«ÕðÌÈû

¦ÅÇ¢ôÀÎ ¿¢Äý ±ö¾¢§Â¡ý

Ó¨ÉÅ÷ ¸¢. §Ä¡¸¿¡¾ý Óò¾¨ÃÂý
Á§Äº¢Â «È¢Å¢Âø Àø¸¨Äì ¸Æ¸õ, 1993


¦À¡ÕǼì¸õ:

ӸרÃ

1. ¯¸ò¾¢¨½Â¢Âø

    1.1 ­¨È¢Âø
   1.1.1 ­¨ÈÅ¡úòÐ
                1.1.2 ºÁÂô¦À¡Ð
                1.1.3 ¦¾öÅ󦾡Æø
               1.1.3.1 Áí¸Ç ÅÃõ
                                1.1.3.2 »¡É ÅÃõ
                1.1.3.3 ­ýÀ ÅÃõ

                1.1.4 «õ¨Á ÅÆ¢À¡Î
                1.1.4.1 ®Éý¨É º¢ÈôÒ
                                1.1.4.2   «õ¨Á¢ÂøÒ

                1.1.5    «õ¨ÁÂôÀ÷ ÅÆ¢À¡Î
                  1.1.5.1  º¢ÅÄ¢í¸õ §À¡üÈø

                1.1.6   ­¨È¦ºÂÄÈ¢¾ø
                  1.1.6.1 ­¨ÈÅÉ¡ø ÅÕõ ÐÂ÷
                                1.1.6.2 ÁÄò¾¡Ä¡Ìó ÐÂ÷
                                1.1.6.3  ÐÂ÷ ¿£ì¸õ
                    1.1.6.4  ­¨ÈÂÕû Å£ú

                1.1.7 ­¨ÈÅ¨É «È¢¾ø
                                1.1.7.1 ­¨ÈÔñ¨Á «È¢¾ø
                                1.1.7.2  ­¨ÈŨÉì ¸¡½ Å¢¨Æ¾ø
                                1.1.7.3 ­¨ÈŨÉì ¸¡Ïõ ÅÆ¢
                                1.1.7.4  ­¨È ÅøÄÀõ
                                1.1.7.5 ­¨ÈŨÉò Ш½§¸¡¼ø
                                1.1.7.6 ­¨ÈÂÕð ¦ÀÈø
                                1.1.7.7 ­¨ÈÁÚôÀ¢ý ­Æ¢×

1.2    ÅÆ¢À¡ðÊÂø

                1.2.1 ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.1.1 ¾¢Õ째¡Â¢ø ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.1.2 ¾¢ÕŢơ ¦¸¡ñ¼¡ðÎ
                                1.2.1.3 §¸¡Â¢Ä¢ü ¸øÅ¢

                1.2.2 ­¨º ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.2.1  ¦¾öÅ¢¨ºò §¾¡üÈõ
                                1.2.2.2  §À¡üÈ¢ ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.3  «ÕÇ¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.4 »¡Éò¾¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.5 ¯ÇÁÕó¾¢ý ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.6 ¦¾öÅó §¾¡üÚõ ¦¾öÅ¢¨º
                                1.2.2.7 »¡É×¾¢ôÀ¢ý ¿øÄ¢¨º
                                1.2.2.8 Áó¾¢ÃôÀñÀ¢ý Á¡ñÀ¢¨º
                                1.2.2.9 ÅøĨÁ Å¢ò¾¢¨º
 

                1.2.3 Áó¾¢Ã ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.3.1 Áó¾¢Ãí¸Ç¢ý ¯ñ¨Á
                                1.2.3.2 Áó¾¢Ãí¸Ç¢ý ¾ó¾¢Ãí¸û

                1.2.4  º¢Å§Â¡¸ ÅÆ¢À¡Î
                                1.2.4.1  º¢Å§Â¡¸ò ¦¾¡¼ì¸õ
                                1.2.4.2  ÒÄɼì¸õ
                                1.2.4.3  Á¨È ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ø
                                1.2.4.4 ÍØÓ¨Éî ¦ºÄ×
                                1.2.4.5 ¸üÈÇ¢î ¦ºÄ×
                                1.2.4.6 ¸üÈÇ¢ô ¦À¡Ð
                                1.2.4.7 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ¸üÈø
                                1.2.4.8 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ ¸ðÎ ¿£ì¸ø
                                1.2.4.9 ¸ÉÅ¢ý ÅÆ¢ º¢Å»¡Éõ

            1.2.5 »¡ÉÅÆ¢À¡Î
                                1.2.5.1 »¡ÉÌÕ
                                1.2.5.2 »¡É¦Å¡Øì¸õ
                                1.2.5.3 »¡É§¿¡ì¸õ
                                1.2.5.4 »¡Éì ¸¡ðº¢
                                1.2.5.5 »¡ÉÅÕû
                                1.2.5.6 »¡ÉÅÃõÒ
                                1.2.5.7 »¡ÉÅ¢ýÀõ

  1.3 ÐÈÅ¢Âø

            1.3.1 ¿¢¨Ä¡¨Á
                                1.3.1.1 ÁýÁÈ¢¾ø
                                1.3.1.2 Áýò¾¢ý ¸¡Ã½õ

            1.3.2 ­¨È¡¨½ ¯ñ¨Á
                                1.3.2.1 ­ÕÅ¢¨É ¯ñ¨Á
                                1.3.2.2 ¬½Å¢Õû ¯ñ¨Á

            1.3.3. ÐÈ× Å¡ú쨸
                                1.3.3.1 ÀüÈÚò¾ø
                               1.3.3.2 ÐÈôÀ¢ý ­ÂøÒ
                                1.3.3.3 ¿£ò¾¡÷ ¦ÀÕ¨Á
                                1.3.3.4 ¦¾¡ñÎô À½¢
                                1.3.3.5 ¦¾¡ñÊý ÀÂý
                                1.3.3.6 ¦Áöò¾Åõ

           1.3.4 ţΧÀÚ
                                1.3.4.1 ţΧÀÚÚ¾ø
                                1.3.4.2 ţΧÀüÈ¢ý Å¢¨Ç×
                                1.3.4.3 Å£ðÊýÀõ

1.4 ¯¸ò¾¢¨½ ¦Áö¢Âø

            1.4.1 ­Õó¾È¢Å¢ý ­ÂøÒ
            1.4.2 ¾Åò¾¢ý ­Õó¿È¢×
            1.4.3 ­Õó¾È¢Å¢ý »¡Éõ
            1.4.4 ¸üÈÇ¢î ¦ºÄÅ¢ý ­Õó¾È¢×
            1.4.5 ­Õó¾È¢Â¡¨Á¢ý ­Æ¢×
            1.4.6 Ìñ¼Ä¢É¢ ÌʨÄ¡¾ø
            1.4.7 §Á¡ÉìÌʨÄ
 2:«¸ò¾¢¨½Â¢Âø

3.ÒÈò¾¢¨½Â¢Âø

       HOME