Make your own free website on Tripod.com
 
          ¿¡í¸¡õ ÀòÐ


 

            31. Ţξ¨Äì ¸¡¨Ç¡¸ðÎõ

        ®Æò ¾Á¢Æ¡! ¯ý¨É ¿¡ý
        ¦Áî͸¢ý§Èý.
        ­ýÛõ ¦ÁîͧÅý «ó¾
        ¦ÅÈ¢ÌñÎ ¸Ä¡îº¡Ãò¨¾ Å¢ðÎÅ¢ðΠ ¸¡Á
        ¦ÅÈ¢¿¡ö ¸Ä¡îº¡Ã Å£ñ¦º¡ü  ÈÁ¢Æ¨É
        º¢ó¾¨É ¦ÅʨÅòÐ º¢¨¾ôÀ¡§Âø!
        °ÆÄ¢øÄ¡ò ¾Á¢Æ§É ¯Ä¸¢Ä¢ø¨Ä ±ýÈ
        ¯Â÷¿¢¨ÄìÌ(?) Åó¾Å¨É
        Ì측ø¸û ¯Â÷ò¾¢Å¢¼ ¦À¡öì
        ̾¢¨Ã¡ð¼õ ¬Î§Å¡¨É ¿£
        ÌÈ¢¨ÅòÐò ¾¡ìÌ; «ÅÉÐ
        Ì측ø¸¨Ç ¯¨¼òÐô ¦À¡öì
        ̾¢¨Ã¸¨Ç Å¢ÃðÎ!
        Áñ½¡Ä¡¸¢Â ÁîÍÅ£ðÊø
        ¸ñ½¡Ê Á¡½¢ì¸õ ¸Ç¦Å¡Ç¢ ÀÃôÀ
        Òؾ¢ Áñ¾¨Ã¢ø
        Òؾ¢§Â¡Î ÒÃñ¼¡Îõ «Å¨É;
        ¦À¡ØÐ §À¡¸Å¢ø¨Ä§Â ±ýÚ
        ¸É×ò ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¢ø ¸üÀ¨½
        Å¡ú쨸 Å¡ú¸¢ýÈ¡§É «Å¨É
        ¦ºõ¨Á¡¸ «ÊòÐ ¯¨¾òÐ
        º¢ó¾¢ì¸ ¨Å; «ÅÛõ ¯¨Éô §À¡ø µ÷
        Ţξ¨Äô ÒÄ¢ ¬¸¡Å¢ð¼¡Öõ
        Ţξ¨Äì ¸¡¨Ç ¬¸ðÎõ.
 

                        32. Ţξ¢ì ÌÇ¢÷¨Ä

        ±ý§É¡Î ¿¡ý ­Ã¡Ð
        ±í¦¸í§¸¡ ¾¢Ã¢óÐ
        ­ý§È ¿¡ý ±ý§É¡Î
        ­Õ츢ý§Èý.
        Àì¸ò¾¢ø Á¢¸ Á¢¸ Àì¸ò¾¢ø
        ­ÕôÀ¨¾ô À¡÷ôÀÐ
        ­Á¦ÅüÀ¢¨É ±ðÊ À¢ÊôÀÐ §À¡ýÈÐ
        àÃòÐ ­ØôÒì¸û
        ͸Á¡É¾¡¸ò §¾¡ýÈ
        ¦¾¡¨Ä àÃôÀ¡÷¨Å¢ø ¦º¡ì¸¢
        §¾Êò§¾Ê ¾¢Ã¢ó§¾ý ¦¾Ã¢Â¡×ÄÌ
        ÒÌó§¾ý
        ¦ÅüÈ¢¼ô À¡Æ¡ö §Å¸¢ýÈ Í¼¨Äò¾£
        Íð¦¼Ã¢ìÌí ¸¡¼¡ö «¨Å
        §¾¡ýȧÅò ¾¡ý §¾¡ýÈ¢üÚ
        Ţξ¢ì ÌÇ¢÷¨Ä
        ±ýÛû§Ç§Â ­ÕôÀÐ
        Å¢¨ÃóÐ ÒÌóÐÅ¢ð§¼ý
        Ţξ¨ÄÔõ  ¦ÀüÚÅ¢ð§¼ý
        À¡÷¨Å¦ÂÄ¡õ §À¡ì¸¢Â
        À¡÷¨ÅÂüÈ À¡÷¨Å¢ø
        À¡÷ò¾¢¼×õ ÀƸ¢Å¢ð§¼ý!


 
            33. ݧ¼üÚï ¦º¡ø
 

        ͧ¼üÚï ;ó¾¢Ãî ¦º¡ø
        ¦º¡øÄ ÁÈó¾ §º¡õ§ÀÈ¢ò ¾Á¢Æ§É ¿£
        ¦º¡Ìº¡¸ ¬Î¸¢ýÈ ¦º¡üº¢ÄõÀõ
        ¦ºò¾ À¢½ò¾¢ý š¨ºôÒ
        Ð÷ ¿¡üÈ ãý
        ¯ðÍÅ¡ºõ ¿¢ðÍÅ¡ºõ
        «Äí¸¡Ãî ¦º¡ü¸Ç¢ý ¬Éó¾ ¿¡Â¸¢
        «Ê¢Öõ ÁÊ¢Öõ ¸¢¼ì¸¢ýÈ «üÀ§É
        ¬Æ了øÄ ÁÈóÐ ÌÇò¾¢ý
        «ØìÌì ¸¨Ã¢§Ä§Â
        «ÄÁóÐ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ «ÛÁ¡ý Å÷ì¸§É ¯ý
        ÌÃí¸¡ð¼ì Üò¨¾§Â
        ÜÈ¢ì ÜÈ¢
        ¬Æò¾Á¢¨Æ, «È¢×ò¾Á¢¨Æ »¡Éò¾Á¢¨Æ
        «üÀÁ¡ì¸¢ Å¢ð¼¡ö!
        ¦ºö¾¢ò ¾¡û ¦¾ÕÅ¢Öõ º¢üÈ¢ýÀ
        º¢Ú¸¨¾ °Ã¢Öõ
        ¦º¡Ã¢  ¿¡Â¡¸ò ¾¢Ã¢Â¨ÅòÐ
        ¿£Ô§Á¡÷
        ͽí¸ý  ¬¸¢Å¢ð¼¡ö!


                   34. ¦À¡ö¡¦Á¡Æ¢ô ÒÄÅ÷¸û!

                                ¦Áý¨Á¢ý ¯Ú¾¢§Â¡Î
                                Å£Ãò¾¢ý н¢¨ÅÔõ
                                ¾ñ½Ç¢ ÒýÓÚÅÄ¢Öõ
                                ¾ÆÄÇ¢ ±Ã¢ÔÕÅ¢Öõ
                                ¾¡í¸¢ ¿¢üÌõ º¢Åºí¸Ã¡!
                                ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼ÅòÐî ºÐçÉ!
                                ÁÂì̦Á¡Æ¢ ¦º¡ø¸¢ýÈ Á¡Âì¸ñ½ý
                                ÅÊÅ¢ø ±ý ­É¢Âò ¾Á¢Æ÷¸¨Ç
                                Á¼ì¸¢ ÁÂ츢
                                Á¡ó¾Ã¢¨¼ì ¸¡Á Å¢Äí̸ǡö
                                ÁýÛõÀÊ ¦ºö¾Ð §À¡Ðõ ¯¨É
                                ÁýÈ¡Êì §¸ð¸¢ý§Èý
                                «ý¨É Àáºì¾¢ «ÕÙõ «ó¾
                                »¡Éò ¾¢Ã¢ÝÄò¨¾
                                «Å÷¸û «¸ò§¾ ±ØôÀ¢
                                ¦¾¡¨ÄòÐ «õÁÂì¸ò¨¾
                                à¿ü º¢ó¨¾Â¢ø
                                ŢƢò¦¾ØÁ¡Ú «ö夃 ¿£§Â¡÷
                                 Ò¾¢Â ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡ð¨¼
                                 Òâó¾Õû¸!  ­ó¾ô
                                ¦À¡øÄ¡×ĸ¢üÌ ÒÐÅÆ¢ ¸¡ðÎõ
                                ¦À¡ö¡¦Á¡Æ¢ô ÒÄÅ÷¸¨Ç
                                Òò¾õÒÐ ¦À¡ý ÁÄ÷¸¦ÇÉô
                                 âò¾¢¼î ¦ºöÐ
                                ¦À¡ý¦Á¡Æ¢¸Ç¡¸ô ÀÄ
                                À¸÷ó¾¢¼×ï ¦ºö¸!


                                35. ¬Éó¾î º¢Å ¾¡ñ¼Åõ

                                ¸ñÎü§Èý ¸ÆÄÊò ¾¢Õ§Å
                                ¯ó¾ý ¸¡¦½¡É¡ì ¸Îó¾¢Èø
                                ¿¢ýÈ¢ðÎ ¬ðÊ ¦À¡ö¦ÂÄ¡õ
                                ¿¢ÄÅ¡ ¾¡ì¸¢Îõ ¿ý¨Á
                                ¿ýÚð§¼ý  ¿Ä¢Â¡¾¢É¢ ²¸¡ó¾Á¡ö
                                ­Õó¾¢¼§Åò н¢ó¾¢ð§¼ý ±õÁ¡§É
                                °ýÈ¢ð¼ì ¸¡¨Ä ¡ý ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢
                                ¯¾¢÷óРŢơ ¯ñ¨Á¸¨Ç§Â
                                ¦¸¡ñÊð§¼ý «õÁ¡§Éì ÌÇ¢÷ó§¾ý
                                Ìà¸Äõ ¯ÇõÒÌó ¾¡ð¼
                                Áð¼üÈ Á¸¢ú¢ø ÁÉÓÅóÐ
                                ¬Î§Åý ¬Éó¾î º¢Åò ¾¡ñ¼Åõ
                                «¸¢Ä¦ÁÄ¡õ
                                 «Æ¢Â¡×ñ¨Á¸¨Ç
                                 «È¢ó¾¢¼§Å!


                         37. §ÀÔÕ

        ±ý ¿¡ÊòÐÊôÒì¸¨Ç ­Ãò¾
                ¿¡Çí¸¨Ç ¿ÃõÒ¸¨Ç
        Á£ðÊ Á£ðÊ ­ýÀÓó ÐýÀÓÁ¡¸¢Â
        ¸¢Ç÷¸¨Çò ¾óÐ Åó¾
        ­É¢ÂŧÇ! ±ý§É¡Î ­Õó¾Å§Ç!
        ­É¢ Ôý ¸¡Á§À¡¨¾ì ¸Å÷
        ¸ñ½¡ã Å¢¨Ç¡𨼠 ±øÄ¡õ
        ¸¡½¡ì  ¸ñ ¸ñÎÅ¢ð§¼ÉÊ!
        º¢üÈ¢¨¼ì ¸Äºî º¢ÚÁ¾¢ô ¦Àñ§½,
        ¯ý «Íò¾ Á¡¨Â «üÀ×¼õÀ¢ý
        «ÃŨ½ôÒ §Åñ¼¡¦ÅýÚ «ý¨É Àáºì¾¢
        àÂÁ¡¨Â¢ý ÍÃà Á¸Ç¢÷¸¨Ç
        §¾¡üÈ¢ò  §¾¡üÈ¢ «¸¦ÁíÌõ
        «í¸í¸¦ÇøÄ¡õ ¦ºÆ¢ì¸
        «º¾¢¸¦ÇøÄ¡õ §À¡ì¸
        «ÃŨ½ì¸î ¦ºö¸¢ýÈ¡û ±ý ¬Õ¢¨Ã
        ¸¡Áò¾¡¸í¸¨Ç ¸ð§¼¡Î ±Ã¢òÐ
        »¡Éò¾¡¸ò¾¢ø ¿¡ð¼ò¨¾ ¿¢Úò¾¢
        ¿Äõ Ò⸢ýÈ¡û ¿í¨¸, «Åû ¯ÉìÌ
        ÅÉôÀ¢ý ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÅÆí¸¢Â º¢ÈôÀ¢¨É ÁÈóÐ
        ±É¦¾ýÈ ¦ºÕ째¡Î ±ýɦÅýÉ  ¬ÊÉ¡ö?
        Å¡½¢À ºÃ측츢 ¯ý ÅÉôÀ¢ý ¯¼õÀ¢¨É
        ¿£§Â ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ­É¢
        ¿¢õÁ¾¢Â¡¸ò àíÌ, ­ø¨Ä§Âø
        ­ý¦É¡Õ ÒÉ¢¾Å¾¢Â¡¸¢
        §ÀÔըŠ¾¡¦ÅýÚ ­¨ÈŧɡÎ
        §ÀÃõ §ÀÍ!                        38. ±í§¸ ¦¸¡ðÎÅÐ?
 

        ÀðÎô§À¡Ìõ ¦Á¡ðÎì¸Ç¡¸
        À¡Ä¸÷¸û ¾¡õ ­Èì¸
        ¦º¡ðÎì ¸ñ½£÷ ÅÊì¸ò ¦¾Ã¢Â¡
        Í¿ÄÅ¡¾¢¸û
        ¦¸¡ðθ¢ýÈ¡÷¸û
        §¸¡Ê §¸¡Ê¡¸
        ̧ÀÃý §Åí¸¼ÅÛìÌõ  ÌýÈ ÓÕ¸ÛìÌõ
        ±øÄ¡Á¡¸¢ò ¾¡É¡¸¢ ­Õ츢ýÈ
        ­¨ÈÅÛìÌ,
        ²Ð ̨È? ²Ð §¾¨Å?
        ­ÕôÀ¨¾ì ¦¸¡Îì̧Á¡÷ ­Ç¸¢Â ÁÉõ
        ­øÄ¡¾¡÷ìÌ ¦¸¡Î츧ž¡ý ­ÂøÀ¾¡Ìõ, ÁÉì
        ¸ð¼Å¢úòÐ ¸¨ÃóÐ ¸Äí¸¢
        ¦¿ð΢÷òÐ ¿¢ÁÄÁ¡¸¢
        ¦¸¡ðÎí¸§Çý §¸¡Ê §¸¡Ê¡¸
        «üÀõ  §À¡ìÌõ «Õû Å¢¨ÉìÌ
        «È¢¨Å ÅÇ÷ìÌõ  ¿ü¸¨ÄìÌ
        «ý¨À ÅÇ÷ìÌõ ­ýÀí¸ðÌ
        ­¾Âò¨¾ì ¸É¢Â ¨ÅòÐ «¸
        ±Æ¢¨Äò ¾Õõ
        ²üÈÁ¢Ì Å¢¨É¸ðÌ!


      39.  §¿¡ÅÐõ §¿¡Â¡¸¢¼
 

        º¢ó¾¨É ¦ÅñÒÃÅ¢¸û
        §º¡÷óРŢظ¢ýÈÉ ÍÂÁ¡¸
        º¢ó¾¢ì¸ ¾Âí̸¢ýÈÉ ÍüÈ¢Öõ
        ¦ÅÈ¢Â÷¸Ç¢ý ¦ÅÌñ¦¼Øõ
        «ÍÃ÷¸Ç¢ý «Ãº¡ðº¢ «ý¦ÀÛõ
        ¦ºõâì¸û §Á§Ä
        ¦ºíÌÕ¾¢î ¦º¡ðÎì¸û
        ÀÉ¢òÐÇ¢ §À¡§Äô À¼÷ó¾¨Åô ¦ÀÕ¸¢
        À¡ö󧾡Îõ §ÀÃ¡Ú ¬Â¢üÚ
        Ìñ¼ÊôÀðÎõ ¦¸¡¨ÄÅ¡Ç¡ø
        ¦ÅðÎñÎõ ̾÷ì¸ò¾¡ø
        ¾¡ìÌñÎõ
        ÌÕ¾¢ ¦ÅûÇõ ÜÊ즸¡ñ§¼  ¦ºø¸¢ýÈÐ
        §¿¡ÅÐõ §¿¡Â¡¸¢¼
        º¡ÅÐõ º¡¾¡Ã½Á¡¸¢¼
        ºí¸¼ôÀÎÅÐõ Å¢ð§¼ý
        ºñ¨¼Â¢ÎÅÐõ Å¢ð§¼ý!
        ºÁ¡¾¢ ¬¸¢Å¢ð§¼ý
         ºí¸Ã¢òÐ Á¸¢Øõ ºí¸Ã¡! ¯ý
        §¸¡ÃÓ¸í ¸ñ¼Ð §À¡Ðõ ­É¢
        «§¸¡ÃÓ¸í ¸¡ðÊ
        «Õû Á¨Æ ¦ÀöÐ «¨ÉŨÃÔõ
        «ýÀ÷¸Ç¡ìÌ «ó¿¢Âõ §À¡ì¸¢
        «¿ó¿¢Âõ ¾¡ìÌ
        ´ý¦ÈÛõ ¯½÷¦Å¡Î
        ¯Â÷ó¦¾Æî ¦ºö!
        º¢ó¾¨É¢ü ºÐÃ¡Ê «Õð
        º£¦ÃøÄ¡õ ÅÆíÌ!


­¨½Âò¨¾î º¡÷ó¾ ÀÄÕìÌ ºÁÂõ §¾¨ÅÂüȾ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ. ºÁÂõ ±ýÈ¡ø º¢ó¾¢ì¸ §¾¨Å ­ø¨Ä ±ýÚõ ¿¢¨Éì¸Ä¡õ. ¬Â¢Ûõ ±ÉìÌ «ôÀÊ¢ø¨Ä ±ý§È ¿¡ý  ¯½÷¸¢ý§Èý. ¾ý¨É§Â µ÷ ¦Àâ §¸ûÅ¢ìÌȢ¡츢 ¡Åý  º¢ó¾¢ì¸¢ýÈ¡§É¡ «Å§É «È¢Â¡¨Á §À¡ì¸¢ »¡Éò ¦¾Ç¢Å¨¼óÐ º¢È츢ýÈ¡ý. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ÅÕž¡ö ­§¾¡ ­ý¦É¡Õ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾!!

                       40 ºÁÂò¾¢Å¡¸Ãî ºí¸Ã¡!

        «ôÀ§É ±ý «ö夃 «¸¢Ä¦ÁÄ¡õ
        ÒÌó¾¡Îõ ¦Áö§ɠ ¿¢ý
        ¾¢ÕôÀ¡¾í¸Ç¢ý ¾¢Á¢Ãø¸û ÅÆ¢  ±¨É
        º¢ó¾¢ì¸ ¨ÅìÌõ º¢ò¾§É
        ¦ºÕì¸Æ¢ó§¾ý ¾¢ùÅ¢ÂÓü§Èý
        º¢ó¾¢òÐî º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢ó§¾ý
        º¢¨È¦ºö ¦ºõÒÄí¸û Å¢ðÎ
        º¢ó¨¾Â¢Ûû§Ç §ºÂÉ¡ö §¿ÂÉ¡ö
        º¢È츢ýÈ ¯¨É «È¢ó§¾ý º¢Èó§¾ý
        ÅÇ÷¸¢ýÈ ÅõÀ Áɨ¾ Å¡ðÊ
        ´Î츢 ´ùÅ¡ì ¸üÀ¨É¸û ¸üÀ¢¾í¸û
        ¸¡Å¢Â ¯ÕŸí¸û
        ¸ÉÅ¢ý Á¡É ¦À¡ö측𺢸û
        ¸ñ¼È¢ó§¾ý ¸¡½¸¢øÄ¡ ¦Áö¸¨Ç
        ¸ûÇÁ¡ö ¯ûÇòÐì ¸ñ½¡
        ÅÇ÷ ¦¾öÅí¸¨Ç
        ¸º¼Æ¢ó§¾ý ¸Äí¸Á¢øÄ¡ Áɾ¢ý
        ¿¢¨ÄÔüÚ ¦¿ð΢÷ôÒ  ¿£í¸¢
        º¨Áó§¾ý ºí¸¼í¸û ¡ÐÁ¢ýÈ¢
        ºÁÂò ¾¢Å¡¸Ã ºí¸Ã¡! ¾Âí¸¡§¾ò
        ¦¾¡¼ÃðÎõ ¯ý ºÐ÷, «¨Å
        º¡ð¨¼ «Ê¸û ¬Â¢Ûõ
         ¬Ì¸, ºí¸¼í¸û §À¡ì¸¢
        º¨ÁôÀ¾¡Â¢Ûõ
        ¬Ì¸!


HOME