Make your own free website on Tripod.com
          ´ýÀ¾¡õ ÀòÐ

«ýÀ÷¸§Ç,
­Õ츢ýÈ ­¨ÈÅ¨É ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÚ ±ôÀÊ ´ÕÅý ¿õÀò¦¾¡¼í̸¢ýÈ¡ý? ÀÌò¾È¢Å¢üÌô À¢¨Æ¡¾ ²Ã½î º¢ó¾¨É¢ɡġ? «ôÀÊ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. ­ó¾ §¿¡Â¡Ç¢ô ¦Àñ¨½ ¿ýÈ¡¸ ­åìÌõ §À¡Ð º¢Å¡ÄÂò¾¢üÌ «¨Æò§¾ý, «í§¸ ÅóÐ «ó¾ º¢ÅÄ¢í¸ò¨¾  ŽíÌ ¯ÉìÌ ¿øÄÐ ±ý§Èý. ÁÚò¾¡û . ¬É¡ø §¿¡ö ¾£Å¢ÃÁ¨¼Â, ¾¡§É ±ý¨É ÅĢ  §¸¡Â¢Ä¢üÌ ­ØòÐî ¦ºýÈ¡û. ­ô¦À¡ØÐ ¨Åò¾¢ÂÁ¨É¢ø. §¿¡öì ¸¢ÕÁ¢¸û ѨãèÄò ¾¡ì¸¢¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ ¿¢Ä¨Á. Áýõ ¦¿Õí¸¢ ÅÕŨ¾ ¯½÷¸¢ýÈ¡û. ¨Åò¾¢Â÷¸û ¿ýÈ¡¸ ¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ûǧÅñÎõ ±ýÚ À¢Ã¡÷ò¾¢ìÌõ «§¾ ¦À¡ØÐ «Åû ¬ýÁ¡Å¢ø ­¨ÈÅ¨É À¢Ã¾¢ð¨¼ ¦ºöÐÅ¢ð¼¡ø ­ó¾ §¿¡Â¢ý À¢Ê¢ĢÕóÐ ¾ôÒÅ¡û ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸ ±ÉìÌ ­Õ츢ýÈÐ. ¬¸Á ¯ÇÅ¢ÂÄ¢ý ¾Õò §¾÷Å¢ø «Åû ¬ýÁ¡Å¢ý ÅʨŠÀ¼õ À¢ÊòÐô À¡÷ì¸ «í§¸ ¿¡¾Óõ Å¢óÐ×õ ÜÊì ¦¸¡ñ§¼ ÅÕŨ¾ì ¸¡½Óʸ¢ýÈÐ. ­¾¨É ­ýÛõ Ðâ¾ô ÀÎò¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ À¡÷ž¢Ôõ Å¢ÇíÌõ µ÷ º¢È¢Â À¼ò¨¾ì ¦¸¡ÎòÐ ¸¡¨ÄÔõ Á¡¨ÄÔõ ÁÉõ ¾¢ÈóÐ ÁýÈ¡ÊÂÅ¡Ú  Å½í¸¢ Å¡ ±ýÚ ÜÈ¢§Éý. «ÅÙõ À⸡ºõ ¡ÐÁ¢ýÈ¢ «¾¨É ²üÚì ¦¸¡ñÎ ¿¡ý ÅüÒÚò¾¢ÂÅ¡§È ¦ºöÐ ÅÕ¸¢ýÈ¡û. Áýò§¾¡Î  ÜÊ  ºó¾¢ôÒ µ÷ ¦Àâ »¡ÉÀ¡¼Á¡¸§Å «¨ÁŨ¾ì ¸¡ñ¸¢ý§Èý. ­Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ µ÷ ¸Å¢¨¾.

«ýÀ÷¸û ÀÄ÷ ±ÉÐ ¸Å¢¨¾¸¨Çô À¡Ã¡ðÎÅÐ Á¢ì¸ Á¸¢ú «Ç¢ì¸¢ýÈÐ. ¾¢ðÎ Å¡í¸¢§Â ÀÆì¸ô Àð¼ ±ÉìÌ  ­Ð§Å¡÷ ÒÐ «ÛÀÅõ.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                       81. Á¢Ã¢òÐïºÂý

        Å¢ÊóÐõ Ţʡ¾ô À¡¾¢
        Ţξ¨Äô ¦À¡ØЧÀ¡ø
        ÁÄ÷óÐõ ÁÄá¾  ­Çõ
        ÁøÄ¢¨¸ ¦Á¡ð§¼!
        ­¾Âî ÍÃí¸ò¾¢ø
        ±ò¾¨É§Â¡ ¬¨º¸¨Ç  ¡ÕìÌó ¦¾Ã¢Â¡Ð
        ­Ú¸ô âðÊ ¨ÅòÐ
        ­É¢Â Å¡ú쨸¢ý ­ýÀì ¸É׸Ǣø
        ±øÄ¡õ ÁÈó¾¢Õó¾ ¿£ ­ýÚ
        ¦À¡øÄ¡¾ §¿¡¦Â¡ýÚ À¢ÊòРţúò¾
        ÁøÄ¡óÐô ÀÎòÐÅ¢ð¼¡ö
        Áý¡Åò¨¾ô ÀÎ쨸¢ø
        °¨Á ¦Á¡Æ¢ Ó¸ò¾¢ø «îº
        ¯½÷¸û ÀÄ ¦ÅÊì¸
        À⾡Àì ¸ñ¸§Ç¡Î ¿¡Ûõ
        À¡÷òÐ «ó¾î º¢Å
        ÀÃõ¦À¡Õ¨Ç ¿¢¨É츢ý§Èý «Åý «½¢Ôõ
        À¡¾¢Á¾¢¨Â ¿¢¨É츢ý§Èý
        º¼¡À¡Ãò¾¢ø
        À¡ö󧾡Îï º¢Å¸í¨¸¨Â
        Àò¾¢§Â¡Î ¿¢¨É츢ý§Èý
        ¬½Å ÁÄòÐ ¯ý  ¬ýÁ¡Å¢ø ­ó¾
        «ÕûÅÊÅõ ±ØóÐÅ¢ð¼¡ø
        ÐûÇ¢ ±Øó¾¢ÎÅ¡ö ЦÃøÄ¡õ §À¡¸
        §¾¡¨¸ Ţâò¾¡ÊÎÅ¡ö!
        ÁøÄø ¦ÀÕ»¡Äò¾¢ø §ÀâÇõ
        Á¼ó¨¾Â¡ö  ÅÇ÷ó¾¢ÎÅ¡ö!
        ÐûÇ¢ò ¾¢Ã¢ó¾ ¸¡Äò¾¢ø
        ¦¾¡Ø¾üÌ ÁÈó¾ «Å¨É
        ¸¡¾Ä¢ü ¸º¢óÐ
        ­¾Âì ¸¾×¸¨Çò ¾¢ÈóÐ
        ­ýÈ¡ÅÐ ¦¾¡Ø ­É¢§¾ ­Õò¾!
        ±Á¨É ±¾¢÷òР¡ñΧÁ §À¡Ã¡Îõ
        ²ó¾ø «Åý ´ÕŧÉ
        ±ÁÛìÌ ±Áý «Åý
        ´ÕŧÉ!
                «ýÀ÷¸§Ç,
­Äñ¼ý «ýÀ÷ ¾¢Õ º¢Åô À¢û¨Ç  ¨ºÅ ¯½× ÀüȢ º¢Ä §¸ûÅ¢¸¨Çì §¸ðÎ ¨Åì¸ ±ÉÐ º¢ó¾¨É «¾¢§Ä§Â ­Õ츢ýÈÐ. ÀÄ ­¼í¸Ç¢ø ­Ð§Å ¨ºÅ ºÁÂò¾¢ø Á¢¸ Á¢¸ Ó츢ÂÁ¡É ´ýÈ¡¸ ÅüÒÚò¾×õ Àθ¢ýÈÐ. Á§Äº¢Â¡Å¢ø µ÷ «ýÀ÷ Á£ý¸û Å¡Øõ ¸¼Ä¢Ä¢ÕóÐ ¯ôÒ ±Îì¸ôÀΞ¡ø, ¯ôÒ ¨ºÅÁ¡ «¨ºÅÁ¡? ±ýÚ ±¨Éì §¸ðÎ ¾¢ìÌÓ측¼¨ÅòÐÅ¢ð¼¡÷. ƒ£Å¸¡ÕñÂò¾¢üÌõ  Íò¾ §À¡ºÉò¾¢üÌõ ¯ûÇò ¦¾¡¼÷¨Åô ÀüÈ¢ «¾¢¸õ º¢ó¾¨É§Â ­ø¨Ä. ¨ºÅ º¡ôÀ¡Îõ ±ò¾¨É§Â¡ º¼í̸Ǣø ´ýÈ¡¸¢Å¢ð¼Ð.  ­ý¦É¡Õ ¸¡Ã½Óõ ­Õ츢ýÈÐ. ­¨¾ «È¢Â ÅóРŢÂôÀ¢ø ¬úó§¾ý. Freud  ±ýÀ¡÷, ¬ñ¸ÙìÌ Å£Ã¢Â¢ÆôÒ «îºõ (the casteration complex)  Áɧ¿¡öìÌ ¸¡Ã½Á¡É¦Å¡ýÚ ±ýÚ ÜÈ¢ÔûÇ¡÷. ¨ºÅ º¡ôÀ¡ð¨¼ ÅüÒÚòÐõ º¢Ä ¨ºÅò ÐÈÅ¢¸¨Çì ¸¡½, ţâ «îºõ ±ýÈ ­ý¦É¡Õ «îºò¨¾Ôõ Áɧ¿¡öìÌì ¸¡Ã½Á¡É ´ýÈ¡¸ ¦¸¡ûǧÅñÊ ­Õ츢ýÈÐ.  ¦Åí¸¡Âõ Á¢ÇÌ §À¡ýÈ ¸¡Ãí¸¨Ç ´Ð츢§Â ­Å÷¸ÇÐ ¨ºÅ ¯½×. ­ó¾ ¸¡Ãí¸¨Ç ¯ð¦¸¡ñ¼¡ø, ¸¡Á§Åð¨¸Â¢ý ţâÂõ ÅóÐÅ¢Îõ ¦Àñ¸¨Ç ¦ÅÚìÌõ ÐÈÅ¢ø ¦¾¡¼÷óÐ ­Õì¸ÓÊ¡Р ±ý§È ­Å÷¸û ¿õÒž¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. ­ôÀÊôÀð¼ ţâ «îºõ §¾¨Å¡ ±ýÈ §¸ûÅ¢§Â ±Ø¸¢ýÈÐ. ¾Á¢Æ÷¸û ¾ÁРţà À¡ÃõÀâÂò¨¾­Æó¾¾üÌ ­ó¾ ţâ «îºõ µ÷ ¸¡Ã½Á¡¸ ­Õó¾¢Õì¸Ä¡õ ±ýÈ ±ñ½Óõ §¾¡ýÚ¸¢ýÈÐ.
­¾¨É º¢ó¾¢ì¸ µ÷ ¸Å¢¨¾ À¢Èó¾Ð. «ýÀ÷¸ðÌ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                        82. ¸ðÊô §À¡ð¼ ¸¡Á¿¡ö

        µÄ ¿¡¾í¸û ¯Â¢Ã¢ý
        ¬ÆòÐ ¯ûǨÈ¢ø
        «¼í¸¡Ð ´Ä¢ì¸
        ¯½Å¢üÀÄ »¡É
        ¯¾Âí¸û!
        À¡Äô ÀÕ¾¢Â¢ý À¸¦Ä¡Ç¢ì ¸¾¢÷¸û
        À¼÷óÐ À¼÷óÐ
       ¾£Ã¡ ÅÄ¢¨Á¦Â¡Î ¾¢Õ¸¢ ­Õ¨Ç
        Å£ÃÁ¡öô §À¡Ã¡Ê ¦ÅüÈ¢ì ¦¸¡û¸¢ýÈÐ
        §ÀÔÕ ­ÕÇ¢ý À¢ÊÔó ¾ÇÃ
        Áýò¾¢ý ¦¿Îí ¸Ãí¸û
        Á¼í¸¢ì ¦¸¡û¸¢ýÈÉ
        ­Ç¨Á ţâÂò¾¢ý ­ó¾¢Ã¢Âî ͸í¸û
        ±Ç¢¾¡¸¢ýÈÉ
        ±ýÚõ À¾¢É¡È¡ö ­ÂÖ¸¢ýÈ ¿¢¨Ä¢ø
        ­É¢Âò Ш½Â¡¸ µ÷ Áí¨¸
        ­øÄõ «¨Á츢ýÈ¡û
        ­ýÀ ͸õ ¾Õ¸¢ýÈ¡û
        ­ùÅ¡Ú
        ­¨ÈÂÕÇ¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡ö
        ±Ø¸¢ýÈ ­øÄÈò¨¾
        ­Æ¢òÐ ¦ÅÚìÌõ ²¨Æò ÐÈÅ¢¸§Ç
        ţâ ­ó¾¢Ã¢Âí¸û ¯í¸¨Ç
        §Å¸ ¨Å츢ýȧ¾¡? Áí¨¸Â÷À¡ø
        Å¢Ãðθ¢ýȧ¾¡? «¾ü¸ïº¢
        Å¢¾¢¨Â ¦¿¡óÐ ¦Åí¸¡ÂÓõ ¦ÀÕí¸¡ÂÓõ
        ţȢý Á¢ÇÌõ  À¢È×ï §ºÃ¡¾
        ¦ÅüÚî ¨ºÅ ¯½Å¢¨É Å¢Øí¸¢
        ţâÂò ¾¸Éõ ¦ºö¸¢ýÈ£÷¸§Ç¡?

        ¯í¸¨Ç§Â ºüÚ
        ¯üÚ §¿¡ìÌí¸û

        ¯í¸û ¯ûÇòÐ µ÷ ã¨Ä¢ø
        ¸¡Á ¿¡¦Â¡ýÚ ¸ðÊô §À¡ð¼ ¿¢¨Ä¢ø
        ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÐ
        ÐÈÅ¢ ±ýÚ ¿õÀ¢ ÅÕõ
        àÂÅý ´ÕÅý ÁÉÅ¢¨Âò
        ÐýÒÚò¾!
        «ýÀ÷¸§Ç,
 ¾¢Õ «ÓÐ «Å÷¸û ÀÄ º¡Á¢Â¡÷¸û ¾í¸Ùì¦¸É µ÷ Üð¼ò¨¾ «¨ÁòÐ즸¡ñÎ µ÷ ÌØÅ¡¸ ­Âí¸¢ ¦¾¡ñθû ¦ºöР ÅÕ¨¸Â¢ø µ÷ ¾¨ÄÅ÷ ¦ÀÂâø, «Å÷ º¢É¢Á¡ ¿Ê¸Ã¡¸ ­Õó¾¡Öõ,  ¾¡Ûõ ¾ÉÐ ¿ñÀ÷¸Ùõ ­ôÀÊô Àð¼ ¦¾¡ñÎôÀ½¢¸¨Ç ²ý ¦ºöÂì ܼ¡Ð ±ý¸¢ýÈ¡÷. ¾¢Õ ;¡¸÷ ¬Ç¡ÙìÌ µ÷ ¾¨ÄÅ¨É ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ ¾ÉìÌ Å¢ÕôÀÁ¡É ´ÕŨà (±ý¨É§Â!) ¾ÉÐ ¾¨ÄÅḠ ²ý ¨ÅòÐì  ¦¸¡ûÇì ܼ¡Ð ±ýÚ §¸ð¸¢ýÈ¡÷.  «üÀ Á¡É¢¼÷¸û ¡ÕìÌõ ±ùŨ¸Â¢Öõ ¾¨ÄÅÉ¡¸ ­Õì¸ìܼ¡Ð ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ±øÄ¡ò ¦¾¡ñÎô À½¢¸Ùõ ¾ÄÅ÷¸ð¦¸øÄ¡õ ¾¨ÄÅÉ¡¸¢Â «ó¾ ­¨ÈÅý ¦ÀÂâ§Ä§Â ¿¼ì¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨É츢ý§Èý. ­ÍÄ¡Á¢Â÷¸û ÜÚÅÐ §À¡Ä, Žì¸ò¾¢üÌâÂÅÉ¡¸ ­¨ÈÅý ´ÕÅ§É ­Õ츧ÅñÎõ, ¾¨ÄÅÉ¡¸ «Åý ´ÕÅ§É ­Õ츧ÅñÎõ.  ¿ÁìÌ ­ùŨ¸Â¢ø ¿øÄ µ÷ ¯¾¡Ã½Á¡¸ Å¢ÇíÌÀÅ÷ ¨ºÅá¸ô À¢ÈóÐ ºÁ½Ã¡¸¢ À¢ý Á£ñÎõ ¨ºÅò¾¢ü§¸  ¾¢ÕõÀ¢ Åó¾ «ôÀ÷ «Ê¸û ¬Å÷. ­Å÷ ¬¾£Éõ ¨ÅòÐ ¨ºÅô ÀâÀ¡ÄÉõ ¦ºöÂÅ¢ø¨Ä,  Á¡È¡¸ ¯ÆÅ¡ÃôÀ¨¼¦Â¡Î °÷ °Ã¡¸î ¦ºýÚ §¸¡Â¢ø¸¨Ç Íò¾õ ¦ºö¾Å÷, ¾ý¨É Á¾¢ò¾ «ôâ¾¢ «Ê¸û §À¡ýÈ À¡÷ôÀɨÃÔõ ¦¾¡ñ¼Ã¡ì¸¢ÂÅ÷.  ¾¨Ä¨Áô À¾Å¢¸û ­Õì¸Ä¡õ ¬É¡ø «¾¢ø «Á÷¸¢ýÈÅ÷¸û ¾í¸¨Ç ¦¾¡ñ¼÷¸Ç¡§Åì ¸Õ¾§ÅñÎõ. ÌÕ ÅÆ¢À¡Î ÅÃõÀ¢üÌ Á£È¢î ¦ºýÚÅ¢ð¼Ð.  §Å¼õ §À¡Îõ «üÀ Á¡Á¢ºô À¢ñ¼í¸Ç¡¸¢Â ÁÉ¢¾÷¸¨Ç ¦¾öÅÁ¡¸§Åì ¸ñÎ À¡¾â¨º¸û ±øÄ¡õ ¦ºöÂ,  ¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾öÅò¨¾ ÁÈóÐŢθ¢ýÈÉ÷. ¾ý¨É µ÷ ¦¾¡ñ¼É¡¸§Åì ¸ÕÐõ µ÷ ºÁÂÅ¡¾¢ Áì¸û ¾ý¨É ¦¾öÅ¡¸ì ¸Õ¾¢ ÅÆ¢À¼ Å¢¼§Å Á¡ð¼¡ý. ¡Åý ­¨ÈÅý ­¼ò¾¢ø ¾ý¨É «Á÷ò¾¢ À¡¾ô ⨺¸¨Çô §À¡ýÈ º¼í̸¨Ç Á¸¢ú¸¢ýÈ¡§É¡, «Åý ¾ý¨É «È¢Â¡§¾ Áì¸û ­¨ÈÅ¨É ÁÈóÐ àÃò¾¢ø ¨ÅòÐÅ¢¼ ¸¡Ã½Á¡¸¢ýÈ¡ý. ­ý¨È ¾Á¢ú ºÓ¾¡Âò¾¢üÌ §ÅñÊÂР¡Ðõ ÍÅÎ À¼¡Áø ¾í¸Ç¡ø ­ÂýÈ ¦¾¡ñθ¨Ç, ¾¡ý ¦¾¡ñÎ ¦ºö¸¢ý§Èý ±ýÈ ¿¢¨É× Ü¼ ­øÄ¡Ð ¦ºö¸¢ýÈÅ÷¸û ¾¡ý. ­ôÀÊôÀð¼ ¿øÄÅ÷¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸, ÌÕÅÆ¢À¡Î¸¨Ç ¿¡õ Å¢¼§ÅñÎõ, ¾¨ÄÅÉ¡¸ ´ÕŨÉô §À¡üÚŨ¾Ôõ Å¢¼§ÅñÎõ. ¦¾¡ØõÀ÷¸û ­Õì¸ò¾¡ý ¾¨ÄÅ÷¸û ­Õ츢ýÈ¡÷¸û, ­ýÛõ ¦¾¡Æ ¨ÅòÐ Áì¸¨Ç «Ê¨Á ¬ì̸¢ýÈÉ÷. ¯¼ÉÊ¡¸ ¿¡õ ¦ºö §ÅñÊ ÒÃ𺢠¡ÕìÌõ ±ùŨ¸Â¢Öõ À¡¾ô⨺¸û ¦ºöŨ¾ ¿¢ÚòÐÅо¡ý, ¾¨ÄÅÉ¡¸  µ÷ Á¡É¢¼¨Éì ¦¸¡ûÅо¡ý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

               83. ¾¨ÄÅÉ¡? ¦¾¡ñ¼É¡?
 

        ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼Åò¨¾î º¾¡ô À¢ýÚ
        ºÐÃ¡Ê «ÕÇ¡Öõ º¢Å ºí¸Ã¡!
        ¯É째¡÷ §¸ûÅ¢!
        ¾¨ÄÅÉ¡ö ¿üÚ¨½ÅÉ¡ö
        ¾ÇáР¿£ ­Õì¸ ­îº¸ò¾¢ø
        ¾¨ÄÅáö Å¢¨Ç¡Îõ ¦À¡öò¾¨ÄÅ÷¸û
        º¡¾¢Â¢ý §ÀâÖõ
        ºÁÂò¾¢ý §ÀâÖõ ºÓ¾¡Â
        ¿£¾¢Â¢ý §ÀâÖõ
        ¯ÉìÌ ¿¢¸¦ÃÉ ¯¨Ã¡ШÃòÐ
        ­Õ츢ýÈ «È¢¨ÅÔõ Áì¸û
        ­Æì¸î ¦ºö À⾡Àõ ²ý «ö¡?
        «ÕÇ¢ý ¦ÀÕÅÊÅ¡ö
        «ýÀ¢ý ¾¢Õ×ÕÅ¡ö
        ¦¾¡ñ¼Ã¢ø Á¡ò¦¾¡ñ¼É¡ö ¿£
        ͼÕõ «î Í ÅÊÅò¨¾
        ²ý Á¨Èò¾¡ö ­ýÚ ­É¢Â
        ¾Á¢ú Áì¸û ¯ûÇò¾¢ø?
        ¯Â÷ À¾Å¢¸û ¯üÈ¡Öõ
        ¦ÀÕõ Ò¸ú¸û Åó¾¡Öõ
        ¾¨ÄÅý ±ýÚ ±ñ½¡Ð ¡ñÎõ
        ¦¾¡ñ¼ý ±ý§È ±ñÏÁ¡Ú
        ±Øó¾¡Ê ÂÕÙ¸ ±É츢ɢÂŧÉ
        ±ý¦ÈýÚõ ¯É째ò ¦¾¡ØõÀ¡ö
        ­ÂÖÁ¡ «ÕûÒâóÐ
        ¦ºöŦ¾øÄ¡õ º¢Å§Ä¡¸
        §ºÊò¾ÕÙ¸
        ¦ºõÀÆì ÌýÈ¢ø
       ¦º¸Á¡¨Â ¦ÅøÄ º¢üÈõÀÄì Üò¨¾
        ¦ºùÅ¢¾ú ¯¨Á§Â¡Î
        º¢¨¾Â¡Ð¨¾ìÌõ  º¢Å¦ÀÕÁ¡§É
        ¦º¸º¢üÀ¢§Â!
               «ÉÀ÷¸§Ç,
«Ãº¢Âø Á¡üÈí¸û ±¾¢÷ôÀ¡Ã¡ ¾¢ÕôÀí¸û ¸Å¢¨¾ ¯ûÇò¾¢üÌ µ÷ àñΧ¸¡Ç¡ö «¨Á¸¢ýÈÉ. «ùŨ¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾. ­ó¾¢Â «Ãº¢Â§Ä ¿øħš÷ §¸¡Á¡Ç¢ì Üò¾¡¸ ±ÉìÌô Àθ¢ýÈÐ. «¾¢ø ­ô¦À¡ØÐ µ÷ §¸ÅÄÁ¡É  ¾¢ÕôÀõ. «¾¨É ¿¢¨Éì¸ ­ì¸Å¢¨¾. ­¾¢§Ä ¿¨¸îͨŠ­ÕôÀЧÀ¡ø §¾¡ýÚõ. ¬É¡ø ­Ð º¢Ã¢ò¾¢ì ¦¸¡ñ§¼ «ØÅÐ. «ôÀÊ¡ÅÐ Áɨ¾ º¢È¢Ð §¾üÈ즸¡û§Å¡§Á ±ýȧš÷ ¿ôÀ¡¨º¾¡ý. Áí¨¸Â÷¸û( ­¨½Âò¾¢ø ­Õó¾¡ø) , ÁüÚõ Áí¨¸Â÷ ¦ÀÂâø ±Ø¸¢ýÈÅ÷¸û, ±ý¨É Áýɢ츧ÅñÎõ. ¯í¸¨Ç ÒñÀÎòÐõ §¿¡ì¸ò§¾¡Î ­¾¨É ±Ø¾Å¢ø¨Ä. ¬ñ¸Ç¡¸ ­ÕóЦ¸¡ñÎ ¦Àñ¸Ç¡¸ Å¡ú¸¢ýÈ¡÷¸§Ç «Å÷¸¨Çò¾¡ý º¢È¢Ð ¦¿¡óЦ¸¡û¸¢ý§Èý. ­¨ÈÅ¨É Å¢ÃðÊ «ÊòР ¾Á¢Æ÷¸û «¸ò§¾  µ÷ ÝýÂò¨¾ §¾¡üÚÅ¢ò¾ ¾Á¢Æô ¦Àâ¡÷¸ðÌõ ¿ÁÐ À¡Ã¡ðθû ¯Ã¢òÐ. «Å÷¸ÇÐ ¨¸í¸Ã¢Âò¾¡ø¾¡§É ­ôÀÊôÀð¼ ¾¢ÕôÀí¸û!

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                84.  ÄÄ¢¾¡ º¸ŠÃ¿¡Áõ

        ¦¸¡û¨Ç측â ÄÄ¢¾¡Å¢üÌì
        Ìà¸Äõ ­É¢
        ÍôÃÀ¡¾ ÍÅ¡Á¢¸Ùõ  ²¨ÉÂ
        §º¡õ§ÀÈ¢ì ¸Ø¨¾¸Ùõ
        ÄÄ¢¾¡ º¸ŠÃ¿¡Á «÷îº¨É ¦ºöÐ
        §À¡üÈ¢ô §À¡üÈ¢ô Ò¸úÀ¡Ê
        ¦À¡Ø¨¾ì ¸Ç¢ôÀ÷ ¦À¡ÚôÀ¡É  §ÅÚ
        ±ù§Å¨ÄÔõ ¦ºö¡Ð
        ¿Åáò¾¢Ã¢ ¦¸¡Ö¨ÅòÐ «¾¢ø
        ¿í¨¸Â÷ ãÅÕìÌõ ¿¡É¡Å¢¾
        À𼡨¼¸û §À¡÷ò¾¢
        ÀÅ¢ò¾¢Ã ÒðÀí¸û º¡÷ò¾¢
        ÀøÄÅ¢ À¡ÎÅ¡÷¸û

        ­Á¦ÅüÀ¢Ä¢ÕóÐ
        ²¨Æì ÌÁâ ŨÃ
        ¬ñ¨Á ­Æó¾ ¬¼Å÷¸û ¿ÎÅ¢ø
        ¬ñ¸Ç¡¸ ­ô¦Àñ¸§Ç
        ¬ÇðÎõ ¿¡ð¨¼
        «½¢Á½¢¸Ç¡¸ «½¢óÐ «½¢óÐ
        «Äí¸¡Ãô ÀШÁ¸Ç¡¸
        «ÆÌ §¾¨Å¨¾¸Ç¡¸
        ÅÃðÎõ ¯Ä¡
        ¯ôÀ¢Â ¯¼õ§À¡Î
        ¯Â¢÷¸¡ìÌõ ¸Åºò§¾¡Î
        «Ð§Å
        ­ýȢ¨Á¡ò §¾¨Å ­ý¨ÈÂ
        ­ó¾¢Â ¿¡ðÊüÌ!
        ­Á ¦ÅüÀ¢¨É ±ïÍõ Ũ¸Â¢ø
        ±ÆðÎõ ¾¢ì¦¸íÌõ
        «ð¨¼¦ÅðÊø «õ¨Á¢ý ÅÊÅí¸û
        «¨Å§Â ­É¢
        ¦¾öÅô ÀÊÁí¸û!
        «ÅüÈ¢ü§¸ ­É¢ «Äí¸¡Ãí¸û
        «ð¼ ÒðÀí¸û º¡÷ò¾¢
        «Æ¸¢Â ¦ºó¾Á¢Æ¢ø
        ¿¡Á ¸£÷ò¾Éí¸û!
        ¿Á¡ÅÇ¢¸û1
        À¡÷ôÀÉ÷¸ðÌ Á¢¸×õ À¢Êò¾
        Àƒ§¸¡Å¢ó¾í¸û!«ýÀ÷¸§Ç,

¯ûÇí¸û Íò¾Á¡¸¢É¡ø¾¡ý °Æø¸û ´Æ¢Ôõ ¯Â÷¦ÅøÄ¡õ ÅóÐÚõ. «¾üÌò §¾¨Å¡ÉÐ, ­Õ츢ýÈ ­¨ÈÅ¨É ­Õ츢ýÈ¡ý ±ýÚ ²üÚì ¦¸¡ûŧ¾. «Ð¦À¡Ø§¾ Å¡ú쨸ìÌ µ÷ ÅÃõÒ ­Õ츢ýÈÐ, ¦ºö¸¢ýÈ Å¢¨É¸û «¨ÉòÐõ Òñ½¢Â¦ÁýÚ À¡Å¦ÁýÚõ ÀÎõ «¾¢ø Òñ½¢Âí¸¨Ç§Â ¦ºö§ÅñÎõ ±ýȧš÷ ÁÉ×Ú¾¢ À¢ÈìÌõ. «¾ýÅÆ¢§Â¾¡ý «¸òÐì ¸¢¼ìÌõ ÁÄÁ¡Í츨Çô §À¡ì¸ ÓÊÔõ. ¯ûÇÓõ «ýÒ ¯ûÇÁ¡¸ «Õû ¯ûÇÁ¡¸ ÅÇÕõ. ¿¡ý ÓýÒ µÃ¢¼ò¾¢ø ÜÈ¢ÂЧÀ¡Ä , ­õ¨Á¨Âî º¢ÈôÀ¡¸ šƧÅñÎÁ¡É¡ø  «¾üÌ ÁÚ¨Á¢ý ¯ñ¨Á¨Â ¯¼ýÀ¼§ÅñÎõ.  ÁÚ¨Á¨Â ÁÈÅ¡ ­õ¨Á§Â ¿ÁìÌò §¾¨Å.  ÁÉ¢¾¨É ÁÉ¢¾É¡ì¸¢ ¯Â÷òÐÅÐ «¸ò§¾ ¡ñÎõ Å¢ð¼Ä¸¡Ð ¿¢ü¸¢ýÈ ¦¾öÅõ ¾¡ý. ¦¾öÅî º¢ó¾¨É ­øÄ¡ ÁÉ¢¾ý ÁÉ¢¾ÉøÄ, µ÷ «üÀ Å¢ÄíÌ. ±øÄ¡ ±Ø¸ðÌõ ¯Â÷Å¡É ±ñ½í¸ðÌõ ­ÕôÀ¢¼õ «Ð§Å. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츨Çò ¾¡í¸¢ ­ý§È¡÷ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾.

­ÐŨà ¿¡ý ±§¾§¾¡ ±Ø¾¢Â¢Õ츢ý§Èý.   ¬Â¢Ûõ ±ÉÐ ¸Å¢¨¾¸û  «ýÀ÷¸¨Çò ¦¾¡ð¼Å¡Ú À¢È ±ØòÐì¸û ¦¾¡¼Å¢ø¨Ä. ­ì¸Å¢¨¾¸û ¾¡í¸¢  ÅÕÅɦÅøÄ¡õ ±ÉÐ ²¨É áü¸Ç¢ø   §Å¦È¡Õ ÅÊÅ¢ø ­Õ츢ýȨž¡õ. ­ì¸Å¢¨¾ò ¾¢È¨Éò ¾óÐ ­ùŨ¸Â¢Öõ ¿¡ý ¦ºÂøÀ¼ «ÕûÀ¡Ä¢ò¾Å¡Ú ­ÕìÌõ  «ó¾ ­¨ÈÅ¨É ±ôÀÊò¾¡ý Å¡úòÐÅÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                85.  ²üÚ즸¡û

       ­Õ츢ýÈ ­¨ÈŨÉ
        ­Õ츢ýÈ¡¦ÉýÚ ²üÚì ¦¸¡ûÇ
        ±í¸¢Õ󧾡 ÅÕ¸¢ýÈÐ
        µ÷ ²üÈõ
        µ÷ ÁɦÅØ
        ­Æ׸û Ţĸ¢ ±í§¸¡ µÊ¼
        ±Ø ¸£¾í¸û
        ­ýÀ ¿¡¾í¸û
        ±Øó¾¡Ê ´Ä¢ì¸¢ýÈÉ
        ­¾Âî ÍÃí¸ò¾¢ø ±í¸¢Õ󧾡 ÅóÐ
        «Õí¸Äî ¦ºôÒì¸û
        «Îì¸Î측ö ¿¢¨È¸¢ýÈÉ
        «ÆÌò ¾Á¢Æø ­¨ºì¸¢ýÈÉ
        ÅÆ츢Âø Å¡ú쨸¢ø
        ÅØ츢 Å£úò¾¢Å¢Îõ
        ­Øì¸òРŢºÂí¸Ç¢ø ­¨ºÂ¡Ð ÁÉõ
        ¿¢¨Äò¾ Å¢Øô¦À¡ÕÇ¢ø
        ¿¢õÁ¾¢Â¡¸ ¿¢ü¸¢ýÈÐ
        Å£Íõ ¦ÀÕõÒÂø¸û
        ¦ÅüÚ ¸¡üÚ «¨º×¸Ç¡ö
        Ţĸ¢ µÎ¸¢ýÈÉ, ¯ûÇõ
        ¯Ú¾¢ ¨ÅÃì ¸ø¦ÄÉ ¯¨ÈóÐ
        ´ð¼¡Ð ¿¢ü¸¢ýÈÐ
        ¯Ä¨¸ ¯ñ¨ÁÂ¡ì ¸ñ¼Å¡Ú
        µ¼¡¾ô ¦À¡Õ§Ç¡Î
        ´ðÊ ¿¢ýÚ
        ´òÐ ¿¢ýÚ
        ´í¸¡Ãô ¦ÀÕ¦Á¡Æ¢Â¢ø
        ¯¨Ã¡ÊÂÅ¡Ú
        ¯½÷óÐ ¯½÷óÐ ¯ñ¨Á¨Â§Â
        Á¸¢úó¾Å¡Ú«ýÀ÷¸§Ç,
µ÷ ¾Âì¸òм§É§Â ­ó¾ì ¸Å¢¨¾¨Â ¾í¸ÙìÌô À¨¼ì¸¢ý§Èý. ¦ÀÕõÀ¡Öõ ­ôÀÊôÀð¼ Å¢ºÂí¸¨Ç  «¾¨É «È¢ó§¾¡÷ Á¨Èò§¾ ¨ÅôÀ¡÷¸û. Å¢ºÂõ Ò⡾Å÷¸û ­Åü¨È ±Ç¢¾¢ø À⸡ºõ ¦ºöÐ «ÅÁ¡Éô ÀÎòÐÅ÷ ±ýÀ¾¡ø, ­¨Å ÀÃÁ ­Ã¸Šº¢Âí¸Ç¡¸§Å ¸¡ì¸ôÀÎõ. º¢ò¾÷¸û ­ôÀÊôÀð¼ Á¨¼Â÷¸¨Ç Á¼ìÌžü§¸ ¾í¸Ùì¦¸É µ÷ ÀâÀ¡¨„¨Â ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼É÷ ±ýÚ ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ. º¢ò¾÷¸Ç¢ý À¡¼ø¸û ±Ç¢¾¡É¨Å¡¸ ÒÈò§¾¡üÈò¾¢üÌ §¾¡ýÚõ. ¬É¡ø «ÅüÈ¢ý ¦À¡Õû ±Ç¢¾¢ø ¦ÀÈôÀÎÀ¨Å «øÄ. «ôÀÊôÀð¼ µ÷ Å¢ºÂõ ¾¡ý ¬¾¡Ãò ¾Ä ¸ÕòÐì¸Ùõ  «ÅüÈ¢ø ¬Â¢Ã ­¾ú ¾¡Á¨Ã Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃò ¾ÄÓõ À¢ÃõÁ Ãó¾¢Ãõ §À¡ýȨÅÔõ. «¾¨Éô §À¡ýÈ «ÛÀÅí¸û ±ÉìÌ «¾¢¸Ã¢ò¾Åñ½õ ­Õ츢ýÈÐ. «ò§¾¡Î ­ôÀÊôÀð¼ «ÛÀÅí¸û Á¢¸ Á¢¸,  ±ý ¯¼Ä¢ø ÓШÁ¢ý ÍÅθû ¿£í¸¢ ­Ç¨Á¢ý ÐÊôÒ «¾¢¸Ã¢ò¾ Åñ½õ ­Õ츢ýÈÐ. ±ý Å¡ú쨸¢ø ­Ãñ¼¡ÅРӨȡ¸ ­Ð. Àò¾¡ñθðÌ  ÓýÒõ ­ôÀÊ ´ýÚ. ­¨½Âò¾¢ø «¾¢¸õ ¾ý¨Éì ¸¡ðÊì ¦¸¡ûÇ¡Ð ´Ðí¸¢§Â  º¢ò¾÷¸¨Çô §À¡ýÈ ÀÄ÷ ­Õ츢ýÈ¡÷¸û ±É ¿¢¨É츢ý§Èý.  «Å÷¸û ­ì¸Å¢¨¾¨Âô ÀÊòÐ ¸ÕòÐì¸¨Ç ¦¾Ã¢Å¢ò¾¡ø, «¨ÉÅÕìÌõ §¿¡ö¦¿¡ÊÂüÈ µ÷ Å¡ú¨Å Å¡Æ µ÷ ÅÆ¢ À¢Èì¸ì ÜÎõ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø¾¡ý ­¾¨ÉÔõ «ÛôÀ¢ ¨Å츢ý§Èý. À¢È÷ ±ý¨É À⸡ºõ ¦ºöÂÄ¡õ. «¾¨Éô ÀüÈ¢ ¿¡ý ¸Å¨ÄôÀ¼§À¡Å¾¢ø¨Ä ±ýÚ ÓýÜðʧ ¦¾Ã¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                       86. ¬Â¢ÃÅ¢¾ú ¾¡Á¨Ã

        ¬Â¢ÃÅ¢¾ú ¾¡Á¨Ã Á¢¸ «Æ¸¡¸
        ¬ú×ûÇò¾¢ý «Ã¢Â§Å¡÷ ã¨Ä¢ø
        «¨Á¾¢Â¡¸ ÁÄ÷¸¢ýÈÐ
        «ó¾Ãí¸û ÀÄ ¦º¡øÄ¢
        ¬Éó¾Á¡öî ͼ÷¸¢ýÈÐ
        º¢ó¨¾Â¢ý   ­Õ¦ÇøÄ¡õ
        º£÷ ̨ÄÂ
        ¦ºùÅ¢¾ú¸û ÁÄ÷óÐ ÁÄ÷óÐ
        º¢Ã¢ì¸¢ýÈÉ
        º¢Õí¸¡Ã ­ýÀî ͨŸ¨Ç
        º¢óи¢ýÈÉ,   ÀÃ
        Å¢óÐ×õ ¿¡¾Óõ
        Å¢¨Ç¡Îõ  ¦ÅÊôÀ¢ø Å¢¨ÇÔõ
        Åñ½ Åñ½ ­¾ú¸û
        Å¡÷ò¨¾¸ðÌ ±ð¼¡¾ ÅÇôÀí¸¨Ç
        Å¡Ä¢À §¸¡Äò¾¢ý Å¢ØôÀí¸¨Ç
        šâ šâ ÅÆí̸¢ýÈÉ
        ±ð¼¡¾ º¢üÈõÀÄõ ±ðÊÅ¢¼
        ­¾Âò¾¢ø ÁÄÕõ ­ó¾ ±Æ¢ø ¾¡Á¨Ã
        ±ñ½¡¾ ±ñ½í¸¨Ç
        ±ØôÒ¸¢ýÈÉ
        ±Æ¢ü ¸Å¢¨¾¸¨Ç
        ÅÊ츢ýÈÉ
        ­ÐÅø§Ä¡ ͸¦ÁýÚ ±ñ½¨ÅòÐ
        ²ì¸í¸û ¡Ðõ ±Æ¡Å¨¸
        ­¾Âò¨¾ ¿¢¨È츢ýÈÉ
        âýò¾¢ý ÒǸ¡í¸¢¾õ
        ÒÐô ÒÐ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø
        â츢ýÈÉ
        ¦À¡ýÉõÀÄ ¦ÀÕí ÜòÐ
        ââìÌõ ŢƢ¸Ùõ
        À¢Èó¾¾¢ý ¦ÀÕõ À嬃 «¨¼óÐ
        §ÀáÉó¾õ  ͨÅ츢ýÈÐ
        À¢ÈôÀÚ츢ýÈÐ.«ýÀ÷¸§Ç,

­ó¾ì ¸Å¢¨¾ ¬ÆÁ¡É ´ýÈøÄ ¬É¡ø ÀÎõ ÁÉ «Å¾¢¨Â Å¢ÇìÌÅÐ. ­ó¾¢Â «Ãº¢Âø ±ýÚí ¸¡½¡ µ÷ Å£úìÌ ¬Ç¡¸¢Å¢ð¼Ð §À¡ýÈ ´Õ ¯½÷×, ­Õñ¼ ¸¡Äò¾¢ý ±ø¨Äì§¸î  ¦ºýÚÅ¢ð¼Ð §À¡ýÈ µÕ ¯½÷×. ­¾¨Éô À¡÷òÐ즸¡ñ§¼ ±ýɾ¡ý ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÚ º¢ó¾¢òÐì ¦¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ §À¡Ð, ­¨ÈÅý ¨¸Å¢¼¡ý ²¾¡ÅÐ ¦ºöÅ¡ý ±ýȧš÷ ¿õÀ¢ì¨¸. «¾ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡¼¡¸ ­ó¾ì ¸Å¢¨¾. ­ÕÇ¢üÌ À¢ý µ÷ Å¢ÊÂø ¯ñÎ, ÅÃÄ¡Ú ¸¡ðÎõ ´Õ ¯ñ¨Á ­Ð ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø ­ì¸Å¢¨¾.

­ó¾ Ӹרâ§Ä§Â ¾õÀ¢ ͨÄÁ¡ÛìÌ ´ýÚ ÜÈ Å¢ÕõÒ¸¢ý§Èý. ¸Å¢¨¾ 84-³ô ÀüÈ¢ «Ð "¾òÐÅì ¸Å¢¨¾ «øÄ ºò¾¢Âì ¸Å¢¨¾" ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡§Â, «Ð ¯ñ¨Á¢ø ±ý ¦¿ï¨º ¬Æ ¬Æ ¦¾¡ðÎÅ¢ð¼Ð. ±ó¾ «ÇÅ¢üÌ ¿£Ôõ ­ó¾ «ÅÄí¸¨Çì ¸ñÎ ÁÉõ ÅÕó¾¢ ­ÕôÀ¡ö ±ýÚ ±ÉìÌô Ò⸢ýÈÐ. áÈ¡ÅÐ ¸Å¢¨¾§Â¡Î ¿¢Úò¾¢Å¢ðÎ §ÅÚ Â¡¾¡ÅÐ ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÚ ¿¢¨ÉòÐì ¦¸¡ñÊÕó§¾ý. ¬É¡ø ­ô¦À¡ØÐ µÃ¡Â¢Ãõ ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾¸Ç¡ÅÐ ±Ø¾§ÅñÎõ ±É ¿¢¨É츢ý§Èý. «¾üÌ ­¨ÈÂÕû Ш½ ¿¢ü¸§ÅñÎõ ±ýÚ   ­Ãï͸¢ý§Èý.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
 

                87. ÌðÊô â¾í¸Ç¢ý «Ãº¢Âø

        ¦¸¡õÒ¸û Ó¨Çò¾
        ÌðÊì ÌðÊ â¾í¸û
        ̨¸ì ÌûÇ¢ÕóÐ ¦ÅǢ¡¸¢Å¢ð¼É
        §À¡ð¼¡ô §À¡ðÊô §À¡ðÎì ¦¸¡ñÎ
        ÒÐ ¯È׸û §¾Î¸¢ýÈÉ
        ¬ðº¢ À¢ÊôÀ¾¢ø §Àá÷Åõ
        «¨Áîº÷ ¬Ìž¢ø §Àá÷Åõ
        ¸üÀ¨Éì ¦¸¡û¨¸¸û ¸¡üÈ¢ø ÀÈì¸
        Å¢üÀ¨É ¬¸¢ýÈÉ
        Áì¸ÇÐ µðÎì¸û º¢Äâý
        Á¾ÉÒâ Å¡ú쨸ìÌ
        ¦¸¡û¨¸ ¯Ú¾¢Â¢øÄ¡ì §¸¡Á¡Ç¢ì Üò¾÷¸û
        ÜìÌÃðÌ ¦ºÅ¢ º¡öò¾
        ²¨Æ ÌÊÁì¸û
        §À¡¨¾ ÌÊÁì¸Ç¡¸¢Â ¦À¡øÄ¡í¸¢ý Å¢Ç×
        ¦¸¡û¨Ç측âÔõ ¦Åû¨Ç측âÔõ  Üð¼¨ÁòÐ
        ̾¢òÐì ̾¢òÐ ¬Î¸¢ýÈÉ÷
        ÌõÁÇ¡ð¼ì Üò¾¡ð¼õ
        ²Á¡Ç¢ ­Æ¢îºÅ¡Â÷¸¨Çò ¾Å¢Ã
        §ÅÚ Â¡ÕÁ¢øÄ¡
        ­ó¾¢Â Áñ½¢ø ­É¢ º¢É¢Á¡
        §¸¡Á¡Ç¢¸ð§¸ ¦¸¡ñ¼¡ð¼õ
        ¦ÅûÇ¢ò ¾¢¨ÃÅ¡É¢ø ¦ÅÊì̧Á
        ¬Â¢ÃÁ¡Â¢Ã «ÏÌñθû
        «ì¿¢ ²×¸¨½¸û ­ýÛõ ÀÄ
        «È¢Å¢Âø º¡¾¨É¸û!
        «Åü¨Èì ¸ñÎ «¾¢ºÂ¢òÐ
        «õ¨Á§Â «õ¨Á§Â ±ýÈÃüÈ¢
        ¬Â¢Ãó ¾¢Õ¿¡Áí¸Ç¢ø §À¡üÈ¢
        §¸¡Â¢ø¸û ±ÎòÐì ÌõÀ¢ÎÅ¡÷¸û «ó¾
        §¸¡Á¡¾¡ì¸¨Ç
        ¦¸¡Îò¾¢ÎÅ¡÷¸û §ÅñÊ «¨ÉòÐõ
        ±ý¦Èñ½¢

        ²Á¡Ç¢ ­ýÛõ ¦Àâ ²Á¡Ç¢Â¡Å¡ý
        ²¨Æ ­ýÛõ ­ýÛõ ²¨Æ ¡šý
        ÌÕ¼ý ­ýÛõ ­ýÛõ ÌÕ¼ý ¬Å¡ý
        ­Å÷¸¨Ç ­Ãðº¢ì¸ «ó¾
        ­¨ÈÅ§É Åó¾¡ø¾¡ý ¯ñÎ «ÅÛõ
        ÅÕÅ¡ý Åó§¾ Â¡Å¡ý Áì¸û
        ­¾Âò¾¢ý µ÷ ã¨Ä¢ø ±Øó¾ÕÇ¢
        ±Ø Å£Ãì ¸¾¢÷¸¨Ç «¼ Å£º¢
        ±Ã¢Á¨Ä¡ ¦ÅÊòÐ
        ­ó¾¢Â Áñ¨½ô ¦À¡Êì¸
        ÒÐò ¾¡ñ¼Åõ ¬ÎÅ¡ý ­ó¾ô
        ¦À¡øÄ¡¾¡÷ Á¢¼ø º¡Â.


«ýÀ÷¸§Ç,

¸¡Äõ §Å¸Á¡¸ µÊ즸¡ñÊÕ츢ýÈÐ.«ó¾ µð¼ò¾¢ø ¿¡Óõ Á¡ðÊì ¦¸¡ñÎ ±§¾§¾¡ ¦ºö¸¢ý§È¡õ. º¢È¢Ð «¼í¸¢ ¿õ¨Á§Â ¿¡õ º¢ó¾¢ôÀ¾üÌ §¿Ãí¸¢¨¼ôÀ¾¢ø¨Ä ±ýÀ¾øÄ, §¿Ãò¨¾ ´Ðì¸ò  ¾ÅÈ¢ Ţθ¢ý§È¡õ. ­ó¾ô À¢¨Æ¨Â ¿¡ý ¦ºö¡¾¢Õì¸ ±ôÀÊôÀ𼠫źà Ýú¿¢¨Ä¡¢Ûõ ±ý¨Éô ÀüÈ¢ º¢ó¾¢ì¸ º¢È¢Ð  §¿Ãò¨¾  ´Ð츢ŢΧÅý. ­Ð§Å ¿¡ý ¦ºö¸¢ýÈ ¾¢Â¡Éõ. «¾¢ø µ÷ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â Åó§¾ý. " ´ýÈ¡ Óĸ¢üÌ ¯ñ¼¡Á¢¨ÈÅý «¨ÉÅÕìÌõ , ´ýÈ¡¦Áý Ú½÷¾ ¦Ä¡ñ¨Á" ±ýÚ «ÕðÌÈÇ¢ø ­ìÌÈðÀ¡Å¢Öõ ­ýÛõ ÀÄ ÌÈðÀ¡ì¸Ç¢Öõ ÜÈ¢ÂÅ¡Ú ºÁ¡¾£¾ ¨ºÅò¨¾ ÅüÒÚò¾¢É¡Öõ ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ «ó¾ ¿¼Ã¡º ¦ÀÕÁ¡¨É Å½í¸¡Ð ­Õì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. §ÁÖõ ¦¿üȢ¢ø ¾¢Õ¿£Ú ⺡Ðõ ­Õì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. ¯ñ¨Á¾¡ý, ¸ñϨ¼Â ÅûÇÄ¡÷ §À¡ýÚ âº¢Â º¢È¢Ð §¿Ãò¾¢üÌô À¢ÈÌ «¾¨É «Æ¢òÐõ Ţθ¢ý§Èý. ¾¢Õ¿£Ú âÍÅÐ ±ýÀÐ ´ýÈ¢¨É ¿¡ý ÁÈÅ¡§¾ ­Õì¸ §ÅñÎõ šƧÅñÎõ ±ýÚ ¯½÷ò¾¢¦¸¡ñ§¼ ­Õ츢ýÈÐ.  «Ð ¡¦¾É¢ý ­¨ÈÂÕû  ±ý ¯ûÇò¾¢§Ä Å¢¼¡Ð Å¢¨ÇÂ¡Ê ¾£ì¨¸¸û ¦ºöÐ ¦¸¡ñ§¼ ­Õ츧ÅñÎõ «¾ýÅÆ¢ ±ý «üÀ §Å𨸸¦ÇøÄ¡õ  ±Ã¢óР º¡õÀÄ¡¸¢ ­øÄ¡Ð §À¡¸§ÅñÎõ  ±ýÀ§¾. ­Õ츢ýȨŠ±Ã¢óÐ º¡õÀÄ¡¸¢ ­øÄ¡Ð §À¡É¡ø¾¡ý ­ÐŨà ±Æ¡Ð ¿¢ýȨŠ±ØóÐ «È¢Å¢ø Å¢¨Ç¡Îõ, Ò¾¢Â «ÛÀÅí¸û ¬¸§Å Ò¾¢Âò ¦¾Ç¢×¸û ¯ñ¼¡Ìõ. «ò§¾¡Î ­ôÀÊôÀð¼ ¾£ì¨¸¸û ±ýÀÉ «¸ò¨¾î Íò¾õ ¦ºöÔõ ­¨È¦ºÂÖÁ¡Ìõ. ­ùÅ¡Ú ¯ûÇõ  Íò¾Á¡¸¢¼, ¯¼Öõ Íò¾Á¡¸¢ýÈÐ,  §¿¡ö¦¿¡ÊÂüÈ Å¡ú×õ ¦Áö¡¸¢ýÈÐ. ­¾¨É «ÛÀÅâ÷ÅÁ¡¸ «È¢óÐÅà «¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ý¨È ¾òÐÅì ¸Å¢¨¾
 

 «ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                88. ¾¢Õ¿£Ú

        ͨÁ¾¡í¸¢ ¯ûÇò¾¢ý
        §º¡¸î ͨÁ¸¨Ç
        ­È츢 ¨Åì¸ µÃ¢¼ó §¾Ê
        ±ò¾¨É§Â¡ ¿¡û «¨Äó§¾ý
        ­ÂÄ¡Ð ¾¢Ã¢ó§¾ý
        ²Á¡óÐ ¦¿¡ó§¾ý
        ¬É¡ø ­ý§È¡
        ͨÁ¸§Ç ­øÄ¡Ð §À¡ì¸¢Å¢ð¼
        ͨÁ¸§Ç ±Æ¡Ð ¬ì¸¢Å¢ð¼ «ó¾ô
        ¦ÀÕï ͸ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡ð¨¼
        «È¢Â¡§¾ ±ýÛû ¿¼ò¾¢
        ±Éì¸Õû ÒÃ¢ó¾ ­¨ÈŨÉ
        ±ôÀÊ ¿¡ý Å½í¸¡¾¢Õô§Àý?
        ±ôÀÊ ¿¡ý ¦¾¡Æ¡¾¢Õô§Àý?
        §º¡¸î ͨÁ¸¨Ç §ºÃô âðÊ
        §º¡÷óÐ §º¡÷óРŢØõÀÊî ¦ºöÔõ
        «üÀ §Å𨸸¨Ç «Æ¸¡¸ò ¾£öòÐ
        ÀðÀ ¾¢Õ¿£ÚÅ¡¸ À¡Ã¢òÐ ±Ã¢ò¾
        «Æø§ÁÉ¢ò ¾¢ÕŢɨÉ
        «ý§À¡Î À¡÷츢ý§Èý «¾¢ºÂ¢òÐ
        «ûÇ¢ «ûÇ¢ô â͸¢ý§Èý ¾¢Õ¿£ü¨È ±ý
        «Å¾¢ ¦ÂøÄ¡õ §À¡ì¸¢Â
        «üÒ¾ ÁÕó¦¾É

        ÍðÎî ÍðÎ ¯ûÙõ ÒÈõÒÁ¡ö
        ͼ÷ó¦¾Ã¢ó¾ «ó¾ §º¡¾¢î ¦ºó¾£ ­ýÚ
        ÌÇ¢÷óÐ ÌÇ¢÷óÐ ­ýÀò ¾½¢Å¢ý
        ¬¸¡Â ¸í¨¸Â¡ö ÅʦÅÎòÐ
        «¸ò¾¢§Ä «¨Ä§Á¡¾¢ô À¡ö¸¢ýÈÐ
        «Õó¾¢Èø ¬üȨÄò ¾Õ¸¢ýÈÐ
        ¦ºó¾¡Á¨Ãô ¦À¡ö¨¸ ¦ºÆ¢òÐ ¯¾¢ì¸
        ¾¢ÕÅ¢ý Á¸Ç¢Õõ §º÷¸¢ýÈÉ÷
        «í¸í¸û «¨ÉòÐõ ¦À¡í¸¢ô ¦À¡í¸¢
        Å¡Ä¢À ÅÇôÀò¾¢ø µí¸¢
        «ÂáР¯»üÚõ ¬üȨÄò ¾óÐ
        Óиó ¾ñÊý °§¼
        Óý§ÉÚõ ¾¢ÕÁó¾¢Ãí¸û
        ã¨ÇôÀ̾¢¨Â ÓðÊ
        ã÷ì¸ ºò¾¢ Á¡¾÷¸Ç¡ö
        Áýò¾¢ý ¬½Åò¨¾ ÅÆí¸¡Ð §À¡ì¸¢¼
        ÅüÈ¡¾ °üÈ¡¸ ÅøÄÀõ ¿¢¨È¸¢ýÈÐ
        Å¡Ä¢Àõ  ¦¾¡¼÷¸¢ýÈÐ
        ÜüÚÅÛõ ±ØóÐ
        ̾¢ò§¾¡Ê Á¨È¸¢ýÈ¡ý ÜÊ¿¢üÌõ
        ÌíÌÁ ¿¡Â¸¢¸¨Çì
        ÌõÀ¢ðÎ.«ýÀ÷¸§Ç,

¨ºÅ ºÁÂò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¡¸ ­ÕìÌõ ÀÄ Å¢ºÂí¸Ùû  ¬½Å ÁÄõ ±ýÈ ´ýÚ ­Õ츢ýÈÐ, «Ð×õ ¬ýÁ¡¨Åô§À¡ýÚ ­¨ÈŨÉô §À¡ýÚ Â¡Ã¡Öõ §¾¡üÚÅ¢ì¸ôÀ¼¡¾  ¬¸§Å «¿¡¾¢§Â ­ÕôÀ¾¡¸¢Â ´ýÚ  ±ýÀÐ×õ «¨ÁÔõ. ­ùÅ¡Ú «¿¡¾¢§Â ­ÕìÌõ ¦À¡Õû¸Ç¢ø ¬½Å ÁÄò¨¾ì ¸ñ¼È¢ó¾ ¦ÀÕ¨Á¢ɡø «Ð º¢Èó§¾¡í¸¢ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. ( ­ÍÄ¡õ ­¾¨Éò ¾¡ý ¨ºò¾¡ý ±ýÚ ÜÚ¸¢ýÈÐ ±ýÚõ ¿¢¨É츢ý§Èý.)  ­¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢§Ä§Â Á¡É¢¼ ­ÂøÒ¸¨Çô ÀüȢ Á¢¸ Å¢Ã¢Å¡É ¬Ã¡öÔõ ¦ºýÚûÇÐ. ´ù¦Å¡ÕÅ÷ ¯ûÇò¾¢§ÄÔõ «È¢× ¦ºÈ¢Å¾üÌ ­¨ÈÂÕû ¸¡Ã½Á¡¸¢ ¿¢ü¸ «È¢Â¡¨ÁÔõ «¾É¡ø ÅÕ¸¢ýÈ «ÅÄí¸Ùõ ­Õ츢ýÈɧÅ, «Ð ±ôÀÊ ±ýÈ §¸ûÅ¢¨Â «Õ½ó¾¢Â¡§Ã ¾ÁÐ ­ÕÀ¡­ÕÀÐ ±ýȧš÷ «üÒ¾Á¡É ¾òÐÅ áÄ¢ø ±ØôÒ¸¢ýÈ¡÷.

         «È¢× «È¢Â¡¨Á ­ÃñÎõ «Ê§Âý
        ¦ºÈ¢¾Ä¡ø ¦Áö¸ñ¼ §¾§Å -- «È¢§Å¡
        «È¢§Â§É¡ ¡¦¾ýÚ ÜÚ§¸ý ¬öóÐ
        ÌÈ¢Á¡Ú ¦¸¡ûÇ¡Áü ÜÚ

       ±ýÚ  Á¢¸ Á⡨¾Â¡¸ ¬É¡ø Á¢¸ ¯Ú¾¢Â¡¸ ¦Áö¸ñ¼¡÷ Óý µ÷ §¸ûÅ¢¨Â ¨Å츢ýÈ¡÷. «¾üÌ ¦Áö¸ñ¼¡÷ ¾Õõ ¯ò¾¢Ãõ ­ô¦À¡ØÐ ¿¡ý ÅÇ÷òÐ ÅÕõ ¬¸Á×ÇÅ¢ÂÄ¢üÌõ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ «¨Á¸¢ýÈÐ, «È¢Å¢Âø ӨȢø ¬öóÐ ¯¼ýÀ¼ìÜÊ ¯ñ¨Á¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈÐ.  «ÅüÈ¢ø ¬½ÅÁÄò¨¾ô ÀüÈ¢ ÜÈôǪ̀¸Â¢ø

                ......................Å¢¸üÀí ¸üÀí
        ̧á¾õ §Á¡¸í ¦¸¡¨Ä «»÷ Á¾ ¿¨¸
        Ţáö ±ñ ̽Ûõ ¬½Åõ ±É Å¢ÇõÀ¢¨É

±ýÚ ¦Áö¸ñ¼¡Ã¢ý ¬½Å ÁÄò¨¾ô ÀüȢ ŢÇì¸ò¨¾ ÍÕì¸Á¡¸î ÜÈ¢ «¾ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ýÛõ ÀÄ §¸ûÅ¢¸¨Çì §¸ðÎì §¸ðÎ ¾ý ¬º¡¨Éì ̨¼¸¢ýÈ¡÷. ­óáø Óؾ¡¸ ¬í¸¢Ä ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÀ¢ø ÅÇ¡¸ò¾¢ø ¸¢¨¼ìÌõ. ¬÷ÅÓû§Ç¡÷ ¸ñΦ¸¡û¸. ­ý¨È ¸Å¢¨¾ ­¾¨Éô ÀüÈ¢§Â. º¢ó¾¨É¢ø ¬½Åõ ÒÌóÐÅ¢ð¼¡ø, À¢È÷ ¸ÕòÐì¸¨Ç «Æ¢òÐ «Æ¢òÐ º¢¨¾ì¸ §ÅñÎõ, ¯Â÷ó¾ÅÉ¡¸ ¡¨ÃÔõ Å¡ÆÅ¢¼¡Ð Å£úò¾ §ÅñÎõ, µ÷ ¿¢Â§¾¡Î º¢ó¾¢ì¸ §ÅñÎõ ±ý¦ÈøÄ¡õ ±ñ½¡Ð µ÷ ¯ýÁò¾É¡¸ ¾üÌȢ¡¸ ¿¢ýÚ ±Øõ ±øÄ¡ì ¸Õòи¨ÇÔõ ¾¡ì¸¢ò  ¾¡ì¸¢ «Æ¢ôÀ¾¢§Ä§Â ¸ñ½¡¸ ­ÕìÌõÀÊî ¦ºöÔõ. ÓÊÅ¢ø ­Å÷¸ÇÐ «ó¾ì¸Ã½í¸¨Ç ¾¡ì¸¢ ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ º¢¨¾òÐ «Æ¢ôÀ§¾¡Î Áýò¨¾Ôõ ¦¸¡ñÎ ÅÕõ. ­ôÀÊôÀð¼ ¸ÕòÐ츧ǡΠ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý.

                       89.  ¬½Åò ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø

        ¬¨½¦ÂýÚ ´ýÈ¢Õ츢ýÈÐ
        «¨Éò¨¾Ôõ  «Äí¸¡Ð «¨ºì¸¢ýÈÐ
        ¿£¾¢  ¿¢Â¡Âí¸û §¿÷¨Á¸û ¦¸¼¡Ð
        ¿¢Â¾¢ô À¢¨Æ¡Р§¿÷ÅÆ¢ ¦ºÖòи¢ýÈÐ
        ¬¨½ÅÆ¢ô Àð¼¡üÌ
        «¾ý ÅÆ¢ ¦ºøÅ¡÷ìÌ
        «Å¾¢¸û ­øÄ¡ ÁÉŨÁ¾¢
        ­ó¾ ¬¨½Â¢ý ¬ðº¢¨Â
        «¼ì¸¢ ´ÎìÌõ «Ãì¸ ¬½ÅÓõ
        ­Õ츢ýÈÐ «¿¡¾¢§Â «¾ý
        ¬ðº¢ìÌ ¬Ç¡¸¢ÂÅ÷¸û
        ¿£¾¢ì ¸¡½¡÷ ¿¢Â¡Âí ¸¡½¡÷
        ¿¢õÁ¾¢Ôí ¸¡½¡÷
        ±¾¢÷òÐ ±¾¢÷òÐ ±øÄ¡ÁÆ¢òÐ
        ¸ðÎôÀ¡Î¸û ¡ÐÁ¢ýÈ¢  «Õð
        ¸ñÏÁ¢ýÈ¢ ¸ÎÅ¢ºõ ¸ì¸¢
        À¡ü¸¼¨ÄÔõ Å¢ºÁ¡ì¸¢ô À¡Æ¡ìÌÅ÷
        Ìñ¼Ä¢É¢ô À¡õÒõ ÌÕðÎì
        ¦¸¡øÅ¢º ¿¡¸Á¡¸¢¼
        ŨèȸðÌ ¬Ç¡¸ ¦ÅüÚ
        ÅÆ측Πº¢ó¾¨É¢ø
        ÌÆõÀ¢ì ÌÆõÀ¢ Á¡öÅ÷
        À¢È¨ÃÔí ÌÆôÒÅ÷ «¨Éò¨¾Ôí
        ¦¸¡øŧ¾ì ÌȢ째¡Ç¡¸

        «Æ¢ìÌõ ¬½Åõ ­Å÷¸¨Ç
        «Æ¢ìÌõ
        «Îì¸Î측ö º¢¨¾Ôõ «ó¾ì¸Ã½í¸û
        À¢ý
        ¬Å¢Ôõ «¸Öõ «Æ¢¸¢ýÈ
        ¯¼¨Ä Å¢ðÎ


«ýÀ÷¸§Ç,
Åú쨸¢ø ±Ð§Á ¿¢Ãó¾ÃÁ¢ø¨Ä. «¨ÁŨ¾ «Æ¢òÐ «Æ¢òÐ Ò¾¢Â¨Å ­Õò¾ôÀÎŨ¾ ¿¡õ À¡÷òÐ즸¡ñξ¡ý ­Õ츢ý§È¡õ. ¬É¡ø «¾¨Éô ÀüÈ¢ «¾¢¸õ º¢ó¾¢ôÀ¾¢¨Ä. º¢ó¾¢ìÌõ §À¡Ðܼ À¢¨Æ¡¸ º¢ó¾¢òР «ÅüÈ¢ý ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç «È¢óЦ¸¡ûž¢ø¨Ä. Ðì¸í¸û ÅÕõ ºÉ¢Â¢ý ¬ðº¢, ­ýÀí¸û ÅÕõ §À¡Ð Í츢Ãý ¬ðº¢ ±ý¦ÈøÄ¡õ À¢¨Æ¡¸ «È¢óÐ §À¾Ä¢òÐî ¦ºø¸¢ý§È¡õ. «¨ÁÔõ ­øÄÈ Å¡ú쨸Ôõ À¢È×õ ¿¢Ãó¾Ãõ ¬¸¢Å¢ð¼¡ø «¾¨É§Â ¿¢ò¾¢Âõ ±ýÚ ±ñ½¢ ¯Ä¸¢Âø Å¡ú쨸¢§Ä§Â ÀðÎ Á¡ö§Å¡õ. «¨ÁÅÐ , «Ð ­É¢Â ­øÄȧÁ¡¢Ûõ, «Æ¢ì¸ôÀðÎ ­øÄ¡Ð §À¡ì¸ôÀð¼¡ø¾¡ý ­ÅüÈ¢ü¦¸øÄ¡õ ãÄÁ¡¸ ºí¸¡Ã ¸¡Ã½¡¸ µ÷ ¦À¡Õû ­Õ츢ýȦ¾ýÚõ, Å¡ú쨸¢ø ¿¼ì¸¢ýÈ ¿¡ºí¸Ùõ ¿øľü§¸ ±ýÈ ±ñ½Óõ ÅÇÕõ. ¿¼ì¸¢ýÈ ¿¡º§Á¡ºí¸û, ­ùÅ¡Ú ¿¡º§Á¡ºí¸ðÌ ¬Ç¡Ð ­Õ츢ýÈ ¿ü¦À¡Õ¨Ç ÁÈÅ¡Ð ÀüȢ즸¡ñΠšƧÅñÎõ  ±ýÚ §À¡¾¢ì¸¢ýÈÐ. «¸Å¡ú쨸¢Öõ ÒÈÅ¡ú쨸¢Öõ ­ùÅ¡Ú ÀÄ ¿¡º§Á¡ºí¸ðÌ ¬Ç¡¸¢ ¿¡ý ¸üÚ즸¡ñ¼ ´ýÈ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ý¨È ¸Å¢¨¾.

«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý

                       90. §º¡Ã¡¾¢Õ

        «õ¨Á§Â ¿£ «ÕǢ «ó¾
        «Æ¸¢Â ­ÇÁí¨¸ ±ý
        ­¾Âì ̨¸Â¢ø ±Ø¾¢Â º¢ò¾¢Ãí¸û
        ¦¾¡ø¸¡Ä
        ̨¸ µÅ¢Âí¸û §À¡ÖÁøÄ¡Ð
        Å¢¨ÃóРިÃóÐ «Æ¢¸¢ýÈÉ
        Å£½¡¸¢î º¢¨¾¸¢ýÈÉ
        §¸¡Äì ̨¸¸Ç¢ý ÌÇ¢÷î ÍÅ÷¸¨Ç
        ¦¸¡Þà ţÃì ¸¾¢÷¸û
        «ÉæðÊ «Îì¸¨Ç Â¡ì¸¢
        «Æ¢ì¸¢ýÈÉ «ó¾ «Æ¸¢Â
        º¢ò¾¢Ãí¸¨Ç
        «Íò¾õ ±ýÈ¡¸¢¼

        «¨Å
        §¾¡üȢ À¡ºÅ¨Äô À¢ýÉø¸û
        ¦Å¢ø ¯ñ¼ ÀÉ¢§À¡ø
        Å¢Çí¸¡§¾ §À¡¸¢ýÈÉ
        ¬Â¢Ûõ ¿¡ý ­ýÚ
        º¢¨¾¸¢ýÈ º¢ò¾¢Ãí¸¨Çì ¸ñÎõ º¢È¢Ðõ
        º¢¨¾Â¡§¾ ¿¢ü¸¢ý§Èý
        «Ø츢ĢÕóРŢÎÀ𧼦ÉÉ
        ¬Éó¾¢ì¸×ï ¦ºö¸¢ý§Èý
        À¨ÆÂÐô À¡Æ¡¸¢ Å¢Æ ­§¾¡ «ó¾
        ¦Åû¨Ç ¦ÅüÚî ÍÅ÷¸Ç¢ø
        ¦ºùÅñ½ Àí¸Âí¸û §º÷óÐ ÀÄ
        ¦ÅÊ츢ýÈÉ
        ­ý¦É¡Õò¾¢ ÅÊÅ¢ø ¿£ ±ØóÐ ±ý
        ­¾Âì ̨¸ìÌû ÒÌóÐ
        ±Æ¢Ä¡É   ÀÄ  µÅ¢Âí¸û
        Á£ñÎõ ±Øи¢ýÈ¡ö
        À¡ºì ¸¢Ç÷¸Ç¢ø ¿¡ý
        ÀðÎ Á£ñÎõ Àâ¾Å¢ì¸

        ­ùÅ¡Ú
        Áí¨¸Â÷¸û ÅóÐ ¦ºøÄ
        Á¨È¡Р±ý§É¡ÊÕìÌõ «õ¨Á§Â
        Á¡½¢ì¸î ͼâý Á§É¡ýÁ½¢§Â
        ­É¢Â¡¸¢Öõ «ó¾
        Íò¾ ÍÂ ÅÊÅ¢ø «Õð
        §º¡¾¢ ͸ÅÊÅ¢ø ±ý§É¡Î
        §º¡Ã¡¾¢Õ.


HOME