Make your own free website on Tripod.com
 
                        ²Æ¡õ ÀòÐ


                            61. Ì÷À¡ý

        «ý¦È¡Õ ¿¡û ¬º¢Ã¢Âô À¢üº¢ Á¡½Å÷¸¨Ç
        ¬öóÐ Á¾¢ìÌõ «ÖÅø ¦À¡ÕðÎ
        «Æ¸¢Â§Å¡÷ ¸õÀõ(ÌôÀõ) ¦ºý§Èý
        ­ÍÄ¡Á¢Â ÁÄ¡ö Áì¸û ­ÂøÀ¢üÌ Á¡È¡¸
        ±ØóÐ ¦ÀÕí Üð¼Á¡ö
        À¨Æ§š÷ ÀûǢšºø «Õ§¸
        ÀÃźò§¾¡Î ÜÊ¢Õì¸ ²§¾¡§Å¡÷
        Àñʨ¸¦ÂýÚ ¿¡Ûõ
        §ÅÊ쨸ô À¡÷ì¸Ä¡§Á ±ýÚ Å¢¨ÃóÐî ¦ºøÄ
        ¸ñ¸Ç¢ø ¿£÷ ÅÆ¢Âì ¸Ã¢Â§Å¡÷ ±Õ¨Á
        ¸¾È¢ «Æ «¾¨Éì ¸ñÎ ¦¸¡ûÇ¡Ð
        ¸¡ø¸¨Çì ¸ðÊ ¸¡ðÎÁÃò àñ¸û ¿Î§Å ­ðÎ
        ´í¸¢Â Å¡¦ÇÎòÐ ´ÕÅý «¾ý
        ¸Øò¾¢¨É ¦Åðθ¢ýÈ¡ý À¡¾¢§Â Å¢Æ
        ­ý¦É¡ÕÅý ÅóÐ ­ý¦É¡Õ ¾¼¨Å ¦Åð¼
        ­È츢ýÈÐ «ù¦ÅÕ¨Á ±ðÊ ±ðÊ ¯¨¾òÐ
        ÌÕ¾¢ ¦ÅûÇò¾¢ø ÌÇ¢÷ó¾ «Å÷¸Ùõ
        §¾¡¨Ä ¯Ã¢ì¸¢ýÈÉ÷ ¦¾¡Ø¾Å¡§È
        À̾¢ô À̾¢Â¡¸ ¦ÅðÊ Àí¸¢ðÎ
        Àì¾¢§Â¡Î «øÄ¡¨Åô À¡Êô ÀÃÅ¢
        ÀÃźò§¾¡Î ÀûǢšº¨Ä Å¢ðÎ ¾ò¾õ
        Àí§¸¡Î ţΠ¾¢ÕõÒ¸¢ýÈÉ÷
        ¦ÅðÎñ¼ «ù¦ÅÕ¨Á¨Âô §À¡Ä ¿¡Ûõ Å¢Â÷òÐ
        §Å¾¨É¸û Áɨ¾ ¯¨¾ì¸ Å¢¨Ã¸¢ý§Èý
        ÀÍó¾Ç¢÷ ­¨Ä¸§Ç¡Î ÀøŨ¸ô â츨ǧÂ
        ÀÄ¢¦¸¡ñÎ Á¸¢Øõ ÀÃÁÉ¡÷ ¾¢Õ째¡Â¢ø
        ¦¸¡ö ÁĨà «ýÚ Ü¨¼ ܨ¼Â¡¸ì ¦¸¡ðÊ
        Üò¾¡Ê§Éý «ó¾ Üò¾À¢Ã¡§É¡Î
        ¿÷ò¾É ¿¼Ã¡ºÉ¢ý ¿Ä¢Â¡ Òýº¢Ã¢ôÀ¢ø
        «Õ¨Çì ¸ñ§¼ý «ý¨Àì ¸ñ§¼ý
        «¨Á¾¢ «¨¼ó§¾ý «ó¾ «øÄ¡×õ ­ôÀÊ
        «ÕÇ¡ÇÉ¡¸ «ÅÉ¢ ÅÕÅ¡¦ÉýÚ
        «È¢óÐ Á¸¢úóÐ.«ýÀ÷¸§Ç,
±øÄ¡ ºÁÂí¸Ùõ ÅüÒÚòи¢ýÈ ´ýÚ ¾¢ùŢ ¡ò¾¢¨Ã¡Ìõ. ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­óÐ Áì¸û §¸¡Â¢ø §¸¡Â¢ø¸Ç¡¸×õ ÌýÚ Ìýڸǡ¸×õ ¬Ú ¬Ú¸Ç¡×õ ¦ºø¸¢ýÈÉ÷. ­ÍÄ¡Á¢Â Áì¸û ¾¢Õ¦Áì¸¡î ¦ºýÚ ¾¢ùÅ¢Âõ «¨¼Â, ¸¢Ã¢òÐÅ÷¸û ÒÉ¢¾ ¦ÕºÄõ ¦ºø¸¢ýÈÉ÷. ÒÈÅÊÅ¢§Ä¾¡ý §ÅÚÀ¡§¼ ¾Å¢È «¸ò¾¢ø §ÅÚÀ¡Î ­ø¨Ä¦Âý§È ¿¢¨É츢ý§Èý. ¬É¡ø ¯ñ¨Á ¡ò¾¢¨Ã ±Ð? ­ôÀÊôÀ𼾡 «øÄÐ ¿ì¸£Ã÷ ¾õ ¾¢ÕÓÕ¸¡üÚôÀ¨¼Â¢ø Å¢ÇìÌõ »¡É¡ò¾¢¨Ã¡? »¡ÉŢƢ¨Âò ¾¢ÈóÐ Á¨È¡¸ ¸¢¼ôÀ¨¾ Á¨È× §À¡ì¸¢ «È¢óÐ ­ýÛõ ­ýÛõ »¡ÉŢƢ¨Âò ¾¢ÈóÐ ¾¢ÈóÐ «¸òÐ «ó¾¸¡Ãò¨¾ ¿£ì¸¢ÂÅ¡Ú ¦ºø¸¢ýÈ »¡É¡ò¾¢¨Ã¾¡ý ¦ÁöÂ¡É Â¡ò¾¢¨Ã. «¾¨É Å¢ÇìÌž¡¸ ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        62. ¯ñ¨Á ¡ò¾¢¨Ã

        ±ñ½ì ̾¢¨Ã¸û ±ØóÐõ
        Å£úóÐõ ¾ÎÁ¡È¢ µ¼
        Åñ½ô Òؾ¢¸û šɦÁíÌõ
        ÅÆí¸¢ ÅÆ¢¨Â Á¨È츢ýÈÉ
        ¾¢ñ½ò ¾¢¨º ¦¾Ã¢Â¡Ð §À¡¸
        ¾Âí¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈÉ, «Ð ¦À¡ØÐ
        àÃò¾¢ø µ¦Ã¡Ç¢ ¦ÅÊì¸
        à¦Å¡Ç¢Â¡¸×õ «Ð À¼Ã
        ЦÃøÄ¡õ §À¡Â¸Äò ÐûÇ¢
        ±Ø¸¢ý§Èý À½õ ¦¾¡¼÷¸¢ý§Èý
        ¡ò¾¢¨Ã ¦¿ÎÅ¡úÅ¢ø
        ±Ø¸¢ýÈ §º¡¾¨Éô À¼Äí¸û
        ­øÄ¡Ð §À¡ìÌõ «ó¾
        ²¦Ã¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ ­ÚÁ¡óÐ
        ­ò¾¨Éì ¸¡ÄÓõ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Â¡¾¢ÕóÐ Åó¾
        àÃòÐ ´Ç¢¨Â «Ð ¾Õõ ÐâÂì ¸¡ðº¢¨Â
        Å¢ð¼¸Ä¡ Å¢Õô¦À¡Î
        Å¢¼§Å šá ¯Ú¾¢¦Â¡Î
        ¦¾¡¼÷¸¢ý§Èý ¦¾¡øÖĸ ¡ò¾¢¨Ã
        §¸¡Â¢ø §¸¡Â¢ø¸Ç¡¸ò ¾¢Ã¢óÐ
        ÌýÚ¸¨ÇÔõ ¬Ú¸¨ÇÔõ §¸¡û¸¨ÇÔõ
        ÌõÀ¢ðÎò ¦¾¡ØÅРŢðÎ
        ¯ñ¨Á ¡ò¾¢¨Ã¨Â «ù¦Å¡Ç¢ ¸¡ð¼
        ¯ýÉ¢ ¯ýÉ¢ ¦ºø¸¢ý§Èý ¯½÷Å¢ø
        ¯Â÷óÐ ¯Â÷óÐ ¦ºø¸¢ý§Èý
        ±ñ½ì ̾¢¨Ã¸Ùõ ±Æ¢ø ¦ÅñÒÃÅ¢¸Ç¡ö
        ¨ÅÃò§¾Ã¢ø ¨Å¸õ ¯Ä¡ÅÃ
        Àâ¾¢Á¡ü ¸¨Ä»ý À¡÷¨Å¢ø
        À¡÷츢ý§Èý ¯Ä¦¸Ä¡õ
        À¢ø¸¢ýÈ Å¢¨É¸û ¦¾¡¨ÄòÐ
        À¡÷¨Å¢ø «Õ¨Ç§Â ¿¢¨ÈòÐ«ýÀ÷¸§Ç,
±ÉÐ ¸Å¢¨¾¸¨Çô ÀÊòÐ Á¸¢úóÐ À¡Ã¡ðÊÂÅ¡Ú ÀÄ «ýÀ÷¸û. ­ô¦À¡ØÐ «Åü¨È ­ýÛõ ¬ÆÁ¡¸ ÒâóЦ¸¡ûÇ «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ ±Ø¾ À½¢ì¸¢ýÈÉ÷. ¬Â¢Ûõ ¿¡ý ¾Âí̸¢ý§Èý. ÀÊòÐî ͨÅòÐ Á¸¢Øõ «ýÀ÷¸§Ç «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ ŢâòÐ ¸¡ð¼ø ¿øĦ¾ý§È ¿¢¨É츢ý§Èý.  À¡÷¨Å¸û §ÅÚ, ±ÉÐ À¡÷¨Å¸¨Çò ¾óÐ ¸Å¢¨¾¸û ±ØôÀìÜÊ Ҿ¢Â À¡÷¨Å¸¨Ç ¿¡ý ¦¸Îì¸ Å¢ÕõÀÅ¢ø¨Ä.

­ýÚ ¦¸¡ò¾¡¸ ãýÚ ¸Å¢¨¾¸û.

             63. ­Õ츢ýÈ¡ý ­¨ÈÅý

        §Á¡Ðõ ¸¼Ä¨Ä¸û Ó溡Ģ ­ÂõÀ
        ¬Îõ «¨Ä¸¨Ç ¿¡ý «¨ºÂ¡§¾ì ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        À¡Îõ Àñ¸Ç¢ý °§¼ ±Øõ ÀøŨ¸ ÍÃí¸û
        Å¡Îõ ±ý Áɨ¾ ÁÂ츢
        Á¸¢ú «¨Ä¸Ç¢ø ¿£ó¾î ¦ºö¾É
        µÎõ Å¡ú쨸¢ø ¡¨Å
        µ¼¡§¾ ­Õ츢ýÈÉ ¦ÅÉ
        ¿¡Îõ ±ýÛûÇò¾¢üÌ ¿¡¾¸£¾í¸û
        ¯ñÎ ¯ñΦÅÉ ¯½÷ò¾¢Â Å¡È¢Õó¾É
        µÎõ Å¡ú쨸¢ø µð¼í¸û ¯ñ¨Á
        Á¡È¢ÅÕõ Å¡ú쨸¢ø Á¡üÈí¸û ¯ñ¨Á
        «¾É¡ø
        ¾¡§É Á¡È¡ò ¾ý¨Á º¼ò¾¢üÌ
        «¨ºÅ¢¨Éò ¾óÐ «¨Ä¦ÂÉ ¬Ê¼î ¦ºöÔõ
        ¬ñ¼Å¦É¡ÕÅý ­Õ츢ýÈ¡ý «Åý
        ¬Êì ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈ¡ý
        ±ýÈÈ¢óÐ
        µÄì ¸¼Ä¢ý ¯û§Çî ¦ºýÚ
        ¿¡¾ì Üò¾¢ý ¿Äí¸û ¸ñÎ
        ¿¡¾¡ó¾ ¿÷ò¾Éò¾¢ø ¿í¨¸§Â¡¼¡Îõ
        §À¡¾¡ó¾ô ¦À¡Õ¨Çì ¸ñ§¼ý Òý¨É¨¸Â¢ý
        ¦À¡ýɨÉì ¸ñ§¼ý
        ¦À¡ö¨Á ÁÊÔõ
        Å¡ö¨Á ¦ÅøÖõ ±ýÈ×Ú¾¢Â¢ø
        Å¡öôÀ¨Èì ¦¸¡ð¼¡Ð «¼í¸¢
        «Á÷¸¢ý§Èý «¸¢Ä§Áì ¸¡Ïõ
        «Ã¢Â§Å¡÷ì ¸¡ðº¢Â¢ø
        «¸ôÀðÎ!


                64 ¯Ú¾¢ô À¡Äõ

        ÍÕí¸¢Â Ó¸ò¾¢ý
        §º¡¸ ÅÎ츨Çì ¸ñÎ
        ¸Äí¸¢ ±ý ¸¡Ð¸û ÌÇ¢Ã
        ­ýÀ «ýÀ¢ý ­É¢Â Àü¦º¡ü¸¨Ç
        ­ÂøÀ¡ Å¢¨ºìÌõ ¦ÀñÁ¸§Ç!
        «È¢Å¡§Â¡ «¨Å§Â
         «ÇÅ¢¼¾ü¸Ã¢Â «Ó¾ô ¦ÀÕ츢ý
        «üÒ¾ ÁÕó¦¾É?
        ¦¸¡øÖõ §º¡¸ò¾¢ý ¦¸¡Þà ¿ïº¢¨É
        ¦ÅøÖõ ÁÕóÐ
        §ÅÈøÄô ¦Àñ§½ ±¨É
        ¯ñ¨Á¢ø §¿º¢ìÌõ ¯½÷Ţɢý¦ÈØõ
        ÀâŢý «ôÀ¡ºî ¦º¡ü¸§Ç
        ¸ÕÅ¢ì ¸ñ¦¸¡ñÎ ¸¡½¡Ð ¸Õ¾¢
        §ÅÚ «¨¼Â ÓÂÄ¡Ð ±¨É
        Å¢ÕõÒÅÐ ¾Å¢÷òÐ §ÅÈȢ¡Ð
        ¯Â¢§Ã¡Î  ¯Â¢Ã¡öì ¸ÄóÐ
        ¯½÷§Å¡Î ¯½÷Å¡öô Ò½÷óÐ
        ¦À¡ö¨Á ¡Ðõ Ò¸¡
        ¦Áö¨Á ¯ûÇò¾¢ý ¯û§Ç
        ¬Õõ «È¢Â¡ «ó¾Ãí¸ ­Õð¼¨È¢ø
        «È¢Å¢òР¡÷ìÌõ «ÃüÈ¡Ð
        ¦¾öÅÁ¡¸§Åì ¦¸¡ñ¦¼ý¨É
        §ºÅ¢ìÌõ ¦ÀñÁ¸§Ç ¯ÉìÌ ¿¡ý
        ´ýÚõ ¾¡Ã¡Ð §À¡¸¢ÛÓý
        ¯Â¢Ã¢Û§Çô ÒÌóÐ ¯Ú¾¢ì ¸¾Åí¸¨Ç ¯¨¼òÐ
        ¯ñÎ ­¨ÈŦÉÉ
        ¯½÷ò¾¢ Å¢ð§¼§É ! ¯Â¢Ã¢ý ¸ûÅÉ¡ö
        ´Ç¢ó¾¢ÕìÌõ «Å¨É
        ¯ñ¦¼ýÚ ¸¡ðÊŢ𧼧É! ¯ý ¯ö¾¢ìÌ
        ¯Ú¾¢ À¡Äõ
        «¨ÁòРŢ𧼧É! «¾¨É
        ¯½÷óÐ Á¸¢ú!


              65. ¾Á¢Æ ¤§Ãº¢ì À¡÷ì

        ÀÆí¸¡Ä Å¢Äí̸û
        ÀÄÅ¡§È ¬Îõ
        ¤§Ãº¢ì À¡÷츢¨Éô §À¡ø à÷óÐÅ¢ð¼
        ÐÂÃò ¾Á¢Æ¸§Á
        ¦¾¡ø¸¡Äî º¢ó¾¨É¢ø
        §º¡÷óÐÅ¢ð¼ò ¾Á¢Æ÷¸û
        À¡ü¸¼Ä¢ø ÒØ×ñÏõ
        À¡Ä¡Æ¢ Á£ý¸Ç¡ö
        ¸ü¸¡Äî º¢ó¾¨É¸Ç¢ø ¸Õò¾¢ÆóÐ
        ¿¡ò¾¢¸õ §À͸¢ýÈÉ÷
        ¿ïº¢¨Éì ¦¸¡ðθ¢ýÈÉ÷
        §À¡÷ìÌÃø ±ØôÀ¢ Òؾ¢Å¡Ã¢ Å£º¢
        ¿¡üÈ¢¨ºÔõ ­Õû ÀÊÂ
        ¿øĦ¾øÄ¡í ¦¸ð¼Æ¢Â
        ¦ÅÈ¢ À¢Êò¾¡Îõ Å£½÷¸Ç¡ö ±ØóÐ
        Å¡÷ôÀ¨Èì ¦¸¡ðθ¢ýÈÉ÷
        ÅýÓ¨Èô À¢ø¸¢ýÈÉ÷
        §¸ð¸ò¾¡ý ¦¾Ã¢Ô¦ÁÉ
        §¸ûÅ¢ì ¸¨½¸û ¦¾¡ÎòÐ
        «Æ¢ì¸ò¾¡ý ¦¾Ã¢Ô¦ÁÉ
        «Æ¢òÐ «Æ¢òÐ ¬Î¸¢ýÈÉ÷
        «Äí§¸¡Äô §À¡ð¼õ
        ¬üȨÄô ¦ÀÕ츢 ¿ø
        «È¢Å¢¨É ÅÇ÷ò¾ ¬ý§È¡÷¸û
        «¸¾¢¸Ç¡¸ «ó¿¢Â¿¡Î¸û µÊ¼
        ¬È¨ÄìÌõ ¸ûÅ÷¸û
        ¬Ù¸¢ýÈ ¿¡¼¡ö ¬¸¢Å¢ð¼ö ±ý
        «ý¨Éò ¾Á¢Æ¸§Á!
        ¦À¡Ú측 ÁÉò¾¢ý ¦À¡í¸¢ ±ØóÐ
        °º¢î ¦º¡ü ¸Å¢¨¾¸¨Ç
        ¯½÷×ò ¾¢Ã¢ÝÄí¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ
        À¡º¢ ¯ûÇí¸¨Çô À¸Ä¡ì¸
        À¡öóÐ À¡öóÐ ¬Î¸¢ý§Èý
        ÀÆí¸¡Äî º¢ÄõÒ, ÀÃÁÉ¡÷
        ¾¢ÕÅÕ¨Çô À½¢óÐ«ýÒûÇ ¿ñÀ÷¸§Ç,
­¨½Âò¾¢ø ÀÄ ºÁÂí¸¨Çî §º÷ó¾Å÷¸Ùõ §ºÃ¡Ð§À¡ø ­ÕôÀÅ÷¸Ùõ ­Õ츢ýÈ¡÷¸û. ­ó¾ §ÅÚÀ¡Î¸ð¸¢¨¼§Â µ÷ ¯¼ýÀ¡Î: Å¡ú쨸 ±ýÀÐ ­õ¨Á ÁÚ¨Á ±ýÈ ­ÕÜÚ¸û ¯¨¼ÂÐ ±ýÀ§¾ «Ð. ­¾¨É ­ôÀ¡ø ¯ÄÌ «ôÀ¡ø ¯ÄÌ ±ýÚõ ÀÃÅ¡ú쨸 «ÀÃÅ¡ú쨸 ±ýÚõ §ÅÚ Å¨¸Â¢Öõ ÜÚÅ¡÷¸û. ­ÅüÈ¢ø ÁÚ¨Á ­ø¨Ä¦ÂÉ ÁÚòÐ «øÄÐ ÁÈóÐ «¨Á츢ýÈ Å¡ú쨸 ¿¡ò¾¢¸ «øÄÐ ¯Ä¸¡Â¾ Å¡ú쨸. ­õ¨Á¾¡ý ¯ñÎ ÁÚ¨Á ±ýÀ¦¾¡ýÈ¢ø¨Ä ±ýÀÐ ¿¡ò¾¢¸Å¡¾õ.  ­É¢ ­õ¨Á ±ÉôÀÎÅÐ ¦À¡ö, µ÷ Á¡¨Â ÁÚ¨Á§Â ¯ñ¨Á ±ýÚ ÜÚÅÐ §Å¾¡ó¾õ. ¾Á¢Æ¸ò¾¢üÌ Òò¾÷¸û ¦¸¡ñÎÅó¾Ð, ¬¾¢ºí¸Ã¡ø §Å¾¡ó¾Á¡ì¸ôÀð¼Ð, Àì¾¢ ­Âì¸ò¾¡ø Å£úò¾ôÀð¼Ð. ÁÚ¨Á¨Â ÁÚ측¾ Á¨È측¾ ­õ¨Á¨Â ÅüÒÚòÐÅÐ º¢ò¾¡ó¾õ. ­Ð§Å ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â÷ ¸¡Äó ¦¾¡¼í¸¢ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ðÊý ¬½¢§Åáö ­ÕôÀÐ.   ¬Â¢Ûõ ­Ð§Å ¸¼ó¾ ÓýëÚ ¿¡ëÚ ¬ñθǡ¸ ¾Á¢Æ÷¸û ÁÈóÐÅ¢ð¼¦Å¡ýÚÁ¡Ìõ.  ±øÄ¡§Á §Å¾¡ó¾Á¡¸¢Å¢ð¼ ­Æ¢¿¢¨Ä¡ø Åó¾ ¦ÀÕí §¸Î.  º¢ò¾¡ó¾ Å¡ú쨸¢ø, ÁÚ¨Á¨Â ÁÚ측¾ ­õ¨Á Å¡ú쨸¢ø,  Ó츢ÂÁ¡É ´ýÈ¡ö ­ÕôÀÐ ­øÄÈõ §ÀÏÅÐ,  ¯ñ¨ÁÂ¡É «ýÀ¢ý ±Ø ¬ñ ¦Àñ ¯ÈÅ¢¨É ÅüÒÚòÐÅÐ. ¦Àñ¨Á¨Â ¦ÅÚìÌõ ¬ñ¨Á¨Â, ¬ñ¨Á¨Â ¦ÅÚìÌõ ¦Àñ¨Á¨Â ¨ºÅõ §À¡üÈÅ¢ø¨Ä. ºì¾¢ ­ýÈ¢ º¢Åõ ­ø¨Ä; º¢Åõ ­ýÈ¢ ºì¾¢ ­ø¨Ä. ¾Éì¦¸É µ÷ ÅÊÅÁ¢øÄ¡ò ¾üÀÃÉ¡¸¢Â ­¨ÈÅý ¬ñ¨ÁÔõ ¦Àñ¨ÁÔõ ºÃ¢À¡¾¢Â¡¸ì ¸Äó¾ «÷ò¾¿¡Ã£ ÅÊÅ¢ø ±Øó¾ÕÙÅÐ ­ù×ñ¨Á¨Â ¿ÁìÌ ¯½÷ò¾§Å.

­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢, ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                66.  «îºõ šáР¾Á¢Æô¦Àñ§½

        ¾¡Ä¢ì ¸ðÊÅ¢ð§¼ý ¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        ¯ÉìÌò ¾¡Ä¢ ¸ðÊÅ¢ð§¼ý
        ¬Å¢ «¼íÌõ Ũà ¿£¦Âý
        «Õ¸¢§Ä§Â «¸Ä¡¾¢Õì¸
        §ÅÄ¢ §À¡ðÎÅ¢ð§¼ý ¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        ¯ÉìÌ §ÅÄ¢ §À¡ðÎÅ¢ð§¼ý
        »¡Äò¾¢ø ¿øÅ¡ú쨸  ±ý§É¡Î¿£
        ¿Ä§Á Å¡úóÐ Á¸¢Æ
        µ¨Ä ±Ø¾¢Å¢ð§¼ý ¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        ¯ÉìÌ ¯Ú¾¢ ¦º¡øĢŢð§¼ý
        ¸¡Î Á¨Ä ¬¦ÈÉì ¸¼ì¸¢ýÈ
        ÅÆ¢¦ÂøÄ¡õ ¸¡¾Ä¢ý ¿£
        µ¼¡¾ ¿üÚ¨½Â¡ö ¯Ú¾¢Â¡ö
        ±ý§É¡§¼ ¡ñÎÁ¢Õì¸
        §Å¼í¸û ÀÄ ±ÎòÐ ¬Î§Åý
        Å£Ãí¸û ÀÄ ±ÎòÐì ¸¡ðΧÅý
        ­¨½À¢Ã¢Â¡ ¿øÖÚ¾¢ ­ÕŨÃÔõ
        ¡ñΧÁ ­Ú¸ô À¢½¢ì¸
        ¡¦¾¡ýÚ ÓÊ¡Р¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        ±¾üÌ ¿¡õ «ïº§ÅñÎõ ¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        «ï;¨Ä ´Æ¢ì¸¢ýÈ «ÕÇ¡Çý
        «ïͦ¾¡Æ¢ø Å¢ò¾¸ý «öí¸Ãý
        «¸Ä¡ô §ÀÃÕÇ¢ý «ýÀÉ¡ö
        ¿õ¨Á «È¢Â¡§¾«¨½óÐ ¿¢ü¸
        «îºõ šáР¾Á¢Æô ¦Àñ§½
        «º¾¢Ôõ šáР«È¢Å¡§Â. «ýÀ÷¸§Ç,
¿õ¨Á ±øÄ¡õ «Ã¢òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ýȧš÷ §¸ûÅ¢: ¯Â÷ó¾Åý ¡÷? ±ôÀÊ ´ÕÅý ¯Â÷ó¾Åý ¬¸¢ýÈ¡ý? À¢ÈôÀ¢É¡Ä¡? »¡Éî º¢ÈôÀ¢É¡Ä¡?  ¯Â÷× ¾¡ú× ­ÂøÀ¡É¾¡? º¡¾¢, ºÁ ,­É ¦Á¡Æ¢ §À¾í¸¨Çì ¸¼óÐ ´ÕÅý ¯Âà ÓÊ¡¾¡? ¸¢§Ãì¸÷¸Ç¡¸¢Â «Ã¢¼¡ðÊø À¢§Ç𧼡 §À¡ý§È¡¨Ã ¿¡õ ²ý §À¡üÚ¸¢ý§È¡õ? ¦Åû¨ÇÂ÷¸û ±ýÀ¾¢É¡Ä¡? º£ÉòÐ Ä¡§Å¡ îݨŠ²ý Å¢ÕõÀ¢ô ÀÊ츢ý§È¡õ?  «øÀ÷ð îÅðº÷ ²ý ¾¢ÕìÌ鬂 «ùÅÇ× §À¡üȢɡ÷?

¾ÉìÌò ¾¡§É ¾¨ÄÅÉ¡ö, ¾üÀÃÉ¡ö,  «¨Éò¾¢üÌõ «ôÀ¡Ä¡ö ­Õ츢ýÈ ­¨ÈÅ¨É Â¡÷ ¾õ ¦Áö»¡Éî º¢ÈôÀ¡ø ¦¿Õí̸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡ «Å÷¸§Ç ¯Â÷¸¢ýÈ¡÷¸û. ÁÚ¨Á¢ý ¯Â÷Å¢¨É Á¾¢òÐ, «¾¨É «¨¼Â ­õ¨Á¨Â º¢ÈôÀ¡¸ Å¡ú¸¢ýÈÅ÷¸§Ç ¯Â÷óÐ ¦ºø¸¢ýÈÉ÷. ­¨ÈÅ§É ¿õ¨Á ¯Â÷ò¾ ÅøÄÅý. «Å¨É ¦Áö¡¸ ¦¿Õí¸ ¯Â÷× ¾¡§É ÅÕõ. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸É¡¾ý

                67.  ­¨ÈÅÉ¡ ¦À¡ÚôÒ?

        ¬Â¢Ãí ¸¡ì¨¸¸û ¿ÎÅ¢§Ä µ÷
        «Ó¾ì ÌÃÄ¢ý Ì¢ø
        «¨ÉŨÃÔí ¸Å÷¸¢ýÈÐ
        ¦ÀÕõ
        ¬ðÎ Áó¨¾ Üð¼ò¾¢ý ¿ÎÅ¢§Ä
        «¾ðÎõ ¸¡Åø ¿¡¦Â¡ýÚ
        ¸ñ¸Ç¢§Äô Àθ¢ýÈÐ, ¸Õò¨¾ì ¸Å÷¸¢ýÈÐ
        ¯Â÷óÐ ¿¢ü¸¢ýÈ   µ÷ ¦¿Îí §¸¡ÒÃõ
        ¯Ä¨¸§Â ®÷츢ýÈÐ ¾ý
        ¯Â÷Å¡ø!
        ¯ñ¨Á¢ø ¯Â÷óÐ ¿¢üÀ¡¦É¡ÕÅý ¾ý
        ¯Â÷¿Ä º¢ÈôÀ¡ø
        ¯ýÉ¾í ¸¡ðÊ ´ÎìÌÅ¡ý
        ¯Â÷¦ÅýÈ¡Îõ ¦À¡öÂ÷¸¨Ç
        ¾ôÀ¢øÄ¡ô ¦ÀÕÁýÈ¢ø ¾ÁÉ¢Âì Üò¾¡Îõ
        ´ôÀ¢øÄ¡¦Å¡ÕÅ¨É ¯½÷óÐ
        ¯ñ¨Á¢ø «È¢óÐ ¯Â÷ó¾¢¼
        ¾ôÀ¢ýÈ¢ ¯Ä¸õ «È¢Ôõ
        ¾Âí¸¡§¾ «Å¨É ŽíÌõ
        ¯Â÷óÐ ¯Â÷óÐ Å¡¦ÅýÚ
        µÂ¡§¾ ÓÆíÌõ ­¨ÈŨÉ
        ¯½Ã¡§¾ Å£úó¾¡ø
        ­¨ÈÅÉ¡ ¦À¡ÚôÒ
        ¿õ ­Æ¢Å¢üÌ?


«ýÀ÷¸§Ç,
¯¼õÀ¢ø ºì¾¢ ­ø¨Ä¦ÂýÈ¡ø ±ó¾¦Å¡Õ ¸¡Ã¢Âò¨¾Ôõ Ó¨Éô¦À¡Î ­ÕóÐ ¦ºö ÓÊ¡Ð. «Äðº¢ÂÓõ «ì¸¨È¢ý¨ÁÔõ ÁʨÁÔõ  ¬ð¦¸¡ñÎ ¿õ¨Á Å£úò¾¢Å¢Îõ. «¿¢Â¡Âò¨¾ ¿õ ¸ñ Óý§É ¸ñ¼¡Öõ «¾§É¡Î §À¡Ã¡¼, §À¡Ã¡Ê «Æ¢ì¸ ¿ÁìÌ ¬÷Åõ À¢È측Ð, ¾ýÓ¨ÉôÒ ±Æ¡Ð. «¸ò§¾ «ó¾ ºì¾¢Â¢ýÈ¢ ¿õÁ¡ø Å£ÃÒÕ¼÷¸Ç¡¸ Å¢Çí¸ ÓÊ¡Ð. µ÷ ¬ñÁ¸ÛìÌ ­¾ü¦¸É ¬üÈø °üÈ¡¸ò ¾¢¸Øõ «õ¨Á¢ý «Õû §ÅñÎõ. «õ¨ÁÔõ ¸üÒÚ¾¢Â¢ý «Æ¢¸¢Âò Ш½Â¡¸ Åó¾Á÷óÐ ­ôÀÊôÀð¼ ¬ñÁì¸ÙìÌ «Õû À¡Ä¢ôÀ¡û.  §¿¡ö¦¿¡Ê¢øÄ¡ ¯¼õÒ, «º¾¢§Âò §¾¡ýÈ¡¾ ¬üÈÄ¢ý ­Ç¨Áò ¾¢Èý ±ýÀÉ , ¿ÁìÌ ÒÄôÀθ¢ýȧ¾¡ «ø¨Ä§Â¡, ­¨ÈÂÕǢɡø ´ÕÅÛìÌ «¨ÁÅÉ. ±øġŨ¸Â¢Öõ ´òÐô§À¡ö ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸ ¸Äó¾¢ÕìÌõ µ÷ ¦Àñ½¢ý ¯È§Å, µ÷ ¬ñÁ¸ý «¿£¾¢¨Âì ¸ñÎ ¦ÅÊò¦¾Øõ µ÷ Å£ÃôÒռɡ¸ ¾¢¸úž¢üÌ «ÊôÀ¨¼Â¡Ìõ. ­Ð×õ ­¨ÈÂÕÇ¡ø «¨Áŧ¾. ­ò¾¨¸Âì ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

              68. ±õÀ¢Ã¡ý ¬¨½

        ÓòÐô ÀøÄìÌôÒý ÓÚÅÄ¢ý ±ý
        º¢ò¾ò¾¢ø º¢ÈìÌõ ¦ºùÅ¢¾§Æ
        ´òÐô§À¡õ ¯ûÇÓ¼ý ¿£
        ¯¾¢÷츢ýÈ ¦º¡ü¸û
        ¦ºòÐô §À¡É ±ý ¯ûÇò¾¢ø
        ¦ºíÌÕ¾¢ô ÒÉø À¡ö
        º£È¢±Æî ¦ºöÐÅ¢ð¼É
        «ÅÄí¸û «üÀí¸û «¿¢Â¡Âí¸û
        ÀÅÉ¢ ÅÕõ ­ôÀ¨Æ ¯Ä¨¸
        À¡Æ¡ì¸¢ «Æ¢ì¸ À¡öó¦¾ØóРŢð§¼ý
        ÀƸ¢¼¡ô ÒШÁ¸¨Ç
        ÀÆì¸ò¾¢üÌì ¦¸¡ñÎÅÃ
        À¡ÎÀÎõ ¯Ú¾¢Ôõ À¢ÈóÐÅ¢ð¼Ð
        À¸ÄÅý ¾¢ÕÅÕÙõ ¸¢¨¼òÐÅ¢ð¼Ð
        ´òÐô§À¡ö ±ý§É¡Î ´ýÈ¡¸¢ ¿£ ¿¢ü¸
        ¨ÅÃò¾¢ý ¯Ú¾¢§Â¡Î Å£Ã
        Áýò¾¢ý ¿¢¨ÉôÒõ
        ¦ºíÌÕ¾¢ô §À¡Ã¡ð¼ò¨¾î º¢ó¾¢ì¸
        º£È¢¦Âظ¢ýÈ ¾Ú¸ñ¨ÁÔõ
        ±í¸¢Õ󧾡 ÅÕ¸¢ýÈÐ ²ó¾¢¨Æ§Â
        ¯ý
        ¾¢Á¢Õõ ¦¸¡í¨¸¸§Ç¡Î
        ¾¢½Õõ ¦ÀÕãîÍì¸û
        ¯È׸û «È¡¾ ¯ñ¨Á¸¨Ç ¯½÷ò¾
        ¯Â¢§Ã¡Î ¯Â¢Ã¡¸ ¦¾¡¼÷óÐ ¿£ ¯Â¢÷ì¸
        ±ðÊ ­Õó¾ Å£Ãõ
        ­¾Âõ ÒÌóÐÅ¢ð¼Ð
        ²¨Æô ¦À¡öÂ÷¸¨Ç ­É¢
        ±Æ¡Ð Å£úòЧÅý
        ±õÀ¢Ã¡ý ¬¨½«ýÀ÷¸§Ç,
¦ÁöÅ£Ãò¾¢üÌõ ¦À¡öÅ£Ãò¾¢üÌõ «ÊôÀ¨¼Â¡É µ÷ §ÅüÚ¨Á ¯ñÎ. ¦À¡öÅ£Ãõ ¾ü¦ºÕ츢ý ±ØÅÐ, ºÓ¾¡Âõ ¾ý¨Éô Ò¸Æ §ÅñÎõ ±ýÈ ¿¢¨ÉôÀ¢ø ±Øž¡¸×õ ­åì¸Ä¡õ. ­¾üÌ §ÅÈ¡¸ ¦ÁöÅ£Ãõ ±ýÀÐ ¾ý¨É§Â ÀÄ¢¦¸¡ÎìÌõ ±ñ½ò¾¢ø Å¢¨ÇÅÐ. ­¾üÌ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ ­ÕôÀÐ '¾¡ý' ±ýÈ «¸ó¨¾¨Âô ÐÈôÀ¾¡Ìõ. ­Ð§Å ¸£Æ¡É ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¾ý¨É§Â¾¡ý  ºÓ¾¡Â ¿ÄÉ¢ü¸¡¸ ÀÄ¢¦¸¡ÎôÀ¾¡¸¢ýÈÐ. §ÁÄ¡É ¿¢¨Ä¢ø ­Ð§Å ¾ý¨É§Âò ¾¡ý ºÓ¾¡Â ¿ÄÉ¢ü¸¡¸ À¡ÎÀΞ¡¸, ÀÄ¢ ¦¸¡ÎôÀ¾¡¸, ¦ÁöÂ¡É ¦¾¡ñ¼¡¸ ÁÄ÷¸¢ýÈÐ. ­ôÀÊôÀð¼ ¦ÁöÅ£Ãõ,  «Å÷¸û ¸¼×¨Ç ­¸úó¾¡Öõ ºÃ¢, ¯ñ¨ÁÂ¡É ­¨ÈÂÛÀÅò¾¢ýÀ¡ø ±ØÅÉ. ­¨ÈŧɡΠ- «Å¨É ¸Î¨Á¡¸ ¾¢ðÊì ¦¸¡ñ§¼ ¡¸¢Ûõ- ¦¿Õí¸ò¾¡ý, «¸ò§¾ «¿¢Â¡Âò¨¾ì ¸ñÎ, «¿£¾¢¨Âì ¸ñÎ ÐÊò¦¾Øõ Å£Ãõ À¢È츢ýÈÐ, ¯Â¢§Ãô §À¡É¡Öõ «ó¾ «¿£¾¢¨Âì ¸¨Ç ¾£Å¢ÃÁ¡¸ ¦ºÂøÀ¼§ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½Óõ À¢È츢ýÈÐ. ­ò¾¨¸Â ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

            69. ¸ÉÖñÏõ ­ÕõÒ

        º£È¢ ±ØóÐÅ¢ð¼î º¢í¸í¸§Ç ÁÉî
        º¢¨Èì ¸õÀ¢¸¨Ç ӾĢø
        ¯¨¼Ôí¸û! «¾ý À¢ýÒ
        Á¡üÈò¨¾ ÁÚìÌõ
        Á¡üÈò¨¾ ±¾¢÷ìÌõ
        ÀƨÁÅ¡¾¢¸Ç¢ý À¡Øí §¸¡ð¨¼¸û
        Å£ØõÀÊî ¦ºö ¿øÅ¢¨É¸û
        ¬üÚí¸û!
        Á츢ô §À¡öÅ¢ð¼ Á¨É¸¨Ç ¯¨¼òÐô ÒÐ
        Á¡Ç¢¨¸¸û ¸ðÎí¸û!
        Á¸¢ú ¨ÅÃí ¦¸¡ðÎí¸û!
        ­Õñ¼ ¯ûÇí¸Ç¢ý
        ±ì¸¡Ä ÓÆì¸í¸¨Ç
        ±Øó¾¢¼¡Ðî ¦ºöÔí¸û
        ±Ã¢ÔÁ¢ú ¾Á¢ú
        ±í¦¸íÌõ ¬¸¢¼î ¦ºöÔí¸û!
        «¾üÌ ÓýÒ
        «¸òÐ «Øì̸¨Çô §À¡ìÌí¸û
        «ÅºÃô §À¡ì¨¸ ¯¨¼Ôí¸û Å£ñ
        ¬ò¾¢Ãí¸¨Çô Ò¨¾Ôí¸û
        Íò¾ ¯ûÇò¾¢ø¾¡ý ͼÕõ ÒШÁ
        ¦Åû¨ÇÔûÇò¾¢ø¾¡ý Å¢Çí¸¡ Å£½Å¡
        ¯ñ¨Á ¯ûÇò¾¢ø¾¡ý
                ¯Â÷󧾡íÌõ ¦ÁöÅ£Ãõ
                ¯ýɾõ ÀüÚõ ¦ÁöÔÚ¾¢
        ¸ûÇí¸û ¸À¼í¸û ¸ÕÅ¢ ±ñ½í¸û
        ¸¨Çò¦¾È¢óÐ ¸¡¾Ä¢ý
        ¸ñϾø ­¨ÈŨÉì ¸Õ¾
        ¸Éý¦ÈØ ¸¾¢Â¢ý ¦ÁöÅ£Ãõ
        ¸Õ¾¡ ÅÕõ
        ¸ÉÖñÏõ ­ÕõÒõ
        ¸ÉÄ¡ÅÐ §À¡ø!


«ýÀ÷¸§Ç,
¦¾öÅ£¸ Å¡ú쨸¨Âô ÀüÈ¢ ¿õÁ¢¨¼§Â µ÷ ¾ÅÈ¡É ¸ÕòÐ Á¢¸ ¬ÆÁ¡¸ §ÅåýȢŢð¼Ð. ­Ð×õ ¸¼ó¾ ¿¡í¨¸óÐ áüÈ¡ñθǡ¸ ¾Á¢Æî º¢ó¨¾Â¢ý,  ¾Á¢ÆôÀñÀ¡ðÊý ÜÈ¡¸§Å «¨ÁóÐÅ¢ð¼Ð. ¯Ä¸ò¨¾ ÁÈóÐ «í§¸ ¿¼ì¸¢ýÈ «¿¢Â¡Âí¸¨Ç ¸ñÎí ¸¡½¡¾¢ÕôÀÐõ, ¸¡Å¢ ¯Îò¾¢ì¦¸¡ñÎ ÀÄŨ¸Â¢ø Ò¨¸ôÀ¼í¸û ±ÎòÐ «ýÀ÷¸ðÌ ÅÆí¸¢ ¾¡ý ¨ºÅò¾¢ø ±ùÅÇ× ¾£Å¢ÃÁ¡¸ ­Õ츢ý§Èý ±ýÚ Å¢ÇõÀÃôÀÎò¾¢ «Å÷¸¨Ç «Ê¨ÁÀÎòÐÅÐõ, ¨ºÅ º¡ôÀ¡ð¨¼ ¦ÀÕõ º¡¾¨É¡¸ì ¸¡ðÎÅÐõ ­ýÛõ ­Ð§À¡ýȨÅÔõ ºÁ šú쨸¢ý «ÊôÀ¨¼¸Ç¡¸ À¨Èº¡üÈôÀθ¢ýÈÉ. ±Åý ¸¡Å¢Ôõ ¯Õò¾¢Ã¡ì¸ Á¡¨ÄÔõ «½¢óЦ¸¡ñÎ ¾¢Ã¢¸¢ýÈ¡§É¡ «Åý ÜÈ¡§¾ ´ý¨Èì ÜÚ¸¢ýÈ¡ý: ±ÉìÌ «Ê¨Á¡¸¢Å¢Î, ±ÉÐ Å¡ì̸¨Ç ¦¾öÅÅ¡ì̸ǡ¸ì ¸Õ¾¢ «ÊÀ½¢ ±ýÀ§¾ «Ð.  ­Å÷¸ð¦¸øÄ¡õ Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡¸ô ÀÎÅÐ ºÓ¾¡ÂòÐ «¿£¾¢¸¨Çì ¸ñÎ ÐÊò¦¾ØžøÄ, ÒШÁ¸¨Çô À¨¼òÐ «ï»¡Éò¨¾ §À¡ìÌžøÄ, Á¡È¡¸  ¾ý¨É ¡Õõ ±¾¢÷ì¸ì ܼ¡Ð ±ýÀ§¾. ¾Á¢Æ¸ò¾¢Öõ ²¨É ¿¡Î¸Ç¢Öõ ±Øó¾¢Õ츢ýÈ  ¬¾£Éí¸ðÌî ¦ºýÈ¡ø ­Ð ¯¼ý ÒâÂÅÕõ µ÷ ¯ñ¨Á¡Ìõ. ­Å÷¸û ÒÈò¾¢§Ä¾¡ý ºÁÂÅ¡¾¢¸û, «¸ò¾¢§Ä «øÄ. «Å÷¸û «¸õ ¯ñ¨Á¢ø µ÷ ¿¡ò¾¢¸ «¸õ. ­¨ÈÅý «Å÷¸û ¯ûÇò¾¢§Ä Ìʦ¸¡ñÊÕó¾¡ø, ¾Á¢Æ¸õ ­ôÀÊ Å£úó¾¢Õ측Ð, ¨ºÅõ ­ôÀÊò ¾¡úó¾¢Õ측Ð.  ¿¼ì¸¢ýÈ «¿¢Â¡Âí¸¨Çì ¸ñΠ¡Åý ÐÊò¦¾Ø¸¢ýÈ¡§É¡ «Åý ¯ûÇò¾¢§Ä¾¡ý ¯ñ¨Á¡¸ ­¨ÈÅý ­Õ츢ýÈ¡ý - ÒÈò¾¢ø «Åý ¿¡ò¾¢¸É¡¸ Å¢Çí¸¢É¡Öõ. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ýÚ ­ý¦É¡Õ ¾òÐÅì¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

              70. «Æ¢ôÒò ¾¢Õò¾¡ñ¼Åõ

        ¿¼ì¸¢ýÈ «¿£¾¢¨Â «¿¢Â¡Âò¨¾
        ¦À¡Ú츢ýÈ ¾£¨Á¸¨Çò ¦¾¡¨ÄòÐ
        ±ÎòÐÅ¢ðË÷ Å£ÃÅ¡¨Ç
        ±ØóÐÅ¢ðË÷ ³ÂýÁ£÷ ±¾¢÷òÐô §À¡Ã¡¼!
        ¯í¸û
        ¯ûÇò¾¢ý µ÷ ã¨Ä¢ø
        ¯Úòи¢ýÈ «ó¾ ¿øÖ½÷×
        ¯½÷òи¢ýÈ «ó¾ ¦ÁöÅ£Ãõ
        ¯ñ¨Á¨Âò ¦¾¡Øž¡ø ÅÕÅÐ
        ¯¨ÃòÐ ¿ø֨âý µõÀ¡Å¢ÊÛõ
        ¯ñ¦¼É ­¨ÈŨÉ
        ¯½÷ž¡ø ÅÕÅÐ
        §¸¡Â¢ø¸û «¿¢Â¡Âì ܼí¸Ç¡¸¢¼
        §Å¾í¸û ¦À¡ö Å¢¼Âí¸Ç¡¸¢¼ì ¸¡Å¢
        §Å¼í¸û ¦À¡ö§Å¼í¸Ç¡¸¢¼
        ¾¡ìÌí¸û ¾¸÷òРţÍí¸û ­ó¾î
        º¾¢¸¡Ãì ÌõÀ¨Ä
        «÷ɸû ¬¼õÀÃô À¢Ã¡÷ò¾¨É¸û
        «Äí¸¡Ãô ⺨ɸû  ²¨É ºÁÂ
        ¬÷ôÀ¡ð¼í¸û
       «ýÀ¢¨Éô ÅÇ÷측Ð
        «Õ¨Çô ¦ÀÚ측Ð
        «üÀí¸û ¬öÅ¢Êý
        ÁõÁ÷ §À¡¨¾ ÁÂì¸í¸û ¬öÅ¢Êý
        «Æ¢Ôí¸û «¼í¸¡î º£üÈò§¾¡Î
        ´Æ¢Ôí¸û!
        «Ð¦À¡ØÐ ¯í¸Ç¢ý
        «Æ¢ôÒò ¾¢Õò¾¡ñ¼Åõ ¯ñ¨Á¢ø
        «ÃÉ¢ý ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼Å¦ÁýÚ «È¢Â¡Ð
        ¬½Åò ¾ü¦ºÕ츢ø
        «Æ¢óÐ §À¡¸¡¾£÷!
        «ÃÉ¢ý ¾¢ÕÅÕ¨Ç «È¢Â¡¾
        «¿£¾¢ìÌ
        ¬Ç¡¸¡¾£÷!


HOME