Make your own free website on Tripod.com
 
                ãýÈ¡õ  ÀòÐ        21.   Ţξ¨Äô ÒÄ¢¸û

        ÒøÄ¡íÌÆø ¸£¾òÐ
        âÅ¢Æ¢ì ¸ñ½ý ­É¢
        Ţξ¨Äô ÒÄ¢¸§Ç¡Î  Å¢¨Ç¡¼
         ÅÃÁ¡ð¼¡ý
        ±È¢ÌñÎ âîÝÊ
        ±Ã¢Á¨Ä¡ ¦ÅÊìÌõ «Åý Àì¸õ
        ¸£îÍìÌÃø ¸ñ½É¢ý
        ¸£§¾¡À§¾ºí¸û
        §¸ð¸¡Á§Ä§Â §À¡¸¢ýÈÉ
        ¸¢Ç÷ó¦¾Ã¢Ôõ ¸¡Áò¾¢ý
        ¸Èí¸¢¨º ¦º¡ü¸Ùõ
        ¸¡¾¢üÀ¼Å¢ø¨Ä ¸Õò¨¾Ôí
        ¸ÅÃÅ¢ø¨Ä
        «Æ¢ôÒò ¾¡ñ¼Åò¾¢ý
        «¾¢ÃÊ ¦ÅÊôҸǢø
        ¾¢¾¢Â¢ý ¾¢ÕÁ¡Öó §¾Ã¡Ð §À¡¸
        ¯ó¾¢ì ¸ÁÄòÐ §Å¾Ûõ
        ¯øÄ¡º ­Ã¡¨¾Â¢ý ¸ñ½Ûõ
        ´Îí¸¢ô §À¡öÅ¢ð¼É÷
        ¯½÷Å¢ÆóÐ ¦ºòÐÅ¢ð¼É÷
        ±Ã¢ãîÍ ­¾Âò¾¢ø ±Øó¾¡ÎÅÐ
        ¦¿üÈ¢ì¸ñ ¾£îͼ÷
        ¦¿Ê¾¡¸ ÅÇÕõ
        ÀüÚì¸û ±Ã¢ìÌõ ÀÃÁý Àó¾¡Ê
        ­ ôÀ¡¨Ã§Â
        À¡Æ¡ì¸¢ «Æ¢ì¸¢ýÈ «ó¾ ÀÂí¸Ã
        º¢Åºí¸Ãý! 

                            22.   ±ÉìÌ ­½í¸¢Å¢Î

        ±ýÉË À¡÷츢ýÈ¡ö ²ó¾¢¨Æ§Â!
        ¿¡ý ¾¡ý ­¨ÈÅý
                ¿ýÈ¡¸ô À¡÷
        ¸¡Å¢ ¯Îò¾¢Å¢ð§¼ý ¸ñ¸¨Çô ÀâìÌõ
        ¿ÅÃò¾¢É ¸ü¸Ç¢ø ¿ÅúîͨÅ¢ý
        ÁÐÀ¡Éì ¸¢ñ½í¸û Á¡É
        ¸¢Ç÷¢ý ¸¨½Â¡Æ¢¸¨Ç
        ÀòРŢÃø¸Ç¢Öõ ÀǢ¼ «½¢óЦ¸¡ñ§¼ý
        ¯ò¾Ã¢¨¸ ¦À¡ý¦ÉÉ
                ´Ç¢Ã×õ ¦ºöРŢð§¼ý
        ¬É¢ô ¦À¡ý ¬Ãò¾¢ø «Æ¸¡¸ì §¸¡ò¾
        «ì¸Á¡¨ÄÔõ «½¢óЦ¸¡ñ§¼ý
        ãÅ¢Ãø¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ¯¼ø
        ÓØÐõ
        Ó츣üÚò ¾¢Õ¿£ü¨È
        Өȡ¸ «½¢óЦ¸¡ñ§¼ý
        §¾Å¡Ãò ¾¢ÕӨȸ¨Ç
        §¾÷ó¦¿Îò¾ Àñ¸Ç¢ø
        ¦ºÅ¢ÌǢà µÐ¸¢ý§Èý
        ¬ñ¼Å§É ¿¡ý ¬öÅ¢ð§¼ý
        «¼í¸¢Å¢Î!  ´Îí¸¢Å¢Î!
        ¬÷ôÀ¡ð¼í¸û ¡Ðõ ¦ºö¡Ð
        ±ÉìÌ ­½í¸¢Å¢Î ¯ý ¾ý
        ²¨Æì ¸½Å¨É
        Å¢ðÎÅ¢ðÎ! 

                            23: ¾¢Ã¢ÝÄî º¢ÄõÀõ

        ¾¢ÕÝÄî º¢ÄõÀò¾¢ø
        ¦¾Ã¢ì¸¢ýÈ  «Ê¸û
        ÁÕû Ýúó¾ ¯ûÇò¾¢ý
        ÁÂø§À¡ìÌõ ¦Åʸû
        Á¡ýŢƢô  ¦ÀñÀ¡¨Å
        ÁÄ÷óÐ
        À¡ý¦Á¡Æ¢ô Àáºì¾¢Â¡ö
        À¸÷¸¢ýÈ¡û »¡Éõ
        ÀË÷ ÀË÷ ±É ¦ÅÊòÐ
        ¦Àñ¨ÁìÌ ÁÂí̸¢ýÈ
        §À¨¾ò ¾Á¢Æ÷¸§Ç ÂÅû
        ¯ñ¨Áî ¦º¡åÀò¨¾ ¯½Ã¡§¾ì ¸¡¾ø
        µÄÁ¢ðÎ «Ø¸¢ýÈ£÷
        ¯½÷Å¢ÆóÐ «Æ¢¸¢ýÈ£÷!
        »¡Éô À¡¨Å ¿í¨¸ ¿øÄ¡û
        «Åû
        Å¢Äí¸¡ö ¸¢¼ìÌõ ¯ý¨É
        §ÅÚ ÅƢ¢ø ÓÊ¡¦¾ýÚ
        ŢƢ§Â¡Ãí ¸¡Áí ¸¡ðÊ
        ŢƢ¿ÎÅ¢ø »¡Éí ¸¡ðÊ
        Å¢ÎÅ¢ì¸ô À¡÷츢ýÈ¡û ­ó¾
        §Å¾¨É Å¡ú¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ
        ¸¡Áò¨¾ô À¡÷츢ýÈ
        ¸Â¨Áò ¾Á¢Æ¡! ¿£ ²ý º¢Å
        »¡Éò¨¾ô À¡÷ì¸
        ¿Îí̸¢ýÈ¡ö? 

                24. ¸üêñ
 

        ÀÊ¢øÄ¡ì ÌýÈ¢ý Á£Ð
        À¡÷òÐô À¡÷òÐ ²È¢ ­ÐŨà ¡Õõ
        À¡÷ò¾¢¼¡ì ¸¡ðº¢¸¨Ç
        À¸÷óÐ À¸÷óÐ Á¸¢ú§Åý ÀÃźõ
        «¨¼§Åý
        ¬É¡ø «ó§¾¡!
        À⾡Àò¾¢üÌâ ÀñÀ¡ðÎì
         ¸¡ÅÄ÷¸û  ¾Á¢ú À¡ÅÄ÷¸û
        ¸ðθ¨Ç Á£Ú¸¢ýÈ¡ö «ÕÇ¡Ç÷¸û «È¢»÷¸û
        ¸ñ¼È¢Â¡ ±¨¾ ±¨¾§Â¡
        ¸¡¾¨¼ì¸ ¯ÆÚ¸¢ýÈ¡öì ¸ÂŧÉ
        ¿¢ó¨¾ìÌâ ×ý¨É
        ¿£Äò¾¢¨Ã ¸¼Ä¢ø
        ¸ü꨽ô âðÊì ¸¡½ «¨ÉÅÕõ
        Å¢ð¦¼È¢§Å¡õ Á£ý¸û Å¢Øí¸¢ ¯ñ½
        «ôÀáö ¿£ ­Õó¾¡ø «ì¸ø¨Äò
        ¦¾ôÀÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¾¢¨Ã ÁÈ¢òÐ
        ¸¨Ã §º÷Å¡ö
        ±ýÈÉ÷ ²º¢Ôõ ±È¢ó¾É÷
        ¸üêÏõ º¢ÅÄ¢í¸Á¡öì
        ¸¡ò¾ÕÇ¢ ±ý¨É
        ­§¾¡ ¸¨Ã §º÷òÐŢ𼧾 À¢È÷
        ¸ñ¼È¢Â¡ ¯ñ¨Á¸¨Çì ¸Å¢¨¾¸Ç¡ö
        ÅÊô§À§É ¸¡Ð ÌÇ¢Ã
        «¨È§Å§É!                                25.  ºí¸Ã§É ¯È×
 

        µÊ ´Ç¢Â¡Ð ¯¸ó¾¨¾§Â ¿¢¨É¡Ð
        ¯üÚ ¯üÚô À¡÷츢ý§Èý
        ¯¨½÷Å¢ý  ¦ÅÇ¢ìÌû§Ç ´Ç¢ó¾¢¢ÕìÌõ
        ¿îº¢ÕÇ¢ý ¸¡Á
        ¿¡¸í¸¨Çì ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        ¿¡½¢ ¿¡½¢ò ¾¨ÄÌÉ¢¸¢ý§Èý
        «üÀÉ¡¸ ±¨É  ¬ìÌõ ¬½Å ÁÄò¾¢ý
        º¢üÀí¸¨Çì ¸ñÎ ÁÉõ
        º¢¨¾óÐ §À¡öÅ¢ð§¼ý
        ¯ò¾Áý ¯Â÷ó¾Åý ¿ýÈ¡ö
        ¾òÐÅõ «È¢ó¾Åý
        ±ýÈ ±ý ¸üÀ¢¾í¸û ±øÄ¡õ
        ¸¡Éø ¿£Ã¡öì ¸¡½¡¾¡¸¢É
        ¾ôÒ ¦ºö¸¢ýÈ º¡¾¡Ã½Åý ¿£¦ÂÉ
        ºí¸Ã§É ±ÉìÌ º¡ì¸¡ð¨¼ì ¸¡ðÊ
        ºÎ¾¢Â¢ø ¯½÷ò¾¢Å¢ð¼¡ý
        º¡Ìõ ŨâÖõ «¾ý À¢ýÒõ
        ºí¸Ã¢òÐ Á¸¢Øõ ºí¸Ã§É ±ý ¯È¦ÅýÚõ
        ºÃ¢Â¡¸ ¯½÷ò¾¢Å¢ð¼¡ý.


                        26. µ÷ «¨Ãì ¸ñ½¡ÅÐ §ÅñÎõ
 

                º¢ò¾¢Ãô â ÁÄÕõ
                ¦ºù¦Å¡Ç¢ Å¡Éò¾¢§Ä
                «ó¾¢ ÅÕŨ¾ ¯½÷¸¢ý§Èý
                «ó¾Á¡¾¢¨Â «È¢¸¢ý§Èý
                «¸ýȧš÷ ­ÕÇ¢üÌ ¿¡ý «È¢Â¡§¾
                ­ØòÐî ¦ºø ­¨ÈÅ§É ­É¢
                ±ý ­É¢Âò Ш½
                "¿¡ý" ±ýÚ ¿¢ü¸¢ýÈ ­ó¿øÖ¼ø
                "¿¡ý" «øÄ¡Å¡¸¢ ¿º¢ó¾¢¼
                Áó¾¢Ãò ¾¢Õ§ÁÉ¢ Á¸¢úóÐ
                Á¡Â¡Òâ ѨÆóÐ
                ¸¡ðÎ ´Îí¸ Â¡Ðí ¸¡½¡§¾
                ¸¡Ã¢Õû Å£ú§Åý «Ð¦À¡ØÐ
                «ýÀ¡! ±ó¾ý ¿ñÀ¡! µ÷
                «¨Ãì ¸ñ¨½Â¡ÅÐ ¾óÐ
                «¸¢Äò¾¢ø ¿£ ¡Îõ «üÒ¾ò ¾¡ñ¼Åò¨¾
                «Û¾¢ÉÓõ ¸ñÎ Á¸¢Æ
                «ÕûÒâ§Â!


                             27. ÅûÙÅý ¾Á¢ÆÉ¡?

                Áó¨¾ì Üð¼í¸û
                ÁÇÁǦÅýÚ ÅÇ÷óÐî ¦ºøÄ
                º¢ó¨¾ì ¸Äí̸¢ýÈÐ ¦ºÂÄ¢ÆóÐ
                ´Îí̸¢ýÈÐ
                À¡¾¡Çì ̨¸ìÌûÇ¢ÕìÌõ  µ÷ À¡¾¸¢
                ¸Æ¢¸¡Á¦ÅÈ¢ ¦¸¡ñÎ
                ¸ñ¼ì ¸ñ¼ «ÍÃ÷¸§Ç¡Îì ¸ÄóÐ
                ¯ñ¼¡¸¢ ¯ñ¼¡¸¢ ´ÊÅ¢ýÈ¢
                ºÉ¢òÐô §À¡Î¸¢ýÈ¡û ºÁ ¦ÅÈ¢Â÷¸¨Ç
                º¾¢¸¡Ãì ÌõÀø¸¨Ç
                ³õÒÄì ¸¡ì¨¸¸û
                «È¢Å¢¨É  ­ØòÐî ¦ºøÄ
                «È¢¦ÅýÚ «È¢Å¢òÐõ «È¢Â¡¾î
                º¢ÚÅ÷¸Ç¡ö
                ¬ì¸¢Å¢ð¼¡§Ç ­ó¾ «Æ¸¢Âò
                ¾Á¢Æ÷¸¨Ç!
                ±ô¦À¡Õû ¡÷ ¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ «ô¦À¡Õû
                ¦Áöô¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ «È¢×  ±ýȨÈó¾
                ÅûÙÅý ¾Á¢ÆÉ¡? ¿ø
                ÅÆ즸¡Æ¢ò¾ô ÒÄÅÉ¡?
                º¢ó¾¨Éî º¢È̸¨Ç
                ¦ºÂÄ¢Æì¸î ¦ºöÐ º¢ÚÁ¾¢Â÷ ¬ì¸¢Â
                º¢ÈôÀ¢üÌâÂÅÉ¡?
                ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä§Â! 

                28.  ¬Éó¾ ¿÷ò¾Éõ
 

        âìÌõ ÒÐÁÄ÷ ¸¦ÇÉô
        ÒǸ¡í¸¢¾î ¦º¡ýÁÄ÷¸û
        º¢ó¾¨Éô âí¸¡Å¢ø
        º¢ÈóÐ ÁÄ÷ó¾¢¼
        ÝýÂò¾¢ý Å¢Ãì¾¢Ôõ
        §º¡¾¨É¸Ç¢ý §Å¾¨É¸Ùõ
        ͸Á¡¸ Å¢Ä̸¢ýÈÉ §º¡¾¢î ͼ¦Ã¡Ç¢Â¢ø
        ¬Éó¾ ¿÷ò¾Éò¾¢ý
        «øÄ¢Ôõ Óø¨ÄÔõ «Æ¸¢Â
        ¦ºó¾¡Á¨ÃÔõ ¦ºñÀ¸Óõ «ÅüÈ¢ý
        ¿¢ÈÓõ  Á½Óõ §¿Ã¢Â «ÆÌõ
        ¦º¡ì¸ ¨ÅòÐ
        º¢ó¨¾¨Âì ÌǢà ¨ÅòÐ
        Å¡ú쨸¨Â ͸Á¡ì̸¢ýÈÉ
        ͨÁ ­øÄ¡¾¡ì̸¢ýÈÉ, Á§É¡
        Å¢Äí̸¨Ç Å¢ð¦¼¡Æ¢ì¸ Å¢¨Ç¸¢ýÈ
        ­ùÅ¢ýÀí¸¨Ç
        Å¢ÕõÀ¡§¾ §À¡¸¢ýÈɧà ±ýȧš÷
        ²ì¸ò¨¾ò ¾Å¢È
        §ÅÈ¢ø¨Ä §Å¾¨É
         «ýÀ§Ã.


                                29. ¿¢÷Å¡½õ

        Ţθ¨¾ Å¡ú쨸Ôû ±ý§É¡Î
        Å¢¨Ç¡Îõ ¦Àñ§½ ­É¢Ôý
        ¦Àñ¨Á¨Â ÁÈó¾¢Î
        §À¾¨Á¨Âò ÐÈó¾¢Î
        «¸üÈ¢¼ ­ùž¢ºÂ ¯¼¨Ä ¬í§¸§Â¡÷
        ¬ýÁ¡
        ¿¢÷Å¡½ §¸¡Äò¾¢ø ¿¢ü¸¢ýÈÐ
        ¬ÏÁøÄ¡Ð ¦ÀñÏÁøÄ¡Ð «Ä¢ÔÁøÄ¡Ð
        «ó¾Ãí¸ ­Õð¼¨È¢ø ±ÉìÌ
        ¬¨¼ì ¸¨ÇÔõ ¦Àñ§½ ­É¢Ôý
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸ ¯½÷ŢġÎõ ´ÕÅÛ째
        ¯¼¨Äì ¸¨ÇóÑ
        ¯ûÇò¨¾ì ¸¨ÇóÐ
        ¯ý¨É§Â «÷ôÀ½¢òРŢÎ
        ´ýÈ¡¸¢ Å¢Î.
        ¬É¡ø ´ýÚ! «Å¨É
        ¯É째 ¯Ã¢ÂÅý ±ýÚ
        Åâ측§¾ ÅõÀ¢ðÎ
        µ¼¡§¾!  «¨ÉÅÕìÌõ
        ´ÕÅÉ¡ö «¸¢Ä¦ÁÄ¡õ
        ÒÃìÌõ  «ó¾ ¿øÄŨÉ
        ¸¡Á «ÃŨ½ôÀ¢ø
        ¸Îﺢ¨È ¨Å측§¾! 

            30. ¸ïº¢ì Üò¾¡Ê¸û

        §¾Î¾ø ¬ö¾ø º¢ó¾¢ò¾ø
        ±ýÀÅüÈ¢üÌ
        ºÁ¡¾¢ì ¸ðÊÂÅ÷¸û ÍÁ츢ýÈ¡÷¸û
        ºÁ §Å¼í¸¨Ç
        «ôÒ¸¢ýÈ ¾¢Õ¿£Úõ «Äí¸Ã¢ìÌõ
        ¾¢ÕÁñÏõ À¢È×õ
        À¨È º¡üÚ§Á À¡§Ã¡÷ì ¸¡½
        §¾Î¾ø ´Æ¢ó¾ ¾¢Èò¾¢¨É
        «Ê¨Á¡õ ÁÉò¾¢ý «¨¼Â¡Çî
        º¢ýÉí¸¨Çô ¦ÀÕõ
        ͨÁ¡¸î ÍÁìÌõ  ­Å÷¸ðÌ
        ;ó¾¢Ãõ ²Ð? ¾¢Õ
        §Å¼í¸§Ç ¦ÀÕï ͨÁ¡¸
        Å£úòи¢ýÈ ­Å÷¸Ç¡
        ţΧÀÚ «Ç¢ì¸ÅøÄÅ÷¸û?
        Å¢¨Ç¡ðÎô À¢û¨Ç¸Ç¡¸ Å£¾¢Â¢ø
        Å¢¨Ç¡Êò ¾¢Ã¢Ôõ ­Å÷¸û
        ¸¨Æì Üò¾¡Ê¸Ç¢Öõ §¸ÅÄÁ¡É
        ¸ïº¢ì Üò¾¡Ê¸û!


HOME