Make your own free website on Tripod.com
 
 
¾¢Õ×ó¾¢Â¡÷   Tiruvuntiyaar

 
 
 

¦Áö¸ñ¼ º¡ò¾¢Ãí¸Ç¢ø, º¢Å»¡É§À¡¾ò¾¢üÌ ÓüÀðÎ ±Øó¾¨Å¸Ç¡¸ ¯ö Åó¾ §¾Å÷ «ÕǢ ­ó¾ ¾¢Õ×ó¾¢Â¡Õõ «ÅÃÐ Á¡½Å÷ ¾¢Õ츼ç÷ ¯öÂÅ󾧾Å÷ «ÕǢ ¾¢Õ¸Ç¢üÈ¢ôÀÊ¡Õõ ¬Ìõ «ÅüÈ¢ø ­íÌ ¾¢Õ×ó¾¢Â¡÷ ¬í¸¢Ä ±ØòÐô¦ÀÂ÷ô§À¡Îõ ¦À¡Æ¢ôҨç¡Π¾ÃôÀθ¢ÈÐ.
 

1.

    «¸ÇÁ¡ö ¡Õõ «È¢× «Ã¢Ð «ô¦À¡Õû
    º¸ÇÁ¡ö Åó¾Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    ¾¡É¡¸ò ¾ó¾Ð ±ýÚ ¯ó¾£ôÀÈ

    akaLamaay yaarum aRivu aritu apporuL
    sakaLamaay vantatu enRu uwtiipaRa
    taanaakat tantatu enRu unthiipaRa

Arise from your lowly state and fly free  without fear thinking that BEING, the absolutely transcendent and ABOVE has made His presence  as In- the- World as well on His own accord

a-kaLam: totally and absolutely transcendent and Above the phenomenal; sa-kaLam : as in the world, as the immanent Reality that discloses itself to the anmas in innumerable archetypal forms

2.

    ÀÆì¸õ ¾Å¢Ãô ÀÆÌÅÐ «ýÈ¢
    ¯ÆôÒÅÐ ±ý¦À§½ ¯ó¾£ÀÈ
    ´Õ¦À¡ÕÇ¡§Ä ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    pazakkam thavirap pazakuvatu anRi
    uzappuvatu enpeNee untiipaRa
    oruporuLalee enRu untiipaRa

Cease being like a woman in great confusion and arise bravely above and be free from the ordinary habitual actions  thinking of the Grace of BEING, free yourself  from  the worldly  praxis  that continuously ties you to the earthly

pazakkam:  the routinised and hence habituated actions:  here the ritualistic.;  uzappu: confusion, muddle-headedness. The confused anma is treated as a woman rather metaphorically. It may also be to indicate that the anma desiring to unite with BEING becomes a woman deeply in love with HIM.
 

3.

    ¸ñ¼ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ¸ÕÁõ ÓÊò¾Å÷
    À¢ñ¼ò¾¢ø šá÷ ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    À¢ÈôÒ ­ÈôÒ ­ø¨Ä ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    kaNdattaik koNdu karumam mudittavar
    piNdattil vaaraar enRu unthiipaRa
    piRappi iRappu illai enRu untiipaRa

    Arise with the thoughts that BEING who has absolved the anmas of their karmas and thus made them pure just through His SEEING, will NEVER enbody Himself  ever as a being in the world and hence suffer births and deaths.

kaNdam: just through seeing, through the action of SEEING; piNdam: a finite entity
 

4.

    ­í¹ý ­Õó¾Ð ±ýÚ «ùÅñ½õ ¦º¡øÖ§¸ý
    «í¹ý ­Õó¾Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    «È¢Ôõ «È¢× «Ð «ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    ingngan iruntatu enRu avvaNNam collukeen
    angngan iruntatatu enRu untiipaRa
    aRiyum aRivu athu enRu untiipaRa

    Arise and become free knowing that  BEING  is such that  if I describe It thus  it so becomes ;  and this  way of Understanding BEING is  NOT the way at all

5.

    ²¸Ûõ ¬¸¢ «§¿¸Ûõ ¬ÉÅý
    ¿¡¾Ûõ ¬É¡ý ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    ¿õ¨Á§Â ¬ñ¼¡ý ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    eekanum aaki aneekanum aanavan
    naatanum aanaan enRu untiipaRa
    wammaiyee aaNdaan enRu untiipaRa

    Arise and fly free knowing that BEING in disclosing itself as One also discloses as the Many and through that shows Himself as the Power who rules  over all  the creatures

6.

    ¿õ¦ºÂø «üÚ ­ó¾ ¿¡õ «üÈ À¢ý ¿¡¾ý
    ¾ý¦ºÂø ¾¡§É ±ýÚ ¯ó¾¢ÀÈ
    ¾ý¨É§Â ¾ó¾¡ý ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    namceyal aRRu inta naam aRRa pin naatan
    tanceyal taanee enRu untiipaRa
    tannaiyee tantaan enRu untiipaRa
 

    Arise and ascent free with the understanding that where we absolve self motivated  actions by dissolving the egoity , every action becomes that of BEING and in this He discloses Himself as He is to such anmas.

    naam aRRaL: backgrounding  the Being of self completely so that in the Being of creatures only the presence BEING is visble and functional
 

7.

    ¯ûÇõ ¯Õ¸¢ø ¯¼ý ¬Å÷ «øÄÐ
    ¦¾ûÇ «Ã¢Â÷ ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    º¢üÀÃî ¦ºøÅ÷ ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ.

    uLLam urukil udan aavar allatu
    teLLa ariyar enRu untiipaRa
    siRparac celvar enRu untiipaRa

    Arise and move ahead knowing that BEING cannot be understood in itself as to what it is   unless the heart melts with LOVE (for all) and that BEING resides in the realms of trancendental consciousness
 
 

8.

    ¬¾¡Ãò¾¡§Ä ¿¢Ã¡¾¡Ãò§¾ ¦ºýÚ
    Á£¾¡Éò§¾ ¦ºø¸ ¯ó¾£ÀÈ
    Å¢ÁÄüÌ ­¼õ «Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    aataarattaalee niraataarattee cenRu
    miitaanattee celka untiipaRa
    vimalaRku idam atu enRu untiipaRa

    Arise and go ahead in your onward march using the various existential supports as ladders to ascend to the Groundless Realms  Above and being clear that that's the realm of Pure BEING

9.

    ¬ì¸¢ø «í§¸ ¯ñ¼¡ö «øÄÐ «íÌ ­ø¨Ä¡öô
    À¡÷츢ø ÀÃõ «Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ
    À¡Å¨ÉìÌ ±ö¾¡Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    aakkil angkee uNdaay allatu angku illaiyaayp
    paarkkil param atu enRu untiipaRa
    paavanaikku eytaatu enRu untiipaRa

    Arise and move ahead knowing that BEING is there in the world only he presents Himself and is NOT unless He wills it ,  as thus in this way disclosing Himself as the truly transcendental and totally beyond the reach of human imagination.

10.

    «ï§º «ïÍ ¬¸ «È¢§Å «È¢× ¬¸ò
    ÐﺡР¯½÷óÐ ­ÕóÐ ¯ó¾£ÀÈ
    Ðö ¦À¡Õû ®Ð ±ýÚ ¯ó¾£ÀÈ

    anjcee anjcu aaka aRivee aRivu aakat
    tunjsaathu uNarntu iruntu untiipaRa
    tuyya poruL iitu enRu untiipaRa

 Arise and take flights into metaphysical realms knowing that  the five basic elements are physicalistic and that consciousness is different from them,  always alert to these basci differences and seeking to be always in the realms of Pure Understanding

(¦¾¡¼Õõ) 


HOME