À¡Â¢Ãõ

«ÕðÌÈÇ¢ý ¾¢Õ¦ÅÄ¡õ ¬ñ¼¨¸ì§¸ ×âòÐ
ÁÕðÌÃÄ¢ý ±ý¦º¡ÄÄ «¨Å

1.1 ­¨È¢Âø

1.1.1 ­¨ÈÅ¡úòÐ

1.    ¯Ä¦¸Ä¡í ¸ñ¼ÕÇ¢ §É¡¾¡Â¡ лüÚõ
        ÁÄÁ¢Ä¡ý Á¡½Ê¸û §À¡üÈ¢

À¡Å¢Ã¢: «ÕÇ¢ý ¯Ä¦¸Ä¡í ¸ñÎ, «ÕÇ¢ý µÂ¡Ð ¯»üÚõ, ÁÄÁ¢Ä¡ÉÐ Á¡½Ê¸ðÌ §À¡üÈ¢

2.     «õ¨Á§Â¡ ¼ôÀÉ¡ö «ó¾Á¡¾¢Â¡ö ­õ¨ÁìÌõ
        ÁÚ¨ÁìÌ §ÁýÈШ½ Å¡Æ¢

À¡Å¢Ã¢: «õ¨Á¡ö «ôÀÉ¡ö «õ¨ÁÂôÀÉ¡ö, «ó¾Á¡¾¢Â¡ö; ­õ¨ÁìÌõ ÁÚ¨ÁìÌõ ²ýÈ Ð¨½ Å¡Æ¢

3.     ¦À¡øÄ¡ò ¦¾¡øÅ¢¨É¸û §À¡ì¸ÚôÀ¡ý ¾¢Õì¸Æø¸û
        ¿¢øÄ¡¿¼õ  À¢ø¿¢¨Ä Å¡Æ¢

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡øÄ¡¾ ¦¾¡øÅ¢¨É¸Ç¢ý §À¡ìÌ «ÚôÀ¡ý ¾¢Õì¸Æø¸û, ¿¢øÄ¡ Ũ¸ ¿¼õÀ¢ø¸¢ýÈ ¿¢¨Ä Å¡Æ¢

4.       «øÄø ¦¿ÎÅ¡úÅ¢ø «¨½Â¡ ÅÕÁÕÇ¢ý
           ÅûÇü À¢Ã¡ÉʸðÌ Å¡úòÐ

À¡Å¢Ã¢: «øÄø ¦¿ÎÅ¡úÅ¢ø, «¨½Â¡¸ ÅÕõ  «ÕÇ¢ý, ÅûÇüÀ¢Ã¡ý «Ê¸ðÌ Å¡úòÐ

5.        ¦º¡øÄ¢Èó¾ àÂ¡¾¢ô ¦À¡ýÉõÀÄò ¾¢üÀøÄ¢Âí
            ¸Èí¸Å¡Îõ  ÀÃÁÉÊ §À¡üÈ¢

À¡Å¢Ã¢: ¦º¡øÄ¢Èó¾ ¿¢¨Ä¢ý àÂ¡¾¢ ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢ø, ÀøÄ¢Âí¸Èí¸ ¬Î¸¢ýÈ ÀÃÁÉʸð §À¡üÈ¢

6.        §À¾í¸û «ÈÓüÚõ À¢¨Æ¡¦Áöò ¾ÕÅ¡É¢ý
           À¡¾í¸û Á¡È¡¦Åý ÀüÚ

À¡Å¢Ã¢: §À¾í¸û ÓüÚõ «È À¢¨Æ¡¾ ¦Áö¸¨Çò ¾ÕÅ¡É¢ý, À¡¾í¸û§Áø  ±ý ÀüÚ Á¡È¡.

7.         ¿ó¿Â Á¨Éò¾¢ý ¿¡¾É¡õ ¦ÀÕó§¾Åý
            ±ó¿Âó¾ ¸ñÎÅ¢ý Òü§Èý

À¡Å¢Ã¢: ¿ó¿Âí¸û «¨Éò¾¢ý ¿¡¾É¡¸¢Â ¦ÀÕó§¾Åý, ±ý¨ÉÔõ ¿Âó¾Ð ¸ñÎ
­ýÒü§Èý.

8.        ¾ñ½Ç¢ ÓØÁ¾¢Ôõ ¾Æø§º÷ ­ÃÅ¢Ôõ
           ±ýÉÇ¢ ¢¨ÈŦÉý ȨÄÅý

À¡Å¢Ã¢: ¾ñ½Ç¢ ÓØÁ¾¢Ôõ, ¾Æø§º÷ ­ÃÅ¢Ôõ ±ÉìÌ «Ç¢ ­¨ÈÅý ­¾É¢ý ±ý ¾¨ÄÅý.

9.         §Á¡É¦Á¡Æ¢ À¢ýÚ Óò¾¢¦¿È¢ À¸Õõ
            »¡ÉìÌÃÅ¨É ¿Ä¢Â¡ò ¦¾¡ØÅõ

À¡Å¢Ã¢: §Á¡É¦Á¡Æ¢ À¢ýÚ Óò¾¢¦¿È¢ ¡¦¾ýÚ À¸Õõ, »¡ÉìÌÃÅ¨É ¿Ä¢Â¡§¾ò ¦¾¡ØÅõ.

10.         Óò¾¢ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ §Á¡É¦Á¡Æ¢ À¢øÅ¡¨É
              ±ò¾¢ìÌ §ÁòÐ Á¢É¢§¾

À¡Å¢Ã¢: Óò¾¢ìÌ Å¢ò¾¡Ìõ §Á¡É¦Á¡Æ¢Â¢ý º¢Å»¡Éõ À¢øÅ¡¨É, ±ò¾ìÌõ ²òòÎõ ­É¢§¾.
 
 

HOME