Make your own free website on Tripod.com
 

        ¬È¡õ ÀòÐ«ÉÀ÷¸§Ç,
±ÉÐ 50-ÅÐ ¸Å¢¨¾¨Âì ¸ñÎ ¯¼ý ¿ñÀ÷  P. ;¡¸÷ ±í¸¢Õ󧾡 µ÷ À¡Ã¡ðÎ ¸Ê¾õ ±Ø¾¢ Å¢ð¼¡÷. ¯¼ý ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸¨Ç ¦¾¡¼÷óÐ «ÛôÀ  н¢×õ À¢ÈóÐÅ¢ð¼Ð. ±ÉÐ Å¡ú쨸ìÌ ¦¾Ç¢×  ¾ó¾Å÷¸Ç¢ø Ó¾ý¨Á¡ÉÅ÷ ¾¢Õ¿¡×ì¸ÃºÃ¡Ìõ. ¬ýÁî ;ó¾¢Ãõ ±ýÈ¡ø ±ýÉ ±ýÀ¨¾ ­ýÈÇ× ³§Ã¡ôÀ¢Â÷¸Ùõ À¢È ­Éò¾Å÷¸Ùõ «È¢Â¡§¾ ­Õì¸ «¾üÌ «üÒ¾Á¡É µ÷ Å¢Çì¸ò¨¾ò ¾óÐ ±¨É ¬ð¦¸¡ñ¼Å÷ «Å÷. «¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                        51. ¿£§Âò ¦¾¡ñ¼ý

        ¡õ ¡÷ìÌí Ìʧġõ
        ¿Á¨É «ï§º¡õ ²Á¡ô§À¡õ
        À¢½¢ ÂÈ¢§Â¡õ  À½¢§Å¡õ «ø§Ä¡õ
       ±ýÈ ±Ø ÓÆì¸òÐ
        ²üÈÁ¢Ì ¦ºï¦º¡ø ¿¡×ì¸Ãº!
        ±ýÚ ¿¡Û¨Éì ¸ñ§¼§É¡ «ý§È
        «Ê¨Á¡¸¡Ð ¯ÉìÌ ¬Ç¡¸¢§Éý
        ŢƢ¢ý ŢƢ¡ö ¿£ Å¢Çí¸ «ó¾
        ŢƢìÌû Å¢¨Ç¡Îõ §Åó¾¨ÉÔí ¸ñ§¼ý
        ¸ÃôÀ¢¨Éì ¸¼óÐ ¸¡Ïõ ŢƢ ¦ÀüÚ
        ¸¡½¡¾Ð ¸ñ§¼ý ¸ñΦ¸¡ñ§¼
        ­Õ츢ý§Èý!
        ºí¸Ãô ¦ÀÕõ ¦À¡ÕÇ¢ý º¸¡Âò¾¢ø
        ºõÀ¢Ã¾¡Âí¸¨Ç ¯¨¼ò¾ ¿£
        º¡Å¢üÌ «ïºÅ¢ø¨Ä «¾É¡ø
        º¡¸¡§¾ ­Õ츢ýÈ¡ö!
        Ðïº ÁÚò¾ ¿£
        §º¡÷× ¦ÅÚò¾ ¿£
        ¯ÆÅ¡Ãô À¨¼§Â¡Î °÷ °Ã¡öò ¾¢Ã¢óÐ
        ´ðÊ¢Õó¾ «Øì̸¨Ç
        ¯ØÐ §À¡ì¸¢É¡§Â!
        ¿£§Âò ¦¾¡ñ¼ý, ¯ñ¨Á¡É
        º¢Åò ¦¾¡ñ¼ý; ­ýÈ¢ÕìÌõ
        ¯¾Å¡ì¸¨Ã Àñ¼¡Ãí¸û
        ¯ñÎ ¸Ç¢òÐ °ý ÅÇ÷òÐ
        ¯¾Å¡¨Á ¦ºÆ¢ò§¾¡í¸
        °Æø ¬Î¸¢ýÈ¡÷¸û «Å÷¸¨Ç
        ´Îì¸ «ó¾ ¯ÆÅ¡Ãô À¨¼¨Â
        ¯¾×
        ¯ûÇò¾¢§Ä ¦ÅÊòÐ «Å÷¸¨Ç
        ¯ýÅÆ¢ ¿¢ÚòÐ
        ¯ñ¨Á¢ø ­ÕòÐ!


 «ýÀ÷¸§Ç,

¿ñÀ÷ ¬…¢ô Á£Ã¡ý «Å÷¸û ±ÉÐ 50¾¡ÅÐ ¦À¡ýÅ¢Æ¡ì ¸Å¢¨¾¨Â ÀÊòÐÅ¢ðÎ, µ÷ ­ÍÄ¡Á¢Â¡Ã¡¸ ­ÕìÌõ  «ÅÕìÌ ­¨È측Áõ ±ýÀÐ ÒШÁ¡¸ô À¼, ¾Á¢Æ  À¡ÃõÀâÂò¾¢ø ÅÇ÷ó¾ ­ý¦É¡Õ ºÁÂì ÜÚ ­ô¦À¡ØÐ ¯Ä¸§Á «È¢óÐ Á¸¢Øõ(?) ´ýÈ¡¸¢ÅÕ¸¢ýÈÐ. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¨¾ ¿¡ý º¢È¢§¾ ¦¾¡¼, «ýÀ÷ º¢í¨¸ ¸¢Õ‰½ý «Å÷¸û ­ýÛõ ¿ýÈ¡¸ Å¢Ç츢 µ÷ ¸Ê¾Óõ ±Ø¾¢ÔûÇ¡÷.  ­ôÀÊôÀð¼ ­ý¦É¡Õ Å¢ºÂ§Á ¸üÒÚ¾¢ ±ýÀÐ. ­ì¸ÕòÐ ¾Á¢Æ  ÀñÀ¡ðÊø §ÅåýȢ «ÇÅ¢üÌ À¢È ÀñÀ¡Î¸Ç¢ø §ÅåýÈ Å¢ø¨Ä ±ý§È ¿¢¨É츢ý§Èý. º¢ÄôÀ¾¢¸¡ÃÓõ Á½¢§Á¸¨ÄÔõ ­ÕŨ¸ô Àð¼ ¦ÀñÊ÷ Å¡ú쨸¸¨Ç Å¢Ç츢  «¾¢ø ¸üÒ¦¿È¢ ¿¢ýÈ ¸ñ½¸¢ìÌ ¸ü§¸¡Â¢Öõ ¦º¡ü§¸¡Â¢Öõ Àñ¨¼Âò ¾Á¢Æ÷¸Ç¡ø ±ØôÀôÀ𼨾 Å¢Çì¸, ¦À¡ü¸¡Í¸ðÌ ¾ý¨É Å¢üÈ Á¡¾Å¢ìÌ §¸¡Â¢ø ±ØôÀôÀ¼Å¢ø¨Ä ±ýÀ§¾¡Î, «ÅÇ¢ý Ò¾øÅ¢ Á½¢§Á¸¨ÄìÌ ¾¢ÕÁ½ Å¡ú쨸Ôõ ÁÚì¸ôÀðÎ «Ó¾ÍÃÀ¢ ²ó¾¢ ²¨Æ ±Ç¢ÂÅ÷¸ðÌ ¯¾×õ ¦¾¡ñÎ Å¡ú쨸§Â «¨Á¸¢ýÈÐ ±ýÀ§¾¡Î, ÓÊÀ¢ø Òò¾ À¢ìÌÉ¢ ¡¸¢ ÐÈ× Å¡ú쨸ìÌ ¾ûÇ×õ Àθ¢ýÈ¡û ±ýÀ¨¾ Å÷½¢ì¸¢ýÈÐ.  Á¡¾Å¢Â¢¼õ ÁÂí¸¢Å¢ð¼¡§É ¸½Åý «¾É¡ø ¿¡Ûõ ­ý¦É¡Õ §¸¡ÅĨÉò §¾Êî ¦ºø§Åý ±ýȢáÐ, ¾ÅÁ¢ÕóÐ ¸¡ò¾¢ÕóÐ, «Åý ¾¢ÕõÀ¢ÂÀ¢ý ÌÎõÀ Å¡ú쨸¢ø ®ÎÀ¼ ÁШÃìÌî ¦ºøÄ «íÌ  §¿÷ó¾ µ÷ À¢¨Æ¢ý ¸¡Ã½Á¡¸, ¸½Åý ¦¸¡øÄôÀ¼, «îºõ  ¿¡½õ Á¼õ ±øÄ¡§Áô §À¡ì¸¢ ¦À¡í¸¢ ±ØóÐ «ó¾ ÁШ觠 ¾£öìÌ ­¨Ã¡츢 ´Õ ­Æó¾ ¾¢ÕÁ¡Àò¾¢É¢Â¡¸  ÌýÈÅ÷¸û ¸ñΠŢÂì¸ Å¡Ûĸõ Ò̸¢ýÈ¡û ¸üÀ¢ý ¸ñ½¸¢. ´Õ  ­ÆôÀ¾¡ÅÐ,  «÷ò¾¿¡Ã¢ ÅÊÅõ ±öО¡Ìõ.  ­Æó¾ À¡¾¢ ¬ÏìÌ⾡¸¢ ¬ý¨Á ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢üÌõ ­¼Á¡¸¢ýÈÐ. ­¾É¡ø  ¸üÒÚ¾¢ ¦Àñ ¬ýÁ¡¦Å¡ýÚ, «ó¾ Å£ÃôÀñÀ¡ø ¦Àñ¨Á§Â¡Î ºÃ¢À¡¾¢Â¡¸ ¬ñ¨ÁÔõ ¦ÀüÚ ¸¡Á§Å𨸧 ±Æ¡Å¨¸ µ÷ âýòÐÅõ ¦ÀÚ¸¢ýÈÐ.   ¾òЊŢÇì¸õ ¾ÃôǪ̀¸Â¢ø, ¦Àñ½¡¸ À¢ÈôÒ ±Î츨ÅìÌõ  Å¢óÐÅ¢ý ¬ðº¢§Â¡Î ºÁÁ¡¸ ¿¡¾ò¾¢ý ¬ðº¢Ôõ ¦Áö¡¸, µ÷ ¦Àñ½¢üÌ ¸¡Á§Åð¨¸Â¢ý  ÓÄÁ¡¸ ­ÕìÌõ ¿¡¾ôÀº¢ ­øÄ¡Ð §À¡¸¢ýÈÐ. ±øÄ¡§Å𨸸ðÌõ ãħÅð¨¸Â¡¸¢Â ¸¡Á§Å𨸧 ­ùÅ¡Ú ¸ÆüÈôÀ¼, â×ĸ Å¡ú쨸§Â §Åñ¼ôÀ¼¡¾¡¸¢Å¢¼  Å¡Ûĸ Å¡ú쨸ìÌ ¯Ã¢ò¾¡ì¸ôÀθ¢ýÈ¡û. ¸ñ½¸¢ Å¡ú쨸 ţΧÀÈ¢üÌ ²ÐÅ¡¸, Á¡¾Å¢ Å¡ú쨸 ¸ðÎôÀ¡ðÊý ÐÈ× Å¡ú쨸째 ²ÐÅ¡¸¢ýÈÐ.
Á¡¾Å¢ ÅÆ¢ Åó¾ Á½¢§Á¸¨ÄìÌ ¦¾¡ñÎÅ¡ú쨸¢ý ÐÈ×. ¸üÒ ¦¿È¢ ¿¢ýÚ ¦Àñ¨ÁìÌâ ţÃí¸¡ðÊ ¸ñ½¸¢ìÌ Å¡ÛÄÌ; §¸¡Â¢ø ±ÎôÒ.; ţΠ§ÀÚ.
­ý¨È ¾Á¢Æ÷¸û, «¾¢Öõ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¾Á¢Æ¸ò ¾Á¢Æ÷¸û, ¸ñ½¸¢¨Â ÁÈóÐÅ¢ð¼Ð Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ, Á¡¾Å¢¸Ù째 «¾¢Öõ  º¢É¢Á¡ì¸¡Ã Á¡¾Å¢¸ð§¸ §¸¡Â¢ø ±ØôÀ¢ º¡ð¼¡í¸Á¡¸ Å¢ØóРŽíÌõ ¾ýÁ¡Éí¦¸ð¼  Á¢¸ì §¸ÅÄÁ¡É ´÷ ­ÉÁ¡¸¢Å¢ð¼É÷.   ³§Ã¡ôÀ¢Â ¿¡Î¸ðÌ ÌʦÀÂ÷ó¾ ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ø ÀÄ÷, ¦Åû¨ÇÂ÷ ÀñÀ¡ðÊý ¾¡ì¸ò¾¢üÌ ¬Ç¡¸¢ Á¡¾Å¢¸Ç¡¸ Å¡úŧ¾ ¿¡¸Ã£¸õ ±ýÚ ­Õ츢ýÈÉ÷. ³§Ã¡ôÀ¢Â÷¸û, ¸ñ½¸¢¸¨Çì ¸ñ¼§¾ ­ø¨Ä, «ôÒÈõ ±ôÀÊ §¸¡Â¢ø ±ØôÒÅ¡÷¸û?
±ý ÍüÈò¾¢ø ÀÄ º¡¾¡Ã½ Áí¨¸Â÷¸û, ­ýÚõ ­ôÀÊôÀð¼ ¸ñ½¸¢¸Ç¡¸§Å Å¡úŨ¾ì ¸ñÎ «Å÷¸¨Çì ÌõÀ¢ðÎò ¦¾¡ØÐ,  ­ì¸Å¢¨¾ ÁÄ÷ ¦¸¡ñÎ «÷츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                52. ¸üÒÚ¾¢

        ºì¸Ãî ÍÆüº¢Â¢ý
        º¸¾¢ Å¡ú쨸¢ø
        Á¢ìÌ ¿¡ý ÀðΠŢƢ ­Æó¾ §À¡¾¢Öõ
        ŢƢ¢ý ŢƢ¡ö ¿¢ý¦È¨É
        Ţơ§¾ì ¸¡ò¾ ¦ÀñÁ¸§Ç!
        ¸üÒÚ¾¢Â¡ø ÅÕõ «ó¾ì
        ¸ÉøŢƢô À¡÷¨Å¸û
        Íð¦¼Ã¢ò¦¾¨É Íò¾Á¡ì¸¢É
        °¼ø¸û ¿ÎÅ¢Öõ ¯Ú¾¢ò ¾Çá×ý
        ¯ñ¨Áì ¸¡¾ø ±¨É
        ¯Â÷ò¾¢ ¯ò¾Áý ¬ì¸¢ÂÐ
        ¸¨¼ì¸ñ À¡÷¨Å¸Ç¢ý
        ¸¡Á Á¡¾÷¸¨Ç
        ¸ñÎ Á¸¢úó¾ ±ÉÐûÇõ
        ¸¡öÀâ º¢ó¾¨É¢ý ­ýÚý
        ¸üÀ¢¨Éì ¸¡ñ¸¢ýÈÐ
        ¸ðÊÂò ¾¡Ä¢ ±¨Éì ¸ðÊÂÐí
        ¸¡ñ¸¢ÈÐ
        ¸¡Á§¿¡ýÀ¢ý ¸ÊÅ¡ÇôâðÎ
        ¯ý ¸Øò¾¢ø Á¡ò¾¢Ãõ «øÄ
        ±ý ¸Øò¾¢Öó ¾¡ý! «¾¨Éì
        ¸¡½¡Å¢Õó¾  ±¨Éì ¸¡½ ¨Åò¾×ý
        ¸üÒÚ¾¢
        Å¡ú¸ ±ý¦ÈýÚõ
        ÅÇÁ¡÷ ¦¿ïºÓ¼ý Å¡úòи¢§Èý ¯¨É
        ¨Å¸õ Å¢Çí¸ Åó¾
        «õ¨Á§Â ±ýÚ «ýÀ÷¸§Ç,
 «¨ÉÅÕõ «È¢ó¾ ¯ñ¨Á, ±øÄ¡î ºÁÂí¸Ùõ ÅüÒÚòи¢ýÈ ´ýÚí ܼ. ¬É¡ø ±ùÅÇ× º£ì¸ÃÁ¡¸ «¾¨É ÁÈóРŢθ¢ý§È¡õ? «ôÀÊÔõ µ÷ ¯ñ¨Á¡? «Ð¦ÅýÉ? ¸Å¢¨¾¨Â ÀÊòÐô À¡Õí¸û. ¯ñ¨Á¡¸ ¿¼ó¾ ´ýÈ¢¨É ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø ¾ó¾¢Õ츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                53. ¦ÅȢ¢ý Å¢¨Çîºø

        «Å§É¡÷ ¾£Å¢ÃÅ¡¾¢
        º¢í¸ì ¸÷ƒ¨É¢ý º£È¢ ±ØóÐ ¾ý
        ºÁÂò¨¾ò ¦¾Ã¢Â¡§¾ ­¸ú§Å¡¨ÃÔõ
        ¦ºó¾£Â¢ø §Å¸¨Åò¾Åý
        ¦ºýÉ¢ «Ã¢óÐ §¿¡¸ ¨Åò¾Åý
        ¸Ãí¸¨Ç ¦ÅðÊ Ó¼í¸û ¬ì¸¢ÂÅý
        «ýÀ¢ý  ÁÉÅ¢¨ÂÔõ
        «¼ì¸¢ ¬ûÀÅý µ÷ Ó¨È
        Á¡üÈ¡ý ´ÕŨÉì ¸ñÎ º¢È¢§¾ Á¸¢Æ
        ¬üÈ¡Ð «Å¨Ç
        «ÊòÐ ¦¿¡Ú츢ÂÅý
        Ó¸ãÊò ¾¢¨Ã¢ø Ӽ츢ÂÅý
        À¢û¨Ç¸û ¾ý §ÀîÍì §¸Ç¡¾ §À¡Ð
        ¦¾¡ø¨Ä¸û «Å÷¸¦ÇýÚ
        ÐÃò¾¢ «Êò¾Åý
        ¿øľ¡õ  µÃÃÍ ­ÅÉÐ
        ¿¼ÅÊ쨸¸¨Çì ¸ñÎ
        ÅøÄ¢Âî º¢¨È¢ø ¾ûǢŢ¼
        ¦¸¡ûÇ¢ ¨ÅòÐ «¾¨Éì ¦¸¡Ùò¾¢§Â
        «Æ¢ò¾Åý, ­ý§È¡ «Åý
        À羺¢ §¸¡Äò¾¢ø À¡ò¾¢Ã§Áó¾¢
        À¢î¨º ±ÎòÐô À¢¨Æ츢ýÈ¡ý
        Òؾ¢ò ¦¾ÕÅ¢ø ¸¢¼ì¸¢ýÈ¡ý
        ÒÄõÀ¢ô ÒÄõÀ¢ò ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡ý
        ţâÂì ¸¡ÄòÐ ¦ÅȢ¢ý Å¢¨ÇîºÄ¢ø
        ¦ÅóÐ ¦ÅóÐ º¡¸¢ýÈ¡ý
        ¦ÁÐÅ¡¸
        ¦¿¡óÐ ¦¿¡óÐ Áɧ¿¡öìÌ
        ¬Ç¡¸¢. 

«ýÀ÷¸§Ç,
¸ø §¾¡ýÈ¢ Áñ §¾¡ýÈ¡ì ¸¡Äò§¾ Óý§¾¡ýȢ ãò¾ì ÌÊ¢ý «Ãº¢ÂøÅ¡¾¢¸û ºð¼º¨À¢ø ºñ¨¼Â¢ðÎ ãį̀¼ì¸¢ýÈÉ÷, Óи¢ø Ìòи¢ýÈÉ÷. §Á¨¼§Àø À¨Èº¡üÚÅÐ ´ýÚ; ¿¨¼Ó¨È¢ø Å¡úóÐ ¸¡ðÎÅÐ §ÅÚ. ¾Á¢Æý ¸£§Æ Á¡ò¾¢Ãõ Å¢ÆÅ¢ø¨Ä, À¡¾¡Çô ÀÎÌƢ¢ø Å¢ØóÐÅ¢ð¼¡ý. «¾É¡ø ­ôÀÊôÀð¼ µ÷ ¸Å¢¨¾. «ýÀ÷¸Ç¢ý ¦¿ïºò¨¾ò ¦¾¡ðÎ º¢ó¾¢ì¸ ¨Åì¸ §ÅÚÅÆ¢ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ­¾¨Éô ÀÊòРݧ¼È¢ ¦À¡í¸¢ ±ØóÐ ­ó¾ ¾Ãí¦¸ð¼ò ¾Á¢Æ÷¸¨Ç ¿øÅÆ¢ ÀÎò¾ ÀÄÅ¡Ú ¯¨ÆôÀ¾üÌ µ÷ ¯Ú¾¢ ±Îò¾¡ø «Ð§Å §À¡ÐÁ¡ÉÐ.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                54. ºñ¨¼ º¨À

        Üò¾¡Êì ÌõÀ¦Ä¡ýÚ «üÀ
        ¦ÅòЧÅðÎô §Àî͸Ǣø
        ŢƢ¢Æó¾ ¾Á¢Æ÷¸¨Ç ÁÂ츢
        §Å¡ðθû ÀâòÐ ¯Â÷óÐ
        º¡¾¢ô§À¡õ ÀĦÅÉî º¡üÈ¢
        ºð¼º¨À ѨÆó¾¡÷¸û; ¬Â¢Ûõ
        º¡¾¢ò¾¦¾É§Å¡ ºð¼º¨À¨Â
         ºñ¨¼º¨À ¡츢 ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ð¨¼
        ºì¸¨¼ Ð÷ ¿¡üÈòÐ ºí¸¾¢ ¬ì¸¢Âо¡ý, ­ó¾
        ¾Ãí¦¸ð¼ ÁÉ¢¾÷¸¨Ç
        º¡¾¢ì¸ ÅøÄ¡÷¸û ¿øÄÀÄ
        Å¡¾¢ì¸ ÅøÄ¡÷¸û ÅÇý ¦¸¡Æ¢ì¸
        ¦ºöÅ¡÷¸û ¿øÅ¡ú쨸 ¾ÕÅ¡÷¸û
        ±ýÚ ¿õÀ¢
        º¨ÀìÌ «ÛôÀ¢É¡÷¸§Ç «ó¾
        ¾ýÁ¡Éò ¾Á¢Æ÷¸û? «Å÷¸¨Ç
        ÍðÎô ¦À¡Í츢 Íθ¡ðÊø Å£º¢
        ±Ã¢Ôó ¾£Â¢Ä¢ðÎ º¡õÀġ츢 «ó¾
        º¡õÀ¨ÄÔï ÍðÎî ÍðÎ ¾¢Õ¿£ÚÅ¡ì¸
        ºí¸Ã¡! ͼ¨Ä¡Ê¡¸ ¦ÅÊò¦¾Ø!
        ¾Á¢Æ÷¾õ ¿¡ð¨¼
        Íθ¡Î ¬ìÌ! ÍðÎî ÍðÎ
        Íò¾Á¡ìÌ!
 


«ýÀ÷¸§Ç,
­ÕÀ¾¡õ áüÈ¡ñÎ ¾Á¢Æ÷¸û ¾õ ¯Â¢÷ã¸ ­ÕôÀÐ ¿¡ò¾¢¸Å¡¾õ ±ýÈ¡ø Á¢¨¸Â¡¸¡Ð. Á§Äº¢Â¡Å¢ø ­ôÀÊôÀð¼ ÀħáΠš¾¢òÐ ­Õ츢ý§Èý. ¾Á¢ÆÉ¢ý Å£úìÌ ­ó¾ ¿¡ò¾¢¸§Á ¸¡Ã½õ ±ýÚõ ¿¢¨É츢§Èý. Àò¦¾¡ýÀ¾¡õ áüÈ¡ñÊø º¢ò¾¡ó¾Á¡  §Å¾¡ó¾Á¡ ±ýÚ ¸¢ÇõÀ¢Â º÷ ¬Ã¢ÂÁ¡ ¾¢Ã¡Å¢¼Á¡ ±ýÚ À¢ÈúóÐ À¢ÈÌ ¬ò¾¢¸Á¡ ¿¡ò¾¢¸Á¡ ±ýÚ Å£úóÐÅ¢ð¼Ð. ­ó¾ ¿¡ò¾¢¸ò¾¢ý ÀÂý °ÆÖõ ã¼Óõ «¾É¡ø ÅÕ¸¢ýÈ ÅÚ¨ÁÔõ º¢Ú¨ÁÔõ ¾¡ý. ­ó¾ ¯½÷׸¨Çò ¾¡í¸¢ ­ý§È¡÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                55. ¾Ã¢ò¾¢Ã ¿¡ò¾¢¸õ

        »¡É§Áò ¦¾Ã¢Â¡¾ ¿¡ò¾¢¸ô ¦ÀÕíÜð¼õ
        šɧÁ ­ÊóÐÅ¢Æ Å¡öôÀ¨Èì ¦¸¡ðθ¢ýÈÉ÷
        ÅÇí¸û ¾Õõ ¦¾öÅí¸¨Ç
        Ũº¦Á¡Æ¢Â¢ø ­¨ºÀ¡Ê
        ÅÆí¸¦Å¡ð¼¡Ð Å¢Ãðθ¢ýÈÉ÷
        ÅÚ¨Á¸¨Ç ±øÄ¡ó¾Õ ¾Ã¢ò¾¢Ãí¸¨Ç
        Å¡úò¾¢ ÅçÅü¸¢ýÈÉ÷
        Á¡Å£Ãý ¾¡¦ÉÉ Á¸¢ú¸¢ýÈÉ÷
        §À¡÷ò¾¢ÕìÌõ Á¡Âò ¾¢¨Ãô ¦À¡øÄ¡
        Òؾ¢ ÅƢ¢ü ¦¸¡ñÎ ¦ºøÄ
        ¯¼¦ÄíÌõ «Ø째¡Î ¯ûÇò¾¢Öõ àÍ
        °Æ¦ÄýÀ¨¾ °Æø ±ýÚ «È¢Â¡¾ ¯½÷ŢĢ¸Ç¡¸
        ¯¾Å¡Ð ¯ñ¨ÁìÌ ±ýÈȢ¡¾ ¯ýÁò¾÷¸Ç¡¸
        °¨Ã§Âì ¦¸Î츢ýÈÉ÷
        ¯ûǨ¾Ôõ «Æ¢ì¸¢ýÈÉ÷
        ÅÚ¨Á¢ü ¦¸¡Ê ÅøÄ¢Âô À¢ÊÂ
        º¢ó¾¨É ÅÚ¨Á¢ý º£¦ÃøÄ¡õ ­ÆóÐ
        Å¡Ä¢À ­ÇÅø¸ðÌ
        Å¡Æ ÅÆ¢ ¸¡ð¼¡Ð ¸¡ð¼×õ ¿¢¨É¡Ð
        §ÅüÚ ¿¡ð¼Å÷ Àì¸õ Å¢Ãðθ¢ýÈÉ÷
        «Å÷¸Ùõ
        Å¢¾¢§Â ±ýÚ ¦¿¡óÐ
        §ÅÚ ÅÆ¢ ­ø¨Ä§Â ±ýÚ ¸ÅøóÐ
        §ÅüÚ ¿¡ðÊø §Å÷Ţθ¢ýÈÉ÷
        «ó¿¢Â§É¡Îì ¸ÄóÐ ¾¡Óõ «ó¿¢ÂÁ¡¸¢ýÈÉ÷
        §º¡¨ÄÅÉò ¾Á¢Æ¸õ ¦¸¡Îõ À¡¨ÄÅÉÁ¡¸¢¼
        µÄÁ¢ðÎ «Øž¡? ­ø¨Ä§Âø
        ¯Â¢§Ãô §À¡É¡Öõ ´Îí¸¡Ð µÂ¡Ð
        «Õð§À¡÷ ¦¾¡ÎòÐ «Æ¢ôÀ¾¡?
        ¬Î¾ø ¸Õò¦¾¡Î «ÅÉ¢ ÒÃìÌõ
        «ýÀ¡! ±ý ¿ñÀ¡! µ÷
        «ÕûÅÆ¢ ¸¡ðÎ!


«ýÀ÷¸§Ç,
¦¸¡¾¢ì¸¢ýÈ ¾Á¢ú «ÃºÉ¢ý ¦¿ïºõ ±ÉìÌô Ò⸢ýÈÐ, ±ÉÐ ­Ç¨Á ¸¡Äò¨¾ ±ÉìÌ ¿¢¨É× °ðθ¢ýÈÐ. ¯¼ý ¿¡ý µ÷ ŧ¡¾¢¸ý ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐÅ¢¼¡¾£÷¸û. ±ýÚ ÓôÀÐÅ¡¸ ­Õ츢ý§Èý.  ±ýÚõ «Æ¢Â¡ «ó¾ ­Ç¨Á §Å¸ò¾¢ø ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾. «ýÀ¢øÄ¡ ºÁÂÁ¡¸¢Å¢ð¼  ¨ºÅò¨¼ ­óÐ ºÁÂò¨¾ ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¨¾ Á£ñÎõ «¨ÉÅ÷ ¯ûÇò¾¢Öõ ±ØôÀ¢É¡ø¾¡ý «ý§À º¢Åõ ±ýÚ «È¢Âî ¦ºöŧ¾¡Î «¾ýÀÊ Å¡Æ×õ ¦ºö¾¡ø¾¡ý ­ý¨È ¾Á¢Æ¢Éõ Àñ¨¼Â ¦ÀÕ¨ÁìÌ ²üÀ ŢƢò¦¾ØóÐ Å¡Øõ. ¾Á¢ú «Ãºý ¿¢¨Ä¢ø ¨ÅòÐ À¡ÊÂì ¸Å¢¨¾ ­Ð.

¬Á¡õ «ó¾ Ãí¸À¡‰Âõ ±í§¸ §À¡öÅ¢ð¼¡÷? ºÃ½¡¸¾¢Â¡? ­ø¨Ä º¡ò¾¢Ã ²Î¸¨Ç ÒÃðÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ýȡá?

               «ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                         56. Å¢¨ÉôÀÂý

        Å£¨½Â¢ý ¿ÃõÒ¸û Å¢ñÅ¢¦½ýÚ ¦¾Ã¢òÐ
        ¿¡¾ò ¦¾¡É¢¸û °§¼ ¿Åúí¸û Å¢Çí¸
        Áò¾Ç ­Ê¸§Ç¡Î ¿ýÈ¡¸ Á¡ðÊ
        ´òÐÅÕõ ­ýÉ¢¨º µÄí¸û ¯ÕÅ¡¸
        º¢õÁìÌÃø «öÂí¸¡÷
        ¾¢Â¡¸Ã¡Âì ¸£÷ò¾¨É¸û ¦ºù§Åô À¡Ê
        º¢Õí¸¡Ãî ͨÅ¢ý Àħºð¨¼¸¨Ç
        µ½¡ý ¯¾ðÊÖõ
        «ÃÅÅ¢Ãø¸Ç¢Öõ  «Æ¸¡¸ì ¸¡ðÊ
        ¯Ä¨¸§Â ÁÈóÐ
        ¦ºÅ¢§Â ¾¡É¡¸¢ýÈ¡÷
        «Ãí¸Óõ «Å§Ã¡Î «¸Ä¡ò ¦¾¡¼÷óÐ
        ¦ºÅ¢Â¢ý ¸ñ½¢ø º¢ò¾¢Ãí¸û ¸ñÎ
        ¯Ä¨¸ì ¸¡½¡¾ µ÷ À½ò¾¢ø
        ¯Ä¡ ¦ºø¸¢ýÈÉ÷ ¦ÀÕõ ¯üº¡¸ò§¾¡Î
        ¯Ä¨¸Å¢ðÎ µ¼
        ¯Ä¨¸ µÃÇ×õ ¿¢¨É¡§¾ Á¡Ç
        ¯¾×¸¢ýÈ «öÂí¸¡¨Ã
        À¡÷ôÀÉ ¦ÀÕÁì¸û  ÀÄÅ¡§Èô Ò¸Æ
        À¡÷ò¾º¡Ã¾¢ ¦¾Õ µÃò¾¢ø
        ÀûÇ¢¦¸¡ñ¼¡ý §¸¡Â¢ø «Õ¸¢ø
        Üú§Å¸¡ «Î츨ǧ¡Î
        ܨâøÄ¡ì ÌʨºÂ¢ø
        ̨ÁóÐ ¸¢¼ó¾ À츢⺡Á¢ ¸Îí
        §¸¡Àí¦¸¡ñÎ ±Ø¸¢ýÈ¡ý «öÂí¸¡÷
        ÌÎÁ¢¨Âô À¢ÊòÐ
        ÌÆó¨¾ìÌ ¯½Å¢øÄ¡Ð
        ¿¡ý ¦¸¡ó¾Ç¢ì¸¢ýÈ §À¡Ð
        ¯Á째¨É¡ ¸î§ºÃ¢ ÌõÁ¡Çõ
        ±ý§Èì §¸ðÎ
        ±òи¢ýÈ¡ý  «Å¨Ã ±øÄ¡Õí ¸¡½
        «¾¢÷ ¨Åò¾¢ÂòÐ «öÂí¸¡÷
        «¾¢Ä¢ÕóÐ ±ØóÐ
        «À¢‰Î «À¢‰Î  ¿£ ¦ºö¾ Å¢¨É¢ý À¨É
        ¿£ «ÛÀÅ¢ì¸ ¿¡ý ±ýÉ ¦ºöÅÐ ±ýÉ
        µÊ ÅóÐ µí¸¢ «¨È¸¢ýÈ¡ý «Å¨Ã
        ­ùÅ¡Ú ±ýÉ¢¼õ «ÅÁ¡Éô ÀÎÅÐõ
        ¿£ ¦ºö¾ Å¢¨É¢ý ÀÂý ±ýÚ «¨ÈóÐ
        «¸ø¸¢ýÈ¡ý ¬ò¾¢ÃÁ¼í¸¢
        «Îò¾ §Å¨Ç º¡ôÀ¡ð¨¼ ±ôÀÊ
        «¨¼ÅÐ ±ýÈ §¸ûÅ¢§Â¡Î.«ýÀ÷¸§Ç,
­ô¦À¡ØÐ ­¨½Âò¾¢ø ¿¼óÐ ÅÕ¸¢ýÈ º÷¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø µ÷ ¸Å¢¨¾. ¦À¡Õû ¾¡§É Å¢ÇíÌõ ±ýÀ¾¡ø, ¸Å¢¨¾¨Â Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                57. º¢É¢Á¡ò ¾Á¢Æý

        ¸øÄ¢Öõ ÓûÇ¢Öõ ¸ÅÄ¡Ð
        ¸¡Ã¢ÕÇ¢Öõ  ¸Îõ À¸Ä¢Öõ
        «¨Ç «¨Ç¡ò §¾Ê «¨ÄÔõ
        ¸½À¾¢Â¢ý ¸ÕôÒî Íñ¦¼Ä¢§À¡ø
        Ì츢áÁ¦ÁøÄ¡ï ¦ºýÚ ÌÆ󨾸ðÌ
        ¿üÀûÇ¢ «¨Áì¸×ó ¾Á¢Æý
        ¿Ä§Á Å¡Æ×õ
        ­Ç¨Á Ó¾ü¦¸¡ñ§¼  ¡¦¾¡ýÚõ §Åñ¼¡Ð ¾Á¢Æ
        Áì¸Ù측§Å Å¡úóÐ Á¡öó¾
        ¸÷Áţá ¸¡Áạ!
        Å£ðÊø Å¢Ç츢ø¨Ä¦ÂÉ ¦¾Õ Å¢Ç츢ø
        ŢʠŢÊÂô ÀÊòÐ «È¢¨Å
        «Ãº¡ñÎ ¬ðº¢ìÌì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¯Ä¨¸
        «È¢óÐ ¯ñ¨Á¨Âì ¸ñÎ ¯ÂÕí¸û ±ýÚ
        ¯¨ÃòÐ ¯¨ÃòР ¾Á¢ú ¯½÷Å¢¨É ÅÇ÷ò¾
        «È¢×ô À¡º¨È «È¢»÷ «ñ½¡§Å!
        ¿£í¸û ²§¾¡§Å¡÷ À¢¨Æ ¦ºö¾¢Õ츧ÅñÎõ
        ¯í¸û ÀûÇ¢¸Ç¢ø ÀÊò¾Å÷¸û
        À¡º¨È¸Ç¢ø ÅÇ÷ó¾Å÷¸û
        Å¢¨º «¨º Å¢ò¨¾¸Ç¢ø §ÅÊì¨¸ì ¸¡ðÎõ
        úɢ ¸¡ó¨¾ ¿üȨÄÅáö ²üÚ
        ¦ÅûÇ¢ò ¾¢¨Ã Å£Ãò¨¾ Å¢ÂóÐ
        ¯ñ¨Á Å£Ãò¨¾ ÁÈó¾¡÷¸û, À¨Æ¡¨È
        §¸¡Â¢ø¸û §À¡ø ¯í¸û
        ÀûÇ¢¸Ùõ À¡º¨È¸Ùõ
        À¡Æ¨¼óРŢð¼É
        º¢É¢Á¡ò ¾Á¢ÆÉ¡¸ º¢È츢ýÈ «ýÀ÷¸ð¦¸¡ýÚ
        ­¨½Âò¾¢ý «Ãí̸û ±øÄ¡§Á ¯ÁìÌò¾¡ý
        ¾ÅÈ¡¸ò ¾Á¢ÆÉ¡¸ô À¢ÈóÐŢ𼠱ÁìÌ
        ±í§¸¡§Å¡÷ ã¨Ä¢ø ²§¾¡§Å¡Ã¢¼õ
        «Ð§À¡Ðõ.
 

                «ýÀ÷¸§Ç,
 ¿õ ¾Á¢Æî º¢ó¾É¡À¡ÃõÀâÂõ ¾ÉÐ ÍÂò¨¾ ­ÆóÐ ¾Å¢ì¸¢ýÈÐ. ¦ÀâÐí ÌÆõÀ¢ô§À¡ö «Ãº¢Âø Å¡ú쨸¢Öõ ºÃ¢ ²¨É šú쨸¢Öõ ºÃ¢ µ÷ ¦¾Ç¢ÅüÚ ¾ò¾Ç¢ì¸¢ýȨ¾ À¡÷ì¸ Óʸ¢ýÈÐ. «¾¢ø ´ýÚ¾¡ý «ýÀ¢üÌõ  «üÀ ¸¡Áò¾¢üÌõ §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç «È¢Â¡Ð ¸¢¼ôÀÐ. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷  Áì¸û ´Øì¸ò¨¾ ²Ø¾¢¨½¸Ç¡¸ì ¸ñÎ «ÅüÈ¢ø «ýÀ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ±Ø¸¢ýÈ ¸¡ÁòÐ Å¡ú쨸¨Â§Âô §À¡üÈ¢ ÀâóШÃòÐ ¨¸ì¸¢¨Ç ¦ÀÕ󾢨½ ´Øì¸í¸¨Ç ¸Êó¾Å÷." ¸¡Áï º¡ýÈ ¸¨¼§¸¡û ¸¡¨Ä, ²Áï º¡ýÈ ÍüȦÁ¡Î ÐÅýÈ¢, º¢Èó¾Ð À¢üÈø ­Èó¾¾¢ý À§É" ±ýÚ Å¡ú쨸¨Â ±ôÀÊ Å¡Æ§ÅñÎõ  ±ýÚ «È¢Å¢Âø â÷ÅÁ¡¸ Å¢Ç츢ÂÅ÷. ­ý§È¡ ¾Á¢Æî ¨ºÅ÷¸Ç¢¨¼§Â  ¦À¡ö¨Á§Â ¾¨ÄŢâò¾¡Î¸¢ýÈÐ. ¸¡Å¢ ¾Ã¢òÐÅ¢ð¼¡ø, ¯¼ý ¦Àñ¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ´Ðí¸¢§Â šƧÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐ «ó¾ «üÀ §À¡Ã¡ð¼¾¢§Ä§Â Å¡ú¿¡¨Çì ¸Æ¢ì¸¢ýÈÉ÷. §ÅÚ º¢Ä§Ã¡ ¸¡Å¢ìÌ Áì¸Ç¢¨¼§Â ¿øÄ Á¾¢ôÒ ­ÕôÀ¨¾ì  ¸ñÎ, «ó¾ Á¾¢ôÀ¢¨Éô ¦ÀÚžü¸¡¸§Å ¸¡Å¢ «½¢óÐ ¯ûéà µ÷ ¦Àñ½¢ý Ш½ìÌ ²í¸¢ò ¾Å¢ì¸¢ýÈÉ÷. ­ôÀÊôÀð¼ ÀħáΠÀÄ  ¬ñθû ¦¿Õí¸¢ô ÀƸ¢Âô À¢ý ­Å÷¸¨Çô ÀüÈ¢ ¿¡ý «È¢ÂÅó¾ µ÷ ¯ñ¨Á¡Ìõ. ¬É¡ø «§¾ ºÁÂò¾¢ø ¿øÄ ÌÎÀò§¾¡Î Å¡úóЦ¸¡ñ§¼  ÀÄ ¦¾¡ñ¼¡üÈ¢ ÅÕõ µ÷ º¢ò¾¨ÃÔõ ºó¾¢òÐû§Çý. «ÅÃÐ «¸òàö¨Á ±ý¨É ¦ÀâÐõ ¸Å÷ó¾Ð. µ÷ ¨ºÅý ±ýÈ¡ø ­ôÀÊ «øħš šƧÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨Éì¸×õ ¦ºö¾Ð. ­ôÀÊôÀð¼ º¢ó¾¨É¸û ¿ÎÅ¢§Ä ­Åü¨Èò ¦¾¡ðÎ ­ÃñÎ ¸Å¢¨¾¸û.

«ýÀý ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý

                58. Å¢ÍÅ¡Á¢òà Àñ¼¡Ãõ

        Òýɨ¸ Á¢ýÛõ ÒÐÁÄ÷ò ¦¾¡í¸ø
        ¦Åû¨Ç¢ý Óø¨ÄÔõ ÁøÄ¢Ôõ
        Å£Íõ Å¡ºò¾¢ø
        ¦¿ïºí ¸¢Ç÷ó¦¾Æ ¦¿Ê ¦ÀÕãý
        ¦¾¡ø¨Ä «ô¦Àñ¨½
        §º¡¸ ŢƢ¢ø ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        ¸¡Å¢ ¯Îò¾¢Â §¸¡ÄÓõ
        ¸Øò¾¢ý «ì¸Á¡¨ÄÔõ
        «¸ò§¾ «¾¢Ãʸû ¦¸¡ÎòÐ ¸¡Áò¨¾
        «¼ì¸¢¼ ¬¨½¸û ¾óÐõ
        ¦ÅȢ¢ý Á¾Â¡¨É ţȢð¦¼ØÅÐ §À¡ø
        ¸¡Áò ¾£ ±Øó¦¾ý ¸¡ôÒì ̨Äì¸
        ¸º¡Â §Å¼ò¨¾ ­Ú¸ Á¢¸ ­Ú¸
        ¸ðÊô À¢ÊòÐì ¦¸¡û¸¢ý§Èý
        ¸¡Áò¨¾ ¦ÅøÖí ¸¨Ä ­Ð¦ÅÉ
        ¬Â¢Ûõ
        ¿¡ý «¨Æ측§¾ «Åû
        «Õ§¸ Åó¾Á÷óÐ ¬¾í¸Á¡¸
        «¨½òÐ
        «ÁÇ¢ ¦ÀÕõ ÒÉø ¬Ê¼ «¨Æò¾¢¼
        «ì¸Á¡¨Ä ¸ÆýÈÐ
        ¸º¡Â §Å¼í ¸¨Çó¾Ð
        ¸¡Áç÷¾¢§Ä ¸¡Á§¾ÅÉ¡ö
        ¸¡½¡¾ °¦ÃøÄ¡õ ¸Î¸¢ý§Èý
        ¸ñ¼È¢Â¡ ­ýÀí¸¨Çì
        ¸¡ñ¸¢ý§Èý, ­ÐŨà ­ù×Ĩ¸
        «È¢Â¡¾¢Õó¾ ±ý Á¼¨Á¨Â
        «È¢óÐ ¿¡ý §¿¡¸¢ý§Èý
        ¬¸¡¦¾ýÚ ¸¡Å¢¨Â «Å¢úòÐ
        ¬üÈ¢ø Ţθ¢ý§Èý            

59. ´ðÊì ¦¸¡û ­Ú¸ì ¸ðÊ즸¡û

        Á¢ýÉø ¦ÅÊôÒô Òýɨ¸Â¢ý ±¨É
        Å¢ÕõÀ¢ ÅÕõ ¦ÀñÁ¸§Ç
        ÅÈñÎ ¸¢¼ìÌõ À¡¨Ä¢ø
        Å¡ö측ø ¦ÅðÊ ¿£÷ À¡öî͸¢ýÈ¡ö
        ÅȢ ¿¢Äò¾¢ø  §Å÷¸û ¦¿Æ¢Â
        ÅÈðÊ ­¨Ä¸û ÅÆí¸¡Ð Å¢Æ
        ÀÃ𨼠ÁÃÁ¡ö ­Õó¾ ¿¡ý ­ýÚ
        ÀÕ¸¢ô ÀÕ¸¢  ¿£Ã¢¨É
        À¼÷óÐô À¼÷óРŢ⸢ý§Èý
        À¡öóÐ À¡öóÐ ÅÇ÷¸¢ý§Èý
        ¯õÀ÷ ¦ºøÖõ ¯Ú¾¢ì ¸¢¨Ç¸û
        µí¸¢ µí¸¢ ÅÇ÷óÐî ¦ºøÄ
        ¯Ä¸Å¢ÕðºÁ¡ö  ¯Â÷óÐ
        ¯ýɾ ¿¢¨Ä¸Ùõ ±ðθ¢ý§Èý
        ¦ÁöÂÈ¢×î º¢ó¾¨É¸û
        Å¢¾Å¢¾Á¡É ѨÆ׸û
        ¨Àõâõ ¿¨É¸Ç¡öô Àø¸¢¼
        ÀǢÎõ »¡É×¾¢ôÒì¸û
        Å¢¸º¢¾ ¨ÅÃì ¸É¢¸Ç¡ö
        ¦ÅüÈ¢¦Â¡Ç¢ ͼ÷¸¢ýÈÉ
        Å£í¸¢Õ¨Çì ¸ÊóÐ
        Å¢Çí¸¡ ¯ñ¨Á¸¨Ç
        Å¢Çì̦Á¡Ç¢ ¯Á¢ú¸¢ýÈÉ
        ­¾¨É ¿¢¨ÉòÐ ¿£ ­ù×ĸ¢üÌ
        µ÷ ¿ý¨Á ¦ºö¸¢ýÈ¡ö
        ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ
        ¯Ú¾¢ò ¾ÇáР±ý§É¡Î
        ´ðÊ즸¡û ­Ú¸ì ¸ðÊì ¦¸¡û
        ¯ÎõÒô À¢Ê¦Â¡Î
        µÊÅ¢¼ ¡ñÎõ ¿¢¨É¡Ð
 «ýÀ÷¸§Ç,
§Å¾¨É¸§Ç ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û À¢ÈôÀ¾üÌ Ó츢§š÷ ¸¡Ã½õ. º¢üº¢Ä ¿¼ôÒì¸û Áɨ¾ ¯Ö츢 §Å¾¨É¢ø Å£úò¾¢ ¿õ¨Á º¢ó¾¢ì¸ ¨Å츢ýÈÉ. º¢ÄÕìÌ  ¬§Åº ¦º¡ü¦À¡Æ¢¸Ç¡¸ ²¨É À¨¼ôÒì¸Ç¡¸  ¦ÅÇ¢ôÀ¼ ±ÉìÌ ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀθ¢ýÈÉ. «ùŨ¸Â¢ø ­ýÚ ­ÃñÎ. ¡¨ÃÔõ ÒñÀÎòÐõ §¿¡ì¸ò§¾¡Î ­Åü¨È ±Ø¾Å¢ø¨Ä.  °º¢î¦º¡ø ¸Å¢¨¾¸Ç¡¸ ±ý ¸Å¢¨¾¸û Å¢Çí¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ ¯ñÎ. «¾É¡ø º¢Ä ¦º¡ü¸û Á¢¨¸À¼×õ ÅÃÄ¡õ.  ÀÊô§À¡÷ ­Åü¨Èô ÀÊòÐ µ÷ º¢È¢¾¡¸¢Öõ ÁÉõ ÅÕó¾ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ ¿¢îºÂÁ¡¸ ¯ñÎ.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

  60. ¾Á¢Æ¡ö À¢È측§¾

        ¸¡Å¢Ã¢ì ¸¨Ã µÃò¾¢§Ä ±ý Áí¸Ç§Á
        ¸ðÊÅ¢ð§¼ý ¯ÉìÌî ͼ¨Ä
        ÀòРž¢§Ä Å¢ðÎî ¦ºýÈ ­ó¾
        À¡Æ¡öô §À¡É ¾Á¢Æ¸ò¨¾
        À¡÷ì¸ Åó¾ ¯ýÛ¢¨Ã ­ôÀ¡Å¢ ¿¢Äõ
        ÀâòÐì ¦¸¡ñ§¼ ¦ºýÈÐ
        ÀðÎŢ𼠯ý ¯¼¨ÄÔõ
        ¦À¡È¢òÐ ¯ñ½ ¿¢ü¸¢ýÈÐ
        §º÷òÐ ¨Åò¾ À½ò¨¾ ±øÄ¡õ ¦ÀÕï
        º¢¸Ãì §¸¡Â¢ø Àñ¼¡Ãí¸ðÌ
        Å¡÷òÐÅ¢ðÎ ÅÈ¢¾¡É Áí¸Ç§Á ±¨É
        Á½óÐ Å¡úó¾ ¾í¸§Á
        §¸¡Â¢ø §¸¡Â¢Ä¡¸ ²È¢É¡§Â ¿£¾¡ý
        ¦¸¡ñ¼¦¾ýÉ ¦º¡øÖÅ¡ö
        ¦¾öÅí¸Ç¢øÄ¡ì §¸¡Â¢ø¸Ç¢ø ¾¢É󧾡Õõ
        ¾¢Õ¼÷¸û µÐõ Áó¾¢Ãí¸¨Çì §¸ðÎì  ¦¸ðÎ
        ­Õó¾ ¦¾öÅ£¸ò¨¾Ôõ ­ÆóÐ
        ­¾ÂÓ¨¼ó§¾ ¿£ ­È󾡧¡
        Å¢ò¨¾ «È¢Â¡ Å¡÷¨¾º¡Ä Å¢ò¾¸÷¸û
        Å£½¡¸ Å£½¡¸ô ÀÄ Å¢¾ñ¨¼¸û §Àº¢
        Å¢ÃðÊÅ¢ð¼É÷ ¯ñ¨Á ¦¾öÅí¸¨Ç
        ¯Â÷ó¾ §¸¡ÒÃí¸û ¯û§Ç ¿¼Á¡Îõ
        µð¨¼ì Ìʨº ¯ûÇí¸¨Çì ¸ñÎ
        ¯Â¢¨Ã§Â ÀÄ¢ ¦¸¡Îò¾¡§Â¡? ­É¢
        ¡÷ ¯ÉìÌ ¯¾Å¢? ¯¼§Ä¡Î
        ­Õó¾¡Öõ ­øÄ¡Å¢ð¼¡Öõ ¯¨ÉÀ¢Ã¢Â¡Ð
        ±ýÚÁ¢Õ츢ýÈ «ó¾¦Å¡ÕÅý ¯¾×Å¡ý ¸ÅÄ¡§¾
        ±Ã¢óÐ º¡õÀÄ¡¸¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ Áí¸Ç§Á
        Á¡ýŢƢô À¡÷¨Å¢ø ±¨É Á¸¢úÅ¢ò¾ ¾í¸§Á
        ­ý¦É¡Õ À¢ÈôÒ ¯ÉìÌñ§¼ø
        ¾ôÀ¢Ôõ ¾Á¢Æ¡ö À¢È측§¾
        ¾Ã¢ò¾¢Ã ¿¡ò¾¢¸÷¸û «¾¨É
        ¾É¾¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼É÷ ¾í¸¢ Å¡Æ
        ¯ÉìÌ «íÌ ­¼Á¢øÄ¡Ð
        ¬ì¸¢Å¢ð¼É÷.


  HOME