «ÕÁÕóÐ; ¾£Å¢Ã ¦Áö»¡É Å¢º¡Ã¨½Â¢ø ´ÕÅ¨É Å£úòÐ츢ýÈ ¯ò¾¢, ­¨ÈÅý ¬Îõ ¾ó¾¢Ãõ. §Å¾¨É¸û ÅóÐ ÅóÐ §Á¡¾ ¿¡õ Ţơ§¾ ¦ÅøħÅñÎõ. «ô¦À¡Ø§¾ Àì¸ò¾¢§Ä§Â ­ÕóЦ¸¡ñÎ «¨Éò¨¾Ôõ À¡÷òЦ¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ ­¨ÈÅý ¿¡õ «Å¨Éô À¡÷ìÌÁ¡Ú  «Õû À¡Ä¢ôÀ¡ý. «ô¦À¡ØÐ ¾¢Õ»¡ÉºõÀó¾÷ À¡ÊÂÐ §À¡Ä, " ²Ðì¸Ç¡Öõ ±ÎòÐ측ðθǡÖõ Á¢ìÌ §º¡¾¢ì¸§Åñ¼¡, ͼ÷ó¦¾Ã¢óÐûÇý §º¡¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý" ±ýÈÅ¡Ú ¿¡Óõ À¡Î§Å¡õ. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

        181.  Ţơ¾  ŢƢ

        Ðì¸í¸û ÐÅýÈ¢¼¡Ðò ¦¾¡¼÷óÐ
        §¾¡ýÈ¢ò §¾¡ýÈ¢ ¯Çõ Óð¼
        à츢 Å£º¢Å¢ðÎ
        ¾¢ÕÅ¢ÇíÌõ ¾£ÃÉ¡ö
        Å¢Æ¡Ð Å¢Æ¡Ð Å£í¸¢ ±Æ
        Àì¸ÓûÇ ÀÃÁÉ¡÷ ­¾¨Éô
        À¡÷òÐ Á¸¢úóÐ À¡¾¢ò
        ¾¢í¸§Ç¡Î ¸í¨¸Ôõ
        ¾¢Á¢÷ ÐÊò ¾¢Ã¢ÝÄÓõ
        §º÷¸¢ýÈ ¸ÕÅ¢¸Ç¡ö ±Éì¸ÕǢɡý
        ±ý ¦º¡ø§Åý! ±ý ¦º¡ø§Åý!

        «üÀí¸û ±øÄ¡õ «¸ýÚÅ¢Æ
        ÑðÀí¸û ÀÄ Ñ¨ÆóРѨÆóÐ
        Ññ½È¢Å¢¨É ÅÇ÷ì¸
        «üÒ¾ì ¸¡ðº¢¸Ç¡ö
        «Û¾¢ÉÓõ ¸ñÎì ¸ñÎ
        ¦ºôÒÚ ¾£ó¾Á¢Æ¢ø ¾£Ã ÅÊ츢ý§Èý
        ¦¾Å¢ð¼¡Ð º¢ó¨¾ ÌÇ¢Ã!

        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ¸í¨¸ ±Æ
        ÒÐô ÒÉø ÒĦÉøÄ¡õ µ¼
        ¿¨Ã ¾¢¨Ã ãô¦ÀøÄ¡õ ¿¡½¢ Á¨ÈÂ
        ¯¨Ã¾¢Èô ÒÄÅÉ¡ö ¯Î쨸 ÐÊì¸
        µí¸¡Ãî º¢ÄõÀ¡ÊÂÅ¡ ¯Ä¡ ÅÕ¸¢ý§Èý!
        ¯ÅóÐ ¯ÅóÐ ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý!

        µÊÅó¾ ÜüÚÅÛõ ´Îí¸¢ Å¢ð¼¡ý
        ¯¾×¸¢ýÈ Á¾¢Ôõ «Ó¾ôÀ¡Ä¡ö
        °üȢ즸¡ñ§¼ ­Õì¸
        ¯¨¼Â¡¾ ¯Çò§¾¡Îõ ¯¼õ§À¡Îõ
        ¯¾¢Ã¡ô Òýɨ¸ ¯¾ðÊÄ¡¼
        µí¸¡Ã  º¢õÁ¡ºÉõ «Á÷óÐ «ó¾
        ´ÕŧɡΠ´ýÈ¡¸¢ ´ýÈ¡¸¢
        ¯Ä¦¸Ä¡õ ÁÈ츢ý§Èý
        ¯õÀ÷¦ÅÇ¢ ÒÌóÐ!

        ÀÃó¾ ­ôÀ¡÷ Á¨È «¾É¢ý
        ÀÃÁÉ¡÷ ¿íÌ ¦¾Ã¢Â
        Ţơ¾ ŢƢ¸§Ç¡Î
        ¦ÅüÈ¢¼õ Ò̸¢ý§Èý ±ù
        §Å¾¨ÉÔ Á¢Ä¡Ð!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æô ÀñÀ¡ð¨¼ §¿¡ì¸ «¾¨É ¾¢Õ째¡Â¢ø ÀñÀ¡Î ±É¢ø Á¢¨¸Â¡Ð.  ͧÁÕ ¸¡Ä󦾡ðÎ «Æ¢Â¡¾ ¦ÀÕÁÃÀ¡¸ ­Ð§Å ­Õ츢ýÈÐ .   ±¸¢ô¾¢Â÷¸û «ÃºÛìÌ À¢ÃÁ¢ð ±ÉôÀÎõ §¸¡Â¢ø¸¨Ç ±ØôÀ,  ͧÁÕò ¾Á¢Æ÷¸§Ç¡ ¦¾öÅí¸Ù째 §¸¡Â¢ø ±ØôÀ¢É¡÷¸û. ͧÁÕò¾Á¢ú §¸¡Â¢ø ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ ´ýÈ¢ø, ¿¡ðÊø ¿¢ýÚ ¿¢Ä×õ ¾¢Õ째¡Â¢¨Ä ´ðʧ Áì¸û ¿ÄÓõ ¿¡ðÊý  ÅÇÓõ «¨ÁÔõ ±ý¸¢È¡÷¸û, ¿øÄ ÀÄ ¸¡Ã½í¸§Ç¡Î! ­¾¨É º¢ó¾¢ì¸, º¡¾¡ÉÅ¢Â¨Ä «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñ¼§Å¡÷ ÀñÀ¡Î ¾Á¢Æô ÀñÀ¡Î ±ýÀÐ ¦¾Ç¢Å¡Ìõ. ÌÃÅ÷¸û ÅóÐ §À¡¸Ä¡õ, Á¨È»¡É áü¸û ÅóÐ §À¡¸Ä¡õ, Ò¾¢Ð Ò¾¢¾¡¸ ÅóÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õì¸Ä¡õ ¬Â¢Ûõ «Æ¢Â¡Ð ±ýÚõ ­ÕôÀÐ ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡§¼. §Å¾ ÅÆìÌ ÅÄ¢óÐ ÒÌò¾ôÀð¼Ð, ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡ð§¼¡Î ÅÇ÷ó¾¾øÄ  «Ð. µù¦Å¡ÕÅÛõ ¯Ä¦¸í¸¢Öõ ¯ûÇò¾¢ÖÁ¢ÕìÌõ ­¨ÈÅ¨É ¾¡§Á ¯½Ã§ÅñÎõ ­¨ÈÅ§É ¿øÅ¡ú쨸ìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ À¢È¦ÅøÄ¡õ ÅóÐ §À¡¸¢ýȨÅ.  ­¾¨É §¿¡ì¸ ¬¸Á×ÇÅ¢Âø «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¬¸§Å «È¢Å¢Âø ӨȢÂø¸Ç¢ø ´ýÈ¡¸¢Â ­ÂĢ «È¢Å¢Âø ÅƢ¢ø ­Âí̸¢ýÈ µ÷ ÀñÀ¡§¼ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡Î ±ýÚ ¦¾Ç¢¾ø ¿Äõ.  ±ó¾ì ¸¡Ã½í ¦¸¡ñÎõ ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡ðÊ¨É Â¡ÕìÌõ ¾¨¼¦ºöÂìܼ¡Ð. ¾¨¼ ¦ºö ¡ÕìÌõ ¯Ã¢¨Á ­ø¨Ä.  º¡¾¢ §À¾í¸¨Ç  ÅüÒÚòÐõ §Å¾í¸û ¿ÁìÌò §¾¨Å ­ø¨Ä; ±ýÚõ ±íÌõ ­ÕìÌõ ­¨ÈÅ¨É ¯ûÇò¾¢ý ¯û§Ç ­ÕìÌõ «ù¦Å¡ÕÅ¨É ¯½÷óÐö ¦¾öÅ£¸ô ÀñÀ¢ý ¾¢Õ째¡Â¢ø §À¡Ðõ. §ÅñÎÅ¡÷ «¨ÉÅÕìÌõ ¯Ã¢¨Á¡ì¸ô À¼×õ §ÅñÎõ.

¾òÐÅáÂý.
 

                182: ¾¢Õ째¡Â¢ø!
 

        àÃòÐì §¸¡ÒÃõ ±¨É
        ¦º¡ì¸¢ ­ØòÐ ¯Ä¸
        À¡Ãò¨¾ ­È츢ŢðÎ
        ÀáÀÃ¨É ¿¢¨Éì¸ò ¾óÐ
        šáö ±ýȨÆì¸ ­§¾¡
        ÅÇÁ¡÷ ¦¿ïºÓ¼ý ¦ºø¸¢ý§Èý
        ¯ÇÁ¡÷ ­¨ÈÅý ¯É측½ ¿¢üÌõ
        ¯Â÷Å¢ý ¾¢Õ째¡Â¢ø!
 
        ¦Åí¸Ä Á½¢¸Ç¢ý Å¢§É¡¾ ÍÅÃí¸û
        ¦º¡ü¦À¡Õû Å¢Çí¸¡î ͨÅ¢ý Áó¾¢Ãí¸Ç¡ö
        ¬ú×ûÇò¨¾ò ¾¡ì¸¢ ¾¡ì¸¢ò
        «¾¢÷Ũĸ¨Ç ±ØôÀ¢ ±ØôÀ¢
        «¸¦ÁøÄ¡õ ¦ºýȨÄ ¨Åì¸
        «º¾¢¦ÂøÄ¡õ §À¡¸¢ýÈР ÁÉ
        «¨ÄîºÖõ ¦¸Î¸¢ýÈÐ µ÷
        «¨Á¾¢ §ÁÅÃ
        «Á÷óРŢθ¢ý§Èý µ÷ã¨Ä¢ø
        ¬¼¡Ð «¨ºÂ¡Ð!

        ÍÕ¾¢ ÅÊÅòÐî Íó¾Ã ¦¾öÅí¸û
        ­Ú¾¢ Ũà ¿¢üÌõ ­É¢Â ¿ñÀ÷¸û
        ¯Ú¾¢Â¡ ¿¢ü¸¢ýÈ ´ôÀâ Á¡Ç¢¨¸
        ÁÈÅ¡§¾ ¿¡ý Á¸¢Øõ ÁýÉÅý ­øÄõ!

        Åñ½ì ¸Ä¨Å¸Ç¢ø
        ÅÊò¦¾Îò¾ º¢¨Ä¸Ç¢ø
        ±ñ½¢ ±ýÉ¢ ¿¡ý Á¸¢Æ ­¨ÈÅý
        ±Øó¾ÕÇ¢ ¿¢üÌÁ¢¼õ
        ­¾Âì §¸¡Â¢Ä¢ý ±Æ¢ø ÅÊÅõ
        ±¨É ®÷ìÌõ ­ì§¸¡Â¢ø!

        ¯ÕŢġ ´ÕŨÉ
        ¯ýÉ¢ Á¸¢Æ ¯¾×õ
        ´ôÀ¢øÄ¡ì §¸¡Â¢¨Ä
        ±ñϾüÌõ ÁÈó¾ ²¨Æ¸¡û1
        ±Æ¢Ä¢Æó¾ ¯ûÇò¾¢É¡ø
        ­ÆôÀ£÷ ­ý ¾Á¢¨Æ!
        §ÅñÎŧ¾¡ ­ù§Å¾¨É?


«ýÀ÷¸§Ç,

¦ÁöÂÈ¢× Å¢º¡Ã¨É¢ø µ÷ ¨Á ­¼ò¨¾ ¯Ä¦¸í¸¢Öõ À¢Êò¾¢ÕôÀÐ ¿ó¿Â Å¢º¡Ã¨½: ¿øÄÐ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀÐ. ͧÁÕ ¸¡Ä󦾡¼í¸¢§Â ¾Á¢Æô ¦ÀÕÁì¸û ­¾¨É ¾£Ã Å¢º¡Ã¢òÐ ÅóÐûÇÉ÷. À¾¢¦Éñ¸£ú ¸½ìÌ áü¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ ÀÄ ¸ÕòÐì¸û Á¢¸×õ ¦¾¡ý¨Á¡ɨÅ.(­¨Å Å¢¨ÃÅ¢ø ¾¢Ã¡Å¢¼ ¦ÁöÂÈ¢× ÅÃÄ¡üÈ¢ø Å¢Çì¸ôÀÎõ) «ùŨ¸Â¢ø º¢Å»¡É§À¡¾õ ¾ó¾ ¦¾Ç¢Å¢ý Åó¾ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡É§Å¡÷ áø «Õ½ó¾¢Â¡Ã¢ý ­ÕÀ¡­ÕÀÐ ±ýÀÐ. ¿¡Ûõ ÀÄ ¬ñθǡ¸ô ÀÊòÐô ÀÊòÐ º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ ÒâóЦ¸¡ñÎ ÅóÐ ¦ºýÈ ¬ñξ¡ý «¾¨É ¬í¸¢Äò¾¢ø ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷òÐ ¦ÅǢ¢ð§¼ý.( ÀÊôÀ¡÷  «¾¢¸Á¢ýÈ¢  ÅÇ¡¸ò¾¢ø  ­Ð ¸¢¼ì¸¢ýÈÐ) "Existential  Analytics" ±ÉôÀÎõ Å¡úÅ¢Âø º¢ì¸ø¸¨Ç ­ó¾ «ÇÅ¢üÌ ÑÏì¸Á¡¸ ÑðÀÁ¡¸ ¬öóÐûÇ §Å§È¡Õ á¨Ä ­ù×ĸò¾¢ø ¸¡ñÀÐ «Ã¢Ð; ­ÐŨà ¿¡ý ¸ñ¼¾¢ø¨Ä. «óáÄ¢ø ´÷ «Æ¸¢Â Åâ : µÊ Á£û¦¸É ¬¼ø À¡÷ò¾¢ðÎ , ±ýÅÆ¢ ¿¢ýÈÉý ±ó¨¾ ±ý§É¡! «ó¿¢¨ÉÅ¢ø µ÷ ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý.
 

                183:   µ¼ø ¯¨¼ó¾Ð!

        µÊ µÊ «ÖòÐô §À¡ö
        ¯ð¸¡÷óÐ «Á÷óÐÅ¢ð§¼ý!

        ¿¡Ê ¿¡Êò §¾Ê
        ¿øÄÅ¡ô ÀÄ ¸ñÎ ¿ÂóÐ
        ÜÊ ÜÊì ¸Ç¢òÐõ «¨Å »¡Éò¨¾
        §¸¡Êì ¸¡ðʧ  Å¢ØóÐÅ¢¼
        µöóÐ «Á÷óÐÅ¢ð§¼ý
        ¯¾Å¡ «¨Å¦Âý Ú½÷óÐ!

        ¯Ä¦¸Ä¡õ ´Ç¢ó¾Å¡ ¿¢ý¦Èý¨É
        °ì¸¢ °ì¸¢ Å¢ÃðÊÂÅý
        ¯ûǾ¢§Ä§Â ­Õ츢ýÈ¡¦ÉýÚ ­Ú¾¢Â¢ø
        ¯½÷ò¾¢¼
        ¯½ÕÁ¡ «Á÷óÐÅ¢ð§¼ý ÁÉ
        ¯¨Äîºø¸û ¡ÐÁ¢ýÈ¢!

        µÎ¸¢ýÈ º¢ó¨¾¦ÂøÄ¡õ ´Î츢
        ¯û§Ç ¯û§Ç ¦ºøÖÁ¡ °ì¸¢
        ¿¡Öî ÍÅ÷ Å£ðÊüÌû ¿Ä§Á
        ¿Áº¢Å¡Â Áó¾¢Ãò¨¾ µ¾¢ÂÅ¡
        ¿Î츢ýÈ¢ ¸¢¼ì¸¢ý§Èý
        ¿õÀ¨Éì ¸ñÎÅì¸!

        µÎÁ¡ ±¨É °ì¸¢ÂÅý
        ´ÎíÌÁ¡ ÌÆ¢ ÀÈ¢ò¾¡ý ¿¡ý
        ¯½Ã¡§¾
        ¸ûÇÁ¡Â¢ÕóÐ ¸Ãó¾¡ÊÂÅ¡Ú!

        µÊ Á£û¦¸É «¨ÉŨÃÔõ
        µ¼ ¨Å츢ýÈ¡ý
        µÊì ¦¸¡ñÊÕìÌõ§À¡§¾ «ó¾
        µ¼¨Ä ¯Ú¾¢Â¡ ר¼òÐ
        ¯ð¸¡Ã×õ ¨Å츢ýÈ¡ý
        ¿¡íÌ ÍÅ÷ Å£ðÊüÌû  ¿¡õ
        ¿Îí¸¢¼¡§¾ ! ¯¾Å¢Â¡ö
        »¡ÉŢƢ¨Âò ¾¢ÈóÐ ¾ý
        ¿÷ò¾Éò¨¾Ôí
        ¸¡½ò ¾óÐ!


«ýÀ÷¸§Ç,

¦¿Îí¸¡ÄÁ¡¸ ¬Ã¡ö ¬Ã¡ö ±ýÚ «È¢× ¦¸¡ØòÐò ¾¢Ã¢ó§¾ý ¬É¡ø «¨Å ÀÂÉüȾ¡¸ Å¢ÆÅ¢ø¨Ä. ÀÌò¾È¢óÐ ÀÌò¾È¢óÐ «¾ý ÅÆ¢ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢ÂÓÊ¡Р±ýÚ «È¢óЦ¸¡ñ§¼ý. º¢ó¾¢òÐ ¦¾Ç¢¾üÌ µ÷ ±ø¨Ä ¯ñÎ. «ó¾ ±ø¨Ä  Åó¾Ðõ ­¨ÈÂÕÇ¢ø ¬Æô À¾¢óÐ º¢ó¾¢ôÀ¨¾§Â Å¢ðÎì ¸ÆýÈ¡ø¾¡ý ¦Áö»¡Éõ ¾¡§É ͼÃò ¦¾¡¼í̸¢ýÈÐ, «ÐŨà ¾¢¨Ã§À¡ðÎ ã¼ôÀð¼¨Å ¦ÁÐÅ¡¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸¢ýÈÉ. ÁÉרÄîºø¸û «¨Éò¨¾Ôõ §À¡ìÌõ «üÒ¾Á¡Éò ¦¾Ç¢× Á¡ÁÕ󾡸 Åó¾¨Á¸¢ýÈÐ. «¾É¡ø ±¾üÌõ «ÄðÊ즸¡ûÇ¡¾§Å¡÷ §ÁÄ¡É ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨ÄÔõ «ÛÀÅ¢ì¸ ÅÕ¸¢ýÈÐ. ±ÉìÌ ­Ð ±ô§À¡Ðõ «¨Áž¢ø¨Ä. «ùÅô§À¡Ð «¨ÁÅÐ. «¾ý ÅƢ¢ø  ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                184: ­Ú¾¢ Ţξ¢!
 

        Å£ÊøÄ¡ Å£ðʨÉ
        Å¢¨ÃóÐ ¦ºýȨ¼Â
        ¿¡ð¼Á¢øÄ¡ ¿¡ð¼ò¨¾
        ¿íÌ «¨¼Â§ÅñÎõ!

        À¡¼ø¸Ç¡öô ÀÄÀ¡Ê
        ÀÌò¾È¢¨Åì ¸¼óÐ
        À¡÷¨Å¨Â ŢâòРŢâòÐ
        ÀÃôÀ¡÷¨Å¡츢
        ÀÃÁÉ¡¨Ã
        À¡Ã¡§¾ô À¡÷츧ÅñÎõ
        Àò¾¢ ¯½÷Å¢ý À½¢óÐ!

        §À¡÷¨ÅìÌû§Çô §À¡÷ò¾¢ì ¦¸¡ñÎ
        ¦À¡öÔÕÅ¡öô ÀÄ ¸¡ðÊ
        Á¡Âõ ÀÄÅ¡Îõ ÁýÉŨÉ
        §¿ÂÉ¡ö ¦¿Õí¸¢É¡ÄýÈ¢ò ¾ý
        §¿ÕÕ¨Åì ¸¡ð¼¡ý!

        «È¢Å¢É¡ø «È¢Â Å¢¨ÆÔõ »¡É
        «ó¾¸ý «È¢Âšáý ­¨È
        «ÕǢɡÄýÈ¢ ¬¸¡ ÁÉ¢¾
        ¬÷Åò¾¢ý ãÄÁ¡Â
        «ÅÉ¡Îõ ¾¢§Ã¡¾¸õ!

        ¦ºÕ즸¡Æ¢ò¾ º¢ó¨¾Âáö º¢È¢¾Ç×õ
        ¬í¸¡Ã Å¢¨ÃôÀ¢ýÈ¢ «¼í¸¢ÂÅáö
        «Õ§Ç ¬ðº¢¦ºöÔ ¦ÁöÂýÀáö
        ¬öŢ𼠧À¡¾¢§Ä
        §À¡ð¼ò ¾¢¨Ã Å¢ÄÌõ
        ¦À¡ýÉʸû Á¢ýÛõ ¿¡ð¼Óõ
        ­¨È¿¡ð¼ò§¾¡Î ´ýÈ¢òÐ
        ¿¡É¢Ä§Áò ¾¡É¡Ìõ
        Á£ñÎõ À¢ÈôÀ¾üÌ
        Å¢¾¢Ôõ ­Ä¾¡Ìõ
        ¦ÅüÈ¢¼ «õÀħÁ ­Ú¾¢
        Ţξ¢ÔÁ¡Ìõ!


«ýÀ÷¸§Ç,

±ùÅÇ× Å¢ó¨¾Â¡É ÁÉ¢¾÷ «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý? ¨ºÅáöô À¢ÈóÐ À¡Ð¸¡Åø ­øÄ¡¨Á¡ø ºÁ½Ã¡¸¢ À¢ÈÌ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷óÐ Á£ñÎõ ¨ºÅò¾¢ü§¸ ¾¢ÕõÀ¢¼  ±ùÅÇ×  ±¾¢÷ôÒì¸û? ±ò¾¨É ¦¸¡¨Ä ÓÂüº¢¸û? §ÀÃúɡ¸¢Â Á§¸ó¾¢Ãô ÀøÄŨɧ ±¾¢÷ò¾¡÷. ±ôÀÊ ÓÊó¾Ð ­Ð¦ÅøÄ¡õ? ±ôÀÊôÀð¼ ¦¿ïÍÚ¾¢ «Ð? «¾üÌì ¸¡Ã½Á¡¸ ­Õó¾  ¦ÁöÂÈ¢×ò¦¾Ç¢×¾¡ý ±ýÉ? " ¬ðÎÅ¢ò¾¡ø ¬¦Ã¡ÕÅ÷ ¬¼¡¾¡§Ã?" ¸¡ñÀ¡÷ ¬÷¦¸¡ø ¸ñϾø ¸¡ð¼¡ì¸¡§Ä?" ±ýÈ  Áó¾¢Ãí¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ ­¨ÈÅ¨É ÒâóЦ¸¡ûÇ  §Å¦ÈýÉ Áó¾¢Ãí¸û §ÅñÎõ? ¿¢¨È¦Á¡Æ¢ Á¡ó¾÷ ¬¨½Â¢ü À¢Èó¾ Á¨È¦Á¡Æ¢¾¡§É Áó¾¢Ãõ? ­ôÀÊôÀð¼ ѾøŢƢ¨Âò ¾¢ÈôÀ¢ìÌõ À¡¼ø¸¨Ç µ¾¢ µ¾¢ ÀÂɨ¼Å¨¾ò ¾Å¢÷òÐ §Å¦ÈýÉ §ÅñÊì ¸¢¼ì¸¢ýÈÐ Å¡ú쨸¢ø? ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ý¦ÈøÄ¡õ º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ ¾Âí¸¡Ðõ §ÀÕŨ¸§Â¡Îõ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. ÀÄ÷ ­ì¸Å¢¨¾¸¨Ç Å¢ÕõÀ¢ô ÀÊôÀ¨¾ «È¢óÐ Á¢¸×õ Á¸¢ú¸¢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý.
 

                185: ¸Õ¨½ Å¢¨Ç¡ðÎ
 

        ¦À¡ÕÐõ Á¡¸Ç¢¦ÈÉô
        ¦À¡øÄ¡í̸û Åó¾§À¡Ð ¡¾¢Öõ
        ¦À¡Õó¾¡ Å¢Õó¾ «ôÀ¨Ã «¨Å
        ÅÕò¾¡§¾ Å¢Øó¾É ÅøĨÅ
        «øĨÅ¡ö «Æ¢ó¾É!

        ´ðÊÂÅ¡ ­Õì¸ ¯Ä¸ò§¾¡Î
        ¯Æüº¢¸û ¦ÀÕܯõ ÁÉ
        ¯¨Äîºø¸û Á¢Ü¯õ
        ÀüȢ «¨ÉòÐõ Å¢ðÎ Íò¾ô
        À¡ú¦ÅÇ¢ ÒÌóÐ ¿¢ýÚ
        ±ðÊ «¨ÉòÐí ¸¡½
        ­Æ׸û Â¡× ¦ÁÆ¡Ð §À¡õ!

        ¾£ì¨¸¸û ÀÄ×ï ¦ºöÐ
        ¾¢ÕѾø Å¢Æ¢Ô Á£óÐ
        ¸ñ¼¨¾ Å¢ðΠŢðÎì
        ¸¡½¡¾¨¾ì ¸ñ¼È¢Â
        ¸ñϾø ­¨ÈÅý ¡ñÎí
        ¸Õ¨½ Å¢¨Ç¡𠼡θ¢ýÈ¡ý!

        ¯ûÇò¾¢ø «îºÁ¢ýÈ¢
        ¯Ú¾¢ ¦¿ïº¢ÉÉ¡ö
        ¯ñ¨Á¨Âò ¾Å¢÷òÐ §ÅÚ §Åñ¼¡
        ¾¢ñ¨ÁÂÉ¡ö ¦Áöò¾£ÃÉ¡ö º¢ó¾¨É
        ÅÇõ¦À¡Ä¢ Å¡ú쨸§Â º¢ÅÅ¡ú쨸 «¾¨É
        ÁýÛò ¾Á¢§Æò ¾Õõ ÁÂ측Ð!

        ±ñÏ ¦ÁØòÐõ ±ÛÁ¢Õ ŢƢ¸§Ç¡Î
        ­¨ÈÂÕû ±Ûõ ãýÈ¡õ ŢƢ§Â¡Îõ
        ¯ýÉ¢ ¯ýÉ¢ò ¦¾Ç¢Â§Å °ö¾¢
        ¯õÀÃ÷¸§Ç¡Î ¯Ú¾¢ ¯È×!

        ¸ñϾø ¿õÁ¢¨Èì ¸¡ð¼
        ¸ñÎì ¸ñÎî ¦ºøŧ¾ì ¸¼¨Á¡¸
        ¦¸¡ñÎ Å¡úÅ¡÷ Ìý§ÈÈ¢î  ¦ºøÅ¡÷
        ÁýÚÇ¡Îõ º¢Åý ¯¨Á
        Á¡¿¼í ¸¡ñÀ÷ Á¾¢¦ÂøÄ¡õ
        ¯Åì¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¬úѨÆ×ò §¾÷׸û ÀÊôÀÊ¡¸ Áì¸Ç¡ø ²üÚì ¦¸¡ûÇô ÀðÎ ÅÕõ ­ù§Å¨Ç¢ø ¸üÀ¨É ¦ºöÐ À¡÷ì¸ìܼ ÓÊ¡¾ ÀÄ ¯ñ¨Áì ¸¨¾¸¨Ç «È¢Â ÅÕ¸¢ý§Èý. Å¡ú쨸¢ø ¾ý «¸ò§¾ ­ÕìÌõ «ï»¡Éò¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ±ò¾¨É ±ò¾¨É ¾ôÒò ¾¡Çí¸û ¾¡ÚÁ¡Ú¸û? ­Åü¨È¦ÂøÄ¡í ¸¡½ì ¸¡½ ¯ûÇò¨¾ò àö¨Á¡ö ¨Åò¾¢Õ츧ÅñÊ «Åº¢Âò¨¾Ôõ «¾üÌ ­¨È ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ý §¾¨Å¨ÂÔõ ¯½Õ¸¢ý§Èý. ±ôÀÊ¡ÅÐ ­¾¨É ¦º¡øĢ즸¡ñ§¼ ­Õ츧ÅñÎõ ±ýÚ ±ñ½¢ ¦º¡øĢ즸¡ñÎõ ­Õ츢ý§Èý. ­ôÀÊôÀ𼠯ĸ¢Âø «ÛÀÅò¾¢ý ÅÆ¢ ±Øó¾ µ÷ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

                186:  ¾ü§À¡¾î ¦ºÕìÌ!

        ºÉ¢Â¢ý À¢Ê¢ø ¾¡ìÌñÎ
        ¾ü¦ºÕ츢ý ¾Õ츢ò ¾Õ츢
         ¾¡ÚÁ¡È¡ ¬ÊÂÅ¨Ç ­¨ÈÅý
        ¾ñÊòÐì ¸ñÊòÐ
        ¾É¢ò ¾ÕÅ¡ö ¬ì¸¢Å¢ð¼¡ý
        ¾É¢ò¾¢Õì¸ ¨ÅòÐÅ¢ð¼¡ý!
 
        ´Õ º¢È¢§¾ «È¢óÐ ¦¸¡ñÎ
        ¯¾Å¢ ¦º¡ü¸¨Ç ¯¾È¢ Å£º¢
        ¯Ä¦¸Ä¡õ «È¢ó¾Åû§À¡ø
        ´ö¡à ¿¨¼ ¿¼óÐ
        ¸¡Á¸¢Ù¸¢ÙôÀ¢ø ¸ñ¼¡¨Ã ź¢ìÌõ
        ¿£Ä§¸º¢Â¡ö ¬ÊÂ
        ¦¿È¢ ¾ÅȢ ¬ð¼õ ­ýÚ
        ÌÈ¢ ¾ÅÈ¢ô §À¡ö
        ÌƢ¢ø Å£úò¾¢Å¢ð¼Ð
        ¦¸¡Î ¿Ã¸õ ¾¡úò¾¢Å¢ð¼Ð!

        «üÀ×ĸ¢ý ¬¨º¸ûÀ¡ü ÀðÎ
        ÑðÀ ¯½÷׸Ǣý ѨÆ׸¨Ç ¦¿¡óÐ
        ¾ü§À¡¾î ¦ºÕ츢ø ¾¡É¡Îõ ¬ð¼õ
        ±ô§À¡Ðõ Å£ú¨Â§Â ­ÈÅ¡Ð ¾Õõ!

        Å¡ú쨸¢ü ºí¸¼í¸û ÅÕõ§À¡¦¾øÄ¡õ
        §¿÷ò¾¢Â¡ö ­¨ÈÅ¨É ¦¿ïº¡Ã ¿¢ÉóÐ
        Å¡úò¾¢ Å¡úò¾¢ «Å¨É ÅÄõ ÅóÐ ¿¢ü¸
        ¦Å¢ø ¸ñ¼ ÀÉ¢§À¡Ä Ţĸ¢ÎÁ¡ «Åü¨È
        ¦ÅöÐ ÐÃòÐÅý ¦Åó¾Æø ¯ÕŢɡý!

        ¦ºÕì¸ÚôÀÐ º¢Å¾£ì¨¸, º¢ó¾¨É¢ø
        ¦ÅÚôÀ¸üÈ¢ Å¢Çí¸¢ÎÁ¡ «Õû, ®Éõ
        ÐÈì¸ò ¦¾Ã¢ó¾¡÷ìÌò §¾¡Ôõ
        ¦º¡ø¦Ä¡½¡ §ÀâýÀò¾¢ý
        Íò¾ º¢Åô À¢Ã¸¡ºõ!


«ýÀ÷¸§Ç,

ͧÁÕò ¾Á¢ú ¸¡Ä󦾡¼í¸¢ ¸øÅ¢§¸ûÅ¢¸¨Çô §À¡üÚõ µ÷ ºÓ¾¡ÂÁ¡¸ ÅÇ÷ó¾ ¾Á¢Æ¢Éõ «¾ý º¢ÈôÀ¡É ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¡¸ ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¨¾  ÅÇ÷òÐûÇÐ. Á§Äº¢Â¡Å¢ø º¡¾¡Ã½ ¨ºÅ÷¸û ܼ §ÀÕó¾¢ø À½õ ¦ºöÔõ §À¡Ð µ÷ ÀûǢšº¨Ä§Â¡ Á¡¾¡ì §¸¡Â¢¨Ä§Â¡ ¸¡½§¿Ã¢Îõ§À¡Ð ¨¸¦ÂÎòÐ ÌõÀ¢ðÎ Á⡨¾ ¦ºöŨ¾ì ¸ñÎû§Çý. ¦¾¡Ø¨¸ìÌâ ±øÄ¡ ­¼í¸¨ÇÔõ Á¾ì ¸¡úôÒ ¯½÷Å¢ýÈ¢ ¾¢Õì §¸¡Â¢Ä¡¸§Å ŽíÌõ ÁШ¸¨Â ¨ºÅõ ÅÇ÷òÐûÇÐ. ­¾üÌ Ó츢ÂÁ¡É ÀíÌ Å¸¢ò¾Å÷¸Ç¢ø ¾¨Ä¡ÂÅ÷¸û º¢ò¾ ¦ÀÕÁì¸Ç¡Ìõ. ¦ÀÕõ ¦ÀÕõ ¬¾£Éí¸û ÅÇ÷ò¾ Àñ¼¡Ã º¡ò¾¢Ãí¸¨Ç ÀÊôÀ¡÷ ¡ÕÁ¢ø¨Ä. ¬É¡ø À¡Áà Áì¸û ܼ À¡Ê Á¸¢Øõ Ũ¸Â¢ø ¬ÆÁ¡É ¸ÕòÐì¸¨Ç ±Ç¢¨ÁÂ¡É ¾Á¢Æ¢ø ¿¡ðÎôÒÈ À¡¼ø¸û º¡ÂÄ¢ø º¢ò¾÷¸û À¡Ê À¡¼ø¸û¾¡ý ¨ºÅò¨¾ì ­È¡Å¡Ð ¸¡ò¾Ð, À¡Áà Áì¸Ùõ ¯Ââ »¡Éì ¸ÕòÐì¸¨Ç «È¢Âò ¾ó¾Ð ±É¢ø Á¢¨¸Â¡Ð. «îº¡ÂÄ¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

                187: ²Ðì¸Ê »¡Éô ¦Àñ§½?
 

        «ýÚò §¾¡ýÈ¢ÂÅý ­ýÚÁ¢Õ츢ȡý
        ±ýÚõ ­ÕìÌõ «ÅÛìÌ
        ²Ðì¸Ê »¡Éô¦Àñ§½
        «ý¦ÈýÚõ ­ý¦ÈýÚõ «È¢Å¢ý
        «Ç×ÀÎòÐõ ¸¡Äõ?

        ¯ÕÅüÚõ «ÕÅüÚõ ´ò¾Ó¨È¢ø
        ¯½÷ò¾ ÅøÄ «ÅÛìÌ
        ²Ðì¸Ê »¡Éô¦Àñ§½
        ­Ð¦ÅýÚõ «Ð¦ÅýÚõ Á¾¢Â¢ø
        ±Ø¸¢ýÈ ÍðÎ?

        ­í¦¸ýÚõ «í¦¸ýÚõ ±íÌõ
        ¿¢ýÈ¡Îõ ²¸É¡ Á¢¨ÈÅÛìÌ
        ²Ðì¸Ê »¡Éô¦Àñ§½
        ±ýÉ¢¨ÈÅý ¯ýÉ¢¨ÈÅ ¦ÉýÚ
        ¯Ã¢¨Á ¦¸¡ñ¼¡Îõ ¯¨ÃôÒ?

        «ôÀ¢§Ä ¯ôÒ§À¡Öõ «ùÅô¨À
        ±ôÀ×ó ¾¡íÌ Á¢¨ÈÅÛìÌ
        ²Ðì¸Ê »¡Éô¦Àñ§½
        ¦¾ôÀÁ¡öô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎÁ¾
        ¾£Å¢Ãõ ÀÄ À¢üÈø?

        ¯ñÎÁ¡ö ­ø¨ÄÔÁ¡ö «ø¨ÄÔÁ¡ö
        ¯½÷Å¢  Ä¡Îõ ´ÕÅÛìÌ
        ²Ðì¸Ê »¡Éô¦Àñ§½
        ¯ñ¼¡Å¢¨Ä¡ ¯ÕÅ¡ÂÕÅ¡ ¦ÅýÚ
        ¯Ú¾¢ §¾Îõ ¬ö×?

        ÀñÎÁ¡ö ­ýÚÁ¡ö À¸ÖÁ¡ö ­Ã×Á¡ö
        ÐñÎÁ¡öò §¾¡ôÒÁ¡ö àÃÁ¡öô Àì¸Á¡ö
        ¿ý§È ¯ûÇ ¿õÀ¨É »¡Éô¦Àñ§½
        ¿Áº¢Å¡Â µ¾¢
        ¿í§¸ ¦¾Ç¢¸
        ¿Ä§Á Á¸¢ú¸ ­Ð
        ±ýÚõ Å¡Øõ ¯ñ¨Á
        ±õÀ¢Ã¡ý ¬¨½!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¾Á¢Æ¢ü¸¡¸ µ÷ ÒÃ𺢠¦ÅÊì¸Ä¡õ. ±ôÀÊô Àð¼ ¿ü¦ºö¾¢?  «Ð ¦ÅÊòÐ ¿øħ¾ ¿¼ì¸ðÎõ ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ µ÷ ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                188:  ¦ÅÊì¸ðÎõ ÒÃðº¢!
 

        ¦ÅÊì¸ðÎõ ÒÃðº¢
        Å£Úò ¾Á¢ú ¦ÅýÈ¢¼!
        ¿¼ì¸ðÎõ ¾Á¢Æ¡ðº¢
        ¿øÄÅ÷¸û Á¸¢úó¾¢¼!

        ÁÂì¸ò¨¾ì ¦¸ÎôÀ¾üÌ
        Á¼¨Á¨Â ¯¨¼ôÀ¾üÌ
        º¢ÉóР ±ØóÐÅ¢ð¼¡ý º¢Åºí¸Ãý
        ¾¡ý Á¸¢úó¾ ¾Á¢¨Æò
        ¾¡úò¾¢§Â¡÷ º¢Ãõ ¾¡úò¾
        ¯ÕòÐ ±ØóÐÅ¢ð¼¡ý
        ¯Õò¾¢Ãò ¾¡ñ¼ÅÁ¡¼!

        ¦À¡Úò¾Ð §À¡Ð¦ÁýÚ ¾Á¢ú
        ¿º¢ì¸ ¿¡ý Å¢§¼¦ÉýÚ
        ¿øÄ¡÷ ÀÄ ¦¾¡Æ «Ð¸ñÎ
        ¾Á¢ú À¢ġò ¾Á¢Æ¸ò¨¾
        ¾¨ÃÁð¼Á¡ì¸
        ±ØóÐÅ¢ð¼¡ý ±È¢Ìñθû ÀħÅó¾¢
        ±¸¢È¢ ±¸¢È¢ ¬Ê¼!
 
        Å£Úò ¾Á¢ú ±Øó¾¡Îõ ¦Áö
        Å£Ãì ¸Å¢À¡Îõ!
        ¿¡Ù¦¾¡Úõ ¿ý§È ÅÇ÷óÐ
        §º¡Ú§À¡Îõ ¦Á¡Æ¢Â¡Ìõ ¾Á¢Æ
        ÍÂò¨¾ò ¾Õõ «ÕÇ¡Ìõ!

        ¾Á¢ú ÅÇà ¯Çõ ÅÇÕõ
        ¯Çõ ÅÇà ÅÇõ ¦ÀÕÌõ
        ÅÚ¨Á ÌýÚõ
        ¿¢¨ÈÁ¾¢ ÅÇ÷츢ýÈ ¦¿Îó¾Á¢ú,
        Áì¸û
        À¨È¸¢ýÈ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø À¡ý¦Á¡Æ¢ ¾ɡø
        ̨ÈÅüÚ º¢È󧾡íÌõ ­ô¦ÀÕí
        ÌÅħÁ ¬Ùõ!

        ¯ñ¨Á¨Â ÅÇ÷òÐ ÅÇ÷òÐ
        ¯Â÷óÐ ¯Â÷óÐ ¦ºýÈò ¾Á¢ú
        Åý¨Á¡ö ¯Ä¸¢ø ¿¢ýÚ
        ÅÆ즸¡Æ¢Â¡ô ¦ÀÕ¦Á¡Æ¢Â¡ö
        ±ý¦ÈýÚõ Å¡Øõ  ±Æ¢ø¸Ç¡¸ô ÀÄ
        ¡Å÷ìÌõ ®ó¾Å¡!


  «ýÀ÷¸§Ç,
¾Á¢ú ±ØìÌ ÅÇ÷ìÌ ­ý¦É¡Õ À¡¼ø.

¾òÐÅáÂý

        189:   «¸¾¢ò ¾Á¢ú

        ´ôÒÂ÷ÅüÈ ¯Â÷ò ¾Á¢¨Æ ÁÉ
        ÐôÒÃÅüÈ ÐýÁ¡÷ì¸÷¸û
        «üÀÁ¡ö ¬ì¸¢Å¢ð¼É÷
        «Ð §¾¡ýȢ Áñ½¢ø
        «¸¾¢Â¡ö ¬ì¸¢Å¢ð¼ý÷!

        §¾Êò §¾Êò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡û
        ¾¢Ã¢óÐò ¾¢Ã¢óÐ Á¡Ú¸¢ýÈ¡û
        ¿¡ò¾¢¸ Å¡¾ ¿ÄÁ¢ø ¦º¡ü¸û
        §ÁÉ¢Á¢Û츢¡ö «Å¨Ç Á¡üÈ¢
        Å£¾¢Â¢§Ä Å¢ÃðÊÅ¢ð¼É!

        ¸ñ½£÷ Å¢¼§Åñ¼¡õ
        ¸ÆÈ¢ì ÌÆÈ §Åñ¼¡õ
        ¸Éý¦ÈØóÐ ¸¾¢÷§Åü ¦¸¡ñÎ
        ¦¿ïº¢¨Éô À¢Ç츧ÅñÎõ ¾£ÂÅ÷¸û
        ¦¿Õí¸¡Ð Å¢Ãð¼ §ÅñÎõ!

        «ï;üÌ ´ýÚÁ¢ø¨Ä «ÃÉ¡Îõ
        «Æ¢ôÒò ¾¢Õò¾¡ñ¼Åõ
        «¼í¸¡¾¡÷
        Á¢¼ø º¡Â!
 
        ¸üÒÚ¾¢ò ¾Á¢Æ½í¨¸ì
        ¸¡½×ÄÌ ¬ÅÉ ¦ºö¾ø ¾Á¢ú
        «ýÀ÷¸û «¨ÉÅâý ¸¼¨Á
        ¬½Å ­ÕÇ¢ø Å£úóÐ
        «ó¿¢ÂÁ¡¸¢ Å¢ð¼ò ¾Á¢¨Æî º¢Å
        ¾£ì¨¸¸û ÀÄ ¦ºöÐ Á£ñÎõ
        ¾¢ùÅ¢ÂÁ¡ì¸¢
        º¢ÅÛìÌô À¨¼ì¸§ÅñÎõ ¦ºó¾Á¢Æ¡ö!

        ¦ºõ¨Á À¸Õõ º¢Åò ¾Á¢¨Æ§Â
        ¿ý¨Á Å¢ÕõÀ¢¸û ¿Ä§Áô §ÀÏÅ÷
        ±õ¨Á ¬û¸¢ýÈ ­¨ÈÅÉ¡÷ìÌô À¨¼ìÌõ
        Åý¨Á ¯¨¼Â ­ý ¾Á¢§Æ
        Å¡Øõ ÅÇÕõ ¨Å¸§Á
        ¬Ùõ!


 «ýÀ÷¸§Ç,

¼¡ì¼÷ ¸¡÷¾¢ì§¸Í ±ô¦À¡ØÐõ ­ì¸ð¼¡É §¸Ç¢Å¢¸¨Ç§Âì §¸ðÀÅḠ±ÉìÌò ¦¾ýÀÎÅ¡÷. ¬ØûÇ ¬ö× §À¡ýÈÅüÈ¢ø «ÅÕìÌ «¾¢¸õ ¿¡ð¼Á¢ø¨Ä ±ý§È ¿¢¨É츢ý§Èý. (¾ÅÈ¡¸ ­ÕôÀ¢ý ÁýÉ¢ì¸×õ)  «¾É¡ø¾¡ý ¾Á¢ú º¢ÅÛìÌâ ¦Á¡Æ¢ ±ý¸¢ýÈ£÷¸§Ç ÁüÈ ¦Á¡Æ¢¦ÂøÄ¡õ «ÅÛìÌâ¦Á¡Æ¢ ¬¸¡¾¡ ±ý¦ÈøÄ¡õ §¸ð¸¢ýÈ¡÷. ¿øÄ §¸ûÅ¢¾¡ý. ­¨Å¦ÂøÄ¡õ ±ÉìÌ Á¢¸ô À¨ÆÂì §¸ûÅ¢¸û, ±ý ­Ç¨Áì ¸¡Äò¾¢§Ä§Â ¿¡§É ±ý¨É§Âì §¸ðÎò ¦¾Ç¢ó¾Ð. «¾¨É «ýÀ÷¸ÙìÌ µ÷ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢§Ä§Âò ¾Õ¸¢ý§Èý. ÀÊòÐ Á¸¢Øí¸û.

¾òÐÅáÂý

           190: ¦Áö ¡ò¾¢¨Ãò ¾Á¢ú
 

        ¯½÷Å¢ý ¯Ä̸û «¨ÉòÐõ
        ´Ð측§¾ì ¸ñÎ
        ¿¢ýÈ¢¼¡Ð ÁÂí¸¢ ¿£í¸¢ ¿£í¸¢
        µí¸¡Ã µ¦Ã¡Ä¢
        ¯û§Ç ¯û§Ç ­Øì¸
        ´ÕÅ¡Ð ¯õÀ÷ ¯Ä¦¸øÄ¡ó ¾¢Ã¢Å§¾
        ¯ñ¨Á ¡ò¾¢¨Ã ­ù
        ×½÷Ţġ÷ ¦ÁöÔ½÷Ţġ÷
        °÷ °Ã¡öò ¾¢Ã¢Å÷
        ¦À¡õ¨Á¸§Ç¡Î Å¢¨Ç¡Îõ ­Çõ
        Ò¾øÅ÷¸û Á¡É!

        ¯½÷Å¢¨Éî º¢¨È¦ºöÐ
        µ÷ Á¨ÈìÌû «¼ìÌÅ¡ý
        Ţξ¨Ä ¡¦¾ýÚõ Ţξ¢¾¡ý ¡¦¾ýÚõ
        Å¢Çí¸¢¼¡ô §À¨¾ «ÅÛìÌ
        ¬ò¾¢Ã§Á ÅÕõ «ÅÄí¸§Ç Á¢Ìõ!

        ÓõÁÄ ¸¡Ã¢Âí¸Ç¡ö Ó¸¢úò¾¢Îõ
        ÓÊÅ¢Ä¼í¸¡ º¢¨È¨Ä¸¨Ç
        ¦ºüÈ¢ðÎ ¦ÅýÈ¢¼ º¢ÅÉÕû §ÅñÎõ
        ¯ûÇ¢ÕóÐ µÂ¡§¾
        ¯½÷ò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ «Åý
        ¯½÷òÐÁ¡ ¯½÷óÐ
        ¯½÷ó¾¾¢ø ¯Ú¾¢Â¡  ¿¢ýÚ
        ÓðʸóÐ ±ø¨Ä ÅÃ
        §Á¡É ÓЦÁ¡Æ¢Â¢ø
        ÓÊ»¡Éõ À¸÷Å¡ý «¾¨É
        Óý¦Á¡Æ¢óÐ ¦ºÖõ ­ý ¾Á¢§Æ
        «¾É¢ý
        ­¨ÈÅý Å¢ÕõÒõ ±Æ¢ø¦Á¡Æ¢ ¡¢üÚ
        ¡ÅÕìÌõ ¯Ã¢Â ´ýÚÁ¡ ¢üÚ
        ­¨ÈÅÉ¡ø ¸¡ì¸ô ÀÎõ  ²ÈÈÓí
        ¦¸¡ñ¼¾¡Â¢üÚ ! ¦Áö ¡ò¾¢¨Ã
        ¾ÕÅÐÁ¡Â¢üÚ!


HOME