«ÕðÌÈû ¡ôÒ- º¢Ä º¢ó¾¨É¸û

¼¡ì¼÷ º¢Å. Á¡¾Åý, ¾¡Ü÷ ¸¨Ä¸øæâ,ÒÐâ, 605008, ¾Á¢ú ¿¡Î

¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢  ¯Â÷ ¦ºõ¦Á¡Æ¢¸Ùû ´ý¦ÈÉô §À¡üÈôÀθ¢ýÈÐ. ²Èò¾¡Æ ­Ãñ¼¡Â¢Ãõ ¬ñθðÌ §ÁüÀð¼ ­Ä츢Â, ­Ä츽 ÁÃÒ¸û ­ýÈÇ×õ ­õ¦Á¡Æ¢Â¢ý¸ñ §À¡üÈ¢ ÅÇ÷ì¸ôÀðÎûǨÁ ­¾üÌò ¾¨Ä¡ ¸¡Ã½õ ¬Ìõ. ¾Á¢Æ¢ý ­Ä츢 ­Ä츽 ÁÃÒ¸¨Çì Ü÷óÑ §¿¡ì̧š÷ìÌì ¸¡Äô§À¡ì¸¢ø ÁÃÒ¸û º¢Ä ¦¿¸¢úó¾¢ÕôÀÐõ º¢Ä Ò¾¢Â ÁÃÒ¸û ¸¢¨Çò¾¢ÕôÀÐõ ÒÄÉ¡¾ø ¸ñÜÎ. «¸õ, ÒÈõ ±ýÛõ ºí¸ ­Ä츢 À¡Î¦À¡ÕûÁÃÒ Á¡È¢ ¿£¾¢ «øÄÐ «Èì¸ÕòÐì¸û À¡Î¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ûÇôÀð¼¨¾î ºí¸ ÁÕŢ ­Ä츢Âí¸û ¯½÷òи¢ýÈÉ. «¾ýÀ¢ý Àì¾¢ ­Ä츢ÂÓõ, À¢ýÉ÷ º¢üÈ¢Ä츢 Ũ¸¸Ùõ, ³§Ã¡ôÀ¢Â ÅÕ¨¸¨Â ´ðÊô Ò¾¢Â ­Ä츢 Ũ¸¸Ùõ §¾¡üÈõ ¦ÀüȨÁ ­Ä츢 ÅÃÄ¡Ú ¯½÷󧿡± «È¢ó¿ ´ý§È. ­ùŨ¸ ­Ä츢Âí¸Ç¢ý À¡Î¦À¡Õû «¸Óõ ÒÈÓõ ÁðÎÁ¡? ­ø¨Ä§Â.

    À¡Î¦À¡Õû ÁðÎÁøÄ¡Ð À¡¼ø ÅÊÅò¾¢Öõ ´§Ã ÁÃÒ À¢ýÀüÈô À𼦾ýÀ¾üÌî º¡ýÚ ­ø¨Ä. «¸ô¦À¡Õû ¸Ä¢, ÀâÀ¡ðÎ ±ýÛõ ­ÕŨ¸À¡Å¢Öõ À¡¼ôÀ¼ §Åñëäõ ±ýÀÐ ¦¾¡ø¸¡À¢Â÷ «¨Áò¾ ­Ä츽õ. ¬Â¢ý ºí¸ «¸ôÀ¡¼ø¸û ¬º¢Ã¢ÂôÀ¡Å¢ø¾¡ý ¯ûÇÉ. À¢ü¸¡Äò¾¢ø ¸ð¼¨Çì ¸Ä¢òÐ¨È ±ýÛõ À¡Å¨¸ «¸ô¦À¡Õ¨Çô À¡ÎžüÌ ²üȾ¡¸ì  ¦¸¡ûÇôÀðÎûÇÐ. ¿£¾¢ì ¸ÕòÐì¸û ¦ÀÕõÀ¡ý¨Á ¦ÅñÀ¡Å¢ø À¡¼ôÀð¼É. ¸¡ôÀ¢Âí¸Ç¢ø Å¢Õò¾ôÀ¡Å¢ý ¦ºøÅ¡Ì §Á§Ä¡í¸¢ÔûÇÐ. ÀÆõÁÃÀ¢ý ¦¿Õì¸Ê¢ĢÕóÐ Ó¸¢úò¾¨Å¾¡ý ¾¡Æ¢¨º, ШÈ, Å¢Õò¾õ ±ýÛõ À¡Å¢Éí¸û. ­Åü¨È §¿¡ì¸ À¡¼Ä¢ý ÅÊÅò¾¢Öõ ¸¡Äô§À¡ì¸¢ø Á¡üÈí¸û §¿÷óÐûǨÁ ¯½ÃÄ¡õ. ­ùÅ¢¼ò¾¢ø ¾Á¢ÆÈ¢»÷¸û ¡ÅÕõ ´ôÒ¸¢ýÈ ´Õ ¸ÕòР¡¦¾É¢ø, À¡Î¦À¡Õû À¡¼øÅÊÅõ ±ýÛÁ¢ÅüÈ¢ø ²üÀð¼ Á¡üÈí¸û ÁèÀ ÓüÈ¢Öõ ÒÈ츽¢òÐ ±Øó¾¨ÅÂýÚ; ÁèÀ¦Â¡ðÊô Ò¾¢¾¡¸ì ¸¢¨Çò¾¨Å ±ýÀ¾¡õ.
    ¸¡Äò¾¢ý §¾¨Å, ºã¸¿¢¸ú׸Ǣý ¾¡ì¸õ, Ò¾¢ÂÉ Ò¨ÉÔõ ¬÷Åõ §À¡ýȨŠ¸¡Ã½Á¡¸ô À¡Î¦À¡Õû ÁÃÒõ À¡Î¦¿È¢ÁÃÒõ º¢üº¢Ä Á¡üÈí¸û «¨¼¸¢ýÈÉ. ­ò¾Ì Á¡üÈí¸û ­ÂøÀ¡¸×õ ²üÀðÊÕì¸Ä¡õ, À¨¼À¡Çý Å¢ÕôÀÊÔõ ²üÀðÊÕì¸Ä¡õ. ¬É¡ø «¨Å ÁèÀ ÓüÈ¡¸ô ÒÈ츽¢Â¡Áø ÁèÀ ´ðÊ ±Ø¾§Ä ¦ÀÕýÀ¡ý¨Á. ­ùÅ¡Ú ¿¢¸Øõ ÁÃÒ Á¡üÈí¸¨Çî º¢¨¾Å¡¸ì ¦¸¡ûÇ¡Áø, ¦¿¸¢úÅ¡¸ì ¸Õ¾¢ ²üÈø ­Ä츢 ÅÇ÷ìÌõ ¦ºØ¨ÁìÌõ ÅÆ¢§¸¡Öõ ±ýÀ¾¢ø ³ÂÁ¢ø¨Ä. «òмý À¨¼ôÀ¡ÇÉ¢ý ¾É¢ôÀ𼠯â¨ÁÔõ  ­¾É¡ø Á¾¢ì¸ôÀθ¢ýÈÐ.

    ­ó¿ ¸ÕòÐì¸¨Ç ¯ûÇò¾¢ø ¿¢¨Ä ¿¢Úò¾¢ì¦¸¡ñΠ '«ÕðÌÈû' ±ýÛõ áÄ¢ý ¡ôÀ¨Á¾¢ ÌÈ¢ò¾ º¢Ä ±ñ½í¸¨Ç ®ñÎ º¢ó¾¢ì¸Ä¡õ. «ÕðÌÈû ±ýÛõ áø 1993¬õ ¬ñÎ ¦ÅǢ¢¼ô¦ÀüÈÐ. ­óáÄ¢ý ¬º¢Ã¢Â÷ ¼¡ì¼÷ ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý, Á§Äº¢Â «È¢Å¢Âø Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ø §ÀẢâÂá¸ô À½¢Ò⸢ýÈ¡÷. ­óáø À¡Î¦À¡ÕÇ¡Öõ À¡Î¦¿È¢Â¡Öõ ¾Á¢ú Á¨È¡õ ¾¢ÕìÌÈÄ® ¿¢¨É× ÀÎòО¡¸ ¯ûÇÐ. «§¾ §Å¨Ç¢ø ¾¢ÕìÌÈÇ¢ø ­¼õ¦ÀÈ¡¾ - ­ý¨È ¿¨¼Ó¨È Å¡ú§Å¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ÀÄ Ò¾¢Â ¸ÕòÐì¸û ­óáÄ¢ø ­¼õ¦ÀüÚûÇÉ. ¾¢ÕìÌÈû §À¡ýÚ ÌÈø¦ÅñÀ¡ ¡ôÒ ­óáÄ¢ý¸ñ ­¼õ¦ÀüÈ §À¡¾¢Öõ ÓبÁ¡¸ ­ùŨ¸ ¡ôÒ À¢ýÀüÈôÀ¼Å¢ø¨Ä. ¾¢ÕìÌÈû 1330 À¡ì¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð.  ­óáø À¡Â¢Ãò¨¾Ôõ ¯ðÀÎò¾¢, 2661 À¡ì¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ. «¾¡ÅÐ ¾¢ÕìÌȨÇô §À¡ýÚ ­ý¦É¡Õ Á¼íÌ ¦À⾡¸ «¨ÁóÐûÇÐ.

    ­óáø ÌÈ¢òÐ ±Øó¾ ¾¢ÈÉ¡ö׸û ´ýÚ:" áÄ¢ý ¾¨ÄôÒ ¾¢ÕìÌ鬂 ¿¢¨É×Úòи¢ýÈÐ; ¬Â¢ý ¡ôÒ ¾¢ÕìÌÈǢĢÕóÐ Á¡ÚÀðÊÕ츢ýÈÐ. ±É§Å ­óáø ­Ä츽ôÀÊ ­ø¨Ä" ±ýÀ¾¡õ. ¬Â¢ý ­óáÄ¢ø «¨ÁÔõ ¡ôÒ ÁÃÀ¢Ä¢ÕóÑ Ó¸¢úò¾ Ò¾¢Â ¸¢¨Ç¡¸- Ò¾¢Â ÅÃÅ¡¸ «¨ÁŨ¾ ¿Î׿¢¨ÄÔ¼ý «ÏÌõ§À¡Ð ¯½ÃÄ¡õ.

    «ÕðÌÈû áø 1.º£÷ 2.¾¨Ç 3. «Ê ±ýÛõ ãýÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦ÅñÀÅ¢üÌâ ­Ä츽ò¾¢É¢ýÚ Å¢Ä¸¢ÔûÇÐ. ­ùÅ¡Ú Å¢ÄÌÅÐ ÌüÈÁûÇÅ¡ ±É¢ø ÌüÈÁýÕ. ­óáüÈ¡Îò ¾Á¢ú ¸Å¢»÷¸û º¢ÄÃÐ ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø ¦ÅñÀ¡Å¢ý ­Ä츽õ º£÷,¾¨Ç,«Ê ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¬í¸¡íÌ ¦¿¸¢úóÑûǨ¾ô À¢ýÅÕõ º¡ýڸǡø «È¢ÂÄ¡õ.

                            1. Á¡ý¸ñÎ ââìÌõ Áí¸Â¢¨É ÁýÉýÁ¸ý
                                ¾¡ý¸ñÎ ââôÀ¡ý ¨¾Âø¿øÄ¡û Å¡ý¸ñ¼
                                ¦ºõÁ¡ ÐÇí¸ñÎ §ºøŢƢâ â측Åû
                                «õÁ¡ ÐÇí¸¡ýÀ¡ý «íÌ.
                                                                                    (À¡Ã¾¢¾¡ºý, 1993:667)

                            2. §¸¡¨Åì ¸É¢¸ñÎ §¸¡¨Å¢¾ú ââìÌõ
                                À¡¨Å ±Æ¢ø¸ñÎ À¾Ú¸¢ýÈ¡û- â¨Å¾¡ý
                                Á¡í¸É¢ìÌò ¾¡×¸¢ýÈ¡û ÁýÉýÁ¸ý ¯ûÇÁò
                                ¾£í¸É¢ìÌò ¾¡×õ ¦¾Ã¢óÑ
                                                                                       (À¡Ã¾¢¾¡ºý, 1993:667)

¦ÅñÀ¡Å¢ø ¸É¢îº£÷ ÅÕžüÌ Å¢¾¢Â¢ø¨Ä. ¬Â¢ý À¡§Åó¾÷ À¡Ã¾¢¾¡ºÉ¢ý ­ùÅ¢Õ À¡¼ø¸Ç¢ø "ÁýÉÁ¸ý" ±Éì ¸É¢îº£÷ ÅóÐûÇÐ.

                           3. §¸¡¨Å ¯¾ð¨¼  ´Ç¢¾Ø×õ «ù¦Å¡Ç¢Â¢ø
                               À¡¨Å¾ý ¯ûÇò¾¢ø À¡í¸¢ÕìÌõ- ¾¡×Á¨¾ì
                               ¸ñ½¡ü À¾ï¦ºöÐ ¨¸§Â¡Î ¿ü¸¨Ä¨Âô
                               Àñ½¡ø ¯Â¢Ã¢ø¨Åò¾¡û À¡÷
                                                                                        (À¡Ã¾¢¾¡ºý. 1993:450)

­Ð×õ À¡§Åó¿Ã¢ý À¡¼Ä¡Ìõ. ¦ÅñÀ¡Å¢ø ¿¡Ä¨ºîº£÷ À¢ýÚ ÅÃìܼ¡Ð. ¬Â¢ý À¡÷¾¢¾¡ºÉ¢ý ­ôÀ¡¼Ä¢ø '¯Â¢Ã¢ø¨Åò¾¡û' ±ýÚ ¿¡Ä¨ºîº£Ã¡¸¢Â ¦À¡Ð÷ ÅóÐûÇÐ.

                           4. «ó¾¢Á¾¢ ÝÊ¿¢ý ÈõÀÄò¾¢ø Ä¡Ê¿¢¾õ
                               º¢ó¨¾Á¸¢ú Üò¾ý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø- ¦ºó¾Á¢ú
                               ¿¡ÎÒ¸ú ºõÀó¾ý ¿Ê¸ Á¸Ã¡ºý
                                ¿£Îĸ¢ø Å¡ú¸  ¿¢¨ÄòÐ
                                                                          (¸Å¢Á½¢ §¾º¢¸Å¢¿¡Â¸õ À¢û¨Ç, 1992:47)

¦ÅñÀ¡Å¢ø ­Âüº£÷¦Åñ¼¨Ç, ¦Åñº£÷¦Åñ¼¨Ç ¾Å¢Ã À¢È¾¨Ç¸û Å¢ÃÅ¡. ¬Â¢ý ¸Å¢Á½¢ ­ÂüȢ ­ôÀ¡¼Ä¢ý ­Ãñ¼¡ÅÐ «Ê¢ø ¸Ä¢ò¾¨Ç Å¢ÃÅ¢ ÅóÐûÇÐ

                           5. º¢ýÉﺢڠ ž¢ø §¾÷ó¾ ¯½Å¢ÛìÌ
                               ±ýɦÀ¡Õ  ¦Çý§È­ý Ú½÷ó§¾ý- «ýÉ¡Ç¢ø
                               Óò¦¾ýÚ ¦º¡øÖ¾¢÷¾ §Á¡¸ì ¸Å¢¨¾±Æ¢ø
                               º¢ò¾¢Ãò¾¡û À¡Ã¡Áø ¦ºýÈ¡û
                                                                                       (¸ñ½¾¡ºý, 1991:29)

¸ñ½¾¡ºÉ¢ý ­ôÀ¡¼ø ¦ÅñÀ¡ ¡ôÀ¢üÌô ¦À¡Õó¾¢ÅâÛõ ®üÈÊ ­Ú¾¢îº£÷  ¿¡û, ÁÄ÷, ¸¡Í, À¢ÈôÒ ±ýÛõ Å¡öôÀ¡Î¸û ²§¾Ûõ ´ýÈ¢ø ÓÊ¡Áø '§¾Á¡' Å¡öÀ¡ðÊø ÓÊóÐûÇÐ. «òмý ­ôÀ¡¼Ä¢ý ­Ãñ¼¡õ «Ê¢ø ¸Ä¢ò¾¨Ç Å¢ÃÅ¢ ÅóÐûÇÐ.

    «ÎòÐ,¦ÅñÀ¡Å¢ý ®üÈÊ ÌÈ¢ò¾ ­Ä츽ò¾¢Öõ ¦¿¸¢ú× ²üÀðÎûǨÁ §¿¡ì¸ò¾ì¸Ð.
                        6. ¦¾Ç¢§Å ÅÊÅ¡ï º¢Å»¡Éõ ±ýÚõ
                            ´Ç¢§º÷ ¿ÄÁ¨ÉòÐõ µí¸¢ ÅÕ ¸¢ýÈɸ¡ñ
                            ¸ñ½¨É ¿¡ý ¬ð¦¸¡ñ§¼ý ¸ñ¦¸¡ñ§¼ý ¸ñ¦¸¡ñ§¼ý
                            ¸ñ½¨É ¡𦸡ûÇì ¸¡Ã½Ó ÓûÇɧÅ
                                                                                (À¡Ã¾¢Â¡÷, 1987:433)

À¡Ã¾¢Â¡÷ À¡ÊÔûÇ ­ì¸Ä¢¦ÅñÀ¡ô À¡¼Ä¢ø ®üÈÊ º¢ó¾Ê¡¸(ÓÃÊ¡¸ ) «¨Á¡Áø ¿¡üº£ÃÊ¡¸ «¨ÁóÑûÇÐ.

                       7. ¯Ä¸õ ÓØÐõ ´Ǫ̃¼ì¸£ú ¬ÙÁýÉý
                            ..........
                           §º¦Ä¡ò¾ ¸ñ½¢¦Â¡Î §¾Å¢Ôõ ¯ñ¦¼ýÈ¡û

                                                                            (¸Å¢Á½¢ §¾º¢¸Å¢¿¡Âìõ À¢û¨Ç, 1993:15)

±ÉÅÕõ ¸Å¢Á½¢Â¢ý À¡¼ø ´ýÈ¢Öõ ®üÈÊ º¢ó¾Ê¡¸ «¨Á¡Áø «ÇÅÊ¡¸ «¨ÁóÐûǨÁ ¯½ÃÄ¡õ. ¸ñ½¾¡ºý À¡¼ø¸û º¢ÄÅüÈ¢Öõ ­ùŨ¸ ¦¿¸¢ú¨Åì ¸¡½Óʸ¢ýÈÐ.
        ¦ÅñÀ¡Å¢üÌȢ ­Ä츽ò¾¢ø ÁðÎÁøÄ¡Ð À¢ÈÀ¡ì¸Ç¢ý ­Ä츽 ÁÃҸǢÖõ ¦¿¸¢ú׸û ²üÀðÎûǨÁ¢¨É ­ó¾ áüÈ¡ñÎ (20¬õ áüÈ¡ñÎ ) ¸Å¢»÷¸Ç¢ý ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø ¸¡½Óʸ¢ýÈÐ. ­ì¸Å¢»÷¸û ­Ä츢Â, ­Ä츽 ÁÃÒ¸¨Ç «È¢Â¡§¾¡÷ «øÄ÷; ÁÃÒ¸¨Çô ÒÈ츽¢òÐ ´Ð츧ÅñÎõ ±ýÈ ¦¸¡û¨¸Ô¨¼§Â¡Õõ «øÄ÷:  ÁèÀô §À¡üÚõ «§¾ §Å¨Ç¢ø ¸¡Äò¾¢ý §¾¨Å, ­Ä츢Âô §À¡ìÌ §À¡ýȨŠ¸¡Ã½Á¡¸ ÁÃÀ¢Ä¢ÕóÑ Å¢Ä¸¢ ¿¢ü¸×õ §Åñʾ¡Â¢üÚ. ±É¢Ûõ ¾Á¢Øĸõ ­ýÈÇ×õ ­Å÷¸¨Çì ¸Å¢»÷¸Ç¡¸ô §À¡üÈ¢ Á¸¢ú¸¢ýÈÐ.

        ­ò¾Ì ¦À⠸Ţ»÷¸Ç¢¼òÐì ¸¡½ôÀð¼ ­Ä츽 ¦¿¸¢ú׸¨Çî º£÷à츢 ¾Á¢ú ¬Ã¡ö ¯Ä¸õ ­ó¦¿¸¢ú׸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ´ÕíÌ ¾¢ÃðÊ «Åü¨È ¬ö×ò¾Ã׸ǡ¸ì ¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø, ÁÃÀ¡¸ì ÜÈôÀðÎÅÕõ ¦ÅñÀ¡ ­Ä츽òÐû §ÁÖõ º¢ÄÅü¨Èî §º÷¸Ä¡õ ±ýÈ ¦¸¡û¨¸¨Â ¯Õš츢ÔûÇÐ. º¡ýÈ¡¸, §Á§Ä ±ÎòÐ측ðÊ À¡¼ø¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ­ÐŨà ÜÈôÀðÎ Åó¾ ­Ä츽ò§¾¡Î,

    1. µ¨º ¦¸¼¡Áø ­ÕôÀ¢ý ¦ÅñÀ¡Å¢ø ¸É¢îº£Õõ ­¼õ¦ÀÚõ.
    2. ¦ÅñÀ¡Å¢ø ¿¡¨Äî º£Õõ À¢ýÚ ÅÕõ. (µ¨º ¦¸¼¡Áø ­ÕôÀ¢ý)
    3. ¦ÅñÀ¡Å¢ø ¬º¢Ã¢Âò¾¨Ç, ¸Ç¢ò¾¨Ç Å¢ÃÅ¢ÅÕõ
    4 ¦ÅñÀ¡Å¢ý ®üÈÊ¢ý ­Ú¾¢î º£÷ §¾Á¡ Å¡öôÀ¡ðÊø ÓÊÂÄ¡õ
    5. ¦ÅñÀ¡Å¢ý ®üÈÊ ¿¡üº£ÃÊ¡Öõ «¨ÁÔõ

±ýÛõ Å¢¾¢¸¨ÇÔõ §º÷òÐô Ò¾¢Â ­Ä츽õ ŨÃÂ¨È ¦ºöžü¸¡É ÝÆø ±ØóÐûǨÁ «È¢ÂÄ¡õ.

    ­ùÅ¡Ú ¸¡Ä󧾡Úõ  À¨Æ ÁÃÀ¢É¢ýÚ ¸¢¨Çò¾ Ò¾¢Â ÁÃÒ¸¨Ç ¯ûÇ¼ì¸¢ì ¸¡Ïõ§À¡Ð ÀƨÁÔõ ÒШÁÔõ ­¨½óÑ ´Õ ÒÐ ÁÃÒ ¯ÕÅ¡¸ Å¡öôÒñÎ. «ò¾Ì ÁÃÒ ¯ÕÅ¡ì¸õ ­Ä츢 ÅÇ÷ìÌõ ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¦ºØ¨ÁìÌõ ¸ñÊôÀ¡¸ô §ÀվŢ ¦ºöÔõ ±ÉÄ¡õ.
    ¬¨¸Â¡ø, ­ù¦ÅØòШâý ÓüÀ̾¢Â¢ø ÜÈôÀð¼ ¸ÕòиǢý «ÊôÀ¨¼Â¢Öõ À¢ýÉ÷ ±ÎòШÅì¸ôÀð¼ º¡ýڸǢý «ÊÀ¨¼Â¢Öõ " ­Ä츽 ÁÃҸǢø ²üÀÎõ ¦¿¸¢ú× ÁèÀ ÓüÈ¢Öõ ÒÈ츽¢òÐ ±Øó¾ ´ýÚ «ýÚ: ÁÃÀ¢Ä¢ÕóÑ ¸¢¨Çò¾ ´ý§È" ±ýÛõ ¸ÕòÐ Á£ñÎõ ¯Ú¾¢ô ¦ÀÚ¸¢ýÈÐ.

    ­ó¾ ¬ö×ñ¨Á¸¨Ç «¸òÐû ¿¢Úò¾¢ «ÕðÌ鬂 «Ï¸¢É¡ø «¾ý¸ñ ÁÃÒ¿¢¨Ä¢ĢÕóÑ ÓüÈ¢Öõ Á¡ÚÀ¼¡¾ Ò¾¢Â ÁÃÒ¸û ¸¢¨ÇòÐûǨÁ ÒÄÉ¡¾ø ¯Ú¾¢. 20¬õ áüÈ¡ñÎò ¾Á¢úì ¸Å¢»÷¸û º¢Äâý ¸Å¢¨¾¸Ç¢ø ¸¡ÏÁ¡Ú §À¡Ä, «ÕðÌÈÇ¢ø º£÷, ¾¨Ç, «Ê §À¡ýÈÅüÈ¢üÌâ ­Ä츽õ ¦¿¸¢úóÑûǦ¾É¢Ûõ, «óáø ¦ÅñÀ¡ ¡ôÀ¢üÌâ µ¨º ±ýÛõ «ÊôÀ¨¼ì ¸ðÎÁ¡Éò¨¾ º¢¨¾ì¸Å¢ø¨Ä. «òмý «ÕðÌÈû ­ý¨È ÝúÉ¿¢¨Ä¢ø ¾Á¢ú ¡ôÒ ÌÈ¢ò¾ ¿øÄ º¢ó¾¨ÉìÌ ­¼ÁÇ¢ì¸ÅøÄ Ò¾¢Â ¡ôÀ¢Âø ÜÚ¸¨Ç ¯ûǼ츢 ¿¢üÌõ áø ±Éò ¾¢ð¼Åð¼Á¡¸ ¯¨Ãì¸ÓÊÔõ.áüÀðÊÂø:

1. ¸ñ½¾¡ºý, 1991, ¸ñ½¾¡ºý ¸Å¢¨¾¸û, ¦¾¡Ì¾¢-1,2 (Àò¾¡õ À¾¢ôÒ), ¦ºý¨É; šɾ¢ À¾¢ôÀ¸õ.

2. ÍôÀ¢ÃÁ½¢Â À¡Ãòö.º¢. 1987, À¡Ã¾¢ô À¡¼ø¸û, ¾ïº¡ç÷: ¾Á¢ú Àø¸¨Äì¸Æ¸õ

3. §¾º¢¸Å¢¿¡Â¸õ À¢û¨Ç,º¢. 1992 ÁÄÕõ Á¡¨ÄÔ (À¾¢¦Éð¼¡õ À¾¢ôÒ) ¦ºý¨É ;À¡Ã¢ ¿¢¨ÄÂõ.
4. À¡Ã¾¢¾¡ºý, 1993. À¡Ã¾¢¾¡ºý ¸Å¢¨¾¸û, (ÓØò¦¾¡ÌôÒ) ¦ºý¨É, «Õðͼ÷ À¾¢ôÀ¸õ.


HOME