Make your own free website on Tripod.com
 

       ³ó¾¡õ ÀòÐ


  «ýÀ÷¸§Ç !
­ý¦É¡Õ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾. ¬É¡ø º¢Ä Å¢Çì¸í¸§Ç¡Î.     ­íÌ ¦Áö¡ɧš÷ «ÛÀÅõ ¸üÀ¨É¸û ¸ÄóÐ ÅÃ, ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¦º¡øÄ¡Ìõ §À¡Ð ¯ÕŸí¸û ÀÄ ÀÂøŨ¾Ôõ ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ. ¬É¡ø «ÅüÈ¢üÌ ãÄÁ¡¸ ­¨ÈÅÉÐ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î¸Ùõ ­ÕôÀ¨¾ì ¸¡½ «¨Å ¯ñ¨Á¢ø ¯ûÙ¨È ¯ÅÁí¸§Ç ¯ÕŸí¸û «øÄ ±ýÚõ Àθ¢ýÈÐ. ­ôÀÊôÀð¼ µ÷ ­Çõ ¦Àñ , Á¢¸ «Æ¸¢Â ­Çõ ¦Àñ ¦À¡øÄ¡¾ §¿¡¦Â¡ýÈ¡ø À£Êì¸ôÀð¼ÅÇ¡¸×õ «È¢Ó¸Á¡ÔûÇÐ µ÷ ¯ñ¨Á§Â. «ÅÙìÌõ µ÷  ¸¡¾Äý. «ÅÉ¢¼ò¾¢ø ±¨É ¨ÅòÐ, ÜÎÅ¢ðÎì ÜÎ À¡Â, ­ôÀÊôÀð¼ µ÷ ¸Å¢¨¾. ±ýÛ¨¼Â ¸Å¢¨¾¸û ¦ÀÕõÀ¡Öõ ­ôÀʧ ºÉ¢ôÀ¨¾Ôõ ¸¡ñ¸¢ý§Èý. «ÛÀÅ  Å¢òÐì¸û µ÷ »¡Éò ¦¾Ç¢§Å¡Îõ ¿øÄ ¸üÀ¨É¸§Ç¡Îõ  ÅÕõ §À¡Ð  «¨Å ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ÁÄ÷¸¢ýÈÉ.

­íÌ ­¨ÈÅ¨É µÃ¢¼ò¾¢ø «Ãì¸ý ±ý¸¢ý§Èý; ²¨É ­¼í¸Ç¢ø «ýÀ¢ý ÅÊÅõ «ÕÇ¢ý ¿¢¨È×, «¾¢ºÂì Üò¾ý ±ýÚõ ¦º¡ø¸¢ý§Èý. ­ùÅ¡Ú ¿¡ý ¦º¡øÖõ§À¡Ð, ­¨ÈŨÉô ÀüȢ µ÷ «È¢Â¡¨Á ±ý ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£íÌŨ¾ì ¸¡ñ¸¢ý§Èý. Áý¡Åò¨¾¸ðÌ ¸¡Ã½Á¡¸ ­Õ츢ýÈ «§¾ ­¨ÈÅý «¾É¢ýÚ Å¢ðÀξüÌõ ¸¡Ã½Á¡¸ ¿¢ü¸¢ýÈ¡ý ±ýÀЧŠ«Ð.  ­Ð§Å¡÷ ¦¾Ç¢×; Àø§ÅÚ ÅÊÅí¸Ç¢ø ÀýÓ¨È ÅóÐÇò ¦¾Ç¢×.   ­ì¸Å¢¨¾ ±ÉÐ «¸ò¾¢Õ¨Ç «ï»¡Éò¨¾ µ÷ º¢È¢Ð ¿£ì¸¢ »¡Éò¦¾Ç¢¨Åò ¾Õ¸¢ýÈÐ. »¡Éî ͼ÷¸û «¸ò§¾ ¦ÅÊòР ¬í§¸ì ¸¢¼ó¾ «ó¾¸¡Ãò¨¾ µ÷ º¢È¢Ð ¿£ì̸¢ýÈÉ. ­ùÅ¡È¡É ¦º¡øÄ¡ì¸í¸û «¸ò¾¢Õ¨Ç ¿£ìÌž¢ý ÅÆ¢   ¬¸§Å »¡Éò ¦¾Ç¢×¸¨Çô ¦ÀüÚ Á¸¢úž¢ý ÅÆ¢ ±ØÅÉ ±ýÈÈ¢¸¢ý§Èý. ­¾É¡ø «Åü¨È ´ý¨È À¢Ã¢¦¾¡ýÈ¡¸ ¸¡ñÀ¾¢ý ±Ø ¯ÕŸí¸û «øÄ, Á¡È¡¸ µ÷ ­¨ÈÅÊÅõ «¸ò§¾ ¬Æò¾¢ø ±ØóÐ «È¢Å¢¨Éì ¸ùÅ¢ ¿¢ü¸ «¾É¡ø ±Øõ »¡É¦ÅÊôÒì¸û ±ýÚ ¯½÷¸¢ý§Èý. ­ó¾ »¡É ¦ÅÊôÒì¸û «¸ò§¾ ͼ÷¸¢ýÈ ¿¢¨ÄìÌ ¯Â÷óÐŢ𼠫측ýò¾¡Öõ, «ó¾ò ¦¾Ç¢×¸¨Ç ͨÅÀ¼ µ÷ ¦º¡ýÁ¡¨Ä¡ö ¦¾¡Î츢ýÈ ¾¢Èý ¦ÅÇ¢ÀðÊÕôÀ¾¡Ö§Á, ¸Å¢¨¾ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾Â¡¸¢ýÈÐ, ¿¡Ûõ ±¨É ¾òÐÅì ¸Å¢»ý ±ýÚõ  ÜÈ¢ì ¦¸¡û¸¢ý§Èý, ÀÄáÖõ «Ð Å¢ÕõÀ×õ Àθ¢ýÈÐ

                    41. «¾¢ºÂì Üò¾ÉõÁ¡
 

                        ÁÕó¾¢ý Óò¾í¸¨Ç
                        Á¸¢úó¾Ç¢ìÌõ Áí¨¸§Â
                        ­Ç ¿í¨¸§Â!
                        §º¡¾¨É ¦º¡ì¸ð¼¡ý Å¡úÅ¢ø ±ý
                        §º¡÷Å¢¨Éô §À¡ì¸ Åó¾
                        ͸šâ¾¢§Â ÍÁí¸Ç§Á ¦ÀÕï͸§Á
                        ÍñÊ ­Ø츢ýÈ ¯ý ¦º¡ì¸ì ¸ñ¸û °§¼
                        §º¡¸ ­Õ𸾢÷¸û ͼ÷¸¢ýÈɧŠ¿£
                        ¦º¡øÄ ¿¢¨É측¾ §º¡¸ì ¸¨¾¸¨Ç «¨Å
                        ¦º¡øÄ¡§¾ ¦º¡ø¸¢ýÈɧÅ
                        ¾£Ã¡¾ §¿¡¦Â¡ýÚ ¯¨É
                        ¾£Å¢ÃÁ¡¸ô ÀüÈ¢
                        º¢¨¾ì¸¢ýÈÐ ¯ý ¿øÖ¼¨Ä
                        ­Õ츢ýÈ ¿¡ð¸¨Ç ±ñ½ò ¾Õõ Å¢Ãø¸¨Ç
                        ²ý ¾¡ý ¾ó¾¡§É¡ «ó¾ ­¨ÈÅý
                        ­Ãì¸ÁüÈÅý
                         ¬Â¢Ûõ «Æ§¸! «ý§À ÅÊÅ¡ö
                        ±ý «¸õ  ¿¢¨Èó¾¢Õ츢ýÈ ¾¢Õ§Å
                        «¾¢ºÂì ¸É¦Å¡ýÚ ­ýÚ, ¯ó¾ý
                        «üÀ ±ñ½¢¨¸ «Æ¸¢Â Å¢Ãø¸û
                        Àò¦¾ýÈ¢øÄ¡Ð ÀòÐ §¸¡Ê¸Ç¡¸ô
                        Àø¸¢É§Å!
                        «Ãì¸ì ¸¢ÕÁ¢¸Ùõ «¼í¸¢ ´Æ¢Â
                        ÍÃ츢ýÈ Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ ¯ÉìÌ
                        ÍÅ÷ì¸ò¾¢ý ¦¿Îí ¸¾Åí¸¨Ç
                        ÍõÁ¡§Åò ¾¢È츢ýÈɧÅ
                        «Ãì¸ÉøÄ «ó¾ ­¨ÈÅý
                        «ýÀ¢ý ÅÊÅ¡õ «ÕÇ¢ý ¿¢¨ÈÅ¡õ
                        «¾¢ºÂì Üò¾ÉõÁ¡  ¿õ¨Á
                        ¬ðÎÅ¢òÐ «¨Äì¸Æ¢ìÌõ
                        «ùÅ¢¨È!

    


«ýÀ÷¸§Ç,
­§¾¡ ­ýÛ§Á¡÷ ¸Å¢¨¾. º¢Ú Å¢Çì¸ì ÌÈ¢ôÒì¸û.  ­ì ¸Å¢¨¾ «öÂôÀ¡ðÊø  Å£úóÐ ÀÄ Á§É¡«Å¾¢¸ðÌ ¬Ç¡¸¢ ¬Â¢Ûõ «¾É¡§Ä§Â »Éò¦¾Ç¢× ¦ÀüÚ «¨ºì¸ÓÊ¡ µ÷ ¯Ú¾¢§Â¡Î Å¡úÅÐ ÀüÈ¢. ¾ÉÐ «ÊôÀ¨¼¸§Ç  ¯¨¼Ôõ §À¡Ð ±Ø¸¢ýÈ «öÂôÀ¡Î¸§Ç «¸ò§¾ §ÀÃîºò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢, µÕÅ¨É Á¾¦ÅÈ¢Âý ¬ì̸¢ýÈÐ ±É ¿¢¨É츢ý§Èý. ¾ÉÐ ±ýÚ ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ ºÁÂò¾¢ý «ÊôÀ¨¼¸û ¯¨¼ÀÎõ §À¡Ð ­ÐŨà ­Õó¾ ¯Ú¾¢¸û ­øÄ¡Áü §À¡¸ «ó¾Ãò¾¢ø ¦¾¡íÌÅÐ §À¡ýÚ Å¡ú쨸 ¬¸¢Å¢¼ «¾¨É ¾ÎôÀ¾üÌ, ¾ÉÐ «ÊôÀ¨¼¸¨Ç ¯¨¼ìÌõ  «ó¾ ãÄò¨¾ò ¾¡ì¸¢ «Æ¢ì¸ÓüÀθ¢ýÈ¡ý. ­ø¨Ä§Âø «¾¨É ¾ý¨Éô §À¡ýȾ¡ì¸¢¼ Á¾Á¡üÈõ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý. ­ôÀÊôÀð¼ §À¡ìÌ ±ÉìÌ ±ý ­Ç¨Á ¸¡Äò¾¢Ä¢Õó§¾ ­ø¨Ä. ÅûÙÅô ¦ÀÕ󾨸¢ý " ±ô¦À¡Õû ¡÷¡÷Å¡öì §¸ðÀ¢Ûõ, «ô¦À¡Õû ¦Áö¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ «È¢×" ±ýÈ ¯À§¾º§Á ±ý Áɾ¢ø ¬ÆôÀ¾¢óÐÅ¢¼, ¾Âí¸¡Ð ±ÉÐ «ÊôÀ¨¼¸¨Ç§Â ¯¨¼òÐ ¯¨¼òÐò ¦¾Ç¢óР ­ô¦À¡ØÐ " ºí¸¡Ã ¸¡Ã½É¡¸¢Â Ó¾¨Ä§Â Ӿġ¸ ¯¨¼òÐ ­ù×ÄÌ" ±ýÛõ ¦Áö¸ñ¼¡§Ã¡Î ¯¼ýÀðÎ Å¡ú¸¢ý§Èý. ±ô¦À¡ØÐõ ±ý¨É§Â¡÷ «öÂôÀ¡ðʧħ ţúòÐõ Ũ¸Â¢ø ±ý Å¡ú쨸Ôõ «¨ÁóÐÅ¢¼, ±ý ºÁÂõ À¢È÷ ºÁÂõ ±ýÈ¢øÄ¡Ð, «í§¸ ±ýɾ¡ý ÜÈôÀθ¢ýÈÐ, ¯ñ¨Á «îºÁÂí¸Ç¢ø ±ùÅ¡Ú ¦ÅÇ¢ÀðÎûÇÐ ±ý§È «È¢óÐò ¦¾Ç¢Â ÓüÀθ¢ý§Èý.  «öÂôÀ¡ðÊø «ïº¡Ð Å¡Øõ§À¡Ð, ¯ûÇõ ¾¢ÈóÐŢθ¢ýÈÐ.ºÁÂô âºø¸¨Ç ´Æ¢ôÀ¾üÌ ­ìÌÈ¢ôÒ ¯¾×õ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý.
 

                        42.    ¯¾Å¡ì ¸üÀ¨É¸û
 

        «ó¾Ãò¾¢ø ¿¢üÀЧÀ¡ø
        «öÂò¾¢ø ¿¢ü¸¢ý§Èý «ïº¡Ð
        Âó¾¢Ã¦Á¡ýÚ ¬í§¸ ±¨É ­Õò¾
        ¡Р¦Áö ¡Р¦À¡ö¦ÂýÚ
        §¾Î¸¢§Èý ¾¢ì¦¸øÄ¡õ µÎ¸¢§Èý
        ¾£Ã¡ò  ¦¾¡¼Õõ  ­ù ¡ò¾¢¨Ã¢ø
        §¾Ã¡ô§À¡Ð Ţظ¢ý§Èý
        §¾Õõ §À¡Ð ±Ø¸¢ý§Èý, ¾¨Éì
        ¸¡ð¼§¾ ±¨Éì ¸¡ìÌõ
        ¸Ãí¸û ¯ñ¦¼É ¸Õò¾¢ø
        ¯¾¢ì¸
        ¸Äí¸¡Ð ¦¾¡¼÷¸¢ý§È ±¨Éì
        ¸ðθ¢ýÈ ¿¢îºÂí¸¨Ç ¯¨¼òÐ
        ¯Ú¾¢ §À¡Ä ¿¢üÀÉ ¯¾¢÷óРŢÆ
        ¦Áö¡ ¿¢ýȨŠ¦À¡ö¡ Å¢Æ
        Ò¾¢Âô Ò¾¢Â ѨÆ׸û
        Ò¾¢Âô Ò¾¢Â ¦¾Ç¢×¸û!
        ¯¨¼ì¸¢ýÈ ¯Ú¾¢¨Â ±ÉìÌ
        ¯¾×¸¢ýÈ ­¨ÈÅý
        ¯¨¼ì¸ šá ¯Ú¾¢¦Â¡Î
        ¯¾×¸¢ýÈ¡ý ¯ñ¨Á¨Â§Âì ¸¡ðθ¢ýÈ¡ý
        ¯ñ¨Á§Â ´Ç¢÷¸¢ýÈ ¯Çò§¾¡Î ¿¡ý
        ¯Ä¡î ¦ºøÄ
        µÎ¸¢ýÈÉ Å¢Ä¸¢ ´ùÅ¡ô ¦À¡ö¸û
        ¯¾Å¡ì ¸üÀ¨É¸û.


«ýÀ÷¸§Ç,
¾Á¢ú ­¨½Âò¾¢ø µ÷ º¢ÍÅ¢ý ­ÆôÀ¢É¡ø §º¡¸õ ­¨Æ󧾡θ¢ýÈÐ. ­ýÀÓõ ÐýÀÓõ ­Ã×ô À¸ø Å¡ú쨸¢ø ­ôÀÊò¾¡ý. ­¨¾ ¡÷¾¡ý «ÛÀÅ¢ì¸Å¢ø¨Ä? ¬É¡ø ²ý ­ôÀÊ ±ýÚ º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢Ôõ §À¡§¾, Å¡ú쨸¢ø º¢Å¾½¢ì¨¸Ôõ ¯ñÎ º¢Å¾£ì¨¸Ôõ ¯ñÎ ±É «È¢Â ÅÕ¸¢ý§È¡õ.  ­ôÀÊôÀð¼ «ÛÀÅí¸¨Çò ¾óÐ ¬ýÁ¡ì¸¨Ç  ®§¼üÚõ ¦À¡Õ𧼠­¨ÈÅý Àø§ÅÚ ÅÊÅí¸¨Ç ±ÎòÐ ¿õ¨Á ¬ð¦¸¡ñÎ ¬ðÊôÀ¨¼ì¸¢ýÈ¡ý ±ýÚõ ¦¾Ç¢¸¢ý§È¡õ. ¿ÁìÌ Í¾ó¾¢Ãõ ­ø¨Ä. ;ó¾¢Ãô ÒÕ¼÷¸¨Çô §À¡ýÚ ¿¡õ  ¬í¸¡Ãí¦¸¡ñÎ ¦ºÂøÀ¼ ­¨ÈÅý ¾ý¨É Á¨ÈòÐ ¿õ¨Á ÓýÉ¢Õò¾¢ Á¸¢ØõÀÊ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý. ¦Áö¸ñ¼¡÷ ÜÚÅÐ §À¡ýÚ, «¨Å§Â ¾¡§É¡ö ¿¢ýÚ À¢ÈÌ µ÷ ¸¡Äì ¸ð¼ò¾¢ø ¾ý¨É§Â ¾¡ý ¦ÅÇ¢ÀÎò¾¢ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ò¾¢ ¬ýÁ¡ì¸û ­Ãðº¢ì¸¢ýÈ¡ý. ¯Ä¸ ­ýÀí¸¨Ç ­îº¢òÐî ¦ºýÚ «ÛÀÅ¢òÐ Á¸¢Æò ¾Õõ ¾¢ÕÁ¡Öõ «Å§É; «ó¾ §À¡¸ ¿¢¨Ä¢ĢÕóÐ ¿ÁìÌ º¡ð¨¼ «Ê¸Ç¡¸ô ÀÄ ¦¸¡ÎòÐ ¸¡Á了üÚ «üÀ ­î¨º¸û §À¡ì¸¢ ¿õ¨Á àö¨Á ¦ºöÔõ º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ. «Å§É.  À¢ÈÌ ­ÅüÈ¢üÌ «ôÀ¡ø ­ÕìÌõ ¾¢Õº¢üÈõÀÄõ ÒÌÅ¢òÐ ¿ÁìÌ Å£Î §ÀÚ «Ç¢ìÌõ, Å¡ìÌ ÁÉ¡¾£¾ §¸¡ºÃÁ¡¸, ­ÍÄ¡Á¢Â÷¸Ç¡ø ÅüÒÚò¾ÀÎõ «øÄÅ¡¸, Àú¢ÅÉ¡¸ ­åôÀÅÛõ «Å§É ¾¡ý. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐì¸¨Ç ¾¡í¸¢ ÅÕž¡¸ ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

ÀÄ÷ ­ò¾¨¸Âì ¸Å¢¨¾¸¨Ç À¡Ã¡ðÊÂÅñ½õ ­Õ츢ýÈÉ÷. «Å÷¸ð¦¸øÄ¡õ ±ý ­¾Âí¸É¢ó¾ ¿ýÈ¢¸û.
 
 

                43. ¿¢õÁ¾¢ô ¦ÀÕï͸õ
 

        ¦À¡ü̼ ¯ûÇòÐô  âŢƢ
        Áí¨¸§Â!
        ¿ü¦ºö¾¢ ´ýÚÉìÌ ¿¡ý
        ¦¸¡ñÎ ÅóÐû§Çý
        ¿¢îºÂÁüÈ ­ù×ĸ¢ø ¿£Â¢É¢
        ¿¢Ãó¾Ã¦ÁÉô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÇ
        ¦¿Ê ঽýÚ ¬É¡ø
        ¦¿ÎÁ¡ø §¾¡üÈò¦¾¡ÕÅý ¯¨É
        ¿¢ÃôÀ ÅÕÅ¡ý Å¢¨ÃÅ¢ø
        «ïºÉ§ÁÉ¢ «ñ½ø ¯ý¨É
        «¸ÄÅ¢¼¡Ð «¨½òÐ ­Õò¾¢
        À¡õÀ¨½ô ÀÎ쨸¢ø ÀüͨŠ­ýÀí¸¨Ç
        À¡ÂºÁ¡ °ðÎÅý À¡Éí¸Ç¡öò ¾ÕÅý
        ¬É¡ø ´ýÚ
        §Å𨸸ðÌ Å¢Õó¾Ç¢ìÌõ «ùÅ¢§É¡¾ý
        ź¢ôÀ¢ý «ïºÉõ Å¢ðÎ
        ŢƢôÀ¢ý ¦Åó¾Æø ÅÊÅ¢ø ¯ý¨É
        §Å¸×õ ¨ÅòÐ
        Å¢ÃðÎÅý ¦ÅüÈ¢¼õ §¿¡ì¸¢
        §Å𨸸¨Ç §Å§Ã¡¼Æ¢òÐ
        Å¢Íò¾¢ ¾Äõ ÒÌò¾¢ ­É¢
        §ÅñÎŦ¾øÄõ ¦ÅüÈ¢¼ô ¦ÀÕõ À¡Æ¢ý
        ÀüÈüÈô Àü§È ±Éô À¸÷óШÉ
        ¿¢÷Å¡½Á¡ì¸¢ ¿¢ÁÄÓõ ¾ÕÅý
        ¦¿ð΢÷ôÒ Â¡ñÎõ §¿Ã¡
        ¿¢õÁ¾¢ô ¦ÀÕï͸Óõ
        §¿Ã¢Îõ ¯ÉìÌ
        ¿¢îºÂô ¦ÀÕÅ¢Õó¾¡ö


        «ýÀ÷¸§Ç,
­ÆôÒì¸¨Ç ¿¢¨Éì¸ Ðì¸õ, «ó¾ Ðì¸ò¨¾ º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¦¾Ç¢×, µ÷ »¡§É¡¾Âõ. ­ù×ĸ¢ø À¨¼òÐ ÅÆí̸¢ýÈ ¦¾¡Æ¢ø¸û ­ÕìÌõ «§¾ô ¦À¡ØÐ «Æ¢òЧÀ¡ìÌõ ¦¾¡Æ¢ø¸Ùõ ¯ûǨ¾ «È¢¸¢ý§È¡õ. ­¨Å ¿õ¨Á Á£È¢ ¿¼ì¸¢ýÈÉ, ±ùÅÇ×¾¡ý ÓÂýÈ¡Öõ «Åü¨È ¿õÁ¡ø ¾ÎòÐ ¿¢Úò¾ ÓÊ¡Р§À¡¸, «Ð¦À¡Ø§¾ ­ù×ĸ¢ø «¨Éò¨¾Ôõ ¿¼òО¡ö µ÷ ºì¾¢ ­Õ츢Ȧ¾ýÚõ «îºì¾¢ ¬ì¸×õ ¦ºöÔõ «Æ¢ì¸×õ ¦ºöÔõ ±ýÚõ ¯½÷¸¢ý§È¡õ. º¡¾Ã¡½Á¡¸ ¿¡õ Å¡ú¸¢ýÈ ­ó¾ Å¡ú쨸§Â Á¡¦ÀÕõ Á¨Èáø. «¾¨Éô  ÒâóÐ ¦¸¡ûÙõ §À¡§¾ ­¨ÈÅý ºí¸¡Ã ¸¡Ã½É¡¸ ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÚ «È¢Â ÅÕ¸¢ý§È¡õ.  ­ó¾  «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â ¦Áö¸ñ¼¡Ã¢ý º¢Å»¡É§À¡¾õ ¦ºø¸¢ýÈÐ. ¸øÄ¡¼É¡÷ ÜÈ¢ÂЧÀ¡Ä "¯Ä¸¢Âø ÜÈ¢ ¦À¡Õû ­Ð" ±ýÚ ÜÚ¾§Ä ¾¢Ã¡Å¢¼ ¦ÁöÂÈ¢× ÅÃÄ¡üÈ¢ø ¨ÁÂÁ¡¸ ­Õ츢ýÈ µ÷ ÜÚ. ­ó¾ ¯Ä¸¢Âø Á¨Èáø «¨ÉÅáÖõ ²üÚ즸¡ûÇôÀð¼ ´ýÚ. ¡¨ÃÔõ «¾üÌ Á¾Á¡üÈõ ¦ºö §ÅñΞ¢ø¨Ä.
        ­ò¾¨¸Â ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢, ­§¾¡ ­ý¦É¡Õ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾

        «ýÀ÷ Å¢¢ÂÛìÌõ   «ÅÃРШ½Å¢Â¡ÕìÌõ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¿¡ý «ÛôÒõ «Û¾¡Àî ¦ºö¾¢ ­Ð
 

                           44. ¿¡ý «Ø¸¢ý§Èý

                âíÌÁ¢ú  Òýɨ¸ Òò¾õ ÒÐ ÁÄá¸
                ÒÅ¢ìÌ Åó¾ ±ý ¦À¡ý§É ±ý ¸ñ§½
                §À¡ö Ţ𼡧 ¿£ §À¡öŢ𼡧Â
                ¦¾¡ðÊÄ¢ø ¯¨Éô §À¡ðÎ
                о¢ôÀ¡Ê о¢ôÀ¡Ê
                àì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡¼
                ¸¡ò¾¢Õó¾ «ý¨ÉÔõ ¸¾È¢ÂƧŠ¿£Ôõ
                ¸ñãÊÉ¡§Â «ý§À ¸ñãÊÉ¡§Â
                Å¢ò¾¸ ÁÕòÐÅ÷¸û
                Å¢¾Å¢¾Á¡ö º¢¸¢î¨º ¦ºöÐõ
                ¸ò¾¢ «Æ ¿¡í¸û
                ¸Õò¾Æ¢òÐ ¦ºýÈ¡§Â ¦ÀÕí
                ¸Å¨Ä¢ø Å£úò¾¢ ¦ºýÈ¡§Â
                ±ôÀÊò¾¡ý ÓÂýÈ¡Öõ ²¨Æ ÁÉ¢¾÷¸ð§¸¡÷
                 ±ø¨ÄÔñÎ ±ýÚ ¿Å¢ýÚ
                ±í§¸ ¿£ ²¸¢É¡ö ¸ñ§½
                ±í§¸ ¿£ ²¸¢É¡ö?
                µ÷ Å¢üÈ¢ø ¯¾¢ì¸¨ÅòÐ ¯üÈÅ÷¸¨Ç
                ¦Àü§È¡÷¸¦ÇÉ Á¸¢Æî ¦ºöÐ
                Àð¼ ÐÂÃí¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ À¡Æ¡ìÌõ
                ¦À¡íÌõ ÒÐôÒÉÄ¢ø
                ¿¡ý ÒÌ󾡼¡ Óý§À ¯¨É
                «¸üȢŢð¼¡ý «ó¾ ­¨ÈÅý ±É째¡÷
                «ÊÔõ ¦¸¡ÎòÐÅ¢ð¼¡ý ¿¡ý
                «Ø¸¢ý§Èý ¸ñ§½ ±ý
                ¬¨º¸¦ÇøÄ¡í ¦¸¼ «ý§À
                ¿¡ý «Ø¸¢ý§Èý. 

«ýÀ÷¸§Ç,
ÀÄ÷ ±ÉÐ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸¨Ç À¡Ã¡ðÎÅÐ ¸ñÎ Áɾ¢ø ­Õó¾ µ÷ ¾Âì¸õ ¿£í¸¢ Å¢ð¼Ð.  ­¨½Â «ýÀ÷¸û ÀÄŨ¸ ­Ãº¨É ¯¨¼ÂÅ÷¸û. «Å÷¸Ç¢ø º¢ÄÕìÌ ¿øÄ ¸Å¢¨¾ ¯ûÇõ ­ÕôÀ§¾¡Î ¿øÄ ¸Å¢¨¾¸¨Ç ͨÅòÐ Á¸¢Æ×õ ¦ºö¸¢ýÈÉ÷ ±ýÀ¨¾ «È¢Â Á¸¢ú. ­ýÚõ µ÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.  ¿ÁР Å¡ú쨸 µ÷ º¢Åáò¾¢Ã¢ Å¡ú쨸. ¸ñ¸û ­ÕóÐõ Ó츢ÂÁ¡É ÀÄÅü¨È ¿¡õ ¸¡½¡ì ÌÕ¼÷¸Ç¡¸§Å ­Õì¸ Å¡ú쨸 º¢Åáò¾¢Ã¢ Å¡ú쨸 ¡¸¢ýÈÐ.  ­¨¾ ¿¡õ ÁÈì¸ì ܼ¡Ð ±ýÀ¾ü¸¡¸ò¾¡ý ¨ºÅ÷¸û º¢Åáò¾¢Ã¢ ±ýÚ µ÷ Àñʨ¸§Â ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢ýÈ¡÷¸û.  ­ôÀÊôÀð¼ ÌÕ¼¡¸ ­ÕôÀ¾üÌì ¸¡Ã½§Á ÀÄŨ¸Â¡É ¬¨º¸ðÌ ¿¡õ ¬Ç¡¸¢ «üÀ ­ýÀí¸¨Ç§Â §ÀâýÀ¸Ç¡¸ ¿¢¨ÉòÐ «Åü¨È «ÛÀÅ¢òÐ Á¸¢Æ§Å ¿¡õ ¦ÀâÐõ ÓÂøÅо¡ý. ­ôÀÊôÀð¼ ÌÕðÊÄ¢ÕóÐ ¿õ¨Á Å¢ÎŢ츧Š ­¨ÈÅý Å¡ú쨸¢ø Àø§ÅÚ ­ÆôÒ¸¨Ç ¨ÅòÐ ¿õ¨Á ¿¡§Á §º¡¾¢òÐ º¢ó¾¢ì¸ ¨Å츢ýÈ¡ý. «Ð¦À¡Ø§¾ ¾òÐŠŢº¡Ã¨½ ¦¾¡¼í̸¢ýÈÐ, ¸ñ¸Ùõ ¾¢È츢ýÈÉ. ­øÄò¾¢ø «Æ¢Å¢Öñ¨Á ±Ûõ ¿¡ý ±Ø¾¢Â µ÷ ¦Áö»¡ÉôÀÛÅ¨Ä «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅÌôÒì¸û ¿¼ò¾¢ ÅÕ¸¢ý§Èý. «¾üÌ Åó¾ÁÕõ «ýÀ÷¸Ç¢ý ¸ñ¸¨Ç ÅÌôÒ ÓÊ ¿¡ý ¯üÚ §¿¡ìÌÅÐñÎ. «Ð¦À¡ØÐ µ÷Ũ¸Â¡É À¢Ã¸¡ºò¨¾ì ¸ñÎ Á¸¢úÅÐñÎ. ­ò¾¨¸Â ÅÌôÒì¸û »¡ÉŢƢ¸¨Çò ¾¢È츢ýÈÉ ±ýÚ «È¢Â×õ Åó§¾ý. ¿¼ôÀÐ µ÷  ¸ñ «Ú¨Å º¢¸¢î¨º.  ­§¾ô §À¡Äò¾¡ý ­¨ÈÅÛõ ¿ÁìÌ «Ú¨Å º¢¸¢î¨º ¦ºöЦ¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈ¡ý. ÓýÒ ¸¡½¡ ­Õ󾨾 ­ô¦À¡ØÐ ¸¡½¨Å츢ýÈ¡ý. «¾ýÅÆ¢ ÀìÌÅò¾¢ø ¯Â÷óÐ ¦ºøÄ×õ ¯¾×¸¢ýÈ¡ý ¸øÅ¢¸Ç¢ø Á¢¸î º¢Èó¾ ¸øÅ¢ ­ôÀÊ ¸ñ¸¨Ç ¾¢ÈôÀ¢ìÌõ ¸øÅ¢¾¡ý. ­Ð§Å ¿õ¨Á ¯Â÷ò¾¢ §Áġɧš÷ ÀìÌÅ ¿¢¨ÄìÌì ¦¸¡ñΦºø¸¢ýÈÐ.

                   45     À¡¾¢Å¢Æ¢ô À¡÷¨Å
 

                ¦ºíÌÕ¾¢ô ÒÉø À¡Ôõ
                ¦ºùÅ¢¾ú¸û ¿ÎÅ¢§Ä
                ¸íÌø ¿¾¢ À¡ö󧾡¼ì
                ¸¡½¡Ð §À¡§É§É ¿¡ý
                ¸¡½¡Ð §À¡§É§É
                §À¡¨¾Â¢ý À¢ò¾¢§Ä
                ÒÄý¸Ç¢ý ÀüÈ¢§Ä
                ÓýÉ¡ø ÅÕŨ¾ô ÀüÈ¢
                À¢ýÉ¡ø ÅÕŨ¾ Å¢ð§¼§É ÁÂí¸¢
                À¢ýÉ¡ø ÅÕŨ¾ Ţ𧼧É
                «ÃŨ½òÐ «¨½ò¾ «§¾ ¸Ãí¸û ­ýÚ
                ÁýÅò¨¾ ÀÎòÐõ Å¢º
                «ÃÅí¸û ¬öÅ¢ð¼É§Å ¦¸¡ÞÃ
                «ÃÅí¸û ¬öÅ¢ð¼É§Å
                ­¨¾ì ¸ñÎ ­¨ÈÅý
                À¡¾¢Å¢Æ¢ô À¡÷¨Å¢ø ÀðÎÆó¾ ±ý¨É
                §À¡¾¢ Áà §À¡÷¨Å ¿¢ÆÄ¢ø ­Õò¾¢
                Ò⸢ýÈ¡ý Ò¾¢Â§Å¡÷ «Ú¨Å º¢¸¢î¨º
                ¸¡½¡Å¢Õ󾨾 ­É¢ ¿¡ý ¸¡½
                ¸Õò¾Æ¢Â¡Ð ¿¡ý ­É¢§¾ ¸¨¼§¾Ã
                ­Õ츢ýÈ ¸ñ¸¨Ç ±ÎòÐÅ¢ðÎ
                ­ý¦É¡Õ À¡÷¨Å¢ý ¸ñ¸¨Çò  ¾ó¦¾¨É
                ¸ñ½ôÀý ¬ì¸¢
                ¸ñ¼È¢Â¡¾¨¾ì ¸¡½
                ¸Õ¨½ ¨Å츢ýÈ¡ý «¾É¢ý «Å¨É
                ¸¡¾Ä¢ì¸×õ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý!

   


«ýÀ÷¸§Ç,

 ¾òÐŠŢº¡Ã¨É «¨ÉÅáÖõ Å¢ÕõÀôÀÎÅÐ «øÄ. ¦ÅÚõ Ðì¸í¸Ùõ ÐÂÃí¸Ù§Á ´ÕÅ¨É ­òШÈ¢ø Å£úò¾¡Ð. ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ø ºÃ¢¨Â ÓÊóÐ ¸¢Ã¢¨Â, ¸¢Ã¢¨Â ÓÊóÐ §Â¡¸õ, §Â¡¸õ ÓÊó§¾ »¡Éõ ±ýÚ »¡É Å¢º¡Ã¨½¨Â Á¢Ìó¾ µ÷ ÀìÌÅò¾¢üÌ ¯Ã¢Â¾¡ìÌÅ÷. ¾òÐÅô À¢Ã¸¡º÷ ±ýÀ¡÷, ¦ÁöÂÈ¢× Å¢º¡Ã¨½¨Â »¡Éò¾¢ø »¡Éõ  ±ýÀ¡¾¡¸ ­ýÛõ ¯Â÷òÐÅ¡÷. «Ð ±ùšá¢Ûõ ¬Ì¸. «¨ÉÅÕõ, ¸¼ ¸¡Äò¾¢Ä¡ÅÐ µ÷ ¦¾Ç¢Å¢¨É §¿¡ì¸¢ ¯¨Æ츢ý§È¡õ. ¦¾Ç¢× ¸¢¨¼ìÌõ §À¡Ð ÁÉ×Úò¾¢ ÅÃ, «Ð ­øÄ¡¾§À¡Ð ÌÆõÀ¢ Ţθ¢ý§È¡õ, ÁÉì¸Äì¸õ «¨¼¸¢ý§È¡õ. ­ôÀÊÀð¼ Ýú¿¢¨Ä¢ø º¢È¢§¾ º¢ó¾¢ì¸, ¦¾Ç¢×õ ¸Äì¸Óõ ±ýÈÅ¡Ú Á¡È¢ì¦¸¡ñ§¼ ÅÕõ «Ð¦À¡ØÐ, ­ó¾ Á¡È¢ì¦¸¡ñ§¼ ÅÕÅÐ Á¡ò¾¢Ãõ Á¡È¡§¾ ÅÕõ ±ýÚ ´÷ ¯ñ¨Á Áɾ¢ø ¬ÆÁ¡¸ô À¾¢¸¢ýÈÐ.  ­¨¾ò¾¡ý ¦Áö¸ñ¼¡÷ ãÅ¢¨ÉôÀÎõ ¯ÄÌ ±ý¸¢ýÈ¡÷. ´ýȢɢø ´ýÚ §¾¡ýÈ¢ ¯Ç¾¡ö ­Èì¸ñÎ, µ¾¡§Ã¡ «ýÚ ±ýÚõ ¯ñ¦¼É ¬öóÐ? ±ý¸¢ýÈ¡÷.  ¯Ä¸ Å¡ú쨸¢ø ¯ûÇ «¨ÉòÐõ  ¯ÚТø¨Ä ±ýÈ ­ó¾ ¯Ú¾¢§Â ¿¢îºÂ§Á ¿¡õ ­Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ¯ñ¨Á. «ùÅ¡§È ¿¡õ ¦ºöÂ, ¿¢ò¾¢Â  ¯ñ¨Á¸û ¾¡§Á ¦À¡ØРŢÊÅЧÀ¡ø Ţʸ¢ýÈÉ.  «¨ÉòÐõ ­¨ÈÂÕ§Ç ±ýÈ ¦¾Ç¢×õ ¸¢ðθ¢ýÈÐ.¯Â¢ÕìÌ «¨ºì¸ÓÊ¡¾ ÁÉ×Ú¾¢¨ÂÔõ ¾Õ¸¢ýÈÐ.

­ùÅ¢¾ì ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢Â¾¡¸ ­ý§È¡÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

          46. ¿¢îºÂõ ¿£ ­ÕôÀÐ

        Å¢Çí¸¡ Å¡ú쨸¨Â ¦ÅÇ¢îºÁ¡ì¸
        Å¢ÇìÌô À¢ÊìÌõ Å¢¸¢÷¾¡ ¿£
        Å¢¨Ç¡ÊÂÅ¡§È Å¢ÇìÌô À¢Êì¸ Å¡ú쨸
        Å¢Çí¸¡§¾ ¿¡ý ŢƢ츢ý§Èý
        ¦ÅóÐ ¦ÅóÐ «Æ¢¸¢ý§Èý
        Å¢Çí¸¢Å¢ð¼Ð  ±ýÚ Á¸¢úóÐ
        ¦ÅüÈ¢ì ¸Ç¢ôÀ¡Ã ­§¾¡
        Ţظ¢ýÈРިÃóÐ ­ý¦É¡Õ
        ´Ç¢ Å¢ØíÌõ ¸Õû §Á¸õ
        ŢƢ츢ý§Èý Á£ñÎõ Å¢Çí¸¡Ð
        ÓÊÅ¢øÄ¡ô À½Á¡ö
        Å¢ÊÅ¢øÄ¡ ­ÕÇ¡ö
        Å¢Çí̸¢ýÈ ­ùÅ¡ú¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ
        Å¢ÎÅ¢ìÌõ Ýðºò¨¾
        ±ýÚ ¿£ «ÕÙÅ¡ö
        ±ýÚ ¿¡ý «È¢§Âý, ­Õó¾¡Öõ
        ±ýÛû ¿£ ­Õì¸ ±ý
        ¸ñÏû ¿£ ­Õì¸
        ¸Õû ­Ã¢Â ¿£ ´Ç¢Ã
        ±ÉìÌ «îºÁ¢ø¨Ä ÁÉ
        «Å¾¢ÔÁ¢ø¨Ä
        ¿¢îºÂõ ¿£ ­ÕôÀÐ
        ¿¢ýÁÄÉ¡ö ¿£ ­ÕôÀÐ
        Íò¾É¡ö ¿£ ­ÕôÀÐ ¦ÀÕï
        ͼ¦Ã¡Ç¢Â¡ö ¿£ ­ÕôÀÐ


«ýÀ÷¸§Ç,
¯Ä¸ò¾¢ø ÀÄŨ¸Â¡É ­ýÀí¸û ­Õ츢ýÈÉ. ¾òÐŠŢº¡Ã¨½Ôõ ²§¾¡§Å¡÷ ­ýÀò¨¾ ¿¡Êò¾¡ý ¦ºø¸¢ýÈÐ. «¨Éò¨¾Ôõ ÐÈóÐ »¡ÉÅ¢º¡Ã¨É¢§Ä§Â Å¢ØóÐ ¸¢¼ìÌõ ­ôÀÊôÀð¼Åý  º¡¾¡Ã¡½ Áì¸ÙìÌ, À¢ò¾É¡¸ §ÀÂÉ¡¸ Å¡Æò¦¾Ã¢Â¡¾ÅÉ¡¸ ¦¾ýÀð¼¡Öõ, Ò⡾ Å¢ºÂí¸Ç¡¸ À¢¾üÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡§É ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ñ½¢ «Å¨É ²ÇÉõ ¦ºö¾¡Öõ, ÓÊÅ¢ø «Å§É «üÒ¾Á¡É µ÷ ­ýÀò¨¾ «ÛÀÅ¢òÐ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý. ­ó¾ §ÀÃñ¼ò¨¾§Â µ÷ ¦ÀÕó¾¡ñ¼ÅÁ¡¸ ¸¡Ïõ ¸ñ¸¨Ç¦ÀüÚ, ¯ñ¨Á¸¨Çò ¾Å¢÷òÐ ¦À¡ö¸¨Çì ¸¡½¡¾ «Õð¸ñ¸¨ÇÔõ ¦ÀüÚ ¬Éó¾õ ¬Éó¾Á¡¸ àöòÐ ÀÃźôÀðÎ Å¡ú쨸¢ý ¦ÀÕõ§Àü¨È «¨¼óÐŢ𼾡¸ âýòÐÅõ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡ý. ¿ÁÐ «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý ­¾ü§¸¡÷ ¿øÖ¾¡Ã½Á¡¸ ­Õ츢ýÈ¡÷. ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ÐÈóÐ ¾Éì¦¸É ´ýÚÁ¢Ä¡Ð, «Ê¡÷ ¾¢ÕìÜð¼§Á¡ À¨¼ÀħÁ¡ ¡ÐÁ¢Ä¡Ð ¾Á¢ÂÉ¡ö ¿¢ýȧÀ¡Ðõ ÀøÄÅ ÁýÉ¨É ±¾¢÷òÐô À¡Î¸¢ýÈ¡÷: "¿¡õ ¡÷ìÌõ ÌÊÂø§Ä¡õ, ¿Á¨É «ï§º¡õ, ²Á¡ô§À¡õ À¢½¢ «È¢§Â¡õ , À½¢§Å¡õ «ø§Ä¡õ, ­ýÀ§Á ±ýÉ¡Öõ ÐýÀÁ¢ø¨Ä" ±ýÚ. «¸òÐ Á¡Í츨Çô §À¡ì¸¢ §À¡ì¸¢ àö¾¡¸¢, ­¨ÈÅ¨É ¦¿Õí¸ ¦¿Õí¸ ­ôÀÊôÀð¼ ¦ÀÕõ§ÀÚ «¨ÉÅÕìÌõ ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÐ. ±ôÀÊò¾¡ý ¸ºôÀ¡¸ ­Õó¾¡Öõ, ­ô§ÀüÀð¼ µ÷ ­ýÀ¿¢¨Ä, âýòÐÅ ¿¢¨Ä ¿Á측¸ ¸¡òЦ¸¡ñÊÕ츢ýÈР ±ýÀ¨¾ ¿¢¨ÉòÐô À¡Õí¸û.  ¦ÁöÂÈ¢× Å¢º¡Ã¨½Â¢ø º¢Å»¡É§À¡¾¸ò¾¢ø Å¢ÕôÒ ¾¡§É ±Øõ. «Ð¦À¡ØÐ µÃÇ× ¦¾Ç¢× ÅóÐÅ¢ð¼¡Öíܼ, µ÷ §ÀáÉó¾ò àöôÒ ¯ñÎ. ­¾¨É Å¢ÇìÌž¡¸ µ÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾ ­ýÚ.

                        47. «ýÀ¡! «ýÀ¡!

        ¦À¡í¸ü À¡¨É ¯ûÇò¾¢ø Á¸¢ú
        ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢ ÅƢ󧾡¼
        ââòÐ ââòÐ Á¸¢ú¸¢ý§Èý ­¨ÈÅ¡ ¯¨É
        §À¡üÈ¢ §À¡üÈ¢ Á¸¢ú¸¢ý§Èý
        «ÅÄí¸¨Çô §À¡ìÌó ¾¢Õ
        «õÀÄòÐ ¿¼Éò¨¾ì ¸ñ¸û
        ÀÕ¸ô ÀÕ¸ô À¡÷츢ý§Èý
        ÀÃźò¾¢ø ¾¢¨Æ츢ý§Èý
        ¯Â¢§Ãô §À¡É¡Öõ ¯È׸û «Úó¾¡Öõ
        ¯ñ¨Á§Â §ÅñΦÁÉ
        ¯¨ÆòÐ Åó¾ ±ÉìÌ ­ýÚ ¿£
        ¿ý¨Á§Â ¦ºö¸¢ýÈ¡ö
        ¿Ä§Áò ¾Õ¸¢ýÈ¡ö
        §º¡¾¢òÐ §º¡¾¢òÐ ±¨É
        ¦º¡ì¸ô ¦À¡ýɡ츢
        «üÀí¸¨Çô §À¡ì¸¢ ±¨É
        ¬Éó¾ ¦ÅûÇò¾¢ø ¬úòи¢ýÈ¡ö
        ¨ÅæÅÊôÒì¸Ç¢ý ÅÇ÷§À¦Ã¡Ç¢Â¢ø
        ¨ÅÃÁ¡î º¨Á¸¢ý§Èý ±Ç¢¾¢ø
        ÅÆí¸¢¼¡ô §ÀÕÚ¾¢Â¢ø
        Å¡ú¸¢ý§Èý
        ¿¢ò¾¢Âí¸¨Çô ÀüÈ¢ ¦¿ÊÐÂ÷óÐ
        «ñ¼¦ÁÄ¡õ À¡÷츢ý§Èý
        ¬Éó¾ì ¸ñ½£÷ ¦º¡Ã¢óÐ
        «ýÀ¡! «ýÀ¡! ±ýÚ¨É ¿¡ý
        «¨ÆòÐ «¨ÆòÐ.
        


        «ýÀ÷¸§Ç,
¾¢ÕŢơì¸û ±ýÀÉ ±øÄ¡ ­Éò¾¡üÌõ ÀñÀ¡ðÊÉÕìÌõ ¯Ã¢Â ´ýÈ¡Ìõ. «Ð¦À¡ØÐ ¬ÎÅÐõ À¡ÎÅÐÁ¡¸, Òò¾¡¨¼¸û «½¢ÅÐõ Å¢Õóиû «Â÷ÅÐÁ¡¸ §¸¡Ä¡¸ÄÁ¡¸ «¨Å ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀÎŨ¾Ôõ ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ. «ó¾ ¾¢ÕŢơ ¿¡ð¸Ç¢ø ÐýÀí¸Ùõ ÐÂÃí¸Ùõ ¦¾¡¨ÄÅ¡¸¢Å¢¼ §ÅñÎõ. ­¾¨É¦ÂøÄ¡õ º¢ó¾¢ì¸ ­ôÀÊôÀð¼ ¿¢¸ú¸Ùõ ­¨ÈÅÉÐ «Õ§Ç ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅÕ¸¢ýÈÐ. Òò¾÷À¢Ã¡ý ÜÈ¢ÂÐ §À¡ýÚ º÷ÅÓõ Ðì¸ÁÂÁ¡¸¢Â Å¡ú쨸ÂøÄ  ¿õ Å¡ú쨸.  ­ýÀí¸û ¿¢¨È ¯ñÎ ¬É¡ø «Ð×õ ­¨ÈÂÕÇ¡§Ä§Â «¨Áž¡Ìõ. ¿øÄÐ ¦ºöÂ, Å¢¼¡Ð ¦ºöÂ, ¿øħ¾ ¿¢¸Øõ ±ýÀ§¾ ¸ýÁì §¸¡ðÀ¡ðÊý «ÊôÀ¨¼. ºí¸¡Ã ¸¡Ã½É¡¸¢Â  ­¨ÈÅý «Æ¢ôÀ¢ý ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼Åõ ¬Î¸¢ýÈÅý Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ. «üÒ¾ò ¾¡ñ¼Åõ ¬Éó¾ò¾¡ñ¼Åõ ±ýÈÅ¡Ú, ¾¢ÕãÄ÷ À¸÷ó¾Ð §À¡Ä , ­ýÛõ ±ò¾¨É§Â¡ ¾¡ñ¼Åí¸¨Ç   ¬Î¸¢ýÈ¡ý. ¬Éó¾ò¾¡ñ¼Åò¨¾ «õ¨Á§Â¡Ê¨½ó§¾ «Ð×õ «Åû ¾¡Çó¾Ã «öÂý ¬Îž¡¸ ºí¸ ­Ä츢Âí¸Ùõ ÜÚõ.  ­ùÅ¡Ú ­¨ÈÅý ¬Îõ§À¡Ð ±Ø¸¢ýÈ ­ýÀôââôÒ츧Ç, ¬Éó¾î ͼ÷¸§Ç
±øÄ¡ò ¾¢ÕŢơì¸Ç¢Öõ ¸¡½ôÀÎõ ´Ç¢ ¦ÅÊôÒì¸û ¬Ìõ.  ­Õ¨Çì ¸¢Æ¢òÐì ¦¸¡ñÎ À¸ø ÀÃôÒõ «ó¾ ´Ç¢ì¸£Ãø¸§Ç «¸ò§¾ ­ýÀô ââôҸǡ¸ «ÛÀÅÁ¡¸¢ýÈÉ. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐì¸¨Ç ¾¡í¸¢ ÅÕž¡¸ ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                  48. Áò¾¡ôÒò ¾¢ÕŢơ
 

        Áò¾¡ôÒ ¾¢ÕŢơŢø
        Á¸¢úó¾¡Îõ §Å¨Ç ÅóÐÅ¢ð¼Ð
        ­Õû ¸ÊÔõ ´Ç¢ ¦ÅÊôÒì¸û
        ­ýÉ¢¨º§Â¡Îì ¸ÄóÐÅà ±í§¸¡î
        ¦ºýÚ Á¨Èó¾É ­Æ׸û
        ­¾Âò¾¢ý ¦ÀÕãîÍì¸û
        ²Á¡ôÀ¢ý ±Æ¢Ä¢¨ºÂ¡¸ ÓÆí¸ ­§¾¡
        ±Ø¸¢ý§Èý ²ó¾ø Á¡§Åó¾É¡¸
        ­¨Á ¦ÅüÀ¡¸ ±ð¼¡¾ ¦¾¡¨ÄÅ¢ø
        ±¨Éì ¸¡ì¸ ¨Åò¾ ±õÀ¢Ã¡ý ­§¾¡
        ±Ø󾡼ò ¦¾¡¼í¸¢Å¢ð¼¡ý
        ­ýÀòÐ ¯¨Á ²üÈÁ¢Ì ¾¡Çí¸û ¾Ã
        ¬Î¸¢ýÈ¡ý ¬Î¸¢ýÈ¡ý ±ý «öÂý
        «õÀÄô ¦ÀÕíÜòÐ
        ¬Éó¾ô¦ÀÕíÜòÐ, «Ð¦À¡ØÐ
        ¸ÆÄÊ ¸¾¢÷¸û ¸¡Ã¢Õû ¸¢Æ¢òÐ
        ¦ÅÊ츢ýÈ Áò¾¡ôҸǡö
        Å¢Çí̸¢ýÈÉ ­ù¨ÅÂò¾¢ø
        Å¢Ê× ¯ñ¦¼É «¨ÉÅÕìÌõ
        Å¢Çí¸ì ¸¡ðÊ, §Åñ¼¡õ
         Å£ñ ¸Å¨Ä¸û ±É
        ¯½÷ò¾¢! 

«ýÀ÷¸§Ç,
¸¼ó¾ ÀòÐ ¿¡ð¸Ç¡¸, USM ¦Á¢ø ¦¸ðÎô§À¡ö ¸¢¼ì¸, ¡Ðõ «ÛôÀ×õ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä ¦ÀÈ×õ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ­ýÚ ¾¡ý ±øÄ¡õ  º£Ã¡¸¢Â ¿¢¨Ä. ¯¼ý µ÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¨Â «ÛôÀ¢¨Åì¸Ä¡õ ±ýÈ ±ñ½ò¾¢ø ­Ð.  ¬½Å ÁÄõ ±ýÚ ´ýÚ ­Õ츢ÈÐ. ­¾¨É «Ê¡Çí ¸ñÎ «¾ý ÅƢ¡¸ Å¡ú쨸ìÌ Å¢Çì¸õ ¾óÐûÇ ¦ÀÕ¨Á ¨ºÅò¾Á¢Æ÷¸ð§¸ ¯ñÎ. ­¾¨É ÁÄõ ±ý§È ¦À¡ÐÅ¡¸ì ÜÚÅ¡÷¸û. 'Á¡ø" ±ýÈ¡ø ­Õû ¸Õû ±ý¦ÈøÄ¡õ ¦À¡ÕûÀÎõ. «È¢Å¢¨Éô ÀüÈ¢ «¾¨É º¢üÈÈȢŢɾ¡ì¸¢ «ÏòÐÅô ÀÎòО¡Öõ ¿¡ý ¾¡ý ±Ûõ «¸ó¨¾ì¸ðÌ ¸¡Ã½Á¡¸ ­ÕôÀ¾¡Öõ «¾¨É «Ï ±ýÚõ ¬½Å ÁÄõ ±ýÚõ ÜÚÅ¡÷¸û. Áýò¾¢üÌõ Áý¡Åò¨¾ §À¡ýÈ «Åò¨¾¸ðÌõ ­Ð§Å ãÄ ¸¡Ã½õ ±ýÚõ ÜÚÅ¡÷¸û. ¬ýÁî Íò¾¢ ±ýÀ¨¾ º¢ò¾÷¸û ­¾É¡ø ¬ýÁ¡Å¢Ä¢ÕóÐ ­ó¾ ÁÄò¨¾ §À¡ìÌÅÐ ±ý¸¢ýÈ¡÷¸û. º¢ò¾ ÁÕòÐÅò¾¢ý «ÊôÀ¨¼§Â ­Ð¾¡ý. «¾É¡ø «Å÷¸û »¡Éò¦¾Ç¢×¸¨Ç »¡É¸üÀõ ±ý§È ÜÈ¢ µ÷Ũ¸Â ÁÕó¾¡ì̸¢ýÈÉ÷. ­ôÀÊôÀð¼ Å¢ºÂí¸¨Çò ¾¡í¸¢ ÅÕž¡¸ ­ý¨È ¸Å¢¨¾. ¾ý¨Á ¿¢¨Ä¢ø À¡Îž¡ø, ±ý¨Éô ÀüÈ¢ô À¡Î¸¢ý§Èý ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐÅ¢¼¡¾£÷¸û. ¿¡ý ¿Ä§Á ­Õ츢ý§Èý. ­Ç¨Á ţâÂò¨¾ Á£ñÎõ ¦ÀüÚ ±ýÚõ ÓôÀÐÅ¡¸  Å¡úóÐÅÕ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý

                49. Á£ðÎ ­ýÒÚ

        º¢È¦¸¡Êó¾ ÀȨŦÂÉ
        º£Ã¢ÆóРŢØóÐ
        Å¢Çí¸¡ ¸Ãí¸§Ç¡Îõ ¸¡ø¸§Ç¡Îõ
        ŢƢ즸¡ñ§¼ Å¢¨É¸û ­ÂüÈ¢
        ¦ÅóÐÂâø ÀðÎÆÖõ ¬Õ¢§Ã
        Å£½Å¡ô ÀðÎ ¿£ Å£úóÐÅ¢ð¼¡ö
        ¬½ÅÁÄô §À¡ð¼õ ¯¨É
        «¨Äì¸Æ¢òÐ
        °Úõ Ìñ¼Ä¢½¢¨Â ¯ñΠŢØí¸¢ ¯¨É
        ¯¨¼òÐŢ𼨾ô À¡÷ò¾¡Â¡?
        ¾ü§À¡¾î ¦ºÕ츢ý ¯ÉÐ ¾÷ì¸í¸û
        ¾ÎÁ¡È¢ Å£úóÐŢ𼨾ô À¡÷ò¾¡Â¡?
        Å¡Â¡Ê ÅýӨȢø §À¡Ê
        Á¸¢úó¾ ¿£ ¢ýÚ
        Å¡öãÊ ²ý ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡ö?
        ÅǦÁøÄ¡õ ̨Äò¾ «ùÅøĢ ÁÄò¨¾
        Å¡¦ÅýÚ «¨ÆòÐ «¨½ò¾ ¿£
        Å¡ö¨Á ­Æó¾¡ö «¾É¡ø
        Å¡Ôõ ­Æó¾¡ö
        ͼ¨Äô ¦ÀÕí¸¡ðÊø
        Íð¦¼Ã¢Ôõ À¢½í¸û °§¼
        ͼ¨Ä¡Ê¡¸ ¿ð¼Á¡Îõ «ó¾
        ¦º¡ì¸ô ¦ÀÕÁ¡¨É
        ­É¢Â¡¸¢Öõ ¿¢¨ÉòÐ
        ­Æ󾨾¦ÂøÄ¡õ Á£ðÎ
        ­ýÒÚ! «ýÀ÷¸§Ç,
 «ôÀÊ ­ôÀʦÂýÚ ±ôÀʧ¡ ³õÀ¾¡ÅÐ ¸Å¢¨¾ìÌ ÅóÐÅ¢ð§¼ý.   ­¾ý ¦À¡Õû ±Ç¢¾¡É¦Å¡ýÚ ±ýÀ¾¡ø, ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾óРި¼¦ÀÚ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý

                50. Óɸø ÓÂì¸õ

        ãý ÓòÐò ÐÇ¢¸û
        Ó¸ò¾¢ø À¼Ã
        Óɸø ÓÂì¸ò¾¢ø
        ãú¸¢ Á¸¢úó¾Å§Ç
        ÓÚ츢 ±Øó¾Å§Ç!
        ÀòÐ Á¡¾î ͨÁìÌõ
        Àâ¾Å¢ôÒ À¢ÃºÅò¾¢üÌõ
        ÀÂó¾¢¼¡Ð Å¢ØóÐÅ¢ð¼¡ö! µ÷
        ­Âó¾¢Ãò ¾ÛÅ¢ø ­ÂíÌõ ¿£
        ±É¾¢î¨º ±ÉÐ §Å𨸦ÂýÚ
        ²ý¾¡ý ¿¢¨É츢ýÈ¡§Â¡?
        ¸Õô¨À ¯¼õÀ¢ø ¸ÉÖõ ¸¡Áò¾£öìÌ
        «ðº¨¾¸Ç¡¸ ¬¸¢ýÈ ­ó¾
        «ýÀ¢ý ÓÂì¸í¸û ¿£§Â¡÷
        «Ê¨Á¦ÂýÚ «¨ÈŨ¾ì §¸Ç¡§Â¡
        ¸¡Áî ºí¸¢Ä¢¸û ¸ðÊffi µ÷
        ¬½¢üÌ «Ê¨Á¡ìÌŨ¾
        «È¢Â¡§¾ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡§Â «È¢Å¢¨Ä§Â¡?
        ­É¢Â¡¸¢Öõ
        ¯¼ø Àó¾ò¨¾ ´Æ¢òÐÅ¢ðÎ
        ¯Â÷óÐ ¯Â÷óÐ ¯û§Ç ¦ºýÚ ¬í§¸
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸ ¿¢ü¸¢ýȦšÕŨÉ
        ¯Ú¾¢Â¡¸ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡û
        À¢ÃºÅí ¸¡½¡ ¦ÀÕõ Ò½÷
        «Å§É¡Î Á¸¢ú!


   HOME