Make your own free website on Tripod.com
 
¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢
ãýÈ¡õ áÚ  ­Ãñ¼¡õ ÀòÐ
«ýÀ÷¸§Ç,

«Íò¾Á¡Â¡ò ¾ÛÅ¡¸¢Â ­ó¾ ¯¼§Ä¡Î ¯Â¢÷ ´ðÊ즸¡ñÊÕ츢ýÈŨà ¬ÏìÌô ¦Àñ ¸¡Áúì ̼Á¡¸ Å¢Çí¸,  ¦ÀñÏìÌ µ÷ ¬ñ Á¸ð§ÀÚ Á¸¢Æò ¾Õõ ÁÄ÷úò ¾¡ÏÅ¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.  ­É¢ ­ò¾¨¸Â ͨŸû °§¼ µ÷ ¦Àñ »¡Éúô À¡¨Å¡¸×õ  «§¾ô §À¡ýÚ  µ÷ ¬Ïõ µ÷ ¦ÀñÏìÌ «§¾ ­Ãºò¨¾ò¾Õõ º¢Åò¾¡ÏÅ¡¸×õ Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä ¯ñÎ. º¢Õí¸¡Ãò¨¾ ¸ÕŢ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ­¨ÈÅý Å¢ÄíÌûÇ ¬¼Å¨É  ź¢òÐ ÁÂ츢 ¸¡ÁôÀ¡ø ¦¸¡ÎòÐ ¯ÅôÀ¢òÐ À¢ÈÌ µ÷ «Ê ¦¸¡ÎòÐ, ¸¡ÁôÀ¡ø ­É¢ §Åñ¼¡õ ¯ÉìÌ, ž¡¸¢Å¢ð¼Ð  ­É¢  »¡Éô À¡ø ÀÕÌ ±ýÚ »¡Éô À¡¨Ä °ð¼ ÓüÀÎÅ¡ý. ¯ñÀ¡÷ »¡Éõ ¦ÀüÚ ¿¢¨ÈÁ¾¢ ÅƢ¡¸ ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä «¨¼óÐ Àââý ¿¢¨Ä ¯½÷Å÷, Á¸¢úÅ÷. §¸¡Â¢ø¸Ç¢§Ä Å¢ÇíÌõ «üÒ¾ «Æ¸¢ý «õÁý ÅÊÅí¸û ¸¡Áúòৼ »¡Éúõ °ðÎÅÉ, ¸¡ÁôÀ¡ø °ðÊÂÅ¡Ú ¦ÀâÐõ »¡ÉôÀ¡ø °ðÎÅÉ. ­¾¨Éì ¸¼ó¾ µ÷ ¿¢¨ÄÔõ ¯ñÎ. Å¡¨Äô¦Àñ ÅÆ¢À¡ðÊý º¢ò¾÷¸û ¯½÷ó¾Ð. «Å÷¸û ¿¢¨ÉÅ¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                211: «õ¨Á¢ý «¨½ôÒ!
 

        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ «Æ¸¢ý
        ¸ñ¸Ù츢ɢ «õ¨Á§Â ¯¨Éì
        ¸ñÎì¸ñÎ
        ¸ñ¸¨Ç ­Æó§¾ý!
        ¸¡Ð¸Ç¢§Ä ¿£ µÐõ
        ¸¡¾ø ¦Á¡Æ¢¸¨Çì §¸ðÎì §¸ðÎ
        ¸¡Ð¸¨Ç ­Æó§¾ý!
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡öì ¸ÄóÐ
        µÐõ ¿¡Å¢¨É ¯É측츢¼
        ±É즸ýÚ ¿¡Å¢ø¨Ä ÁüÚ§Á¨ÉÂ
        ¦À¡È¢¸Ù Á¢ø¨Ä!

        °Éô ¦À¡È¢¸¨ÇÔõ ­ù×¼¨ÄÔõ
        §Åȡ츢 ±¨É Å¢ÎÅ¢òÐ
        ¯ýÛû ÓüÈ¡¸ ´Îí¸¢¼
        ¯Åó¦¾¨É «¨½ò¾ «õ¨Á§Â!
        Áó¾¢Ãò ¾¢Õ§ÁÉ¢
        Á¸¢úó¾Ç¢ò¾ ¦ºõ¨Á§Â!
        Áó¾¢Ã Á¸Ç¢÷¸Ç¢ý Á½¡ÇÉ¡ö
        Á¸¢ú¸¢ý§Èý Á¸¢ú¸¢ý§Èý
        Á¡Â¡ô §ÀâýÀõ!

        ¬Â¢ÃÅ¢¾ú ¦ºó¾¡Á¨Ã «Ä÷ó¾¾¢ø
        ¦À¡ü¸Äºí¸Ç¡¸ô ÀÄ â츨ÅòÐ ¿¡ý
        ââòÐô ââòÐ Á¸¢Æò àÂ
        ¸¡ÁôÀ¡¨Ä ¸Å¢úó àüÚõ «õ¨Á§Â!
        ¸Õò¾¢§Äý §ÅÚ ¯ý
        ¸¡ÄÊì ¸¢¼ôÀ¾ýÈ¢!

        ¸Å¨Äî º¢ó¾¨É¸û ¡Ðõ
        ¸Õò¾¢§Ä ¯¾¢ì¸¡Ð ±¨Éì
        ¸¡¾Ä¢òÐì ¸¡¾Ä¢òÐ
        ­õÁ¢ ­¨¼¦ÅÇ¢Ôõ ­øÄ¡¦¾¨É
        ­Ú¸ «¨ÉìÌõ «õ¨Á§Â  ¿£
        ±ý¦È¨Éô  À¢Ã¢¸¢ýÈ¡§Â¡
        «ý§È  ¿¡ý  ÁʧÅý
        «È¢Å¡§Â!


«ýÀ÷¸§Ç,
Á¢ýÉõÀÄ ¾Á¢ú Àø¸¨Äô ÀüÈ¢ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð. «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý

                212: Á¢ýÉõÀÄò ¾Á¢ú
 

        ¸É¦Å¡ýÚ ¸ñ§¼ý «ýÀ÷¸§Ç «¾¨É
        ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¾Õ¸¢ý§Èý!

        Á¢ýÉõÀÄô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
        Å¢Çí¸¢Î ¿Å¸ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
        Á¡Â¡ÒÃ¢ì §¸¡ð¨¼Â¡¸ ÁýÛò¾Á¢ú
        Àø¸¨Ä¦Â¡ýÚ  À¡¦ÃøÄ¡õ §À¡üÈ
        ÀǢθ¢ýÈÐ ÀÃźãðθ¢ýÈÐ!

        ¾Á¢Æ¢ý «Æ¦¸øÄ¡ó ¾í¸ô À¡¨Æ¸Ç¡¸
        Å¡¾î º¢Èô¦ÀøÄ¡õ ¨ÅÃì ¸ü¸Ç¡¸
        ÀþÓõ Àñ½¢¨ºÔõ À¢È×õ ÀÅÆí¸Ç¡ö
        ÀÃóÐ ÀÃóÐ º¢ÈóÐ ¸¢¼ì¸
        À¡Ã¢ý Á¡ó¾¦ÃøÄ¡õ À¨¼¦ÂÎ츢ýÈÉ÷
        ÀÇ¢íÌ Á¡Ç¢¨¸ô ÒÌóÐ §ÅñÊÂ
        À⺢ø¸¨Çô  ¦ÀÈ
        ¬üÚôÀ¨¼ ­Ä츢Âí¸û ÀÄ
        «ÆÌÈ ÅÆ¢¸¡ð¼!

        ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ ѨÆš¢Ģø
        ¾í¸¢ð¼¡÷ ÀÄ÷!
        ¾¡ñÊì ̾¢òÐ §ÁÖõ
        ²¸¢ð¼¡÷ º¢Ä÷! «Å÷¸Ç¢ø
        Ññ¸¨Ä «½í̸Ǣý §¿¡ì¸¢üÌ
        «Ê¨Á¡¸¢  «¸Ä ÓÊ¡Ð
        «¼í¸¢Ôõ Å¢ð¼É÷ º¢Ä÷!

        ţâÂí¦¸¡ñ¼ ­ýÛõ º¢Ä§Ã¡
        ¦ÅüÈ¢ ¿¨¼ À¢ýÚ
        ÒÐò ¾Á¢ú À¨¼òÐ
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ Á¸¢úó¾É÷
        ââôÀ¢ø À¢Èò ¾Á¢ú ÁÈó¾É÷!

        «üÀÁ¡¸ ´Õ º¢Ä§Ã
        «¨Éò¨¾Ôí ¸¼óÐ
        ¬Î¸Æø ´Ä¢Â¢ý «ó¾Ãí¸
        «¨È¸û ÀÄ ÒÌóР¡ñÎõ
        ¬¼í¸¢¼¡§¾ ¬Îõ
        ¬¼ÅøÄ¡¨Éì ¸ñÎ ¬Éó¾¢òÐ
        À¢ÈôÀ¢ý ¦ÀÕõÀ嬃 ¯üÚ
         ¦ÀÕó§¾ÅôÀý¢ ÀÊòÐ
        §À¾¨Á ¿£í¸¢É÷!


«ýÀ÷¸§Ç,

Àñ¨¼Â º¢ò¾÷¸û §À¡üȢ ÁÕòÐÅì ¸¨Ä¢ý ¨ÁÂÁ¡¸ ­Õó¾ ¬ØÇިħ ¬¸Á×ÇÅ¢Âø ±ýÈ ¦ÀÂâø áĢ «È¢Å¢Âø ±ýÈ Ó¨È¢Âø À¢¨Æ¡РÅÇ÷òÐ ÅÕ¸¢ý§Èý. «¾ý ¨ÁÂÁ¡¸ ­ÕôÀÐ ¸É¡Å¢ÂÖõ «¾¨Éî º¡÷óÐ ÅÕõ Òá½Å¢Âø ¯ûÙ¨È ¯ÅÁÅ¢Âø §À¡ýȨŸÙÁ¡Ìõ. ¦¾öÅÅÊÅí¸û ¦À¡Õû ¯¨¼ÂÉ, ¿¡õ «È¢Â¡§¾ ¿õÓû ­ÕôÀÉ. ¡¾¡Å§¾¡÷ ¦¾öÅ ÅÊÅõ ¿¡ÁȢ¡§¾ ¿õ ¬ýÁ¡¨Åò ¾¡ì¸¢ «Ð§Åò ¾¡É¡¸  ¬§Åº¢òÐ ¿¢ü¸¢ýÈ ¸¡Ã½ò¾¡ø¾¡ý ¿ÁìÌ Ì½í¸û ±ýÚ «¨ÁóÐ ­ô§À÷ôÀð¼Åý ­Åý ±ýÚ À¢È÷  «ÇóР ¬Ù¨Á¨Âì ¸½¢òÐì ÜÈ Óʸ¢ýÈÐ. ºð¨¼ ¿¡¾ ÅûÇø ±ýÀ¡÷ ¾ÁÐ 'º¾¡º¢Å åÀõ' ±Ûõ áÄ¢ø ­¾¨É ¾¢ÈõÀ¼ Å¢Ç츢ÔûÇ¡÷. ±ò¦¾öÅõ ¬ðº¢ ¦ºöÐ ¿¢ü¸¢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ ¾Õò §¾÷× §À¡ýÈ Ñ¨Æ×ò §¾÷׸û (Access Tests) ÅÆ¢ ¯Ú¾¢Ôõ  ¦ºöÂÄ¡õ. ­ùŨ¸Â¢ø ºÁ šú쨸¨Â§Â µ÷ «È¢Å¢Âø ШÈ¡¸ ¬¸Á×ÇÅ¢Âø ±Ûõ ­òШȠ ÅÇ÷òÐÅÕ¸¢ýÈÐ. «ùŨ¸Â¢ø Å¢¼¨Ä ¦Åû§ÇÚÅ¡¸¢Â º¢Å¿ó¾¢¨Âô ÀüÈ¢, «¾ý ¬ðº¢ «¸ò§¾ §Á§Ä¡í¸¢ ¿¢ü¸ ±ýÉÅ¡Ìõ ±ÉÀ¨¾ Å¢ÇìÌž¡¸ ­ý¨ÈÂì ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                213 º¢Å¿ó¾¢
 
 

        â츢ýÈ ÁÄ÷¸é§¼ ±¨É
        §À¡ì¸¡¾¢Õò¾¢
        ¬÷츢ýÈ ÅñÊÉí¸Ç¢ý «Æ¸¢Â
        Ã£í¸¡Ã ­ýÉ¢¨ºÂ¢ø ­¨Ä¢ì¸
        §¿¡ì¸í¸û ´Îí¸¢  ¬Æ ѾĢ
        ­ÐŨà ¡Õõ  ѨÆ¡¾
        ¾¢Õò¾Äí¸û ѨÆóÐ §¿¡ì¸
        ®Éý¨É¢ý ÀÄ ±Æ¢ø ÅÊÅí¸¨Ç
        ¸¡ñ¸¢ý§Èý Á¢¸ ¸Ç¢ì¸¢ý§Èý!

        ¿ÚÁ½í¸Ç¡ö  ¿øÅñ½í¸Ç¡ö
        §¾ý ¦º¡Ã¢Ôó ¾¢Õì̼í¸Ç¡ö
        ¦Áý¨Á ÀÃźò¾¢ý ÒРŢ¾ú¸Ç¡ö
        À⺢ø¸Ç¡¸ô ÀÄ À¨¼òÐ ±ý
        Àº¢ìÌ ¯½×¸Ç¡ö
        À¡Ã¢ìÌõ «ý¨É¨Âì ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        À¡ÊôÀ¡Ê Á¸¢ú¸¢ý§Èý!

        ¾¢ýÚò ¾¢ýÚ ±Ç¢¾¢ø ¾£Ã¡¾
        Å¢¼¡ö¸¨Ç ±øÄ¡õ Ţ𦼡ƢòÐ
        §Å𨸠¡¦¾¡ýÚõ Å¢Çí¸¢¼¡
        ¦ÅüÚ ¿¢¨Ä¢ø
        Å¢Ãì¾¢  ÅóÐò ¾¡ì¸ ±¨É
        Å¢ÎÅ¢ìÌõ À¡¨Å¡¸
        §Å§È¡÷  ÅÊÅí ¦¸¡ñÎ
        ¿¡¾ò¾¢ý ¦º¡åÀò¨¾ ¿ýÈ¡öì ¸¡ð¼
        Ţĸ¢ ¿¢ýÈ º¢Å¿ó¾¢Ôõ
        Å¢Õð¦¼É «¸õ Ò¸
        ţâÂõ ¾¢ÕõÒ¸¢ýÈÐ
        Å¢Ãì¾¢ò ¦¾¡¨Ä¸¢ýÈÐ Ò¾¢Â
        Å£Ú¼ý ±Ø¸¢ý§Èý Á£ñÎõ
        ¦ÅüÈ¢ò ¾¡ñ¼ÅÁ¡¼!

        ¦ÅÊòÐò ÐÊòÐ §Å¸Á¡ö ±ØóÐ
        ´Îí¸¢ Á¼í¸¢ ÁÊóÐ ÁÂí¸¢
        Å¢ÂóÐ ¸¢¼ôÀ¦¾¡Æ¢òÐ ¯ÕŢ š¦Ç¡Î
        ¦À¡í¸¢ ±Ø¸¢ý§Èý
        §À¡÷ì¸Çõ Ò̸¢ý§Èý
        ¦À¡øÄ¡¾¨Å¸¨Çò  ¦¾¡¼÷óÐ
        ­øÄ¡¾¡ì¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

µ÷ §¸ûÅ¢ ±ØóÐûÇÐ: º¢¾õÀà øº¢Âõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ? ­Ð §¸ûÅ¢Ô𠧸ûŢ¡Ìõ. ¦ÁöÂÈ¢×ì §¸ûÅ¢¸Ùû Á¢¸ ¬ÆÁ¡É¾¡Ìõ. «¾üÌ À¾¢Öõ ¦º¡øÄ ÓÊ¡¾ ´ýÈ¡Ìõ. ­Õó¾¡Öõ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¦º¡øÄô À¡÷츢ý§Èý. ­ó¾ «ÇÅ¢üÌ ¦º¡üÀÎò¾ Å󾧾 ­¨ÈÂÕÇ¢ý §ÀվŢ¡¸ ±ñ½¢ «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. §Áü¦¸¡ñÎ ­¾ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢ÂÅ¢ÕõÒÅ¡÷ Á¾¢ôÀ¢üÌâ ¼¡ì¼÷ ¦À¢ «Å÷¸¨Ç§Â §¸Ùí¸û. ­¾Á¡¸ ¦À¡Ú¨Á¡¸ ­ýÛõ Å¢ÇìÌÅ¡÷ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ÓÊó¾¡ø «ùÅ¡Ú ¦ºö§ÅñΦÁÉ §ÅñÊì ¦¸¡û¸¢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

        214: º¢¾õÀà øº¢Âõ
 

        ±íÌõ ¸ÃóÐõ ÀÃóÐõ
        ­Õ츢ýÈ ­¨ÈÅý ±Î츢ýÈ
        µ÷ ÅÊŧÁ «Åý ±ýÉ¢ø
        ±íÌõ ¸ÃóÐõ ÀÃóÐõ
        ¯ûÇÅý «øÄ¡Å¡¸¢ýÈ¡ý!

        «¨Éò¦¾¡Îõ «ó¿¢ÂÁ¢Ä¡Ð
        «òÐÅ¢¾Á¡¸ì ¸ÄóÐ
        «¨Å§Âò ¾¡§É¡ö ¿¢ýÚ
        ¬ðº¢ ¦ºöÐ «¨ÉÅÕìÌõ
        «Õû ÅÆ¢ ¸¡ðÎí ¸¼×û
        ¸ÕòÐû ¯¾¢ì¸¢ýÈ µ÷ ÅÊŦÁÉ¢ø
        «òÐÅ¢¾ ¦Áöô¦À¡Õû
        «øÄÅ¡õ!

        ±Î츢ýÈ ÅÊÅí¸û
        ±øÄ¡ó ¾¡Á¡¸ ±ñ½üÈ
        ºì¾¢¸Ç¢ý ¾Â¡ÀÃÉ¡ö
        «øÄÐõ ­øÄÐõ «¸ýÚ
        «ÕÇ¢ý
        ¯Ä¸Á¡ö ¯Â¢Ã¡ö °É¡ö
        ¯ÅóÐ ¿¢ü¸¢ýÈ ´ÕŨÉ
        ´ý¦ÈÉì ÜÈ¢ý
        «ý¦ÈÉ ¬ÌÅý «üÒ¾Á¡ö!

        ¯ñ¦¼É «ý¦ÈÉ ¯½÷¾ü¸Ã¢Â
        ´ý¦ÈÉ ¬Â¢Ûõ ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡ö
        ´ÕÅ¡Ð ¿¢üÌõ ¿ý¦ÈÉ
        ¿÷ò¾ÉÁ¡Îõ ¿¡¾¦ÉÉ ¿Å¢Ä šá
        À硸ô ÀÃÁÉ¡ö
        À¡¦ÃøÄ¡õ ¿£í¸¢Âô ¦ÀÕõÀ¡Æ¡ö
        ­Õ츢ýÈ ´ÕÅ¨É ¿¡ý
        ±ùÅ¡Ú «¨Æô§Àý? ±ùÅ¡Ú «¨Æô§Àý?

        ­·¦¾ýÚ ¦º¡ÄšáÐõ
        ­ø ±ýÚ ¦º¡ÄšáÐõ Íò¾
        §Á¡Éò¾¢ø ãú¸¢¼î ¦ºöÔõ ­¨ÈÅÉ¢ý
        ÓÐ ¿¢¨Ä§Â ÓÊ¿¢¨Ä§Â
        º¢¾õÀÃô ¦ÀÕí§¸¡Â¢Ä¢ý º¢ÈôÀ¡ö
        ¦ºÈ¢ó¾¢ÕìÌõ Á¨È!


«ýÀ÷¸§Ç,

º¢Ä ¿¡ð¸Ç¡¸ ¸Å¢¨¾¸û ¡Ðõ ÅÃÅ¢ø¨Ä. ­ýÚ ´ýÚ Åó¾Ð, «ýÀ÷¸ÙìÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¾òÐÅáÂý
 

        215: °ÕÄ¡!
 

        ÅÕ¸¢È¡÷ ÅÕ¸¢È¡÷ ¾¨ÄÅ÷
        Á¡ñÒ¸û ÀħáÎ
        °ÕÄ¡ °ÕÄ¡ ¯Ä§¸¡÷ì ¸¡½!
        ¾¨Ä ¸Å¢úòÐ ¿¢øÖí¸û!
        º¡¾¢ì ¦¸¡Ê¸¨Çô À¢ÊÔí¸û!
        ¬¼Å÷¸û ´Ðí¸¢ ¿¢ü¸
        «Æ¸¢Â ¦ÀñÊ÷¸¨Ç
        §À¨¾Â÷ Ó¾ø ¦ÀÐõ¨ÀÂ÷ ŨÃ
        ¿¢ÚòÐí¸û ÅÆ¢ ¦¿Î¸ ¿£ÇŢƢ¸û
        ¸¡ÁÀ¡½í¸¨Ç ¸ðÊýÈ¢ «Å¢úòÐÅ¢¼!
 

        Á¨Æ ¦ÀöÔõ Á¨Æ ¦ÀöÔõ ¾£ó¾Á¢ú
        ¦º¡ü¦À¡Æ¢× Á¨Æ ¦ÀöÔõ!
        ÁÌÊ ¸ñ¼ ¿¡¸¦ÁÉ Áì¸Ùõ
        ÁÂíÌÅ÷ Á¾¢ ­ÆôÀ÷!
        ÁýÉ¡! ÁýÉ¡! ±ýÚ «ÃüÚÅ÷
        ¾£ìÌÆ¢ô§Àý «ö夃 µ÷ º¢È¢Ð
        ¾£íÌÉìÌ §¿Ã¢ð¼¡Öõ ±ýÀ÷!

        ±¾¢÷ôÀ¡÷ ¡ÕÁ¢ø¨Ä
        ²ýȨ¾î ¦º¡øÅ¡÷ ¡ÕÁ¢ø¨Ä
        ¾¨ÄôÀ¡¨¸¨Â  ­¨¼Â¢ø ¸ðÊ
        ¨¸¸ðÊ  Å¡ö¦À¡ò¾¢ ´ýÚ ¦º¡øÄò
        ¾Õ½õ ±ô§À¡Ð ÅÕ¦ÁýÚ
        ¾Âí¸¢ò ¾Âí¸¢ ¸¡ò¾¢ÕôÀ÷ ¾É째¡÷
        ¾Ì¾¢¨Âò §¾Êì ¦¸¡ûÇ
        ¾Åí¸¢¼ô§À¡÷!

        ¾ýÉ¢¼ò¾¢ø ¾¨ÄÅÉ¡¸ ¾Ì¾¢Â¢Ä¡ô ÀÄ÷
        ­ÕôÀÐ ¸ñÎ ¦À¡Ú측Р­¨ÈÅÛó¾¡ý
        ±í§¸¡ §À¡öÅ¢ð¼¡ý ­ÕÇ¢ø ¸¢¼ò¾¢
        ²ó¾ü º¢ó¾¨É¸¨Ç Ӽ츢 ­É¢
        ±ì¸¡Öõ Å¡§Ãý ­ó¾ ­Æ¢ó¾
        ¾Á¢Æý Àì¸õ
        ±ÉìÜÈ¢!


«ýÀ÷¸§Ç,

º¢ó¾¨É  ;ó¾¢Ãò¨¾ ÅÇ÷측¾ ±ó¾¦Å¡Õ ÀñÀ¡Îõ º£Ã¢ÆóÐ «Æ¢Ôõ. ­ý¨È ¾Á¢Æô  ÀñÀ¡Î ­ôÀÊôÀð¼ º¢ó¾¨É ;ó¾¢Ãò¨¾ ÅÇ÷ìÌõ ´ýÈ¡¸ ­ø¨Ä. ¸Î¨Á¡¸ ¯¨ÆòÐ ¬Æî º¢ó¾¢òÐ ÒШÁ¸¨Çî ¦º¡øÅ¡÷¸¨Ç §À¡üȡРŢθ¢ýÈÐ ±ýÀ§¾¡Î «Å÷¸¨Ç ±ûÇ¢ ¿¨¸Â¡Ê ­¸Æ×õ ¦ºö¸¢ýÈÐ. ­Ð ±ý¨É º¢ó¾¢ì¸  ¨Åò¾Ð. ¸øÅ¢ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?  ¸ºÎ «È ¸ü¸ §ÅñÎõ, ¸üÈÀ¢ý «¾üÌò ¾¸ ¿¢ü¸§ÅñÎõ ±ýÈ¡§Ã ¿õ ÅûÙÅ÷? ¸üȾɡø ±ýÉ ÀÂý Å¡ÄÈ¢Åý ¿üÈ¡û ¦¾¡Æò ¾Ã¡¦¾É¢ý? ±ý¸¢È¡§Ã «Å÷?  Å¡ö ¸¢Æ¢Â ¾¢ÕìÌ鬂 §À¡üÚ¸¢ý§È¡õ ¦ÀÕõ ¦ÀÕõ §¸¡ð¼í¸û ¸ðθ¢ý§È¡õ ÅûÙÅÕìÌ Á¡¦ÀÕõ º¢¨Ä¸Ùõ ±ØôÒ¸¢ý§È¡õ ¬É¡ø Å¡ú쨸¢ý ±øÄ¡ì ÜڸǢÖõ  «Å¨Ã «ÅÁ¾¢ì¸¢ý§È¡õ. ¾Á¢Æ ¯ûÇõ ­ó¾ Å¢ºÂò¾¢Öõ °Æø ¿¢¨È󾾡¸ò §¾¡ýÈ, «¾¨É  ¿¢¨ÉòÐ ÅÕó¾¢ ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

        216: ¬ì¸ì ¸øÅ¢

        º¢ó¨¾Â¢ø ¬¼Å¢ð§¼ý
        ¾¢Ã¢ÝÄî º¢ÄõÀõ «¾É¡ø
        Áó¨¾ Á¾¢ Å¢ð§¼ý ÁÂì¸Á¢øÄ¡
        Á¡½È¢Å¢ü º¢Èó§¾ý!

        ¸ðÎì¸¨Ç ¯¨¼ò§¾ý
        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ô À¡Âô À¡Â
        ¦¿ð΢÷ôÒõ Å¢ð§¼ý ¦ÁÐÅ¡¸
        ¿¢ÁÄõ Åóо¢ì¸!

        ÀðÎì ¸¢¼ó¾ ¯ûÇò¾¢ø
        À¡ý¦Á¡Æ¢Â¡û ¦ÅûÇõ À¡öóÐ
        «¨ÄòÐî ¦ºýÈÐ «Øì̸¨Ç
        «Æ¸¢Â ¦À¡üÈ¡Á¨Ã¸Ùõ
        «Ä÷ó¾É «¸¦ÁíÌõ
        «Ã¢Â¾¡õ ÀÄ ¯ñ¨Á¸¨Ç
        «È¢Âò ¾óÐ!

        ¬Æï ¦ºýÈ ¾¢Èò§¾¡Î
        «Ê¨Á À¼¡ ¯ûÇÓõ
        ¿£¾¢ìÌô §À¡Ã¡Îõ Å樂ïºÓõ
        ¿¢Á¢÷óÐ ¿¢üÌõ ¾¢ñ½Óõ
        ±õÀ¢Ã¡ý ¾¢ÕÅʨÂ
        ±ó¿¡Ùõ ¦¾¡Øõ ²üÈÓõ
        ;ó¾¢Ãî º¢ó¾¨É Å¡ú쨸¢ø
        Ýú¸¢ýÈ ¿Äí¸û ±É
        §Åñ¼¡õ ±ÉìÌ Å¢¾ Å¢¾ô Àð¼í¸¨Ç
        Å¢üÀ¨É ¦ºöÔõ Å¢§¿¡¾
        Àø¸¨Ä¸û!

        ¸º¼È ¸üÀ¾üÌ
        ¸øæâ¸û §¾¨Å¢ø¨Ä ¸º¼üÈ¡÷
        ¸ÕòÐ츧Çò §¾¨Å «Å÷¸û ¾õ
        ¸ñ½¢ÂÓõ §¾¨Å!

        ¿¢¨È×üÈ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø
        ¦¿ÊÐ ÅÇÕõ º¢ó¾¨É¸û
        ̨È×üÈ¡÷ Üý §À¡ì¸¢ Å¡ú쨸¢ý
        §¸¡û ­Ð¾¡¦ÉÉì ÌÈ¢òÐ
        ¦¸¡û¨¸ ¯Ú¾¢¨Â ¾Õõ
        ÌÁÃÉ¡¸ ´ÕÅý
        Ìý§ÈÈ ¯¾×õ!


«ýÀ÷¸§Ç,

­ý¨È ¾Á¢Æ¢Éõ ¸¨ÄÅ¡½¢Â¢ý «Õ¨Ç ­Æó¾ µ÷ ­ÉÁ¡¸ ¬öÅ¢ð¼Ð §À¡ýÚ ¦¾Ã¢Â, «Åû «Õ¨Ç §ÅñÊ ­ì¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

                217: ¸¨ÄÅ¡½¢§Â! ¸Ä¡ÅøÄ¢§Â!
 
 

        ¸ñ½¡Ê ¯ûÇò¾¢ý ¸Å¢¨¾¸¨Ç
        ¸¡ÁÕ º¢ó¨¾Â¢ý ¸Õò§¾¡Å¢Âí¸¨Ç
        ¸ñÎì ¸ñÎ Á¸¢ú¸¢ýÈ ¸¨ÄÅ¡½¢§Â!
        º¸Ä¸Ä¡ÅøÄ¢§Â!
        ¦Åû¨Ç ¯ûÇò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ÅÕõ
        Å¢ò¨¾ô ¦ÀÕÁ¸§Ç ±ý
        ¯ûÇòÐ ¦Åó¾¡Á¨Ã§Áø
        ¦ÅñÀðÎÎò¾¢ Íò¾
         ¦Åû¨Ç¢ý «ýÉôÀȨŸû
        Å¢¨Ç¡Êò ¾¢Ã¢Â
        ¯ñ¨Á¢ý ¦À¡ýÅ£¨½¨Â
        ¯Ú¾¢Â¡ö  Á£ðÊ ±ý ¯½÷¦ÅøÄ¡õ
        ¦ÁöÔ½÷Å¢ø Å¢¸º¢ì¸ ¨Åò¾ Å¢ÁÄ¢§Â
        «ÂÉ¢ý Áí¨¸§Â!
        ¾Á¢Æ÷¸û ¯ûÇò¾¢ø ¾í¸¡Ð
        ±í̧À¡ö Á¨Èó¾¡ö ²ó¾¢¨Æ§Â?

       à ¦Åû¨Ç¢ü ͼÕõ §ÀÕÕ§Å
        ¦º¡øÄ¢ý ¸¢Æò¾¢§Â!
        ¸¡Ã¢Õû ÝúóÐÅ¢¼
        ¸Â¨Á ̽õ Á¢ì¸¢¼
        ÅﺸÓõ °ÆÖõ ÅÇ÷óÐ
        ÅÇò¨¾¦ÂøÄ¡í ¦¸ÎòÐ
        ¦¿ïºò¨¾  ¿¢¨Èì¸
        ¦Åó¾¡Á¨Ã¸û ÁÄÃÅ¢¼¡ Å¢ØìÌÆ¢
        §ºÚ §º÷ ¯ûÇò¨¾ ±ôÀÊ ¿£
        §º÷Å¡ö §ºÂ¢¨Æ§Â!
        ¦º¸¦ÁøÄ¡õ ¬ðÎÅ¢ìÌõ
        º¢ó¾¨Éî ¦ºøÅ¢§Â!

        Á¨È측РҨ¾ì¸¡Ð ÁüÈÅ÷¸û
        ¸¡½¡Å¨¸ ¸ÃóÐ ¦Á¡Æ¢Â¡Ð
        ¸ûÇõ À¢ġÐ
        ¦Åû¨Ç ¯ûÇòÐ «ýÀ÷¸û º¢Ä÷
        ­ýÛõ ­Õ츢ýÈÉ÷
        ­ÈÅ¡ô ¦ÀÕõÒ¸ú ­ýÀò ¾Á¢ú
        ±õ¦Á¡Æ¢ ±ÉìÜÈ¢!

        ÁýÛ¸ò ¾¡§Â «Å÷¸û ¯ûÇõ Á¸¢úóÐ
        Áí¸¡ô ¦ÀÕõ Ò¸ú Á¡ñ¾Á¢ú
        ÁýÀ¨¾ì ¸ñÎÅì¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¦º¡øÄ¢ý ¸¢Æò¾¢Â¡¸¢Â ¸¨ÄÅ¡½¢Â¡ø¾¡ý ¦º¡ø¨Äì ¸¼óÐ ¦ºøÖõ ¯À¡Âò¨¾ ¿ÁìÌ  Å¢Çì¸ ÓÊÔõ. §ÁÖõ ¬¾¢Ôõ «ó¾ÓÁ¢øÄ¡¾ «Õð¦ÀÕ狀¡¾¢Â¢ý ÓÊÅ¢¨É ¸ñ§¼ÉýÚ ¦À¡ö ÜȢ¨Á¡ø¾¡§É ³õӸɡ¸ ­Õó¾ À¢ÃÁý ¾ÉÐ ³ó¾¡ÅÐ Ó¸ò¨¾ ­ÆóÐ ¿¡ýÓ¸ý ¬Â¢É¡ý? «ÅÛ¨¼Â Ш½¾¡§É ­ó¾ì ¸¨ÄÅ¡½¢? ¾ý ¸½Åý ²ý  ¬ÚÓ¸¨Éô §À¡ýÚõ º¾¡º¢Å¨Éô §À¡ýÚõ ¬ÚÓ¸í¸§Ç¡Î ­øÄ¡Ð ¿¡ýӸɡ¸§Å §Å¾ò ¾¨ÄÅÉ¡¸ ­ÕìÌõ ¿¢¨Ä¨Â «È¢Â¡¾ÅÇ¡ ±ýÉ? «¾¨É ¿¢¨ÉòÐ µ÷ ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý
 

        218: º¢ÅÒÃõ §¿¡ì¸¢
 

        ¸ÕòÐû ¦ÅÊòÐ ±ý
        ¸Ãí¸¨Ç  ÅÄ¢òÐì
        ¸ðΨøǡ¸ ÀÄ ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸
        ±Ø¾¨ÅòÐ ±Æ¢ø ÅÊÅí¸û ÀÄ
        ±Ø󾡼 ¨ÅìÌõ ­ýÀ§Á!
        º¢ó¾¢ìÌó ¾¢Èò¾¢¨É º¢Èó¾¢¼î ¦ºöÔõ
        º£Ã¢Çõ Áí¨¸§Â ¦ºÕì¸Æ¢ó¾
        À¢ÃÁÉ¢ý ¦ÀÕ¨Á§Â §Àý ã!
        ¯ý¨É ­Æó¾¡÷ ­Æó¾¡÷
        ¯½÷Å¢¨É º¢Èì¸î ¦ºöÔõ
        ¯ýÉÉõ!

        ¬¾¢Ôõ «ó¾ÓÁ¢øÄ¡
        «Æø ¯ÕÅ¢ý «Ã¢ÂŨÉ
        «¨ÉòÐõ ¾¡É¡¸¢ «øÄ¡Å¡¸¢
        «¸¢Äõ ÒÃìÌõ ¦Áö «ýÀ¨É
        «È¢Â¦Å¡½¡ Å¢Øó¾
        «ÂÉ¢ý ¦ÀÕó§¾Å¢§Â «¾¨É
        «È¢óÐ «¼í¸¢Â «õ¨Á§Â!
        «ùÅÈ¢¨Å «ÂáР¯½÷òÐÁ¡
        «¸¢Äõ ¿£ ÅçÅñÎõ
        ¬½Åì ¦¸¡ð¼í¸û «¼í¸!

        ¦º¡øÄ¢ý ¸¢Æò¾¢Â¡¸¢Â ¿£§Â
        ¦º¡üÀ¾í ¸¼ó¾ ¦ÀÕ狀¡¾¢¨Â
        «üÒ¾Á¡É «ù Å⨾
        ¾ôÀ¢ýÈ¢ ¯½÷ò¾ ÓÊÔõ ¾Ç᧾Ìõ
        «õÀ¢ý ÌÈ¢¦ÂÉ ¿£ ¬ì̸¢ýÈ
        Å¡ì̸Ǣø!

        š츢ý ±ø¨ÄìÌ ±¨É
        ź¢òÐî ¦ºýÚ Å¡ì¸¢ü¦¸ð¼¡ ¦Áö
        ÅÇò¾¢ý º¢ÅÒâ¨Â ÅÂí¸ì ¸¡ðÊ
        ¦ÁöÅÆ¢ ±Éì¸ÕǢ Á¢ýÉŧÇ
        ¾¢Õ¦¿È¢ ¡¦¾ýÚ ¯½÷ó§¾ý
        ¾¢Õó¾¢Â Á¾¢§Â¡Î  ­§¾¡ Ò¾¢Â§Å¡÷
        ¦ºÕ째¡Î ¦ºø¸¢ý§Èý
        º¢ÅÒÃõ §¿¡ì¸¢!


«ýÀ÷¸§Ç,

¿¡õ ±ò¾¨¸Â ÓÂüº¢Â¢ø ­Èí¸¢É¡Öõ, «¸ò Íò¾Á¢ø¨Ä ±É¢ø, ­¨ÈÂÕû ¨¸ìܼ¡Ð «õÓÂüº¢Ôõ ¦ÅüÈ¢ «¨¼Â¡Ð. «¾É¡ø Å¡ú쨸¢ø  ¦ºù§Å ÅÇÃ, ­ó¾ «¸îÍò¾ò¨¾ ¾Õ¸¢ýÈ ¦ÁöÂ¡É ºÁÂÅ¡ú쨸 Á¢¸×õ «ÊôÀ¨¼Â¡ÉÐ. ÒÈ츽¢ì¸¡Ð ­¾¨É ӾĢø ´ØíÌ ÀÎò¾¢É¡ø¾¡ý  ²¨É ¦ºù§Å ¿¼ìÌõ. ÅÖÅüÈ   ¯¼õ§À¡Î ¸¢¼ìÌõ µ÷ §¿¡Â¡Ç¢ ±ôÀÊ ±ùÅÇ×¾¡ý ¬¨º¸¨Ç  «¸ò§¾  ¨Åò¾¢Õó¾¡Öõ  ±ôÀÊò¾¡ý À¢Ã¡¨ºô Àð¼¡Öõ ÍÚÍÚôÀ¡¸ ­Âí¸¢  §Åñ¼ô ÀÎõ ¸¡Ã¢Âí¸¨Ç ¦ºö ÓÊ¡Р¾Å¢ôÀ¡§É¡, «§¾ô§À¡ýÚ¾¡ý «¸ò§¾ °Æø ¯ûÇò¨¾ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ º¡¾¨É¸Ç¡¸ô ÀÄ ¦ºöÐ ÓÊì¸ ±ñϸ¢ýÈÅý. Á¨È¡¸ ¿¢ýÚ ¯¾×õ ¦¾öÅ ºò¾¢¸Ç¢ý ¯¾Å¢Â¢øÄ¡Ð ±øÄ¡ ÓÂüº¢¸Ç¢Öõ  §¾¡øÅ¢ «¨¼óÐ §º¡÷óÐ §À¡ö Å¢ØÅ¡ý. ­ôÀÊ ­øÄ¡Ð ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅ ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î Å¡ú¸¢ýÈ ¿øÄÅý ´ÕÅý ¯ûÇò§¾ ÒÌóÐ «Åý ÒÄõÒÁ¡Ú ­ì¸Å¢¨¾. ÀÊòÐ Á¸¢Øí¸û.

¾òÐÅáÂý

                219: ¸¡Éü ¦À¡ö¨¸

        ¸¾¢¦Ã¡Ç¢ «Æ¸¢ý ¸¡Éü ¦À¡ö¨¸Â¢ø
        ¸¨¼º¢Â¢ø ±¨Éô §À¡ðÎ
        ¸ºÎ¸¨Ç ±Ã¢òÐÅ¢ðÎ
        ¸Õ¨½¨Âì ¸¡½ ¨Åò¾¡ý
        ¸Õ¾Ã¢Â
        ¸ÆÄÊî §ºÃ ¨Åò¾¡ý!

        ÀüÈ¢ ±Ã¢Ôõ ¦ºó¾£Â¢ý
        Ü÷ ¦¿Î ¿¡ì̸û
        ܼ¡¾ ­¼Á¢ø¨Ä
        Ìɢ¡¾ ¾¼Á¢ø¨Ä
        ¯ûÙõ ÒÈõÒÁ¡ö
        °ÎÚÅ¢ °ÎÚÅ¢
        ­Æ¢Å¢ý ÍÅθû ±øÄ¡õ §À¡ì¸¢
        ²ó¾ø ´ÕÅÉ¡¸ ±¨É¡ì¸
        ±Øó¾¡Î¸¢ýÈ¡ý ±õ¦ÀÕÁ¡ý
        «ÆÖÕÅ¢ø ¬Éó¾ò ¾¡ñ¼Åõ!

        ¸¡ÁôÀ¡ø ÌÊòÐì ÌÊòÐ
        ¸¡Ä¦ÁøÄ¡õ «¾¢§Ä§Âì ¸¢¼ì¸¡Ð
        ¸Îó¾Åí¸û ÀÄÅ¢ÂüÈ¢
        Á¡Äò¾¢ý ¦¿Îí¸Ãò¨¾ »¡É
        Å¡Ç¡ø ¦ÅðÊ Å£úò¾¢ À¢ÈÌ
        º¢Ã¾Óï ¦ºöÐ ±ý§É¡Î Á£ñÎõ
        §º÷ó¾¢¼¡Ð Å¢Ãð¼
        «¸¦ÁíÌõ «Õû ¦ÅûÇõ
        ¬¸¡Â ¸í¨¸¦ÂÉô À¡öóÐ
        ¯îº¡Ê츢ýÈÐ ¯½÷Å¢ý
        §º¡÷¨Å ±øÄ¡õ ¯Â¢Ã¢ý
        «Â÷¨Å ±øÄ¡õ!

        ţâÂí ¨¸Åó¾ ¦ÅüÈ¢ Å£ÃÉ¡ö
        ¬Ã¢Âõ ¦ÅýÈ «ÆÌò ¾Á¢ÆÉ¡ö ¿ü
        ¸¡Ã¢Âí¸û ÀÄ ¦ºöÔí ¸Õò¾É¡ö
        ¸¾¢ ¸Äí¸¡Ð ±Ø¸¢ý§Èý
        ¸¡Õñ§Á ¸ñ¸Ç¢ø
        ¿¢¨Èó¾ÅÉ¡¸!


«ýÀ÷¸§Ç,

¬¸Á ¯ÇÅ¢Âø ¬öŢĢÕóÐ ¿¡ý ¸üÚ즸¡ñ¼ ´ýÚ: §Å𨸸¨Ç «¾¢Öõ Á¢ì¸ ÅÄ¢¾¡É ¸¡Á§Å𨸸¨Ç  «¼ì¸ì ܼ¡Ð, Ó¼ì¸ìܼ¡Ð, ¦ÅÚòÐ Ò¨¾ì¸ìܼ¡Ð. «ôÀÊ ±ýÈ¡ø «¾üÌ «Ê¨Á¡¸¢ò ¾¡ý šƧÅñÎÁ¡? «ôÀÊÔõ «øÄ. ­¨ÈÂÕÇ¢üÌ  «¾¨Éô À¡ò¾¢ÃÁ¡ì¸¢ ¦¾öÅí¸§Ç¡Î «¾¨Éô ҽà ¨ÅòÐ «ýÀ¢ý ³ó¾¢¨½ ´Øì¸Á¡¸ «¾¨É Á¸¢Æ §ÅñÎõ. ÀáÀÃÉ¡¸¢Â º¢Å¦ÀÕÁ¡§É  ­ó¾ ¯Ä¸ ­ýÀí¸¨Ç Ó¨È À¢¨Æ¡Р¬ýÁ¡ì¸û àöòÐ Á¸¢Æ ¾¢ÕÁ¡Ä¡¸, «Åý ¦¿ïºòШÈÔõ ÁÄ÷§Áø Áí¨¸Â¡¸ ±Øó¾ÕÙ¸¢ýÈ¡ý,  «ó¾ ¦Àñ ¾¡É¡¸¢Â ¦ÀõÁ¡ý. «¾¨É ¿¢¨ÉòÐ ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

¾òÐÅáÂý

        220: ­ÄðÍÁ¢ ¸¼¡ðºõ

        µÊî ¦ºýÈ ­ÄìÌÁ¢
        Á£ñÎ
        µð§¼¡Ê ÅÕ¸¢ýÈ¡û
        À¡¾î º¢ÄõÒ¸û Àñ½¢¨º À¡¼
        ¬Îõ Á¢Öõ «½¢§º÷ ÒûÙõ
        Ü×í Ì¢ĢÉÓõ §¸¡¾üÈ
        ÁÄ÷ ¦ºÊ¸Ùõ Á¡ý ¸½í¸Ùõ
        «¨ºóÐ ÅÕõ ¦¾ýȧġÎ
        «¨ÄóÐÅÕõ «ÕÅ¢Ôõ
        ܼ Åà «Åû
        ̾¢ò§¾¡Ê ÅÕ¸¢ýÈ¡û1

        ¾¢Á¢Õõ ¦¸¡í¨¸¸Ç¢ý
        ¾¢ò¾¢ì ¸ñ¸û ±ý
        º¢ò¾ò¨¾ì ¸Å÷óÐ
        ¬Æî  º¢ó¾¨É¸Ç¢ø ¿¡ý ¬Æ Å¢¼¡Ð
        ­ØòÐ «Åû Àì¸õ ­Õò¾ «ÅÙõ
        ­ýÀí¸û ÀÄ °ðθ¢ýÈ¡û
        ­Æó¾ ¬ü鬀 ±øÄ¡õ
        ­É¢§¾ ¿¡ý Á£ñÎõ ¦ÀÈ!

        ÅÇôÀò¾¢ý ¨ÅÃî ºì¸Ãí¸û
        ÅÇ÷ ¦¿ÎÁ¡ø ¾¢ÕÅÕÇ¡ö
        Å⨺¡¸ ÅóÐ ­øÄõ Ò¸
        Å¢ØôÀò¾¢ý «¨ÉòÐõ
        Å¢Õó¾¡ö Ţâì¸ôÀ¼
        «øÄø¸û «ÅÄí¸û «¨ÉòÐõ§À¡ö
        ÐûÇø¸û ÀÄ ÅóÐ ±¨É
        о¢ì¸î ¦ºö¸¢ýÈÉ
        ¾¢Õ׸û «¨Éò¨¾Ôõ
        ¾£í¸É¢¸Ç¡ö ±ÉìÜðÎõ
        ¾¢Õ¿¢¨Èî ¦ºøÅ¢¨Â
        ¾¢ÕÁ¡ø ÁÄ÷ Áí¨¸¨Â
        ¾£Ã¡ô §ÀâýÀòÐò
        ¾¢Õì̼ò¨¾!HOME