Make your own free website on Tripod.com
 ±ð¼¡õ ÀòÐ

«ýÀ÷¸§Ç,
­¨½Âò¾¢ø ÀÄŨ¸ôÀð¼ Å¢ºÂí¸û «È¢»÷ ¦ÀÕÁì¸Ç¡ø Ţš¾¢ì¸ôÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. «ÅüÈ¢ø ´ýÚ '­Ð ºÃ¢Â¡? '±ýÈ ¾¨ÄôÀ¢ø ¾Á¢Æ¸ ÁÕòÐÅ÷¸¨Çô ÀüÈ¢ ¿¨¼¦ÀÕõ ´ýÚ. ¿£¾¢ ±Ð «¿£¾¢ ±Ð ±ýÈ §¸ûÅ¢§Â¡Î ­ý¨È ­óÐ Áì¸Ç¢¨¼§Â- «Å÷¸û ÀÊò¾Å÷¸Ç¡¸ ­Õó¾¡Öí ܼ- ¿£¾¢ìÌõ ¿¢Â¡Âò¾¢üÌõ ­¼Á¢ø¨Ä ±ýÀЧÀ¡ýÈ µ÷ ¿¢Ä¨Á ¯ÕÅ¡¸¢ ­ÕôÀ¨¾ô ÀüÈ¢ ¸Å¨Äô ÀÎÅÐ ­í§¸ ¸¡½ì¸¢¼ì¸¢ýÈÐ. «¸ò¾¢ø Íò¾Á¢øġЧÀ¡öÅ¢¼ ±í̧Á °Æø. ºð¼í¸û ÅƢ¡¸ º¢Ä÷ ­¾üÌ µ÷ ÓÊ× ¸ð¼ô À¡÷츢ýÈ¡÷¸û. ¬Â¢Ûõ ­Ð ÀÂÉÇ¢ìÌÁ¡ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ­ý¨È ¿¢Ä¨Á ºí¸õ ÁÕ޸¡Äò¾¢ø ­ÕñΧÀ¡ö ¸¢¼ó¾ ¾Á¢Æ¸ò¨¾ò ¾¡ý ¿¢¨Éçðθ¢ýÈÐ. «ô¦À¡Øо¡ý ¿£¾¢ áü¸Ç¡¸ À¾¢¦½ý ¸£úì ¸½ìÌ áø¸û ±Øó¾É. «¾üÌô À¢È§¸ Àì¾¢ ­Âì¸õ §¾¡ýÈ¢ ­¨È¿õÀ¢ì¨¸¨Â ÅÇ÷òÐ, ¾Á¢Æ÷¸¨ÇÔõ ²¨É ­óÐ Á츨ÇÔõ ÁÚÁÄ÷ô À¡¨¾Â¢ø ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈÉ. ­ô¦À¡ØÐ ¬ò¾¢¸÷¸Ç¡¸ò §¾¡ýÚ¸¢ýÈÅ÷¸û ¦À¡ö ¬ò¾¢¸÷¸û- ¯ñ¨Á¢ø ºÁ§żí¸ðÌû§Ç Á¨ÈóÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¿¡ò¾¢¸÷¸û.  ºÓ¾¡Â «¿¢Â¡í¸¨Çì ¸ñÎ ¦¸¡¾¢ò¦¾Øõ  ¿¡ò¾¢¸÷¸û ¯ñ¨Á¢ø ¿¡ò¾¢¸÷¸û «ø¨Ä¦ÂÉ ¿¢¨É츢ý§Èý. ¿¡ò¾¢¸÷¸û §Å¼ò¾¢ø ­Å÷¸§Ç ¦ÁöÂ¡É ­¨È¿õÀ¢ì¨¸Ô¨¼Â ¬ò¾¢¸÷¸û ±ýÚõ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ÅÕž¡¸ ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                71. ­¨ÈÅÛìÌ ­É¢ÂÅ÷¸û

        ±íÌ ­Õ츢ýÈ¡ý  ­¨ÈŦÉýÚ
        ²§¾§¾¡ §¸ð¸¢ýÈ£÷
        ²§¾§¾¡ ¯¨Ã츢ýÈ£÷!
        ±ó¨¾ ±ý ¸ñÓý ¡ñÎõ
        ­Øò¾ÊìÌõ «õ¨Á§Â¡Î
        ±Øó¾¡Ê¡š È¢Õ츢ýÈ¡ý ±ýÀ¨¾
        ±ôÀÊ Â¡ý ¿Å¢ø§Åý ±ø§Ä¡Õõ
        ²üÚì ¦¸¡ûÙõ Åñ½õ? ¬Â¢Ûõ
        ´ýÈ¢¨É  ¯½÷ó н÷óР ¡ý
        ¯ÚòЧÅý  ­¨ÈÅý
        ²¨Æ¸ð ¸¢ÃíÌõ ­Ãì¸ ×ûÇò¾¢ø
        ¸É¢ó¾ ­¾Âò¾¢ø ¡¾¢Öõ ¡ñÎõ
        §À¾í¸û ¸¡½¡ô ¦ÀÕ¨Á¢ý
        «Õð¸ñ §¿¡ì¸¢ø
        «ýÀ¢ý «ÃŨ½ôÀ¢ø
        ­Õ츢ýÈ¡ý ­Õ츢ýÈ¡ý ±ý§Àý ­¨½À¢Ã¢Â¡Ð
        ¡ñÎõ «õ¨Á§Â¡Î ±ý§Àý
        ¸É¢Å¢øÄ¡ ­¾Âò¾÷ ¸À¼í¸ Ç¡ÎÅ÷
        §Å¼í¸û ÀÄ ¾Ã¢òРŢò¨¾¸û ¸¡ðÎÅ÷
        »¡Ä§Áò ¾¨É Ží¸
        ¿¡¼¸í¸û ÀÄ ¿ÊôÀ÷ ­Å÷¸Ç¢ý
        §À¡¾ô ¦À¡ö¸û Òâóн÷¨Åò ¾¡Ã¡
        º¡¸ºô §ÀîÍì¸û
        ºÃ¢Â¡¾¢ì ÜòÐì¸û «¨ÉòÐõ
        ­¨ÈŨÉì ¸¡ð¼¡! Á¡È¡¸ «¨Å
        «Å¨É Á¨ÈòÐ ­Å¨Éì ¸¡ðÎõ
        ¬½Åì ÜòÐì¸û
        «Æ¢ôÀ¡ðÊý Å¢òÐì¸û
        «Æ¢ì¸À¼ §ÅñÊ «ÅÄí¸û!
        Å¡ú쨸¨Âî º¢É¢Á¡ š츢
        Å¡ö¨Á¨Âì ¦¸¡ýÈ
        ±ò¾÷¸Ç¡¸¢Â ­Å÷¸¨Ç
        ±¾¢÷ô§À¡§Ã
        ­¨ÈÂÕ¨Çô ¦ÀüÈÅ÷¸û ­¨ÈÅÛìÌ
        ­É¢ÂÅ÷¸û!


«ýÀ÷¸§Ç,
¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸û ±ýÚõ ¾òÐÅ  ¬Ã¡ö ±ýÚõ ¿¡ý «¾¢¸õ §Àº¢ÅÕÅÐ À¢¨Æ§Â¡ ±ýÈ ±ñ½õ ÅÖòÐ ÅÕ¸¢ýÈÐ. ÀÄÕìÌ ¾òÐÅ ¬Ã¡ö ±ýÈ¡ø, µ÷ ­Õð¼¨È¢ø, º¢È¢Â ´Ç¢Å¢Ç츢ø º¡ò¾¢Ã  áü¸Ç¡¸ô ÀÄÅü¨È ÀÊòÐì ¦¸¡ñÎ ­åôÀÅý, ¯Ä¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Ðí¸¢ ¿¢üÀÅý ±ý¦ÈøÄ¡õ ÀÄ÷ ±ñÏõ Ũ¸Â¢ø ±Ø¾¢Å¢ð§¼§É¡ ±ý§È¡÷ «îºõ ¦¿ïº¢¨É ÅÕθ¢ýÈÐ. ­ôÀÊôÀð¼Å÷¸ðÌ µ÷ ¯ñ¨Á¨Âî ¦º¡øħÅñÎõ. ±ÉìÌ ¯¾¡Ã½ ÒռḠ­åôÀÅ÷ ¯ÆÅ¡Ãô À¨¼§Â¡Î °÷ °Ã¡¸ò  ¾¢Ã¢óÐ ¦¾¡ñ§¼ ¾õ Å¡ú쨸¡¸ì ¦¸¡ñÎ Å¡úó¾ «§¾ ¦À¡ØР ¬ÆÁ¡¸ º¢ó¾¢òÐ Á¡É¢¼ ­Éõ «ÐŨà «È¢ó¾¢Ã¡¾ §ÀÕñ¨Á¸û ÀÄÅü¨È ¾ÉÐ ¾¢Õò¾¡ñ¼¸í¸Ç¢ø À¡Ê «ôÀ÷ ¦ÀÕÁ¡ý «Å÷¸§Ç.  ¬Ã¡ö¸¨Çî  ¦ºö¸¢ý§Èý, ¯ñ¨Á ¾¡ý ¬É¡ø Áì¸¨Ç ÁÈì¸Å¢ø¨Ä. Áì¸Ç¢¼Á¢ÕóÐ ¿¡ý ´Ðí¸¢Å¡Æ ­¨ÈÅý Å¢¼Å¢ø¨Ä. ¸ñ¸¨Çò ¾¢ÈóÐ ¾¢ÈóÐ ÒÐô ÒР ѨÆ׸ǡ¸ò ¾óЦ¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ ­¨ÈÅý, ­ô¦À¡ØÐ Áɨ¾ì ¸ÅÕõ ¸Å¢¨¾ ÅÊÅ¢ø «óѨÆ׸¨Ç À¡¼×õ ¨Å츢ýÈ¡ý.  «ÅüÈ¢ý ÅÆ¢ ÀĨà º¢ó¾¢ì¸×õ ¨Å츢ýÈ¡ý.
        ­ýÚ ¾Á¢Æ ¯ûÇí¸û Á츢ô §À¡É ÁÃì¸ð¨¼ ¯ûÇí¸û ¬öŢ𼨾 µ÷ º¢ÄáÅÐ ¯½ÕõÀÊî ¦ºö «ÅÉÕÇ¡ø µ÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 
 

                 72. ÁÃì¸ð¨¼ ¯ûÇõ

                ̨ÁÔõ ¯ûÇò¾¢ ¦ÄØ
                Ìòи¢ýÈ ¦º¡ü¸û  Áɨ¾
                Ìò¾¡Ð §À¡öÅ¢ð¼¡ø «õÁÉõ
                Á츢ô §À¡öÅ¢ð¼ ÁÃì¸ð¨¼
                ¸¨¼ó¦¾Îì¸×õ  «íÌ
                ¸¡½§Å šáÐì ¸Éø
                ¬¼Å÷¸û ÀħáÎô ÀÎòÐô ÀÎòÐ ¾¢Éó¾¢Éõ
                ¬¼Å÷¸û ÀĨà ¿¢¨ÉòÐ ¿¢¨ÉòÐ
                ÀÃò¨¾ ¬öŢ𼠦Àñ½¢üÌ
                ¸üÒõ §¾¡ýÈ¡Ð ¸¡¾Öõ šáÐ
                ¦À¡Õ§Çì ÌȢ¡¸ô ¦À¡ÕÐÅ¡û
                ¯¼¨Ä§Âì ¸ÕÅ¢Â¡ì ¦¸¡ñÎ
                «Åû ¯ûÇò¾¢ø
                ¯ñ¨Á¢ø¨Ä ¦À¡ö¢ø¨Ä ²ý
                ±ù×½÷×õ ­ø¨Ä
                Á츢ô §À¡öÅ¢ð¼ ÁÃì¸ð¨¼
                ­Å÷¸¨Ç
                ¸ò¾¢ì Ìòи§Ç ¸¨Ã ÒÃñ§¼¡Îõ
                ÌÕ¾¢ ¦ÅûÇí¸§Ç µ÷ º¢È¢Ð
                º¢ó¾¢ì¸ ¨ÅìÌõ
                º¢Éó¦¾Æî ¦ºöÔõ
                ÒÃ𺢠¦ÅÊôÒ  â¸õÀÁ¡ö º¢¨¾ì¸
                ­Æ󧾡õ «¨Éò¨¾Ôõ ±ýÚ
                ±ñ½ ¨ÅòÐ
                ¸ñ¸¨Çô ¾¢ÈôÀ¢ìÌõ
                ¾ý¨É Á£È¢ ¾Éì¸ôÀ¡¦Ä¡ýÚ
                ¾ý¨É ÅÆ¢ÀÎòÐõ ¾¨¸¨Á¢ý
                ¾ÅÈ¡Ð ¿Ê츢ýÈ ¾¢È¨Á¢ý
                ­Õ츢ýȦ¾ýÚ  ±ñ½¨ÅòÐ
                ²üÈõ ¾Õõ
                µ÷ º¢È¢Ð«ýÀ÷¸§Ç,
­ý¨È ¾Á¢Æ ÀñÀ¡ð¨¼ À¡÷ìÌõ§À¡Ð «¾¢Öõ «Ãº¢Âø ºÓ¾¡Âì §¸¡ðÀ¡Î¸¨Ç ¿¢ÚòÐõ ¾Á¢Æô ÀñÀ¡ð¨¼ô À¡÷ìÌõ§À¡Ð «í§¸ ¦¾öÅ ¿õÀ¢ì¨¸ «¾¢¸õ §À¡üÈÀ¼¡¾ µ÷ ÝƨÄò¾¡ý ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ.  ¦¾öÅ ¿õÀ¢ì¨¸ ¯¨¼ÂÅ÷¸Ùõ º¼íÌ â÷ÅÁ¡É ºÁ ÅÆ¢À¡Î¸Ç¢ø ¾£Å¢Ãí ¸¡ðθ¢ýÈ¡÷¸§Çò  ¾Å¢Ã º¢ó¾¨Éô â÷ÅÁ¡É ´ýÈ¢ìÌ «øÄ ±ýÚõ ±ý ¸ñ¸ÙìÌô Àθ¢ýÈÉ÷. ÀÌò¾È¢× ±ýÈ ¦ÀÂâø ºÁ šú쨸ìÌõ ¬ÆÁ¡¸ º¢ó¾¢ôÀ¾üÌõ  ±ùÅ¢¾ ¦¾¡¼÷Òõ ­ø¨Ä ±ýÀЧÀ¡ø µ÷ ÀñÀ¡ðÎ ÝÆø ¯ÕÅ¡¸¢ÔûÇÐ.   ­¾É¡ø µ÷ ÌÆôÀõ, «ó¾ ÌÆôÀò¾¢É¡ø ÀÄÅ¢¾ ¾Âì¸í¸û, ¾ôÀ÷ò¾í¸û. ­Åü¨È º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð. «¾¨É «ýÀ÷¸ðÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                        73. ¦À¡ÕÇøÄ¡ô ¦À¡Õû

        Å¢ñÏõ ÁñÏõ ¸ÄóÐ Á¸¢ú
        Å¢§É¡¾ àÃò¾¢ø ±ý
        ¸ñÏõ ¸ÕòÐõ ¸Äó¾¢Õì¸
        ±ÉìÌ Å£ñ
        ¸ÉÅ¢Éý ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¸¼×û
        ¿õÀ¢ì¨¸Âý ±ýÚ ¦ÀÂ÷
        ´ý§È ´ýÈ¡Ô Á¢Ãñ¼¡Ôõ
        ¯½÷Å¢ü¦¸ð¼¡ ±ñ½¡Ôõ
        ­ÂÖ¸¢ýÈ ¦¾öÅ ¾¢Èò¨¾
        ­ùÅ¡Ú «È¢ó¾ ±ÉìÌ
        ÀÌò¾È¢Ôó ¾¢ÈÉ¢øÄ¡ À¡ÁæÉýÚ
        ÀÄáø À¸ÃôÀÎ ¿¢¨Ä
        ³õÒÄ Ñ¸÷Å¢ý ¬ðº¢¨Âì ¸ñÊòÐ
        ¦ÁöÒÄý ÒÌóÐ ¦À¡öÂüÈ
        ¦Áö ¦Áö¡
        §ÁöóÐ Á¸¢Øõ ±ÉìÌ
        ¯Ä¨¸  ÁÈó¾ ´ÕŦÉýÚ
        ´ôÀ¡Ã¢ô À¡ðÎ
        ²Ã½î º¢ó¨¾Â¢ý ±ø¨Äì§¸î ¦ºýÚ
        ±ð¼¡¾ ѨÆ׸¨Ç ±ðÊ
        ¬Ã½ô ¦ÀÕõ ¦À¡ÕÇ¢ý
        «Æ¸¢Â ¿÷ò¾Éò¨¾ «ÕÇ¢ý
        ¬Éó¾¢ìÌõ ±ÉìÌ
        «È¢Å¢ý «È¢»÷¸Ç¢¨¼§Â µ÷
        «Äðº¢Âô À¡÷¨Å
        âýô ¦ÀÕõ¦À¡ÕÇ¢ý
        ¦À¡üÀ¡¾î º¢ÄõÀ¢ø
        ââìÌõ ±ÉìÌ ­¨Å¦ÂÄ¡õ
        ¦À¡ÕÇøÄ¡ô  ¦À¡Õû
        ââÂ÷¸û ÁÕû«ýÀ÷¸§Ç,
¬ý¦Àñ ¯ÈÅ¢ø ±ò¾¨É§Â¡ ÝìÌÁí¸û «¼í¸¢   ­Õ츢ýÈÉ. ¸¡Á ­ýÀõ Á¡ò¾¢Ãõ «í§¸ ­ø¨Ä. µ÷ ¬Ïõ ¦ÀñÏõ ¦ÅüÚ º¨¾ô À¢ñ¼í¸û ±ýÚ ¿¢¨Éò¾¡ø ¸¡Áò¾¢üÌ «ôÀ¡üÀðΠ¡Ðí ¸ñ¸ÙìÌô À¼¡Ð. ¬Â¢Ûõ ­Å÷¸û ¬ýÁ¡ì¸û ¬Ìõ «Ð×õ «¸ò§¾ ¦¾öÅí¸û Å¢ÇíÌõ ¬ýÁ¡ì¸û ¬Ìõ.  ¦¾öÅí¸û ¦ÅÇ¢ôÀðΠ ¿¢üÌõ Ũ¸Â¢ø ¯È׸û «¨ÁÔõ  §À¡Ð, «üÀí¸û ¦¾¡¨Ä ¬ýÁ ¬Æí¸û ÀÄ ÅóÐüÚ «ó¾ ¯ÈÅ¢ü§¸ Ò¾¢Â ­Ä츽츨Çò ¾Õ¸¢ýÈÉ. ­¾¨É Å¢ÇìÌž¡ö ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                74.  ¸üÀ¢ý ¸¡ôÒÚ¾¢

        ¨¸Å¢¼¡ ¯ÈÅ¢ý ¸¡ôÒÚ¾¢¨Â
        ¸¡¾Ä¢§Â ¯ý ¸Ãí¸û ¾Ã
        ¸øÖÚ¾¢ ¿¢Äò¾¢ø ¿¢ýÚ ¿¡ý
        ¸ÅÄ¡Ð ¯»üÚ¸¢ý§Èý
        ¸Î¨Á¡¸ ¯¨Æ츢ý§Èý
        ¦À¡ýÁ¢ýÛõ Áﺨ½Â¢ø
        ÒÐÁÄ÷ò ¦¾¡í¸ø¸û ÝÆרÉ
        ÒøÖ¸¢ýÈ §À¡Ð
        â츢ýÈ ­ýÀò¨¾ Å¢¼
        Å¢¼¡Ð ±ý§É¡Î Å¢ÇíÌÅ¡ö ±ýÈ
        «ó¾ «È¢§Å
        §¸¡¨Æ¡¸¢Â ±ý¨Éì
        ̾¢ò¦¾Øõ
        Å£ÃÉ¡ì̸¢ýÈÐ ¯ý¨É
        ÌõÀ¢¼×õ ¨Å츢ýÈÐ
        ¦¾ýÀ¼¡¾ ¦¾öÅò¨¾ò
        ¦¾ýÀ¼ ¨ÅìÌõ º¢ÈôÒ ¯ý
        º¢Õí¸¡Ãî º¢Ã¢ôÀ¢ø «øÄ
        ¦ºùÅ¢¾ú¸û ¾Õõ
        Óò¾ô ¦ÀÕÁ¨Æ¢ø «øÄ
        ¸øÖÚ¾¢ì ¸üÀ¢ø ±¨Éì
        ¨¸Å¢¼¡ö ±Ûõ ¿¢¨ÉôÀ¢ø «ó¾ì
        ¸¼×¨Ç§Âì ¸¡ñ¸¢ý§Èý  ¸¡¾Ä¢§Â
        ¸Äí¸¢¼¡ Áɾ¢ý
        ¸¡É¸ Å¢Äí̸§Ç¡Îõ
        ¨¸¦À¡ÕЧÅý
        ¸¨¼ì¸ñ À¡÷¨Å¢ø ¿£¦Â¨Éì
        ¸ñÎÅì¸
        ºÀÄí¸û ¦ÅýÈ ¯ý
        º¡¸ºò ¾¢ÕÅ¢ø
        «õ¨Á¨Âì ¸¡ñ¸¢ý§Èý «ÐÅÆ¢
        «ôÀ¨ÉÔí ¸¡ñ¸¢ý§Èý
        «¸Á¸¢úóÐ §ÀáüÈÄý
        ¬¸¢ý§Èý
        Å¢¾¢¨Â ¯¨¼ò¦¾Ã¢Ôõ
        Å£ÃÓí ¨¸ÅÃ
        «Å¾¢Â¢øÄ¡ô §ÀáÉó¾ò ¾¡ñ¼ÅÁ¡ö
        ¬¸¢ýȧ¾ «ý§À ¿¡ý
        ¬üÚ¸¢ýÈ À½¢¦ÂøÄ¡õ!     «ýÀ÷¸§Ç,
­¨½Âò¾¢ø ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý Å£ú¨Âô ÀüÈ¢ ÀÄŨ¸Â¡É ¸ñ§½¡ð¼í¸û, ¸ÕòÐô ÀâÁ¡üÈí¸û ¿¨¼¦ÀüÚ ÅÕŨ¾ì ¸ñÎ Á¸¢Æ «¨¼Â¡Ð ­Õì¸ÓÊ¡Ð.  ¾ý¨Éò ¾¡§É ­ùÅ¡Ú ¿Î× ¿¢Ä¨Á À¢ÈÆ¡Ð «ÄÍõ§À¡§¾ ¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢ÂÅÕ¸¢ý§È¡õ. «¾ý ÅÆ¢ µ÷ Á¡üÈò¨¾ì ¸¡½ µ÷ ÅÆ¢¨ÂÔí ¸¡ñ¸¢ý§È¡õ  µ÷ Å¢ºÂò¨¾ÀüÈ¢ ¦¿Îí¸¡ÄÁ¡¸ ¿¡ý º¢ó¾¢òÐ ÅÕ¸¢ý§Èý. ¾Á¢Æ÷¸û Áì¸û ¦¾¡¨¸Â¢ø À¢Ã¢ò¾¡É¢Â ¬í¸¢§ÄÂ÷¸ðÌõ ÂôÀ¡É¢Â÷¸ðÌõ ´ôÀ¡ÉÅ÷¸û. ¬É¡ø ¬ÆÁ¡É º¢ó¾¨É ±ýÚ ÅÕõ §À¡Ð «Å÷¸û º¡¾¨É¸§Ç¡Î ¾Á¢Æ÷¸¨Ç ´ôÀ¢ðÎ À¡÷ì¸ÓÊ¡Р§À¡¸¢ýÈÐ. «¾üÌ µ÷ Ó츢ÂÁ¡É ¸¡Ã½õ ¿õ ¯ûÇò¾¢§Ä Ìʦ¸¡ñÊÕ츢ýÈ «Ê¨Áò¾ÉÓõ §¸¡¨Æò¾ÉÓõ¾¡ý. ±¾¢÷òÐ §À¡Ã¢¼ «ï͸¢ý§È¡õ. «¾É¡ø ¾ý¨É§Â µ÷ §¸ûÅ¢ìÌȢ¡츢  ¾ýÛû Ò¨¾óÐ ¸¢¼ì¸¢ýÈ Á¨È¦À¡Õð¸¨Ç ¸ñÎ Á¸¢Æ  ÓÊ¡Р«üÀò¾¢ø Å£úóÐ «É¡Åº¢ÂÁ¡¸ô §Àº¢ ¸¡Äò¨¾ ¸Ä¡ð§ºÀò¾¢ø ¸Æ¢ì¸¢ý§È¡õ. ¾Á¢ú Å£Ãò¾Á¢Æ¡¸ Á¡È¢ ¾Á¢Æ÷¸û ¦¿ïºò¾¢ø Å£Ã×½÷¸¨Ç ±ØôÀ¢  н¢óÐ §À¡Ã¡Îõ ÀñÒ¸¨Ç ÅÇ÷츧ÅñÎõ. «Ð¦À¡Ø§¾ ÒШÁ¨Â ¦ºöÔõ ¾¢ÈÓõ ¸¡Ïó¾¢ÈÓõ À¡Ã¡ðÎó ¾¢ÈÓõ ¿õ¨Á Å󾨼Ôõ.
­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢, ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾. «ò§¾¡Î 75ÅÐ ¸Å¢¨¾¨Â ­ùÅÇ× Å¢¨ÃÅ¢ø ±öÐÅ¢ð§¼§É ±ýÀ¾¢Öõ Á¸¢ú.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                        75.  ±Ã¢ÔÁ¢ú ¾Á¢ú
 

        ±Ã¢ÔÁ¢ú ¾Á¢Æ¢ý
        ±Ø ¸£¾í¸û
        ¾¢¨º¦ÂøÄ¡õ ÓÆí¸ðÎõ
        ¾¢ì¦¸íÌõ ÀÃÅðÎõ
        ¿£¾¢ ÅÆíÌõ ¦¿ïºò¾¢ý
        ¦¿ð΢÷ôÒì¸û
        À¡¾¢Á¾¢ ÝʨÂô ÀáŢ
        À¨¸Â¢Õ¨Çì ¸ÊÂðÎõ
        ÀÕ¾¢ ´Ç¢¨Â àñ¼ðÎõ
        ¸À¼ Á¡ó¾÷¸¨Ç
        ¸Ê¸¢ýÈ ÜìÌÃø
        ¸É¦Äâò ¾Á¢Æ¡ö
        ¦ÅÊì¸ðÎõ «¨ÉÅ÷
        ¸¡Ð¸¨ÇÔõ ШÇì¸ðÎõ
        Å¢¨É¢ý ¿£í¸¢
        Å¢Çí¸¢Â «È¢Å¢ý
        ÓÉ¢Åî ¦º¡ü¸û
        ÓÆí¸ðÎõ
        ÓæºÉô §À¦Ã¡Ä¢
        ­ÂõÀðÎõ
        ²ÇÉô À¡÷¨Å¢ø
        ­ý ¾Á¢ú  ­¸ú§Å¡÷
        ±Øó§¾¡Ê Á¨ÈÂ
        ­Ê¦ÂÉ ÓæºÉ
        ±ÆðÎõ ¾Á¢Æ¢ý
        ²üÈï ¦º¡ø
        ±Øò ¾Á¢ú
        ²Úò¾Á¢ú
        Å£Úò¾Á¢ú! «ýÀ÷¸§Ç,
±øÄ¡   ¯Â¢Ã¢Éí¸Ùõ ­ýÀò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ «¾¨É «¨¼Â Àø§ÅÚ ÓÂüº¢¸Ç¢ø ®ÎÀθ¢ýÈÉ. ­¾¨É ¬Ã¡öó¾ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â¡÷, ­ýÀõ ±ýÀÐ ¾¡õ ¾¡õ §ÁÅüÈ¡Ìõ ±ý¸¢ýÈ¡÷. ´ÕÅÃРŢÕôÀí¸¨Çô ¦À¡Õò§¾ «ÅÕìÌ «¨Á¸¢ýÈ ­ýÀí¸û. ¬Â¢Ûõ ­Ð ­ýÀò¾¢ý §¾¡üÈò¨¾ ÓüÈ¢Öõ Å¢ÇìÌõ ´ýÚ «ýÚ. ±ôÀÊ °Æ¨Ä °ÆÄ¡¸ ¸¡½¡Ð «¾¨Éî ¦ºöРŢظ¢ý§È¡§Á¡, «§¾ô §À¡ýÚ ¦Áö¢ýÀí¸¨Ç ¦ÁöÂ¡É ­ýÀí¸û ±ýÚ ¯½Ã¡Ð ¦À¡öÂ¡É ­ýÀí¸¨Ç§Â ¦Áö¢ýÀí¸û ±ýÚ À¢¨Æ¡¸ ¯½÷óÐ ­¼÷Àθ¢ý§È¡õ. ¦À¡ö¨Âô ¦À¡ö¡¸ «È¢Ôõ§À¡Ð¾¡ý ¦Áö¨Â ¦Áö¡¸ «È¢ÂÓÊÔõ. «§¾ô §À¡Äò¾¡ý ­ýÀí¸¨ÇÔõ ÐýÀí¸¨ÇÔõ. ¦Áö¢ýÀí¸¨Ç ¦Áö¦Âýڽà «¾üÌâ ¸ñ¸û §ÅñÎõ. À¡÷¨Å¸û ¬ÆÁ¡¸ §ÅñÎõ Íò¾Á¡¸ §ÅñÎõ. «Ð¦À¡Ø§¾ §ÁÄ¡É ¦ÁöÂ¡É àöôÒì¸û «ÛÀÅÁ¡Ìõ.
­ì¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ µ÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               76. À¢Èú ¯½÷Å¢ý ¸Æüº¢
 

        ­ýÀí¸û §¸¡Êì §¸¡Ê
        ±í¦¸íÌõ ¿¢¨Èó¾¢Õì¸
        ÐýÀò¨¾ò §¾Êò §¾Ê
        ¦¾¡öÅ¢ýÈ¢ «¨Ä¸¢ý§È¡õ
        ÐýÀí¸û ­ýÀí¸Ç¡¸ô À¼
        ­ýÀí¸û ÐýÀí¸Ç¡¸ô À¼
        ­Æ׸û ÅóÐüÚ Å¡ú쨸¢ø
        Å¢Æ׸û
        Å¢Çí¸¡¾¡¸¢ýÈÉ
        ¯ý¨Á¨Â
        ¯ñ¨ÁÂ¡ì ¸¡Ïí ¸ñ¸û
        ´Ç¢ó§¾ ¸¢¼ì¸ò¾¡ý
        ´ùÅ¡¾ ¯Æüº¢ Å¡ú쨸
        ¾ü§À¡¾ì ¸ñ¸¨Ç ­ÆóÐ
        ¾¡ý ±Ûõ «¸ó¨¾ ÐÈóÐ
        À¡÷¨ÅìÌû§Ç º¢ÅôÀ¡÷¨Å¨Âò ¾Õõ
        ºü§À¡¾ì ¸ñ¸¨Çô ¦ÀÈ
        ¦Áö¢ýÀ§Á ­ýÀÁ¡¸ô ÀÎõ
        ÐÂ÷ÐýÀõ ÐýÀÁ¡¸ô ÀÎõ
        À¢Èú ¯½÷Å¢ý
        ¸Æüº¢
        À¢¨Æ¡РÅվĢý«ýÀ÷¸§Ç,
±ý ÀáÁâôÀ¢ø µ÷ «Æ¸¢Â ­Çõ¦Àñ. ±¾¢÷ôÒî ºì¾¢¸¨Ç ­Æó¾¾¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ¦ÁÐÅ¡¸ Áýò¨¾ ¦¿Õí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀÅû.  «ÅÇÐ ¯ÈÅ¢É÷¸û ²§¾¡ µ÷ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ±ý  ÀáÁâôÀ¢ø Å¢ðÎî ¦ºýÚûÇÉ÷. Á¡ó¾Ã£¸ì ¸¨ÄÔõ ¿Å£É ÁÕòÐÅ츨ÄÔõ  «ÅÙìÌ ­ýÛõ µÃ¡ñξ¡ý  ±ýÚ §¿Ã¡¸×õ Á¨È¡¸×õ ÜȢŢð¼É. «Ð «ÅÙìÌõ ¦¾Ã¢Ôõ. ¬Â¢Ûõ º¢È¢Ð Å£úó¾À¢ý ±ØóÐÅ¢ð¼¡û. Å¡ú쨸¨Â Å¢¨ÃÅ¢ø ­Æì¸ô§À¡¸¢§È¡õ ±ýÈ ¯ñ¨Á «ÅÙìÌô À¼ ­Õ츢ýÈ Å¡ú쨸¨Â ¿Ä§Á Å¡ú§Å¡õ ±ýÈ Ó¨È¢ø ¸Å¨Ä¢ý ÍÅθû ¡Ðõ ¦¾Ã¢Â¡Å¨¸Â¢ø º¢Ã¢òÐ Å¡ú¸¢ýÈ¡û. ¾ý ÍüÈ¢ø ­Õô§À¡¨ÃÔõ º¢Ã¢ì¸ ¨Å츢ýÈ¡û. º¢Ã¢ôÀ¢ý ´ù¦Å¡Õ ¦ÅÊôÒõ «ÅÙìÌ «Ó¾õ §À¡ýÈ ÁÕóÐ. ±ÉìÌõ ¾¡ý. ÜÈ¡§¾ «Åû ±É째¡÷ Å¡ú쨸 ¾òÐÅò¨¾ §À¡¾¢òÐûÇ¡û. «¾¨Éì ¸Å¢¨¾Â¡¸ô À¡Ê «ÅÇ¢¼õ ÀÊòÐõ ¸¡ðʧÉý. "Á¡Á¡! ±ôÀÊ ¿¡ý ¦º¡øÄò ¦¾Ã¢Â¡Ð ¾Å¢ì¸¢ýÈ ¸ÕòÐì¸¨Ç ­ùÅÇ× «Æ¸¡¸  ¯í¸Ç¡ø ¦º¡øÄÓʸ¢ýÈÐ?" ±ýÚ Å¢Âó¾¡û. À⺡¸ ¿¡ý Å¢ÕõÀ¢ ¯ñÏõ §Å÷츼¨Ä¨Â ÅÕòÐó ¾ó¾¡û.

«ó¾ ¸Å¢¨¾¨Â «ýÀ÷¸ðÌõ À¨¼ôÀ¾¢ø Á¸¢ú «¨¼¸¢ý§Èý

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                77. «¾¢ºÂ ¬º¡ý

        ­ÃÅ¢ý ¾¼ÅÄ¢ø
        ­ýÛ¢÷ À¢Ã¢Ô§Á¡ ±ýÈ «îºò¾¢ø
        ¯Èí¸¢ ¯Èí¸¢ ŢƢò¦¾Øõ
        Áýô§À¡Ã¡ð¼ Á¡ýŢƢ§Â!
        ­Çõ¦Àñ¾¡ý ±ýÈ¡Öõ ¿£
        ±ò¾¨É§Â¡  ±ÉìÌì
        ¸üÚò ¾Õ¸¢ýÈ¡ö
        Ò⡾ ¬Æò¾¢ý ÒÐ Á¨Èáø ¿£!
        Áýò¾¢ý «ÃŨ½ôÀ¢ø ¾¢Éó¾¢Éõ
        ÁýÈ¡Îõ ¦Àñ§½
       Á¸¢ú ¦¸¡ó¾Ç¢ôÀ¢ø ±ôÀÊ ¯ýÉ¡ø
        ¦À¡ýÛõ ¨ÅÃÓÁ¡ö
        ââì¸ Óʸ¢ýÈÐ?
        ¿õÀ¢ì¨¸ ´Ç¢¸û ¿ýÈ¡¸ô ÀǢ¼ ¿£
        º¢óи¢ýÈ º¢Ã¢ôÒì¸û ±¨É
        º¢ó¾¢ì¸ ¨Å츢ýÈÉ
        ÁâôÀÐ ¾¢ñ½õ «¾¨É Á¡üÈ ÓÊ¡Ð
        ­ÕôÀÐ º¢Ä ¿¡ð¸û «¨¾
        ­Æ×î º¢ó¾¨É¢ø ²ý Å¢¼§ÅñΦÁýÚ
        ±ý¨É§Â §¸ð¸¢ýÈ¡ö
        «Æ¢ì¸¢ýÈ ¾¢ÈòÐ ¬ñ¼Å¨É ¿¢¨É¡Ð
        ­Õòи¢ýÈ ¾¢ÈòÐ ­¨ÈŨÉì ¸ñÎ
        ­ýÀí ¦¸¡û¸¢ýÈ¡ö ­¾Âí ÌÇ¢Ã
        ±ñ½¢ÂÀÊ ­ÈóЦºø ¿¡ð¸¨Ç
        ­Æì¸Å¢ÕôÀ¨¾ ±ñ½¢ ¸ÅÄ¡Ð
        ­åôÀ¨¾ ±ñ½¢ Á¸¢Øõ ¿£§Â
        ±É째¡÷
        ¿øÄ ¬º¡ý
        «È¢Âò¾Ã¡Ð «È¢Å¢òÐ ¯½÷òи¢ýÈ
        «¾¢ºÂ ¬º¡ý      «ýÀ÷¸§Ç,
À¨Æ ŢºÂó¾¡ý ¬É¡ø Ò¾¢Âò ¦¾Ç¢×. À¨Æ ¯È׸û º¢¨¾Â Ò¾¢Â ¯È׸û ÁÄ÷¸¢ýÈÉ, Òòн÷׸û À¢È츢ýÈÉ «Åü§È¡Î Ò¾¢Âô Ò¾¢Âì §¸ûÅ¢¸Ùõ ±Ø¸¢ýÈÉ. À¨Æ¨Ÿ¨Çì ¸ÆüÈ¢ ÀÆí¸¨¾Â¡ì¸¢Å¢Îõ ºì¾¢ Ò¾¢Â¾¡¸ ÁÄ÷óÐ À¢Ã¾¢ð¨¼Â¡Ìõ Ò¾¢Â ¯È×ì¸ðÌ ¯ñÎ.  ÝÆø¸ðÌõ Å¡ú쨸 ¾òÐÅí¸ðÌõ  §¿¡ì¸íÌõ §Å𨸸ðÌõ  ­ýÛõ Å¡úÅ¢ý ±øÄ¡ì ÜÚ¸ðÌõ  ­Ð ¦À¡ÕóÐõ. À¨ÆÂÐ ¸Æ¢Ôõ §À¡Ð ÐýÀõ ¬É¡ø «¾É¢¼ò¾¢ø Ò¾¢ÂÐ À¢Ã¾¢ð¨¼Â¡Ìõ §À¡Ð ­ýÀõ.  ­ùÅ¡È¡É Å¡ú쨸¨Â ÀðÎô ÀðÎ «ÛÀÅ¢òÐ «íÌ ±Îò¾À¡¾òÐ ­¨ÈÅÉÐ ¾¢Õò¾¡ñ¼Åò¨¾ì ¸ñÎ ¦¾Ç¢¸¢ý§Èý Á¸¢ú¸¢ý§Èý. ­ÕôÀÐ Á¡È¡Ð ¿¢¨Ä¡¸ ­ÕóÐÅ¢ð¼¡ø, ¬¼ÅøÄ¡É¡¸¢Â ­¨ÈÅ¨É «È¢ÂÓÊ¡Ð. ¸¡¨ÄÔõ Á¡¨ÄÔõ ¾ÅÈ¡Ð ¿¡ý Ží̸¢ýÈ «ó¾ Üò¾À¢Ã¡É¢ý Ó¸ò¾¢§Ä ¾¢¸Øõ Òýº¢Ã¢ôÒ ­ô¦À¡ØÐ ±ý Ó¸ò¾¢§ÄÔõ ¦ÁÐÅ¡¸ ÅóЦ¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈÐ. ¯¾¢÷óÐ ¯¾¢÷óÐ ±øÄ¡§Á Å£Øõ ¬É¡ø ­ùÅ¡Ú «¨Éò¨¾Ôõ ¯¾¢ÃöÔõ «Åý ¯¾¢÷óÐŢơ§¾ ¯¼ý ­ÕôÀ¡ý ±Ûõ «È¢× ¯Ú¾¢Â¡¸ ¯Ú¾¢Â¡¸ ­ôÀÊÀð¼ Á¡üÈõ.

­¾¨É  Å¢Ç츢 ­ý¦É¡Õ ¸Å¢¨¾

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                78. ¯¾¢Ã¡¦Å¡ýÚ

        ÒÐô ÒÐ «÷ò¾òÐô
        â󧾡ð¼ Å¡ú쨸 ±É째¡÷
        Ò¾¢Ã¡¸§Å
        ÅÇ÷¸¢ýÈÐ
        ¯Ú¾¢Â¡ ¿¢üÌõ ¯È׸û º¢¨¾Â
        ¯ÕÅ¡¸¢ýÈÉ «í§¸
        Ò¾¢Â ×½÷Å¢ý Ò¾¢Â ¯È׸û
        ÒÐô ÒÐ Ò¾¢÷¸û!
        ÒâóÐ ¦¸¡ñ§¼ý ±ýÈ ââôÒ
        Ò¾¢Éô Ò¾¢Ã¢ø §À¡ÂÆ¢¸¢ýÈÐ
        ¯Ú¾¢¸û §À¡ø §¾¡ýÚŦ¾øÄ¡õ
        ¯¾¢÷óРŢÆ
        ¯ñ¼í§¸ ¯Ä¸¢ø ¯Ú¾¢Â¡ö
        ¯¾¢÷츢ýȦšý§È
        ±ýÈ ¯½÷×
        ¯Ú¾¢ ¯Ú¾¢Â¡ö ¯¨È¸¢ýÈÐ
        °ÎÚÅ¢ô À¡Ôõ ¯ûÇì¸ñ
        ¯¾¢Ã¡  ¿¢ü¸¢ýÈ «ó¾ ´ý¨Èì ¸ñÎ
        ¾¡Ûõ
        ¯¾¢Ã¡ ´ýÈ¡¸¢ýÈÐ
        ´Ê¡ ¯Ú¾¢Â¢ø
        ´ôÀ¢øÄ¡ò ¾¢ÕÅ¢§É¡Î
        ¯Ä¨¸ ¸¡ñ¸¢ýÈÐ
        ¯ÅóÐ Á¸¢ú¸¢ýÈÐ«ýÀ÷¸§Ç,
 ­ô§À¡¦¾øÄ¡õ µ÷  §¿¡Â¡Ç¢ô¦Àñ¨½ì ¸ñÎ ¬Ú¾ø ÜÈ¢ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ÅÇ÷ì¸, «Êì¸Ê ¨Åò¾¢ÂÁ¨É ¦ºøħÅñÊ ¿¢÷ôÀó¾õ. ÀÄŨ¸ô Àð¼ §¿¡Â¡Ç¢¸¨Çì ¸ñÎì ¸ñÎ ­ôÀÊôÀð¼  ¯Ä¨¸Ôõ ­ýÛõ ­ýÛõ «È¢ÂÅÃ, ²§É¡ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä ±ÉìÌ ¾Á¢ú ¿¡Î¾¡ý ¿¢¨ÉÅ¢üÌ Åó¾Ð, ­ÃÅ¢ø ¯Èí¸ô§À¡Ìõ ÓýÒ ÅÕõ µ÷ ÁÉ «¨Á¾¢Â¢ø, µ÷ ¾¢Â¡Éî Ýú¿¢¨Ä¢ø ­Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ µ÷ ¸Å¢¨¾Ôõ À¢Èó¾Ð. «ýÀ÷¸ðÌ «¾¨É «ÛôÀ¢  ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                79. ­ý¨ÈÂò ¾Á¢Æ¸õ

        ºÉÉÓõ ÁýÓõ º¾¡ô À¢Öõ
        ¨Åò¾¢Â Á¨ÉìÌû ÅÄõ ÅóÐ ¾¢Ã¢Â
        Å¢ó¨¾Â¡Éô ÀÄ Å¢ºÂí¸û ±ý
        ŢƢ¸ðÌ
        §¿¡Â¡Ç¢ì ÌõÀø¸û
        ¦¿¡ó¾ ÁÉò§¾¡Î
        §Àö ¦Á¡Æ¢¸¨Ç ¯¾¢÷òÐ
        ­ÕÁ§Ä¡Îõ ÐõÁ§Ä¡Îõ
        ±ÆÓÊ¡Р¸¢¼ì¸
        ÀïÍ ¦Áò¨¾ìÌõ À¡Ãõ ¬¸¢Å¢ð¼
        À⾡À ¿¢¨Ä
        ÓÈ¢ó¾ ±ÖõÒ¸§Ç¡Î ¯¨¼ó¾ô Àü¸û
        ´Øí¸¡¸ô §Àº ¯¾Å¡Ð §À¡¸
        ÌÆÚ¸¢ýÈò ¾Á¢Øõ
        ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢Æ¡ö Ţظ¢ýÈÐ
        ­ÂÄ¡¨Á ÅóÐüÈ ²ú¨Á ¿¢¨Ä¢ø
        ±¾¨ÉÔõ ¦ºö ÓÊ¡Р§À¡¸
        ­ÃôÀ¨¾§Â ¦¾¡Æ¢Ä¡ì¸¢
        ²óи¢ýÈÉ÷ ¸Ãí¸¨Ç
        ±Å¨Éì ¸ñ¼ §À¡¾¢Öõ
        ÀÆ¢òÐô ÀÆ¢òÐ À¢î¨º¦Á¡Æ¢Â¢ø
        À¡Ã¡ðÊì ¦¸¡ñ§¼!
        ¿ÄÁ¡öò ¾¢Ã¢Ôõ º¢Ä ¿øÄÅ÷¸¨Ç
        ¾¢ðÊò ¾¢ðÊ Á¢¸ ¾£Å¢ÃÁ¡ö
        ¾¡úò¾¢ Å£úò¾¢ ¾ò¾õ §¿¡ö¸¨Ç
        ¾¡Ã¡ÇÁ¡ö «Å÷¸¨ÇÔõ
        ÀüÈ ¨Å츢ýÈÉ÷ ¦Áò¨¾ìÌ
        À¡ÃÁ¡ì̸¢ýÈÉ÷
        ÅĢ¢¨É ÁÈì¸ ÅõÒ Á¼õ ¨ÅòÐ
        °÷츨¾ §Àº¢
        Á¡÷¾ðÊ Á¸¢ú¸¢ýÈÉ÷
        ­ÕôÀÐ ¨Åò¾¢ÂÁ¨É ±ýÀ¨¾ ÁÈì¸
        ¦ÅûÇ¢ò ¾¢¨ÃÂÃíÌ Å¢ºÂí¸¨ÇÔõ
        ¦¸¡û¨Çò ¾¨ÄÅ÷¸Ç¢ý «Ãº¢Â¨ÄÔõ
        ¯ñÏõ ¿ø ÁÕóиǡ¸
        ¯ð¦¸¡ñÎ Á¸¢ú¸¢ýÈÉ÷
        ­õÁ¨É¢ý Àì¸ò¾¢§Ä§Â
        ¨Àò¾¢ÂÁ¨É ±ýÚ ­ý¦É¡ýÚ
        «í§¸
        À¨¼ÂôÀ¡  ÍÅ¡Á¢ìÌ  ¦ÀÕõ
        À¨¼Â§Ä¡Î ¦¿Îõ  «÷É
        Íò¾ Å¢Â÷¨Å¢ý Í츢ġõ ÀþÃò§¾¡Î
        ¾¨ÄÅ¡ Å¡ú¸! ¾¨ÄÅ¡ Å¡ú¸! ±ýÈ §À¡üÈ¢§Â¡Î
        ÓñÊ ÂÊòÐ Óý§ÉȢ ÓÂüº¢Â¢ý
        ãîÍô â츨Ǡ Өȡ¸î ¦ºÖò¾¢
        Óý§ÉÈ¢ò ¾Ã¢º¢ì¸¢ýÈ¡÷¸û
        À¨¼ÂôÀ¡ ÍÅ¡Á¢Â¢ý ¾¢ÕôÀ¡¾í¸¨Ç
        ¦ÅûÇ¢ò ¾¢¨Ã ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø¸¨Ç
        Àò¾¢ ÀÃźò§¾¡Î À¡Êò ¦¾¡Øõ «Å÷¸¨Ç
        Àì¸õ ¦ºýÚ À¡÷ì¸
        À¡Ã¡ì ¸ñÏõ §¸Ç¡î ¦ºÅ¢ÔÁ¡ö
        º¢ó¨¾Â¢øÄ¡î ¦ºõÁÈ¢ ¬Î¸Ç¡ö
        º¢ÈôÀ¨¾ì ¸ñ§¼ý
        §ºÃ§ÅñÊ ­¼ò¾¢ø¾¡ý ­¨ÈÅý ­Å÷¸¨Ç
        §º÷ò¾¢Õ츢ýÈ¡ý ±ýÚõ
        «È¢ó§¾ý
        «¸ Á¸¢úó§¾ý


  «ýÀ÷¸§Ç,
­ô¦À¡ØÐ ­¨½Âò¾¢ø ÀÄŨ¸ôÀð¼ ¾Á¢ú¸¨Çô ÀüÈ¢ ͨÅÂ¡É ¸ÕòÐô ÀâÁ¡üÈí¸û.  ±Ã¢ÔÁ¢ú ±ý¦ÈøÄ¡õ  ¿¡ý ¦º¡øÄ, «ýÀ÷¸û Àñʾ ¾Á¢ú À¡ÁÃò ¾Á¢ú ¦ºó¾Á¢ú ¦¸¡Îó¾Á¢ú Åð¼¡Ãò ¾Á¢ú ±ýÀÅü§È¡Î ¦¸¡î¨º ¾Á¢ú ¦¸¡ÞÃò ¾Á¢ú ±ý¦ÈøÄ¡õ §À͸¢ýÈÉ÷. ­ÅüÈ¢ø ­ó¾ ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢¨Æ ÀüÈ¢ º¢È¢Ð º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð. «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý «ýÀ÷¸û º¢ó¾¨ÉìÌ.

¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                80. ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢ú

        ÓûŨÇ Áɺ¡ðº¢
        Óò¾Á¢¨Æò §¾Î¸¢ýÈÐ
        À¢ÈÅ¢ô À¢½¢ §¿¡öìÌ À¢¨Æ¡
        ãÄ¢¨¸ ÁÕó¨¾ò §¾Ê
        ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢ú ÒÄÅ÷¸Ùõ
        ¦¸¡ÞÃò ¾Á¢ú ÒÃÅÄ÷¸Ùõ «¾¨É
        ÌÆ¢ò §¾¡ñÊô Ò¨¾òРŢ¼
        ÌòÐõ ÓûŨÇÂõ
        ¦¸¡Î¨Áò ¾Á¢ú Á¡¨Ä¡¸¢ýÈÐ
        ŨÃÂ¨È Â¢øÄ¡ Å¡ú쨸¢ø
        Å¡ö¨Á¸û À¢ġ ÅÚ¨Á¢ø
        Åý¦ºÂø ¦Á¡Æ¢Â¢ý ŨºÁ¡Ã¢¸û
        ÅÆí¸¢ ÅÆí¸¢
        «íÌÁ¢íÌõ º¢È¢Ð «Æ¢Â¡¾¢ÕìÌõ
        ¦¸¡ïÍ »¡Éò ¾Á¢¨Æ
        Üò¾À¢Ã¡ý Á¸¢úó¾ ¾Á¢¨Æ
        ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢Æ¡ì̸¢ýÈÉ
        ¦¸¡ÞÃò ¾Á¢Æ¡ì̸¢ýÈÉ
        ¯îº¢î ¦ºýÚ ¿¢ýÚ
        ¯Â÷óÐ Å¡¦ÅýÚ «¨ÆìÌõ
        ¯Â÷ó¾Å÷¸û
        ±îºÁ¢ýÈ¢ ­øġЧÀ¡¸
        ­Õû ¸Å¢ø¸¢ýÈÐ
        ±øÄ¡§Á «Æ¢¸¢ýÈÐ «ó¾
        ¦¸¡î¨ºò ¾Á¢ú ¯ðÀ¼
        ¦¸¡ÞÃò ¾Á¢ú ¯ðÀ¼
        


HOME