Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
­Ãñ¼¡õ áÚ Àò¾¡õÀòÐ

 

«ýÀ÷¸§Ç,

­ýÀÓõ ÐýÀÓõ ­Ã×ô À¸¦ÄÉ Á¡È¢¦¸¡ñ§¼  ÅÕŨ¾ ¿¡õ «¨ÉÅÕí ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ. ¬Éø ¿¢Ãó¾ÃÁ¡É ӨȢø µ÷ «¨Á¾¢¨Âì ¸¡½ Óʸ¢ýȾ¡? ÓÊÂÅ¢ø¨Ä§Â? Å¡ú쨸¢ø¾¡ý ±ò¾¨É ±ò¾¨É §º¡¾¨É¸û? ¬É¡ø ´ýÚ: §º¡¾¨É¸Ç¢ý ãÄ ¸¡Ã½§Á ¾ýÉ¡ø ¾¡ý  ±øÄ¡õ ±ýÚ ¿¢¨ÉìÌõ ¾ü§À¡¾ ¦ºÕ츢¨É «¸üÈò¾¡ý ±ýÚ «È¢óÐ ,­¨ÈÅý ¸¡ðθ¢ýÈ ÅÆ¢§Âò ¾ýÅÆ¢ ±ýÚ «ÅÛ째 ¬Ç¡¸¢î ¦ºøÄ, Å¡ú쨸¢ø Ðì¸í¸û ÐÂÃí¸û ±Æ¡Å¨¸ ¿õ¨Áì ¸¡òР âõ¦À¡Æ¢ø ¦À¡ýɸ÷ §º÷츢ýÈ¡ý. «¾¨É Å¢Ç츢 ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

         191 âõ¦À¡Æ¢ø ¦À¡ýɸ÷!

        «¨Á¾¢ô âí¸¡Å¢ø
        «ÄÕõ ÁÄ÷¸Ç¢ø ±ÉìÌ
        «ýÀ¢ý ¦ºõÁÄ÷¸§Ç «¾¢¸õ
        À¢Êò¾¢Õ츢ýÈÐ!

        «Õ§Ç¡Î  Ó¸¢Øõ «ýÒ
        «¨ÉÅ÷ ¯ûÇò¾¢Öõ ¯ñÎ
        ±ô¦À¡ØÐ
        «üÀ ¸¡Áò¨¾ì ¸¼ó¦¾Ø¸¢ý§È¡§Á¡
        «ô¦À¡Ø§¾
        «Ä÷óÐ ÁÄ÷óÐ ¯Ç¦ÁíÌõ
        ¿¢¨È¸¢ýÈÐ
        ¯Åô¨À§Âò ¾Õ¸¢ýÈÐ!

        ¦ºó¾¡Á¨Ã¡ô âìÌÁÐ
        ¸üÒÚ¾¢ ­ÄìÌÁ¢Â¡ö ´Õò¾¢¨Â
        ¸ÊÅ¡Çô â𧼡Πº¨Á츢ýÈÐ!

        ¦Åó¾¡Á¨Ã¡ô âìÌÁÐ
        Å¢ò¨¾ §¾Îõ ¶¨Å¡ö ´Õò¾¢¨Â
        Å¢ÂÛĸõ ¸¡½ ¨Å츢ýÈÐ!

        «¸ò¦¾Ø ÁÄ÷¸Ç¢ý ¬ðº¢Â¢§Ä ¯ûÇõ
        º¢Åò¦¾Ø ¦ºõÀÕ¾¢ ¬ðº¢ ±Æ
        ÅÃò ¾¢Õ »¡ÉÁÄ÷¸§Ç
        ¦ÅóÐÂ÷ §À¡ìÌÁ¡ ¦ÅÊìÌõ
        Å¢ò¨¾ Å¢ò¨¾Â¡ö ¦Áö»¡É
        ¿ÚÁñõ ¿Ä¢Â¡ì ¸ÁØõ!
        ¯¼ø ¿Äõ  ¯Ç ¿Äõ ±øÄ¡õ
        ´Ê¡Р¾Õõ!

        âõ¦À¡Æ¢ø ¦À¡ýɸ÷
        ¦À¡ýÉÉ¡÷ ¾¢ÕÅÕû, Á¢ýÉÁ÷
        §ÅøŢƢ ¯¨Á «õ¨Á¨Â
        Å¢ÕõÀ¢ Á¸¢Æ Å¢¨ÇÅÐ
        Å¢Õ󾡸 ÅáР­øÄÈõ
        ÐÈóÐ ¦ºøÅ¡÷ìÌ!


«ýÀ÷¸§Ç!

²§¾§Å¡÷ ÝÆÄ¢ø  ±ôÀʧ¡ ¦¾¡¼í¸¢Â ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û ­ô¦À¡ØÐ ­Õáü¨È ±ð¼Å¢ÕìÌõ ­ù§Å¨Ç¢ø,  ­¨ÈÅÉÐ ¾¢ÕÅÕ¨Ç Ò¸úóÐ À¡ÎÅÐ ¾Å¢÷òÐ §ÅÚ ¿¡ý «È¢§Âý. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

       192:  «¸¢Äõ Á¸¢Æ§Å!

        ­Õ츢ý§Èý ¯ý§É¡Î ±ý¦ÈýÚõ ¿£í¸¡Ð
        ±ýÚ ¿Å¢ÖÁ¡§À¡ø ¯ûÇò¾¢ø
        ±Øи¢ýÈ¡ý ±Æ¢ø µÅ¢Âí¸û «¨Å
        ±ñ½ì ÌÅ¢Âø¸Ç¡ö ±Ø¸¢ýÈÉ
        ²üÈÁ¢Ì ¸Å¢¨¾¸Ç¡ö â츢ýÈÉ
        ââòÐô ââòÐ
        ÒÅ¢§Â Á¸¢Æ!

        «È¢Å¢ý ±ø¨Ä ±ò¾¢È§Á¡ «ò¾¢Èò¾¢ý
        ´ÕÀÊ §Á§Ä ¿¢ýÚ ¯½ÕÁ¡ ¯½÷ò¾¢
        ¯¾¢ôÀ¢ì ¸¢ýÈ¡ý ¯½÷Å¢ý º¢¨È¸¨Ç
        ¯¨¼ìÌõ ¯ýÉ¾î º¢ó¾¨É¸û
        ´Ç¢ÅÇ÷ Å¢Ç측ö ´Ç¢÷óÐ ¿¢ýÚ!

        ¸üÀ¨É¸û «øÄ ­ì¸Å¢¨¾¸û
        ¸ÄóÐ ¿¢üÌÁ¢¨È ¾¨Éì ¸¡ðÎõ
        ¸Õ¨½ ¦ÅÇ¢îºí¸û  ¸¡Ã¢Õû
        ¸ÊÔõ »¡Éì ¸¾¢¦Ã¡Ç¢¸û!

        À¢ÃÀïº ¦¿Î了ÄÅ¢ø §À÷óÐô §À÷óÐ
        §À¡÷¨Å¡öô ÀÄ ÒÄò¾Ûì¸û ¾Ã¢òÐ
        §À¡Ã¢ðÎ §À¡Ã¢ðÎ ¦À¡øÄ¡í̸û ¦ºüÚ
        ¦À¡ýÉõÀÄõ ÒÌó¾ §ÀüÈ¢ý «¸ò§¾
        âòÐô âòÐ ÁÄ÷¸¢ýÈÉ ¿ü¦À¡Ä¢Å¢ý
        ¦À¡üÈ¡Á¨Ã¸û, ¯ûÇõ
        ââòÐ ââòÐ Á¸¢Æ, ÒÅ¢§Â¡÷
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ¯Åì¸!
 
        ¦ºó¾Á¢Æ¢ý º¢ÈôÀ¢É¢§Ä
        ¦ºõÁ¡÷ó¾ ¯ûÇò¾¢§Ä
        º¢ÅÉÅý ¬Î¸¢ýÈ¡ý º¢¨Å§Â¡Î
        º£Ã¢Â Å¡ú쨸¢ý
        º¢Åò ¾¡ñ¼Åõ, «Åõ §À¡ìÌõ
        «üÒ¾ò ¾¡ñ¼Åõ, «Æ¢Â¡î º¢ÈôÀ¢ý
        «ÉÅþò ¾¡ñ¼Åõ, «ýÀ¢¨Éô ¦ÀÕìÌõ
        ¬Éó¾ò ¾¡ñ¼Åõ
        «¾¢Ã¡ô Àñ½¢ý «õ¨Á ¾¡Çó¾Ã
        «¸Ä¡§¾ ¿¢ýÚ!


«ýÒ¨¼Â£÷,
¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾.

           193: ¡ÉÈ¢§Âý!

        «÷ôÀ½¢ò§¾ý ±¨É ¯ÉìÌ
        ¬ñ¼Å¡ ¿£
        ¬ðÎÁ¡ ¬¼ «¸ò§¾Ðõ
        ¾¨¼Â¢ø¨Ä ¾Âì¸Á¢ø¨Ä!

        ¦¿ð΢÷ôÒ ¿£í¸ ¿£í¸
        ¿¢ÁÄò ¾¢Õ §¿Ã §¿Ã
        ÀðÎÆÖõ À¡ý¨Áì ¦¸ð¼Ð ¯ý
        ÀÃôÀ¡÷¨Å§Â Åó¾¨Áó¾Ð!
 
        ¦ÅðÊ ¦ÅðÊô §ÀÍÅÐ
        Å£¦½ý§È ¯½÷óÐ
        «ðÊ «ðÊ ¿£Â¡Îõ
        ¬ð¼§¾¡Î «ÐÅ¡¸¢
        ¾ðÊì ¾ðÊì §¸ð¸¢ý§Èý
        ¾Âí¸¡Ð ¯ñ¨Á¨Âò  ¾¡úóÐ
        ¯ý¨É§Â «È¢Ôõ °ó¾Ä¢ø!

        §À¡÷òи¢ýÈ ¦À¡ö¨Á¦ÂÄ¡õ
        §À¡ì¸¢ô §À¡ì¸¢ §À¡Ã¢ðÎ
        «Â÷óРŢØõ§À¡Ð «¨½ì¸¢ýÈ¡ö
        ¾½¢ì¨¸Â¡ö ÀüÀÄ ¾ó¦¾ÉìÌ
        Å¢¾¢ì¸¢ýÈ¡ö Å£§È¡Î ¿¡ý Å¢¨É¡üÈ
        Ò¾¢Â§Å¡÷ Å¢¾¢!

        Å¢Äí̸û Ţ𦼡Ƣò¾ ¦ÅüÈ¢ìÌ
        Ţĸ¡ ¿¢ýÈÕǢ Á¡§Åó¾§É!
        ¾ÅÈ¡Ðý ŢƢ¨Â ±Éì̾Ţ
        «Õð¸ñ§½ ¸ñ½¡ö ¬¸Å¢ðÎ
        «Æ¢Â¡ô §ÀÕñ¨Á¸¨Ç «È¢Âò ¾óÐ
        ¦Áö¸ñ¼¡É¡ö Å¢Çí¸¢¼
        ±ò¾Åõ ¦ºö§¾§É¡ ¡ÉÈ¢§Â§É
        ±ýÉ ¨¸õÁ¡Ú ­¾ü¦¸ýÚõ
        ¡ÉÈ¢§Â§É!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ì¸Å¢¨¾ µ÷ ÒÄõÀø ¸Å¢¨¾. ¦À¡Õò¾ÕǧÅñÎõ. ¦¿ïº¡Ã «Æ§ÅñÎõ §À¡ø §¾¡ýÈ¢üÚ, ¸Å¢¨¾ ±Ø¾¢ «Ø¸¢ý§Èý, §ÅÚ ÅÆ¢ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.

        194: ¬Éó¾ì ¸ñ½£÷!

        ÌÖí¸¢ì ÌÖí¸¢ «Ø¸¢ý§Èý
        ¦¸¡üÈÅ¡ ¯ý §¸¡¼¡
        «Õ¨Ç ±ñ½¢ ±ñ½¢!

        ¿¡½¢Ä¡Ð ¿ø§Ä¡÷ ¿ÎÅ¢ø
        §¸Å¢ì §¸Å¢ «Ø¸¢ý§Èý
        ¦¸¼¡¾ º¢ÈôÀ¢ý §¸ûÅ§É ¯ý
        §¸¡ÎÂ÷ «ÇÅ¢ý ¦¸¡¨¼¸¨Ç ¿£
        ¦¸¡Îì¸ì ¦¸¡Îì¸ ¦¸¡ñÎ Á¸¢úóÐ!

        §À¡÷ì¸Ç§Á Å¡ú쨸¡ö ±ÉìÌô §À¡¸Å¢ðÎ
        §À¡Ã¢ðÎô §À¡Ã¢ðÎ ¦À¡øÄ¡í̸¨Ç §À¡ì¸¢¼
        ¬÷ôÀð¦¼ØÁ¡ ±ý¨É «ÂáР¬ðÊÂÅ¡
        ­øÄò¨¾Ôï º¢¨¾òÐ ±ÉìÌ ­Ä¡¾¡ì¸¢
        ÅøÄÅ¡ ¯ýÅÆ¢§Â ÅýӨȢø ¬ñ¼
        ¦À¡øÄÅ¡ ¯ý §À¡ìÌô Òâ¡Ðô ¦À¡í¸¢
        ±øÄ¡ Á¢ÆóÐÅ¢ð§¼ý ±ýÈÂ÷óÐ «ÃüÈ
        ±øÄ¡ Óñ¼¡Â ´ÕÅÉ¡ö ¯ýÉʸ£ú
        ¿øÄ¡ö ¨Åò¾Å§É ¿øÄÅ¡ ¯¨É¦Âñ½¢
        «Ø¸¢ý§Èý «Ø¸¢ý§Èý
        ¬Éó¾ì ¸ñ½£÷ ¦º¡Ã¢óÐ!

        ¸ðÊÅ¢Îí §¸¡ð¨¼Â¡ö ­ì
        ¸¡¾ø  ×¼õÀ¢Õì¸
        Å¢ðÎÅ¢ðΠŢÂÛÄÌ
        Å¢Õó¾Âà ÓÊÂÅ¢ø¨Ä!
        ¸¨ÇòÐ ¿£ ­ù×¼õ¨Àì
        ¸¡½ò ¾¡  ¯ý ¸Å¢ÛÄÌ!
        ¸½í ¸½õ ¿¡ÉíÌ
        ¸Ê§¾¸ Å¢¨Æ¸¢ý§Èý §ÅÚ¡Ðí
        ¸Õ¾¡ ¾È§Å!


«ýÀ÷¸§Ç,
¦ÀÕó§¾Åô Àý¢¨Â ¾Á¢ú ­¨½Âò¾¢§Ä ¦¾¡¼ì¸¢Å¢ð§¼ý, «¾¢§Ä§Â ÓÊòÐÅ¢ðÎ ãð¨¼ì ¸ðÊ Å¢¼×õ ¿¢¨ÉòÐû§Çý. ­¨¼Â¢§Ä  ¦À¡Úì¸Å¢ø¨Ä ±ýÈ¡ø ¦º¡øĢŢÎí¸û, «ÅüÈ¢üÌ §ÅÈ¢¼õ À¡÷òÐŢθ¢ý§Èý. ¡¨ÃÔõ  ÒñÀÎò¾Å¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä. ±ôÀÊ¡ÅÐ ÓÊòРŢ¼§ÅñÎõ ±ýÀ§¾ ±ý «Å¡. ­ì¸Å¢¨¾ ­¨ÈÅÛìÌ ¿ýÈ¢ À¡Ã¡ðÎõ Ũ¸Â¢ø ±Ø¾ôÀð¼Ð. ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅ «Õ¨Çô ¦ÀüÚ Á¸¢Øõ «ýÀ÷¸û ­¼ò¾¢ø ±ý¨É ¨ÅòÐ ±Ø¾¢ÂÐ.

¾òÐÅáÂý.
 

                 195:  ¬ðÎŧ¾ý?

        ÁÈ츢§Äý «ö夃 ¿£
        ÁýÚÇ¡Îõ ¬ð¼õ
        ¿¢¨É츢§Äý §ÅÚŨ¸
        ¦¿È¢ À¢¨Æ ¨Åò¾Ä¢ý!
        ¸Õò¾¢§Äý §ÅÚ
        ¸¡½×õ §ÅñÊ ¸É¸¦ÅüÀ§É
        ¦À¡Úò¾¢§Äý ¯ý¦À¡ýÉʸû
        ¦À¡Õ󾡧¾ ­ôâ×ĸ¢ø
        ¦À¡Õ¾¢ Å¡úÅÐ!

        ­Ú¸¢Â Áɨ¾ ­Ç¸ ¨ÅòÐ
        ÀÕ¸¢Â ¦ÅøÄ¡õ »¡ÉôÀ¡Ä¡ì¸¢
        ´ÕÅ¡¦¾¨É °ì¸¢ °ì¸¢
        ¯õÀ÷ ¿¢¨ÄìÌ ¯Â÷ò¾¢ÂÅ¡!
        ÁÈÅ¡§¾ ¯ýÉÊ츣ú ¡ñÎõ ¿¡ý
        Á¡Â¡§¾ ¸¢¼ì¸
        ¿¢¨É×ñ§¼¡ ¯ÉìÌ ¿¢÷ÁÄ¡?

        À¡¾¢Á¾¢ ÝÊ¡ö ÀøÄ¢Âí ¸Èí¸ Å¡Îõ
        ¬¾¢ãÄ ¿¡ÂÉ¡ö «¨ÉÅÕìÌõ «ýÀÉ¡ö
        ¿£¾¢¦¿È¢ À¸÷ó¾¡Îõ §¿Ã¢Â§É ¯ýÉÊ츣ú
        ¿¡Ùí ¸¢¼ì¸  µ÷ Å¢ñ½ôÀõ
        ¿Âó¾ÕÇ¡ö!

        ¬¾¢¬¾¢ ¬¾¢Â¡ö «¨ÉÅÕìÌõ §À¡¾¢Â¡ö
        µ¾¢ µ¾¢ ¯½÷ò¾¢ÂÅ¡ ¯ÅóÐÅóÐ ¬Îõ
        À¡¾ÁÄ÷¸¨Ç À½¢óÐ À½¢óÐô §À¡üÈ¢
        ¿¡Ê ¿¡Ê ¬í¸¼í¸
        ¿Áº¢Å¡Â µÐ¸¢ý§Èý!

        ³í¸Ãî ¦ºõ¦À¡Õ§Ç! ±ý ¬¾¢§Â!
        ¿£¾¢ ÅØÅ¡ ¦¿È¢Â¢ý ¾¢Õ¦¿È¢
        À¡¼¨ÅòÐ Á¸¢úó¾ ÀÃÁ§É ¿¡ý
        À¡ÊÂÐ §À¡¾¡§¾¡?
        ¬ÊÂÐ §À¡¾¡§¾¡?
        «¼ì¸¡§¾ ¦¾¡¼÷ó¦¾ý¨É
        ¬ðÎŧ¾ý? ¬ðÎŧ¾ý? ¡ý
        «È¢¸¢§Ä§É!


«ýÀ÷¸§Ç,
 ¿¡ý º¢È¢§¾ ÒÄõÀ ­ì¸Å¢¨¾¸ÙìÌò¾¡ý, ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ÅƢ¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ «ó¾ «Æ¸¢Â ¾Á¢Æ¢üÌõ ¾¡ý ±ùÅÇ× ¬¾Ã×? Å¢Â츢ý§Èý ¦ÀâÐõ Á¸¢ú¸¢ý§Èý.  ¾¢Õ áõ ­ÃÅ£ó¾Ãý, º¢í¨¸ Á½¢Âõ, À¢É¡íÌ «õҧá ±í¸¢Õ󧾡 ±ØÐõ Á½¢ ÍÅ¡Á¢¿¡¾ý «Å÷¸ÙìÌõ, «ýÚÓ¾ø ­ýÚ Å¨Ã ±ÉìÌ ¿øÄ¡¾Ã× ÅÆí¸¢ ÅÕõ ´Õ¦º¡ø ¾¢Õ ¦ºø¨Ä¡ «Å÷¸ÙìÌõ, «ýÀ÷ ­Çí§¸¡Å¢üÌõ  ¯ñ¨ÁÂ¡É Å£Ãò¾¢üÌ ¦¿ïÍÚò¾¢ìÌõ ±ÎòÐ측𼡸 ­ÕìÌõ ¾¢Õ À¡Ä¡ À¢û¨Ç  «Å÷¸ÙìÌõ ±ÉÐ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Ç ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§Èý. Á£ñÎõ ¯í¸Ç¢¼õ ¦º¡øÄ Å¢ÕõÒ¸¢ý§Èý: ¿¡ý Á¢¸î º¡¾Ã½Á¡É ´ÕÅý, ­¨ÈÅ§É ±ý¨É ÅÄ¢ò¾¢ØòÐ À¡¼ ¨Å츢ýÈ¡ý ÀÄ ¦ºöÂ×õ ¨Å츢ýÈ¡ý, Åý ¦¾¡ñ¼É¡¸ ±¨É ÅÊì¸ô À¡÷츢ýÈ¡ý.  ­ì¸Å¢¨¾¸Ç¢§Ä ¦ÅÇ¢ôÀÎõ «Æ¸¢Âò ¾Á¢¨Æì ¸ñÎ ¿¡§É Å¢Â츢ý§Èý. ¾¢Õ ­Ã¡õ §¸ð¸¢ýÈ¡÷: ±ýÉ¡ø ­ì¸Å¢¨¾¸¨Ç ±ØÐŨ¾ ¿¢Úò¾ÓÊÔÁ¡ ¦ÅýÚ? ÓÊ¡Ð, ¿¢îºÂÁ¡¸ ÓÊ¡Ð. «Ð ±ý¨¸Â¢ø ­ø¨Ä. «Ð ¬Â¢Ãò¨¾ ±ôÀÊ¡ÅÐ ±ðÎõ. ¼¡ì¼÷ ¦ÂÀ¡Ã¾¢Ôõ Á¸¢Æ ¿øħš÷ Àý¢Â¡¸§Å «Ð ÓÊÔõ. ¾¢Õ «õҧá ¦º¡øÖÓý§À ¿Áº¢Å¡Â Áó¾¢Ãò¨¾ µÐõ Ũ¸Â¢ø §¿ü§È µ÷ «Æ¸¢Â ¸Å¢¨¾!  º¢ÅÉÊ¡÷¸û ´ò¾ º¢ó¾¨É¡Ç÷¸û §À¡Öõ! «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. µÐí¸û ­É¢Â¡ÅÐ µõ ¿Áº¢Å¡Â ±ýÚ!

¾òÐÅáÂý

         196:    ¿Áº¢Å¡Â Áó¾¢Ãõ!
 

        «¾¢Õõ ¯Î쨸 «¼í¸¡§¾ ÐÊì¸
        ¯¾¢Õõ ¦º¡ü¸û ¯ýÉʨÂì ¸¡ð¼
        «Õ¸¢ø ÅóÐŢ𼠫üÒ¾õ ¿¢¨ÉòÐ
        ¯Õ¸¢ ¯Õ¸¢ Á¸¢ú¸¢ý§Èý ¯¨Éò¾¢Éõ
        ¸Õ¾¢ ¸¡¾Ä¢ý ¸ñ½£÷Áø¸ «Ø¸¢ý§Èý!
 
        ±¨É ÁÈóÐ ¯Èí¸¢Ûõ
        ¯¨É ÁÈóÐ µÊÛõ ±ý
        ¬úÁÉõ
        ¿Áº¢¢Å¡Â µÐõ
        ¿¡Ùõ ÁÈ측§¾!

        ­Ã×õ À¸ÖÁ¡ö
        ­ÐŨà Åó¾ Å¡ú쨸 Á¨ÈÂ
        »¡Éô À¸¨Ä§Â  ¿¡¦ÇøÄ¡õ
        ¸¡½ÅÕõ §Àü¨È
        ¿Ä¢Â¡§¾ ±ÉìÌÅó¾
        ¿Áº¢Å¡Â Áó¾¢Ãò¨¾
        ÁÈ측§¾ ¯ûÁÉõ
        ÁýÉ¢  ÁýÉ¢ µÐ¸¢ýÈÐ!
        Á¸¢úô ¦ÀÕí¸¼Ä¢ø
        ¬ú¸¢ýÈÐ!

        ÁÂ츦ÁÄ¡õ §À¡ì¸¢¼ ÁýÉ¡×ý
        Á¡½Ê¸û ÀüÈ¢
        ÒÐô§Àü¨È ¯Åó¾¢¼  ¦À¡Ø¦¾øÄ¡õ
        §À¡üÚ¸¢§Èý
        º¢Å¡Â ¿Á º¢Å¡Â ¿Á ¦ºÆ¢ì¸ðÎõ
        ¯Ä¦¸íÌõ ±ýÚ!

        ÀüÚ §ÅÈ¢ø¨Äô ÀÃÁ§É ¯¨É
        À¡Êô À¡Ê
        Å¢ðÎ ´Æ¢òÐÅ¢ð§¼ý
        ¦Åó¾½Ä¢ø §À¡ðÎÅ¢ð§¼ý
        ¸Â¢ÈÚó¾ °ºÄ¡ö ¦Åñ
        ¸¡ð¼¸ò§¾ò  ¾¢Ã¢¸¢ý§Èý
        ¿¢îºÂõ  ¿£¦ÂÉìÌ «ÕÙÅ¡ö ±ýÚ
        ¿£í¸¡Ð µÐ¸¢ý§Èý
        À¡¾î º¢Äõ¦À¡Ä¢ À¸÷¸¢ýÈ ¯ý
        Àﺡì¸Ã Áó¾¢Ãí¸¨Ç!


«ýÀ÷¸§Ç,
­¨ÈÅÉ¢¼õ ±¨¾ ±¨¾§Â¡ §¸ð¸¢ý§È¡õ,  ¡º¢ì¸¢ý§È¡õ. ¯ñ¨ÁÂ¡É Àò¾÷¸û ¡¨¾ò¾¡ý §ÅñÎÅ¡÷¸û? «Å÷¸û ¯ûÇõ ÒÌóÐ «ÅḠ¿¢ýÚ «È¢ó¾¡ø¾¡§É «¾¨ÉÔõ  ¯ñ¨Á¡¸ «È¢Â ÓÊÔõ? «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý.

        197: µ÷ Å¢ñ½ôÀõ

        ¿£¾¢ ÅØÅ¡ ¦¿È¢ ӨȢý
        §À¡¾¢Â¡õ Á¢ì¸ô ¦À¡ýÉÅý ¾¡§É
        ¬¾¢Â¡ö ¯Åó¾Ç¢ò¾ «Ã¢Â ¨ºÅò¨¾
        À¡¾¢Â¡ ¯½÷ó§¾ÛìÌô ÀÄ À¸÷óÐ
        ¦ºõ¨Á§º÷ ¯ûÇò¨¾ º¢Åó¾Ç¢ò¾
        §Å¾¢ì§¸¡÷ Å¢ñ½ôÀõ Å¢ÂÛÄÌ
        Å£¾¢¦ÂøÄ¡ó ¾¢Ã¢óÐ
        ¦ÅÚò¾ô À¢ý ÅÕÅÐ!

        ¯ð¸¢¼ó¾ §º¡¾¢¨Â
        ¯Çó¾¨ÄôÀÎÁ¡ °ì¸¢ °ì¸¢
        ¯û§Ç ¯û§Ç ­ØòÐ
        ¯½÷¦ÅÄ¡õ ÒÌòÐ
        §º¡¾¢î ͼ¦Ã¡Ç¢Â¢ø ±¨É
        §º¾¢ò¾ ¦¿Î󾨸§Â!
        ±øÄ¡õ ±Ã¢óÐÅ¢¼
        ±É¦¾ýÚ ´ýÚÁ¢ø¨Ä
        Åø§Ä ¯ýÉʸû
        ÅÆíÌÁ¡ ­ø¨Ä§Âø
        ±ù§Å ¿¡ý Å¡ú¾ø?
        ­ÂõÀ¢Ë÷!

        À츧Á ¿£ ­Õ츢ýÈ¡ö ¯ý
        À¡¾î º¢Äõ¦À¡Ä¢¸û §¸ð¸¢ýÈÉ
        ¿Á¦ÅøÄ¡õ §À¡ì¸¢Å¢ð¼ ¿ý¨Á¢ý
        º¢Å¡Â º¢Å¡Â ±ý§Èô À¼¦Âý
        ¦ºÅ¢¸û ÌÇ¢÷¸¢ýÈÉ!
 

        ¬Å¡ö ¬Å¡ö º¢Å¦ÁýÚ
        «¨Èó¾Å¡ ¿£ ­Øì¸ ­§¾¡
        «Ð§Åò ¾¡É¡ì
        ¬Âò¾Á¡¸¢Å¢ð§¼ý «ýÀ§É
        «È¢óЦ¸¡û! «Ã¢Â¾¡õ
        ´Õ¨Á¢ø ±¨É
        «¨½òÐì ¦¸¡û!


«ýÀ÷¸§Ç,
¾Á¢Æî ºÁÂí¸Ç¡¸¢Â ¨ºÅò¾¢Öõ ¨Å½Åò¾¢Öõ §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢üÌõ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø ¸ÕòÐ ­ýÛõ  ¾Á¢Æ÷¸Ù째 ¯Ã¢Â¾¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈÐ.  ºÁ£À ¸¡Äò¾¢ø ­í¸¢Ä¡ó¾¢ø Wittgenstein  ±Ûõ ¦÷Á¡É¢Â ä¾÷ Russel ±ýÀ¡Ã¢ý º£¼É¡¸¢ À¢ÈÌ «Å¨Ã§Â ÁÚòÐ Language Games ±ýÈ ¸Õò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ¸¢ÇŢ¡ì¸í¸¨Ç Å¢Çì¸ò ¦¾¡¼í¸¢ÔûÇ¡÷. ¦Á¡Æ¢Â¢§Ä Å¢¨Ç¡ð¨¼ì ¸ñÎŢ𼠫Å÷¸û «ùÅÆ¢§Â ­ýÛõ ¦ºøÄ ¿¢îºÂÁ¡¸ ¯Ä¸¢Âø «¨Éò¾¢Öõ Å¢¨Ç¡ð¨¼ì ¸¡ñÀ÷. «ó¿ü¸¡Äõ ÅÕõ §À¡Ð ¯Ä¸§Á ¨ºÅò¾¢ý ¯ñ¨Á¨Â ¯½Õõ, ´Õ¨Á ¿øÖ½÷Å¢ø ¯ÂÕõ. «ù¦Åñ½õ ¾¨ÄôÀ¼ ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

       198: ¸¡ñÀ¢ôÀ¡ö ¯ñ¨Á!

        ¯ûÙÅ¡÷ìÌ  ¯û¸¢ÂÅ¡
        ¯½÷ò¾ÕÇ §ÅñÊ µÕÕÅ¢ø
        ¯Ç¾¡¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈ ¯õÀá! «ù×Õ¨Å
        ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢ ¿¢ü§À¡÷ ¯ûÇò¾¢ø
        µ¾¡§¾ ´ýÚ ¯½ÕÁ¡ «ÕÙõ
        ¯Éì§¸ì  ¨¸ÅÕõ ´ôÀ¢øÄ¡ ¯ò¾¢¸¨Ç
        ¯ÅóÐ ¯ÅóÐ ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý
        ¯ÕÅ¡öò ¾¨Éì ¸¡ðÊ
        «ÕÅ¡öò ¾¨É «¸üÈ¢ ¦Âý
        ¾¢ÕÅ¡ö ¿¢ü¸¢ýÈ ¦ºõ¦À¡Õ§Ç!

        ÀüÈ¢§Â¡÷ ÀÃÀò¾¢¨Â
        ÀÆ¢ì¸×ï ¦ºöÐ ÀüÈ¢ ¿¢ýÈ
        ¯ÕÅò ¦¾öÅí¸¨Ç ´Ç¢òÐÅ¢ðÎ
        ¸ÕÅÚì¸ ÅøÄ¡ö ¯ý
        ¸Õò¨¾ «È¢Â¡§¾
        À¢ò¾Ã¡öô ÀÄ Àò¾÷¸û
        À¢¾üÈ¢ò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡÷¸û!

        «ý§È ±ý º¢ó¨¾Â¢ø
        «È¢Â¡§¾ ѨÆóÐ
        «ýÀ¢É¡ø ¦ÁöÂȢŢɡø ¯¨É¨¼Â
        ¬Å¦¾øÄ¡ï ¦ºö¾ «ýÀ§É!
        «È¢¨Å ÅÇ÷òÐô À¢ý «ÂÃ×õ ¨ÅòÐ
        «È¢Å¢¨Éô §À¡ì¸¢ «ÕÇ¢ø ¿¢¨ÈòÐ
        ¬Éó¾Á¡§Â ¡ý ±Æ
        ±ù×ò¾¢ì ¨¸Â¡ñ¼¡ö
        ±É츢ɢ ²ó¾§Ä!

        §ÅñÎÅ¡÷ìÌ §ÅñÎÕ¨Å
        Å¢¨Ç¡ð¼¡öò ¾ó¾ÕÙõ Å¢ò¾¸¡ ¯ý
        Å£¦ÈøÄ¡í ¸ñÎŢ𧼦ÉýÚ ¿¡ý
        Å¢ÇõÒÅÐ ¦À¡ö§Â¡? ±ý
        ¸Õò¾¢§Ä ¯¾¢òÐ
        ¸¡ñÀ¢ôÀ¡ö ¯ñ¨Á!


«ýÀ÷¸§Ç,

º¢Å§Â¡¸õ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ÀòÁ¡ºÉò¾¢ø «Á÷óÐ ¸ñ¸¨Ç ã츢ý§Á§Ä  ¨ÅòÐ ¾¢Â¡É¢ôÀ¾¡? «ôÀÊôÀð¼ ¾¢Â¡Éõ ±ÉìÌì «¨ÁÂÅ¢ø¨Ä. ­¾É¡ø ¾¢Â¡Éõ Àؾ¡É ÅÆ¢ ±ýÚ ÜÈÅ¢ø¨Ä. °ÉŢƢ¸Ç¡ø  ¸¡ñÀ¨¾§Â ¸É׸û ÅƢ¡¸ ¸¡ðº¢¸û ÅƢ¡¸ »¡ÉŢƢ¢ü ¸ñÎ ­ýÛõ ¬Æ×½÷óÐò ¦¾Ç¢Å§¾ ¦ÁöÂ¡É º¢Å§Â¡¸õ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ÀÄ ¿øÄ ¨ºÅô¦Àâ¡÷¸û ­ì¸Õò¾¢üÌ ¯¼ýÀ¼¡ §À¡¾¢Öõ ­ùÅÆ¢§Â ¦ºýÚ¾¡ý , «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¿Å¢ýÈЧÀ¡Ä, ¸ñ¼È¢Â¡¾Éì ¸ñ§¼ý. ÀÄ º¢ò¾÷ ¦ÀÕÁì¸Ùõ ­ùÅ¡§È  ¦ºýÚûÇÉ÷ ±ýÚõ ¿¢¨É츢ý§Èý. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

  ¾òÐÅáÂý
 

                199:  àÃò¾¢ý ÐâÂõ

        ŢƢò¾¢Õ츢ý§Èý  °É
                ŢƢ¸û ­Ãñ¨¼Ôõ ãÊ
        ¾É¢ò¾¢Õ츢ý§Èý ­ò
                ¾¡Ã½¢ ÓØÐó ¾¡É¡¸¢
        ¦ºÆ¢ò¾¢Õ츢ý§Èý ¦ºÂø
                ¡Ðï ¦ºö Ţ¨Æ¡Ð
        ¸Ç¢ò¾¢Õ츢ý§Èý ¯Çò¾¢ø
                ¸¡¾ø ¡РÁ¢Ä¡Ð
        ¿¢¨Äò¾¢Õ츢ý§Èý ¿¢øÄ¡Ð
                µÎõ µð¼í¸û °§¼!

        ¦ÀðÊ Á£¦É¡ýÚ ¦ÀÕí¸¼ü ÒÌóÐ
        ºð¼Á¢ýÈ¢î ºÄ¢òÐò  ¾¢Ã¢ÅЧÀ¡ø
        Å¢ðÎ «¨ÉòÐõ Å¢ÂÛÄÌ ÒÌóÐ
        ÀðÎ «È¢¸¢ý§Èý ÀÂÉ¢ø ¦À¡È¢ÒÄý
        À¼¡¾ô ÀÄôÀÄ!
 
        àÃò¾¢ý ÐâÂò¾¢ø
        §¾¡ýÚ¸¢ýÈ Å¢¼Âí¸û
        ±ýÚõ ­ÕôÀ¨Å «¨Éò¨¾Ôõ
        ­ÂìÌó ¾¢Èò¾¨Å, «Åü¨È
        °öóÐ ¦ºøÄ ¯ñ¼¡õ
        °¨Æ§Â ¦ÅøÄò ¾Õõ ¯Ú¾¢!

        ­ÕÅ¢¨ÉÀ¡ü ÀðÎ ±ØŨ¾
        ¿øħ¾¡ «øħ¾¡ ±ýÈÇóÐ
        ­ÂíÌÅÐí ¸¼óÐ
        ¦ºö¸¢ýÈ «¨ÉòÐï º¢Åî ¦ºÂ§Ä¡¸
        ¸Ã½í¸û º¢Å¸Ã½í¸Ç¡¸
        º¢Å»¡Éô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
        º¢ì¦¸É Å¢Øó§¾ý §ºÃ¢¼õ
        §ÅȢġР§À¡¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¿¡¦Á¡ýÚ ¿¢¨Éì¸ ¦¾öÅõ §Å¦È¡ýÚ ¿¢¨ÉìÌõ ±ýÀ¡÷¸û. «Ð§À¡Äò¾¡ý ­ì¸Å¢¨¾. «õ¨Á§Â ÍÀ¡ ±Ûõ «Æ¸¢Â Áí¨¸ ÅÊÅ¢ø ÅóÐ Å¡ú쨸ò Ш½ ±Ûõ §Àâ§Ä ±ý ¬ú¯ûÇõ ѨÆóÐ «ÐŨà ¿¡ý ¦ºøÄ¡¾ «ó¾Ãí¸ «¨È¸¦ÇøÄ¡õ ­ØòÐô  Ò¸ ¨ÅòÐ «È¢Â¡¾É «È¢Âò¾óÐ «¨½òÐ ¦¿¸¢Æ×õ ¨Åò¾ «§¾ ¦À¡ØÐ «¾¢Ãʸǡ¸ô ÀĦ¸¡ÎòÐ ±ý¨É ÅÄ¢ì¸ ÅÄ¢ì¸ ÐÊì¸ ¨Åì¸ò¾¡ý ­ó¾ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸§Çô À¢Èó¾É.  µ÷ º¡¾¡Ã½  Á¡É¢¼É¡¸§Å Å¡Æ ¿¢¨Éò¾ ±ý¨É , ¬ö× ¬ö× ±ýÚ «È¢× ¦¸¡ØòÐ ¾¢Ã¢ó¾ ±ý¨É ­ôÀÊ «Êò¾¡ø¾¡ý  À¡¼×ï ¦ºö§Åý  ±ýÚ ¿¢¨Éò§¾ ­¨ÈÅý ­¾¨Éî ¦ºö¾¢Õ츧ÅñÎõ. ­ô¦À¡ØÐ «õÁí¨¸ ±ý¨É «¸Ä¡Ð «¸ò¾¢§Ä ­Õò¾¢ ¿¡ý ¦ºöÔõ ¦º¡ü¦À¡Æ¢×§À¡ø ¾¡ý ¦ºöÐ ¨ºÅò¨¾ ÅÇ÷òÐ ÅÃ, «ó¾  Áí¨¸ìÌ, «ó¾  Íò¾ º¢Å ¿í¨¸ìÌ ­ôÀ¡¼¨Ä ¦ºó¾¡Á¨Ãô âì¸Ç¡¸, ±¨É ¬Ùõ «õ¨ÁìÌ §º÷ìÌõ Ũ¸Â¢ø §º÷츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

       200: ±ùÅ¡Ú ÅÕõ À¢Ã¢×?

        «õ¨Á§Â ¯É째¡÷
        ¬Â¢Ãõ ¦À¡ýÁÄ÷¸û!
        ¯ýÛû§Ç ¿¡É¢Õì¸
        ±ýÛû§Ç ¿£Â¢Õì¸
        ±ùÅ¡Ú ÅÕõ À¢Ã¢×?

        «Ãì¸ò ¸ò¾¢¸û
        ¬Â¢Ãõ ¦Åðθû §À¡ð¼¡Öõ
        ÐÁ¢ì¸ ÓÊ¡Ð
        §¾¡üÚ Å¢Ø¸¢ýÈÉ!

        «ý§È  §¾¡ýȢ ­ù×ȨÅ
        «É¡¾¢ìÌ «É¡¾¢Â¡É «¾¨É
        «Æ¢ôÀ¡÷ ¡ÕÁ¢ø¨Ä ÓÊÂ
        «ÚôÀ¾üÌõ ¡ÐÁ¢ø¨Ä!

        µöÅ¢ýÈ¢ ¿¡ý ¯»üÈ¢¼
        ´Ê¡§¾ ¿£ ÅÆíÌõ «Ó¾ôÀ¡ø
        «í¸¦ÁíÌõ ÒÌó§¾¡Ê «¨ÄÂ
        «º¾¢Â¢ø¨Ä ±ÉìÌ «½í§¸
        ¬Â¢Ãõ ¾¨Ä Ţâò¾
        «¾¢ºÂô À¡õ§À! «¸¢Ä¦ÁíÌõ
        À¼÷óÐ «ÕÇ¢ÂÅ¡ ¿¢üÌõ
        ÀÃÁÉ¢ý À¡¾¢§Â! À¡÷ž¢ §¾Å¢§Â!

         °¾¢¼ ÁÌÊ ­ø¨Ä ¯¾×õ ±õ
        Áó¾¢ÃÓõ  Áɾ¢ø ­ø¨Ä
        ¯ÅóÐ ¿£§Â Åó¾¡ö ±ý
        ¯ñ¨Áò ¾Á¢¨Æì §¸ð¸!
        ¯ÅôÀ¢ø ¬úóÐ Á¸¢Æ!

        À¡õÀ¨½§Áø ¦¿ÎÁ¡Ä¡öô ÀÎì¸ ¨ÅòÐ
        À¡Ã¢É¢ø ÀÃó¾¡ÁÉ¡ö À墀 ¨ÅòÐ
        ÅûÇ¢ ¦¾öÅ¡¨É Á¸¢ú ¨Áó¾É¡ö ±¨É
        Å¡÷ò¦¾Îò¾ «õ¨Á§Â
        ¸¡÷ò¾¢¨¸ Á¸Ç¢÷ ¸¡ôÀ¢ø ºÃŽɡö ±¨É
        ¸Å¢ÛÈ  «¨½ò¾  ¯¨Á§Â
        ­õ¨ÁìÌõ ÁÚ¨ÁìÌõ ²ýÈ ¿üÚ¨½§Â
        ±ýÚ ¿£ À¢Ã¢¸¢ýÈ¡§Â¡
        «ý§È  ¿¡ý ÁʧÅý!
        ¬¸ Å¢ÎÅ¡§Â¡  ­ù ÅÅÄõ ¯ý
        «ýÒ ¨Áó¾ÛìÌ?HOME