Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢ 
ãýÈ¡õ áÚ  ӾġõÀòÐ

«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã º£÷̨ÄÅ¢üÌì ¸¡Ã½Á¡¸ ­ÕôÀÐ «¸ò¾¢§Ä ­ÕìÌõ º¢ó¾¨É ÅÚ¨Á¾¡ý. º£÷¾¢Õò¾õ ±ýÈ ¦ÀÂâ§Ä º¢ÈôÀ¡¸ ­Õ츧ÅñÊ ¦¾öÅí¸¨Ç Å¢ÃðÊŢ𧼡õ. ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø  ¾¢Õ§¸¡Â¢ø¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦¾öÅí¸û ¦ÅÇ¢§ÂȢŢ𼾡¸ ±ÉìÌ ¸É׸û «Êì¸Ê ÅÕõ. ¦¾öÅî ºì¾¢¸û «¸ò¾¢§Ä§Â ­Õó¾¡ø¾¡ý «îºÁ¢Ä¡Ð ¸¡Äò¾¢ü§¸üÈ ÒШÁ¸¨Çô À¨¼ì¸ÓÊÔõ, «¾ýÅÆ¢ ¿øÄ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ®ð¼ ÓÊÔõ. À¨¼ôÀ¡üÈø ±ýÀÐ ¦¾öÅ «ÕÇ¡ø «¨ÁÅÐ. ¦¾öÅí¸û «¸ò§¾  ­øÄ¡Å¢ð¼¡ø ¯¨ÆòÐô ¦À¡Õû ®ð¼ø ±ýÀР ÀðÎô§À¡ö °Æø ÅƢ¢ø ¦À¡Õû ®ð¼Ä¡õ ±ý§È ¡Ìõ. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

 
         201: ²ú¨Á ²ý?

        ÍñÊ ­Ø츢ýÈ
        ¦º¡ü¸¨Çò ¾Õõ «õ¨Á§Â!
        ¾Á¢Æ÷¾õ
        ²ú¨Á¨Â «Æ¢ì¸§Å¡÷
        ²üÒ¨¼ ÅÆ¢¨Âî ¦º¡ø!

        ¦ÅÌñ¦¼ØóÐ ¯ý¨É
        Å¢ÃðÊ Å¢ð¼ ¾£¨Á¢ý
        ÅÇôÀí¸û ÌýȢŢð¼É ±íÌõ
        ÅÚ¨Á§Â Á¢ì¸¢Õì¸
        ¾¢È¨Áì ÌýÈ¢Âò ¾£¨Á¢ý
        ­Âó¾¢Ã ÁÉò§¾¡Î ­Âí̸¢ýÈÉ÷
        ¡¾¢Öõ ÀüÈ¢ýÈ¢
        ­ÕóÐõ ­øÄ¡ô§À¡ø!
 
        «¸ò¾¢§Ä ¦ºÈ¢ó¾¢Õ츢ýÈ
        «Ê¨Á Å¢Äí̸¨Ç ÂÚòРţº¢¼
        «ôÀ¨É ±ØôÀ¢Å¢Î «¾üÌâÂ
        ¦¸¡ðÎô À¨È ÓÆí¸¢ «Å¨É
        ̾¢òÐì ̾¢òÐ ¬¼¨Å!

        «¨Éò¨¾Ôõ ź¢ò¾¢ØòÐý «Æ¸¢ý
        ¬¼¨ÅìÌõ «õ¨Á§Â!
        ¯ýÉÕÌ ­ÕóÐõ ¾Á¢Æ÷¾õ
        «¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Ðí¸¢Å¢ð¼ «Ã¨É
        «¨ÆòÐ Å¡! «ÃŨ½òÐ
        º¾¢ À¢¨Æ¡ò ¾¡Çó¾óÐ «Å¨É
        º¾¢Ã¡¼ ¨Å!
 
        Á¸Ã¡ú ¦¾Ã¢ì¸ Áò¾Çí¸û ¦¸¡ð¼
        ¸Ã¸ ÓÆ× ¸¨½ì¸ ¸½£÷ ÌÆø ­¨ºì¸
        À¨È¸û ÀüÀÄ À˦ÃýÚ ¦ÅÊì¸
        ¬Îí ¸Õò¾¢¨É «ÃÛìÜðÊò ¾Á¢ú
        ¾Á¢ÆýÀ÷¸û «¸ò§¾ Á£ñÎõ ¬¼î¦ºö!
        ¬ðÅøÄ¡¨Éì ¸ñÎ ¬Ã¡¾¢òÐ Á¸¢úó¾
        «ó¾ «ÆÌò ¾Á¢¨Æ ­ýÚõ
        «È¢Â¡§¾ «Å÷¸û
        Å¡ö «¨ºôÀ¾¢ý!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ý¨È ¾Á¢Æ Áì¸û ¦ÀÕõÀ¡Öõ ÑÉ¢ôÒø §Áö¸¢ýÈ Üð¼Á¡¸ò ¾¡ý ­Õ츢ýÈÉ÷. ­ÕÀ¾¡õ áüÈ¡ñÎ ¦¾¡¼ì¸ò¾¢Öõ ¿ÎÅ¢Öí ܼ «ôÀÊ¢ø¨Ä. ¿øÄ «È¢»÷¸Ç¡¸ô ÀÄ÷ §¾¡ýÈ¢ ¾Á¢¨Æ ÅÇ÷ò¾É÷, ¾Á¢Æî º¢ó¾¨É¨Â ÅÇ÷ò¾É÷. ­¨¼§Â ±ýÉÅ¡¸¢ Å¢ð¼Ð?  ¬Æî º¢ó¾¢ìÌõ ¾¢Èò¨¾ ÒШÁ¸û À¨¼ìÌõ ¿øÄ¡ü鬀 ²ý ­Æ󧾡õ?  ­ô¦À¡ØÐ À¡Ä¡ô À¢û¨Ç ±ØôÒ¸¢ýÈ¡§Ã mind mobility ±ýÈ  ´ý¨Èô ÀüÈ¢, «Ð ²ý º¢ó¾¢ì¸À¼ §ÅñÊ ´ýÈ¡¸ ­Õ츢ýÈÐ? ­Õ츢ýȨ¾ «Æ¢òÐ ­øÄ¡¾¨¾ ¦ÅÇ¢ì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ­ÐŨâÖõ ¡áÖõ ¿Å¢ÄôÀ¼¡¾¦Å¡ý¨È  ¿Å¢Öõ ¾¢Èò¨¾ ²ý ­Æ󧾡õ? ¾ôÀ¢ò ¾ÅÈ¢ ¿õÁ¢ø  ¡§Ã¡¦Å¡ÕÅý «ôÀÊ Â¡¾¡ÅÐ ¦ºöРŢð¼¡ø, ­ó¾ «Ãº¢Âø ¾¨ÄÅ÷¸û Áì¸û ¾¨ÄÅ÷¸û ±ýÀ¡÷  «Åü¨È ¬¾Ã¢ì¸¢ýÈ¡÷¸Ç¡?  «Å÷¸¨Çô §À¡üÈ¢ ÅÇ÷ìÌõ Ũ¸Â¢ø ²¾¡ÅÐ ¦ºö¸¢ýÈ¡÷¸Ç¡? ­ø¨Ä§Â1 ²ý ­ùÅ¡Ú ±ýÀ¨¾¦ÂøÄ¡õ Å¢ÇìÌõ Ũ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

          202: Á¡Â¡Òâ §¸¡ð¨¼¸û

 
        ±ý¨Éô ÀüÈ¢ º¢ó¾¢ì¸
        ±ýÉ¡ø ÓÊÂÅ¢ø¨Ä!
        ¬Â¢Ãí §¸¡ð¨¼¸¨Çì ¸ðÊ즸¡ñÎ
        «ÅüÚû§Ç ±¨É ¡§É ­Õò¾¢
        ¸¡ôÒÚ¾¢Â¡¸ «Åü¨Èì ¨¸ì¦¸¡ñÎ
        ¸Å¨ÄÂü§È  ­Õì¸ Å¢ÕõÒ¸¢ý§Èý
        ³í¸Ã¡É¡¸ ´ÕÅý §¾¡ýÈ¢
        «Ê¸û ÀÄ ¦¸¡ÎìÌõ ŨÃ!

        ÀüÈ¢ ±Ã¢¸¢ýÈ §Å¾¨Éî ¦ºó¾£Â¢ø
        À¡Æ¡¸¢ýÈÉ ¸ðÊð¼ §¸¡ð¨¼¸û
        ¯Ú¾¢ì ¸ü¸Ç¡ø ¯Åó¦¾Îò¾ «¨Å
        Á½ü§¸¡ð¨¼¸Ç¡ö ¸ñÓý
        Á¡öóРŢظ¢ýÈÉ!

        ¦¸¡ñÊÕó¾ Á¾í¸û¾¡ý ±ò¾¨É?
        §¸¡ðÀ¡Î¸û¾¡ý ±ò¾¨É? ²Ã½
        ¨¿Â¡Â¢¸í¸û ¾¡ý ±ò¾¨É? ¿¡Ùí¦¸¡ñ¼
        ¿¢Â¡Â «¿¢Â¡Âí¸û¾¡ý ±ò¾¨É? Å¡ú쨸ìÌ
        ÅÃýӨȸû¾¡ý ±ò¾¨É? §À¡üÈ¢Â
        ÅÆì̸û¾¡ý ±ò¾¨É?

        §Å¾¨Éò ¾£Â¢ø ±øÄ¡õ
        ¦ÅóÐ «Æ¢¸¢ýÈÉ
        ¦ºù¦Å¡Ç¢ô À¼Õõ º¢Å¾£ì¨¸Â¢ø
        ¦ºýÚ Á¡ö¸¢ýÈÉ Á£ñΦÁ¨É
        §ºÃ¡Å¨¸!
 
        ¯½÷óЦ¸¡ñ§¼ý ´ýÚ
        «Æ¢Â¡×ñ¨Á¸¨Ç «È¢Â
        «Æ¢òÐ즸¡ñ§¼ ¦ºÄ §ÅñÎõ
        «ïº¡Ð ÐﺡР¡ñÎõ «ÂáÐ
        ±îºõ ¡ÐÁ¢øÄ¡
        ±ø¨ÄìÌî ¦ºøÖõ Ũâø
        ÐÁÉ «¨Éò¨¾Ôõ à츢 Å£º¢Å¢ðÎ
        ¿¢îºÂõ ¡¦¾ýÚ ¦¿Î¸  Å¢º¡Ã¢òÐ
        ¯îº¢î ¦ºÄ§ÅñÎõ
        ´Æ¢Â¡¾ º¢Å¾¡ñ¼Åò¨¾
        ¯ÅóÐ Á¸¢úó¾¢¼!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ÍÄ¡ò¾¢ø ¬½ÅÁÄõ ±ýÈ ¸ðΨâý ­Ãñ¼¡ÅÐ À̾¢¨Â ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ÁÄ÷ó¾Ð. ±îÝÆÄ¢ø ±ì¸Å¢¨¾ ¦ÅÊìÌõ ±ý¦ÈøÄ¡õ «È¢Â¡Ð, ÅÕõ§À¡¦¾øÄ¡õ ÁÈÅ¡§¾  ±Ø¾¢ ¨ÅòÐ «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ý§Èý. ÀÊòÐ Á¸¢Øí¸û.

¾òÐÅáÂý
 

          203:  âýô ¦À¡üÌñ¼õ

        ŢƢ ¾¢Èó¾Ð «ôÀ§É
        ¦ÅóÐÂ÷ì ¦¸ð¼Ð
        ÅÆ¢ ¦¾Ã¢ó¾Ð «ôÀ§É ­É¢
        ÅÆí¸¡Ð ¦À¡ö ¡ñÎõ
        ÀÆ¢¸û Å¢ð¼É «ôÀ§É ­É¢
        À¡Æ¡§¸ý! À¡Æ¡§¸ý!

        ¸Õò¾¢§Ä ¯¾¢ò¦¾ý
        ¸ñ½¢Õû ¿£ì¸¢Âì ¸ûŧÉ
        ¸¨¼§¾ÚÁ¡ ±¨É ¬Ùõ
        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ì §¸¡Á¡§É!
        ¦Åö ¿ü§À¦Ã¡Ç¢Â¡ö
        Å¢Çí̸¢ýÈ º¢Å§Á
        ¯ýÅÆ¢ «øÄ¡ø §ÅÚÅÆ¢
        ±ÉìÌñ§¼¡ ­É¢ ¦º¡øÄ¡ö!

        «ï»¡É ­Õû¦¸¼ «¸ò§¾ ¯¾¢òÐ
        ¦Áö»¡Éõ Å¢ÇíÌÁ¡ Å¢Ç츢Π¦À¡Õ§Ç!
        ¨¸õÁ¡Ú §Åñ¼¡Ð ¸Õ¨½ ¨Åò¾Å§ÉÔý
        ¸ÆÄÊ÷ À¡Î¾§Ä ¸Õò¾¡¸ì ¦¸¡ñ§¼ý!

        «¿¢ò¾¢Â «ºòи¦ÇøÄ¡õ «¸ýÚ Å¢Æ
        ºò¾¢Âô ¦ÀÕÅÆ¢î º¡÷óÐ ºÃ¢¸¢ý§Èý
        ¿¢ò¾¢Âí ¸¡ðÎõ  §¿÷ÅÆ¢ ¿¢ýÉÕÇ¢ý
        Àò¾¢§ÁÅà À½¢óÐ ¯¨Éô §À¡üÈ¢§Â!

        ±ìÌ¨È ±É츢ɢ¦ÂýÚ
        ¿Å¢ÖÁ¡ ±ÉìÌ ¿ý¨Á ¦ºö¾Å§É!
        âýò¾¢ý ¯û§Ç
        ÒÌóÐÅ¢ð¼ ââôÀ¢ý
        ÒÐôÒÉø ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ±Ø󧾡ÎÁ¡
        ÒÌ󧾡θ¢ýÈÐ
        ­ýÀô ÒǸ¡í¸¢¾õ!

        âýô ¦À¡üÌñ¼õ
        ÒÌó¾¨ÄÔõ ±ÉìÌý
        ¦À¡ýÉʸ§Çò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÉ
        ¦À¡øÄ¡í̸û Á¨È¸¢ýÈÉ
        ÒâÂÅ¢ø¨Ä§Â «ö§É
        ¦À¡Â¢øÄ¡ ¦Áö夃 ­ô
        ÒШÁ!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æ¸òÐ º¢ò¾÷¸û «õ¨Á ÅÆ¢À¡ðÊø º¢ÈóРŢÇí¸¢É÷.  «Å÷¸û  Å¡¨Äô ¦Àñ ÅÆ¢À¡ðÊÖõ ­øÄÈõ µõÒž¢Öõ  ¸¡Ã½Á¢ýÈ¢ ¸Õò¨¾î ¦ºÖò¾Å¢ø¨Ä. «õ¨Á¨Â «ùÅÊÅ¢ø ÅÆ¢ôÀ𧼠«Åû «ÕÙõ «Ó¾ôÀ¡¨Ä ÀÕ¸¢ô ÀÕ¸¢ ¯¼ø ¿Äò§¾¡Îõ   ¯Ç ¿Äò§¾¡Îõ Å¡úó¾É÷. À¢ÃºÅ¢òÐô À¢ÃºÅ¢òÐ Á¸¢Øõ «õ¨Á «¸ò¾¢§Ä ­ÕóÐ À¢ÃºÅ¢òÐì ¦¸¡ñ§¼ ­Õó¾¡ø¾¡ý «Æ¢óЦ¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ ¯¼Ä¢ý ¾¨ºÂÏì¸û ÒÐôÀ¢ì¸ôÀÎõ, ¸Õò¾¢Öõ Ò¾¢Âô Ò¾¢Âî º¢ó¾¨É¸û §¾¡ýÈ¢ì ¦¸¡ñ§¼   ­ÕìÌõ. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

        204: «õ¨Á¨Âô À¡÷!
 

        ÅÕ¸ò ¾¢ÕÁ¸§Ç ÅÕ¸!
        ÅüÈ¡Ð
        ¾Õ¸ò  ¾¢ÕÁ¸§Çò ¾Õ¸
        ¾Åí ¸¢¼ì¸¢ý§Èý ¾ÇáÐ
        ÀÕ¸¢ô ÀÕ¸¢ »¡ÉôÀ¡ø ±ý
        Àº¢§À¡ì¸!

        ÌýÈýÉ ¦¸¡í¨¸¸Ç¢ø ¿£
        ÌÅ¢ò¾¢ÕìÌõ «ù¦Åû¨Ç¨Â ¦À¡ü
        ¸¢ñ½ò¾¢ø ¾Ã§Åñ¼¡õ ±ÉìÌ
        ¦À¡íÌí ¸¼Ä¡öô ¦ÀöÐ ±¨Éô
        §À¡ðÎŢΠ«ôÀ¡ü¸¼Ä¢ø
        ¨¸¸¨ÇÔõ ¸¡ø¸¨ÇÔí ¸ðÊ ¿¡ý
        ¸ÎòÐ ¦ÅÇ¢§ÂÈ¡ Ũ¸!

        ¯ñ½ ¯ñ½ ¯ÅôÀÇ¢ìÌõ «ù
        ×ýɾô À¡¨Ä ¯Åó¾Ç¢ìÌõ
        ¯ñ½¡Ó¨Ä «õ¨Á§Â!
        «ñ½¡Á¨Ä «Õ§Ç!
        »¡É׽Ţ¨É ¿ýÁÕó¾¡ö
        «Õó¾¢ «Õó¾¢ ¯ö§ž¡ý
        «¨Áò¾¨É§Â¡ Å¡¦ÂýÈ ¦Å¡ýÚ? ­ì
        ¸¡Âô ¨ÀìÌ§Ç ¸Õ¾¢ ¿£ ¨Åò¾
        ¬ÂÁ¡Â «ó¾Ã Á¸Ç¢÷ ¸Ùõ
        §¿Â Áó¾¢Ãí¸Ç¡ö ¯Ä¡ ÅóÐ
        ¸¡Âí ¦¸¼¡Å¡Ú
        ¸¡ò¾ÕÙ¸¢ýÈÉ÷! ¸Õ¾È¢Â
        ¸ÕòÐì¸Ç¡ö ºÉ¢ì¸¢ýÈÉ÷!

        º¡Â¡ ÅÊÅí¸Ç¡öî º¨Áó¦¾ý
        ¸É¡Å¢Öõ ¸¡ðº¢Â¢Öõ Åó¾¡Ê
        ¯Çí ¸Ç¢¦¸¡ûÇ
        ¯ÅáР¬Î¸¢ýÈÉ÷ ±ý ¯½÷׸û
        µí¸¢ µí¸¢ ÅÇÃ!

        ⨺¦Â¡ýÚõ ¦ºö¸¢§Äý âÁ¡§¾Å¢§Â ¯¨É
        §¿ºÁ¡ö  ¦¿ïº¢ø   ­Õò¾¢ò ¾Á¢úô
        À¡¨ºÂ¢ø À¡Î¸¢ý§Èý ÀÃźòмý
        À¡÷ô À¡÷ «õ¨Á¨Âô
        À¡÷ô  À¡¦ÃýÚ!


«ýÀ÷¸§Ç,

ºÁ£À ¸¡Äò¾¢ø ¦Åû¨ÇÂ÷¸û ¸É× ¬Ã¡ö¢ø Á¢¸ò ¾£Å¢ÃÁ¡¸  ®ÎÀðÎûÇÉ÷. Ò¾¢Âô Ò¾¢Â¾¡¸ ÀÄ ¸ñÎ À¢Êò¾Åñ½õ ­Õ츢ýÈÉ÷. «¾¢ø ´ýÚ ¸É׸¨Ç dream  ±ýÚõ lucid dream ±ýÚõ §ÅÚÀÎò¾¢ ­ÕôÀо¡ý. ­¾¨Éò ¾¡ý ¿¡ý ¯Èì¸É× Å¢Æ¢ì¸É× ±ýÚ ÜÈ¢ ÅóÐû§Çý ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­ÅüÈ¢ø lucid dream ±ýÀÐ ´ÕÅý ŢƢòÐ즸¡ñÎ ­ÕìÌõ §À¡§¾ ¸¡ñÀÐ ±ýÚ «Å÷¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ÷. §Â¡¸ì ¸¡ðº¢¸Ç¢ø ´ýÈ¡¸¢Â  ŢﻡÉì ¸¡ðº¢ ±ÉôÀÎÅÐõ ­ÐÅ¡¸ì ­Õì¸Ä¡õ. ­¾¨É ÀüÈ¢¦ÂøÄ¡õ ±ÉÐ «Æ¢Å¢Öñ¨Á áÄ¢ø Á¢¸ Ţ⚸ Å¢Çì¸Á¡¸ì ÜÈ¢Ôû§Çý. ­ùŨ¸Â¢ø ±ÉìÌ ºÁ£À ¸¡Äò¾¢ø ­ó¾ Lucid Dream Ũ¸Â¢ø ¦ÀâÐõ ÅóЦ¸¡ñÊÕó¾ µ÷ Å¢¼Âò¨¾ô ÀüÈ¢ ¿¡ý ¬Æ º¢ó¾¢òÐì ¦¸¡ñÊÕì¸ «ùÅ¢¼Âõ µ÷ ¸Å¢¨¾Â¡¸ô À¢Èó¾Ð. «¾¨É «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

       205: §¾Å§ºÉ¡À¾¢

        ¾ÊòÐ ±Ø¸¢ýÈÉ÷
        ¾Ê ¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷
        ¾ÇáÐ
        ¦¸ÎòÐ º¢Åý §¸¡Â¢ø
        §¸¦¼øÄ¡õ Å¢¨ÇÅ¢ì¸! ­¨¾ì ¸ñÎ
        º¢Ä¢÷òÐ ±ØóÐÅ¢ð¼¡ý §¾Å
        §ºÉ¡À¾¢ ¦ºó¾¢ø §ÅÄÉ¡ö
        Å¢ÎòÐ ¿¢ýÈÐ §À¡Ð¦ÁÉ
        ¦ÅÌñÎ!

        «Ãì¸÷ ÌÄ¡õ §ÀèĦÂÉ
        ¯ÕòÐî º¢ÅóÐ
        µ÷ À¨¼Â¡öò ¾¢ÃñÎ º¢Å¨É
        ÅÕò¾¢¼ Åó¾¢ÕôÀÐ ¸ñÎ
        Å¡Ç¡ ­Õ측§¾ Á¡øÁÕ¸ý
        ÅʧÅø »¡É¡Ô¾õ ¾ý
        ÅÄõ ¸¢¼ò¾¢
        ÝÃÃì ¸¾¢÷¸û «Ãì¸÷¸¨Ç
        Íð¦¼Ã¢ìÌÁ¡
        ͼ÷ ¯ÕÅ¢ø ±ØóÐÅ¢ð¼¡ý!

        ¾¡ì¸ ÅÕõ «Å÷¸ðÌ
        ¾¡í¦¸¡½¡ô §À¦Ã¡Ç¢Â¡öò ¾ý
        ¦º¡åÀí ¸¡ð¼
        °Éì ¸ñ¸¨Ç  ­ÆóÐ
        »¡Éì ¸ñ½¢É¡ø «Å¨É ¿¡¼
        ¯Õò¾ º¢Éõ §À¡¸¢ýÈÐ
        ¯½÷¦ÅøÄ¡õ ÀüÈ¢ ±Ã¢Â
        ¬½Åõ «Æ¢¸¢ýÈР «¸ó¨¾ ¦¸Î¸¢ýÈÐ
        «Ã¢Â¾¡õ ¾¢ÕÅʨ «¨¼óÐ
        «ö§¸¡¦ÅýÚ «ÃüÈ¢ÂÅ¡
        «ÅÉÊ Å£ú¸¢ýÈÉ÷
        «ÅÄí¸¦ÇøÄ¡í ¦¸¼ «¸ò¾¢ø
        «ý§À Á¢¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸û «Å÷¸û ÌÆ󨾸ǡ¸ ­ÕìÌõ§À¡§¾, «Å÷¸ÇÐ ¾¡öÁ¡÷¸û °ðÎõ À¡§Ä¡Î
( ÒðÊôÀ¡Ä¡¸ ­Õó¾¡Öõ)  ¡¨¾Ôõ ±¾¨ÉÔõ Å¢ØóРŢØóÐ ÌõÀ¢Îõ ÀÆì¸ò¨¾Ôõ ¯¼ý °ðÊ «Ê¨Á¸Ç¡§Å ÅÇ÷òÐÅ¢ðÎûǾ¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ±íÌõ ±¾¢Öõ «Ê¨Áò ¾Éó¾¡ý Á¢ì§¸¡í¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. н¢óÐ Ò¾¢Â¾¡¸ ´ýÈ¢¨Éô À¨¼ô§À¡§Á ±ýÈ ±ñ½õ Á¢¸ «Ã¢¾¡¸§Å ­Õ츢ýÈÐ. ´ý¨È ¦º¡øÄô §À¡Ìõ §À¡Ð  ÁüÈÅ÷¸û ±ýÉ ¿¢¨ÉôÀ¡÷¸û, ¯¼ýÀ¼¡Ð §À¡öÅ¢ð¼¡ø ¿¡õ «Å÷¸ðÌ Å¢§Ã¡¾¢ ¬¸¢Å¢Î§Å¡§Á ±ýÈ ±ñ½í¸§Ç  §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. ¾ì¸ ²Ð츸û ±ÎòÐ측ðθû ­Õó¾¡Öõ µ÷ ¯ñ¨Á¨Â, µ÷ Ò¾¢¾¡É ¯ñ¨Á¨Â ±üÚì ¦¸¡ûÇ ÁÉõ ­ø¨Ä ¦º¡øÄ×õ н¢Å¢ø¨Ä. ¦¿üÈ¢ì ¸ñ¨½ò  ¾¢Èó¾§À¡¾¢Öõ ÌüÈí ÌüȧÁ ±ýÀ¨¾  ±ò¾¨É§Â¡ ¸¨¾¸Ç¢ø ­ý¦É¡Õ ¸¨¾Â¡ì¸¢ ÀÊòР Á¸¢ú¸¢ýÈ¡÷¸§Çò  ¾Å¢Ã Å¡ú쨸¢ø ±ûÇ×õ  «¾¨Éô §À¡üÚž¢ø¨Ä.  ¦¿üÈ¢ì  ¸ñ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÚò  ¦¾Ã¢Â¡§¾ ¦¾Ã¢óЦ¸¡ûǧÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½Óõ  ­øÄ¡§¾ ¾¢Ã¢¸¢ýÈÉ÷. ­¨¾¦ÂøÄ¡í ¸ñÎ ¦¿¡ó¾¢Õì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

           206: §¸¡¨Æò ¾Á¢Æý

        ¾ÉìÌû§Ç ¬Â¢Ãó ¾¨¼¸¨Ç
        ¾¡§É ¸üÀ¢òÐì ¦¸¡ñÎ
        «Ê¨Áò ¾Éò¨¾ «Äí¸Ã¢òÐ
        «üÀò¨¾ §À÷ «üÒ¾Á¡ì¸¢
        ¾¡§Éò ¾ý Ò¸¨Æô À¡Ê
        ¾Ãí¦¸ðÎò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡ý ¾Á¢Æý!

        ­Õñ¼ ̨¸¸Ç¡¸
        ±ò¾¨É§Â¡ ­Õì¸ ÒШÁ¢ý
        ­Õ¨Çì ¸ñΠ «ïÍõ §¸¡¨ÆìÌ
        ­ý¦É¡Õ ¦ÀÂ÷ ¾Á¢Æý ±ýÀ¾¡ö
        ­Õ츢ýÈÐ ­ýÚ!

        ÌõÀ¢ðÎì ÌõÀ¢ðÎ
        ÌÉ¢ó§¾ ÀƸ¢Å¢ð¼ «ÅÛìÌ «¸ì
        Üý ¿£ì¸¢
        ¦¿ï¨º ¿¢Á¢÷ò¾¢ ¿ýÈ¡ö ¿¢ýÚ
        ­§¾¡ôÀ¡÷ µ÷ ÒШÁ
        ¡Õí ¸ñÊá¾  «Õ¨Á
        ±ýÚ ÜÈ Å¡Ã¡Ð «¸ò§¾Ôí
        ÌõÀ¢ð§¼ ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡ý
        ÌÉ¢ó§¾ ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡ý
        Ìðθû ÀÄ Å¡í¸¢ì ¦¸¡ñ§¼!
 

        ­ìܨÉô §À¡ì¸
        ÌõÀ¢Îí¸û º¢ÅÄ¢í¸ò¨¾!
        ţȢý ¿¡¾õ Å¢Çí¸¢Îõ ¿ü꨽
        «Êò¾Äõ Å¢óÐ «¨Áò¾¢¼!
 
        ¯Ú¾¢ò ཡö ¯Â÷óÐ ¿¢üÌõ ¿¡¾õ
        «¸ò§¾ ±Æ ±Æ ¬í¸¡Ìõ
        «ðÊì ¦¸¡ðÊ «Æ¢òÐ
        «ÅÄí¸û §À¡ìÌõ Å£Ãõ!
        «ïº¡Ð
        ÒÐô ÒÐ ÅÆ¢¸û ¦ºýÚ
        ÒШÁ¡ô ÀÄ ¦º¡øÖõ ¦À¡Ä¢×!
 
        ­Õ츢ýÈ ­Õ¨Ç ­Âí¸¡ì ¸ÊóÐ
        ¯ÕòÐ «Î¸¢ýÈ ¯Ú¾¢î º¢Å¨É
       ¯½Ã¡Ð §À¡öŢ𼠰Éò ¾Á¢Æ÷¸§Ç
        ¦Å𸢠­É¢Â¡¸¢Öõ
        §Åó¾ý «Ê ¦ºø¸
        Å¢¨ÃóÐ!


«ýÀ÷¸§Ç,

§¿üÚ ¼¡ì¼÷ ¦À¢ «Å÷¸û ¾ý Ò¾øŧɡÎõ Ò¾øÅ¢§Â¡Îõ ±¨É ÅóÐ ºó¾¢òÐî ¦ºýÈ¡÷. ¾òÐÅáÂý ±ýÈ Àð¼ò¨¾ ¦¸¡Îò¾¡Öí ¦¸¡Îò¾¡÷, «Ð «ôÀʧ ´ðÊì ¦¸¡ñ¼Ð ÀüÈ¢  «ÅÕõ Á¸¢úó¾¡÷ ¿¡Ûõ Á¸¢úó§¾ý. ÀÄ Å¢ºÂí¸¨Çô ÀüÈ¢ ¸¨¾ò§¾¡õ. «Ð¦À¡ØР «õ¨Á¨Âô ÀüÈ¢ µ÷ áÚ ¸Å¢¨¾¸¨Ç¡ÅÐ ±ØÐí¸§Çý ±ýÈ¡÷.  «¾üÌ ¿¡ý ±ì¸Å¢¨¾ ±ó§¿Ãò¾¢ø ±ôÀÊô À¢ÈìÌõ ±ýÚ ±ÉìÌ ºò¾¢ÂÁ¡¸§Åò ¦¾Ã¢Â¡Ð ±ý§Èý. ¬Â¢Ûõ À¡Õí¸û «Å÷ ¦ºýÈ º¢È¢Ð §¿Ãò¾¢üÌô À¢ÈÌ ÁШà Á¢É¡ðº¢¨Âô ÀüÈ¢ µ÷ ¸Å¢¨¾! «ýÚ Ó¾ø ­ýÚŨà ±ÉìÌ §Åñʨ¾¦ÂøÄ¡õ ¾óÐ ¦¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ «õ¨Á ºÁ£À ¸¡Äí¸Ç¢ø ±ÉРŢƢì¸É׸Ǣø ÁШà Á£É¡ðº¢Â¡¸§Å §¾¡ýÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡û. «¾¢Öõ «ó¾ ¨Åà ãìÌò¾¢ ­Õ츢ýȧ¾ «Ð Á¡¦ÀÕõ »¡ÉÝâÂÉ¡¸ ͼ÷ó¾Å¡Ú «Æ¸¢Â Òýɨ¸§Â¡Î §¾¡ýÈ¢ ±ý¨É Á¸¢úÅ¢ò¾Å¡Ú ­Õ츢ýÈ¡û.   «¸ò¾¢§Ä ­Õ츢ýÈ ±øÄ¡ §Å¾¨É¸¨ÇÔõ §À¡ìÌõ Ũ¸Â¢ø «Åû «ÆÌ!

 ÁШà Á£É¡ðº¢Â¢ý «Õ¨Ç ¦ÀÈÅøÄ µ÷ ­¨Ç»É¢ý ­¼ò¾¢ø ±¨É ­Õò¾¢    µ÷ ¸Å¢¨¾Â¡¸ «¾¨É ±Ø¾¢ «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

                207 ÁШà Á£É¡ðº¢!
 

        ¯ñ¨Á¨Âò ¾Å¢÷òÐ §Å¦È¡ýÚô À¸Ã¡
        ¯Ú¾¢ ÁÉò¾¢¨É ´Ç¢Ã측ðÎõ
        ¨Åà ãìÌò¾¢ ÁШà Á£É¡ðº¢ ±ý
        Áɾ¢§Ä  ¬Î¸¢ýÈ¡û
        ÁÂí¸¡§¾ ¨Áó¾¡ ¯É째¡÷
        ÁШà Á£É¡ðº¢¨Â
        Á½õ ÓÊô§Àý ±É ¿Å¢ýÈÅ¡!

        ¬Â¢Ûõ «¾üÌ ¿£
        «È¢×õ «ýÒõ ¬ñ¨ÁìÌâÂ
        Å£ÃÓí ¦¸¡ñΠŢÇíÌõ
        ¦º¡ì¸¿¡¾É¡¸î ͼçÅñΧÁ?
 
        ´ýÚ ¦ºö!
 
        ´ÕÅý ¸¡ÄÊ Å£úóÐ
        ÌõÀ¢ÎŨ¾ ¯¼ý ´Æ¢!
        ÌÕÅ¢üÌõ Á¨ÈìÌõ ÁÃÀ¢üÌõ
        Å£§½  ­½íÌŨ¾ ´Æ¢!
        ±¾¢÷òÐ ±¾¢÷òÐ ±øÄ¡õ «Æ¢òÐ
        ¦À¡ö¦ÂøÄ¡õ §À¡ì¸¢ðÎ
        ¦Áö¸¨Ç§Â Á¢Ç¢Ã ¨Å!

        ¯ÉìÌû§Ç ¿¡É¢ÕóÐ
        ¯ñ¨Á¡¦¾ýÚ
        ¯½÷ò¾¢ì ¦¸¡ñ§¼ ­Õì¸
        §ÅñÎŧ¾¡ ¯ÉìÌ
        §Å§È¡÷ À¢ÃÁ¡½õ?

        ã츽¢î ͼÕõ ãÅ¡¦Å¡Ç¢
        ¾¡ì¸¢ò ¾¡ì¸¢ «Æ¢ìÌõ
        ¬ì¸Á¢ø «¨ÉòÐõ «îºÁ¢ýÈ¢!
        «ïº¡¾ Á¡Å£ÃÉ¡ö À¢È÷ «ïº
        «ÅÉ¢¾É¢§Ä  ±Ø ¯¼ý
        «¨½ôÀ¡û µ÷ Á£É¡ðº¢
        ±í¸¢Õ󧾡 ÅóÐ ±õ
        ¬¨½Â¢ý ±ýÈ¡û «Åû
        ¾Á¢ÆÉ¡¸¢Â ±ý¨É  «¾üÌò
        ¾Ì¾¢Â¢øÄ¡¾Åý ±É
        ¾Âí¸¡§¾ ¿¢¨ÉòÐ!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ó¾ ¦ÅðÊ¡§À¡ÉÅ÷ ­Õ측§Ã, «Å÷ ±ý¨É ÍõÁ¡ Å¢¼Á¡ð¼¡÷ §À¡Äò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­ô¦À¡ØÐ §Åñ¼¡õ §Åñ¼¡õ «¦¾øÄ¡õ ¿ÁìÌ ´òÐ ÅáР±ýÚ ¦º¡ýÉ¡Öõ §¸ð¸¡Ð ±ý¨É ÌÕ¦ÅýÚ ¨¿Â¡ñÊ ¦ºö¸¢ýÈ¡÷. «ÅÃÐ ¦¾¡ø¨Ä¸û ¦À¡Ú측Р«ÅÃÐ Å¡¨Â «¼ì¸ ­ó¾ ¦ÅðÊ¡ô§À¡ÉÅ÷¸û º¡÷À¢ø µ÷ ¿øÄ ¸Å¢¨¾ Åó¾Ð, «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. ¾Â× ¦ºöÐ ±ý¨É ¡Õõ ÌÕ¦ÅýÚ ÜôÀ¢¼¡¾£÷¸û. ¾¢ðÎí¸û(º¢È¢Ð Á⡨¾Ô¼ý) , ¿ýÈ¡¸ò ¾¢ðÎí¸û, ±ý§É¡Î §Á¡¾ Å¡Õí¸û. «Ð§Å ±ÉìÌô À¢ÊìÌõ.

¾òÐÅáÂý

           208: ¦ÅðÊ¡ô §À¡ÉÅÛìÌ!
 

        ¦ÅðÊ ¦ÅðÊ «Æ¢ì¸¢ýÈ
        Å¢§É¡¾ì Üò¾§Ã ¯ý§É¡Î
        ´ðÊì ¦¸¡ûÇ §Å¡÷
        ¯À¡Âó ¾ÕÅ£÷!

        ±ðÊ ±ðÊ ­Õó§¾ ±¨É
        «ðÊ «ðÊ Å¨¾ì¸¢ýÈ
        «¿¢Â¡Âõ ­ýÛó¾¡ý ¦¾¡¼÷¾ø
        ²øŧ¾¡?  «Õ§¸ ­ÕóЦÁ¨É
        «ó¿¢ÂÁ¡ì¸ø ¦À¡ÕóЧÁ¡?
        ¯Ú¾¢ ¦º¡üÈÁ¢¨Æ
        ¯Ä¸¿¡¾ý «ÕÇ ´Ê¡РµÂ¡Ð
        ¯½÷óÐ Á¸¢úóÐ
        À⸡ºõ ÀñÏõ À¡Å¨É¢ø ¯ý¨É
        À¡÷òÐô À¡÷òÐ Á¸¢ú§Å§É!

        ¸ü¸ñÎ ¦º¡ü¸Ç¢ø
        ¸½Á¡Éì ¸ÕòÐì¸û
        ¸Å¢ÛÚì ¸Å¢¨¾¸Ç¡ ±¨Éì ¸¡½¨Åò¾ì
        ¸Õ¨½§Â ¸É¸§Á!
        ¦º¡ü¦À¡ÕÇ¡¸§Åò àÃõ ¿¢ü¸¡Ð
        ͼÕÅ¢ø §¾¡ýÚ¸§Å  ¦¾¡¼÷󦾨É
        §º¡¾¢ì¸¡Ð!
 
        ¸ñ¸û Áí¸¢ Åà ¬Â¢Ûõ
        ­ì¸Å¢¨¾¸Ç¢ø
        ¸É¸¦ÅüÒô ¦À¡í¸¢ ÅÃ
        ²ì¸í¸û ±øÄ¡õ ­Æó§¾ý
        ­ýÀ§Á àöòÐ Á¸¢úó§¾ý
        ±õÀ¢Ã¡§É ±ýÚý¨É
        ±Ã¢ÔÕÅ¢ø ¸¡ñ§À§É¡ ¦º¡øÄ¡ö!

        ¦ÅðÊ ¦ÅðÊ «Æ¢òÐ
        ¦ÅðÊ¡ô §À¡öŢ𼠱ÉìÌ
        ´ðÊì ¦¸¡ûÇ ¿£ ´Õò¾§É
        ­Õ츢ýÈ¡ö
        ¯½÷Å¡ö  ¿£  ¯¼ý!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢Æî ºÓ¾¡Âõ ÅûÙÅ¨É Å¡ÂÇÅ¢§Ä§Â §À¡üÚ¸¢ýÈ µ÷ ºÓ¾¡ÂÁ¡¸ ­Õ츢ýÈÐ. «ïº§Åñ¼¡¾ ¦Àñ¨Á¨Âì ¸ñÎ «ï͸¢ýÈÐ. ¦Àñ¨Á ±ýÀÐ º¢Å ¾òÐÅí¸Ç¢ø ´ýÈ¡¸¢Â Å¢óÐÅ¢ý µ÷ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î¾¡ý. «¾üÌû§Ç¾¡ý ±øÄ¡ Á¨È»¡Éí¸Ùõ Ò¨¾óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈÉ. 'Mystery" ±ýÈ¡Öõ " mystical" ±ýÈ¡Öõ ¯Ä¦¸íÌõ ÀÃóРŢâóÐ ¸¢¼ìÌõ «ó¾ô ¦Àñ¨Á ¾¡ý  «¾üÌì ¸¡Ã½õ. ­¾ý ­Õñ¼ ¿¢ÄÁ¡¸ ¸¢¼ìÌõ  §ÀÕÄÌô ÒÌóÐ ¯ñ¼¡Ìõ «ÛÀÅí¸¨Ç ±øÄ¡õ ¾¢ÃðÊ ¦Áö¸ñ¼¡÷ ¦º¡øÅЧÀ¡Ä ¦¾ûÇȢŢý ­Ä¡¼ò¾¡Éò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎ ÅÃÅ¢ø¨Ä ±ýÈ¡ø, ¿ÁìÌ °ö¾¢ ­ø¨Ä.   ±ýÚ§Á µ÷ Á¨ÈôÒ ­ÕóÐ ¿õ¨Á «¨Äì¸Æ¢ò¾Å¡Ú ­ÕìÌõ. ­ùŨ¸ ¾òÐÅò¾¢üÌ ¯¼ý ÀÎõ  ´ÕÅý ¦Àñ¸¨Ç «üÀì ¸¡Áô À¡¨Å¸Ç¡¸ì ¸Õ¾¡ý, ¾ý «¸ò¾¢Ä¢ÕóÐõ ´Ð츢Ôõ ¨Å측ý. «Å÷¸ðÌ µ÷ Á⡨¾Â¡É ­¼ò¨¾ò ¾óÐ ¾ò¾ÁìÌâ  Ũ¸Â¢ø «Å÷¸û »¡É ÅƢ¢ø ¦ºøÄ °ì¸¢Å¢ò¾Å¡Úõ ­ÕôÀ¡ý.

­ò¾¨¸Â ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý.
 

        209: š͸¢ ±í§¸?
 

        «ïºò¾ì¸ «ïÍÅ¡÷
        «È¢×¨¼Â¡÷
        «ïºò¾ì¸ «ïº¡¾¡÷
        «È¢Å¢Ä¢¸û
        ±ýȨÈó¾ ÅûÙÅÉ¢ý
        ºÁ¡¾¢ §¸¡ð¼ò¨¾
        ¾Á¢Æ¸ò¾¢ø ¸ñ§¼ý «í¸¢ÕìÌõ
        ¾Á¢Æ÷¸û ¯ûÇò¾¢§ÄÔí  ¸ñ§¼ý!

        š͸¢¨Â Á¨ÈòÐ ÅûÙŨÉ
        º¡Á¢Â¡Ã¡ì¸¢
        ºÁ¡¾¢ ¸ðÊÅ¢ð¼É÷ ­ó¾
        ¨ºÅ ºÁÂò¾¢É÷!
        ¦Àñ¨ÁìÌ «ïÍõ §À¨¾¸û
        ¦ÀÕõ§À÷ ÅûÙŨÉ
        š͸¢§Â¡Î ¸ñΠŽí¸
        «ï͸¢ýÈÉ÷!

        ¦Àñ¨Á¨Â
        Ž츧ÅñÎõ ¾ý Å£Ãò¾¢ý
        «¨½ì¸ §ÅñÎõ ¾õ «ýÀ¢ý
        ±ØôÀ§ÅñÎõ ¾ý «È¢Å¢ý
        ®Éý¨É¡¸  «Åû »¡Éõ
        ®ýÚ ®ýÚ ÒÈó¾Ã!

        «üÀì ¸¡Áì ¸ÕŢ¡ö
        ¬ì¸¢ô ¦ÀñÊ÷¸¨Ç
        «ÅÁ¾¢ìÌõ ±îºÓ¾¡ÂÓõ
        «Ã¢Â¾¢ý  ¬úѨÆ׸û ¦ÀüÚ
        ¦¾¡Î¾üÌ ±ð¼¡  àÃó  àÃí ¸¢¼ìÌõ
        ¦¾¡ý¨Á  ¦Áö»¡Éí¸¨Ç
        ­ÕǢĢÕóÐ ¦ÅǢ¡츢
        ­¾Âò¾¢ø ¿¢Úò¾¡÷!

        À¡¾¢Á¾¢ ÝÊ¢ý ºÃ¢
        À¡¾¢Â¡ ¿¢üÌõ À¡÷ž¢§Â!
        ¯Ãì¸ ¯Ãì¸ «¨Æ츢ý§Èý
        µÊ ÅóÐ ±í¸û ¦¿ïºõ ¿¢ø
        ­ÂõÀ¢¼¡ ¯ñ¨Á¸¨Ç
        ­ÂõÀ¢ÂÅ¡!


«ýÀ÷¸§Ç,

¾Á¢ú ºÓ¾¡Âõ º£ÃúóÐ §À¡É¾¢üÌì ¸¡Ã½õ, ÀÌò¾È¢× ±ýÈ ¦ÀÂâ§Ä µÃÇÅ¡ÅÐ ­Õó¾ ¦¾öÅ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â  ÓüÈ¢Öõ ­Æì¸î ¦ºö¾Ð Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, ¦¾öÅ£¸Á¡É Å¡ú쨸¨Â º¢ó¾¨ÉìÌ «ôÀ¡Ä¡ì¸¢ Å¢ð¼Ðó¾¡ý. ­Ð ÀÌò¾È¢× §À¡ì¸¢ý ±¾¢÷Å¢¨ÇÅ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ ¬É¡ø ºÁÂò¾¢ý §Àâ§Ä ¿¼ì¸¢ýÈ  °Æø¸¨Ç «¿¢Â¡Âí¸¨Çì ¸¡½ ­ôÀÊò¾¡ý ¿¢¨Éì¸ò §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ. Á§Äº¢Â¡Å¢§Ä ºÁÂò¾¢ý §Àâ§Ä Á¢¸ô ÀÃÅÄ¡¸ µ÷ ¦Àâ §Á¡ºÊ ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÐ. «¾üÌ  ¯¼ó¨¾Â¡¸ ­Õ츢ýÈÅ÷ ¸¡ïº¢ô  ¦ÀâÂÅ÷  «Õû ¦ÀüÚ ¾ý¨É µ÷ º¢Å¡îº¡Ã¢Â¡÷ ±ýÚ ÜȢ즸¡û¸¢ýÈÅ÷. «ì¿¢ §¡ò¾¢Ãõ ±ýÈ µ÷ ⨺ Ó¨È ­Õ츢ýȾ¡õ, «¾¨É «Å÷¸û Å¢üÀ¨É ¦ºöÔõ ¦À¡Õð¸¨Ç Å¢¨Ä¦¸¡ÎòÐ Å¡í¸¢ ¦ºö¾¡ø ±øÄ¡ À¢ÃɸÙõ ¾£ÕÁ¡õ, ­¾üÌ «È¢Å¢Âø ӨȢø º¡ýÚ¸Ùõ ¿¢¨È ­Õ츢ýȾ¡õ. Á§Äº¢Â Å¡¦É¡Ä¢ ÅƢ¡¸ ¿¡ý «È¢Â Åó¾¨Å ­¨Å.  ­ôÀÊò¾¡ý ¾Á¢ú ÜÚ ¿øÖĦ¸í¸¢Öõ.  ­ôÀÊôÀð¼ ¦À¡ö¸¨Çì ¸ñÎ ÁÉõ §¿¡Ìõ§À¡¦¾øÄ¡õ " ºÄõ â¦Å¡Î àÀõ ÁÈó¾È¢§Âý, ¾Á¢§Æ¡Î ­¨ºÀ¡¼ø ÁÈó¾È¢§Âý" ±ýÚ À¡Ê «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡¨É ²ý ­Å÷¸û ÁÈó¾¡÷¸û ±ýÚ º¢ó¾¢ôÀÐñÎ. ­ùÅ¡Ú ¾Á¢¨ÆÔõ Á¢¸ ±Ç¢¨ÁÂ¡É ÅÆ¢À¡ð¨¼Ôõ ÁÈì¸î ¦ºöÔõ ÍÁ¡÷ò¾ À¢Ã¡Á½÷¸Ç¢ý Á£Ðõ ±ÉìÌì ¸Îï º¢Éõ ÅÕõ.  ­Å÷¸¨ÇÔõ Á¾¢òÐ ¦¾¡Ø¸¢ýÈ¡÷¸§Ç ­ó¾ ¾Á¢Æ÷¸û ±ýÚ «Å÷¸û Á£Ðõ §¸¡Àõ ÅÕõ. «ó¾ º¢Éò¨¾ §Å¾¨É¨Â µ÷ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¯í¸§Ç¡Î À¸¢÷óÐ ¦¸¡û¸¢§Èý. §Å¦ÈýÉ ¦ºö ÓÊÔõ? ¿£í¸§Çî ¦º¡øÖí¸û.

¾òÐÅáÂý
 

          210: §Å¾õ µ¾¢Â¾¢ø¨Ä!
 

        ¦¿ïºò ¾¡Á¨Ã¢ø ¯¨É ­Õò¾¢
        ¿¢ÉóÐ ¿¢ÉóÐ ¦¿ìÌÕ¸¢
        Å½í¸¢ò ¦¾¡ØÐ Å¡ö¨Á§Âô ÀƸ¢
        Åﺸõ ¡Ðõ ÅÆí¸¡ Ũ¸
        Å¡ú¸¢ý§Èý «ö§É! ±ÉìÌ
        ⨺¸û ¡Ðõ ¦¾Ã¢Â¡Ð
        ҧḢ¾Óõ ¦¾Ã¢Â¡Ð ¬÷ôÀ¡ð¼
        «÷ɸÙõ «È¢ó¾¢§Äý «¾¢ºÂ
        Âó¾¢Ã ÅÆ¢À¡Î¸Ùõ  ÁüÚ§Á¨ÉÂ
        ¾ó¾¢Ãí¸Ùõ «È¢ó¾¢§Äý! «È¢ó¾¢§Äý!

        ¬Â¢Ûõ ¬ñ¼Å¡!

        «ÆÌò ¾Á¢Æ¡ö «Õû ¾Á¢Æ¡ö
        ±ýÛû ­Õó¾Å¡ ­Â츢Îõ ¦ÀÕ¨Á
        ¡Р¦ºöР¡ý ¦Àü§Èý
        ¡ý «È¢¸¢§Ä§É!

        §Å¾í¸û µ¾¢Â¾¢ø¨Ä
        §ÅûÅ¢ò ¾£ ãðʾ¢ø¨Ä
        ¯ñ¨Á¨Â§Â ¦ÀâÐõ Á¾¢òÐ
        ¯½÷Å¢¨É «¾ü¸¡ì¸¢ ¯»üÈ¢
        «È¢Å¢ý ­Õ¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¬öÅ¢ý
        «ðÊ «ðÊô §À¡ì¸¢ «Æ¸¢Â
        º¢Åô¦ÀÕïͼ÷ º¢Èó¾¢¼î ¦ºöÂ
        Åó¾¨É§Â¡ ¿£Ôõ
        ÅÇ÷¾Á¢ú ¾ó¾Å¡!

        «Õ¨Çô ¦ÀÕ츢 «ýÀ¢¨É ÅÇ÷òÐ
        ¦ÅöÐ ¸¡Ôõ ¯ûÇò¾¢ý
        §Å¾¨É¸¨Ç  ¦ÅÌÇ¡§¾ô ¦À¡ÚòÐ
        ¯ñ¨Á ±Ûí ¸Â¢ü¨È
        ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ
        ´ùÅ¡¦¾øÄ¡õ §À¡ì¸¢ «Æ¢ò¾¢ðÎ
        ¯Â÷óÐ ¯Â÷óÐ Óý§ÉÈ¢
        ¯ýÉÊ §º÷óÐÅ¢ð§¼ý!

        µí¸¡Ã Ţξ¢ìÌû
        ´Îí¸¢¼ ­¼ó ¾óÐ ´ôÀâÂ
        ¾¢ÕÅÊô §Àü¨È ±ÉìÌò
        ¾¢½¢ò¾Å¡! ¯¨É «¨¼Å¾üÌ
        ­Ð§Å ÅÆ¢¦ÂýÚ Â¡ñÎõ
        ­ÂõÀ¢ ­ÂõÀ¢ ÅÆ¢¦Á¡Æ¢Å¾øÄ¡ø
        §ÅÚñ§¼¡ ±ÉìÌô
        À½¢¦ÂýȦšýÚ
        ­ôÀ¡Ã¢É¢ø?HOME