1.1.3 ¦¾öÅ󦾡Æø

1.1.3.1 Áí¸Ç ÅÃõ

1.        ¯ûÇÅ¡õ ¦¾öÅí¸û ¯ûÇò  ¾¢§Ä¦ÂÆ
            ±øÄ¡«õ ¿¼ìÌÁ¢É¢ ¾¡¸

À¡Å¢Ã¢: ¯ûÇÅ¡õ ¦¾öÅí¸û (¦ÅÇ¢ôÀðÎ) ¯ûÇò¾¢§Ä ±Æ, (Å¡ú쨸¢ø) ±øÄ¡õ ¿¼ìÌõ ­É¢¾¡¸.

2.        ¸ûÇÁ¡ö ¯ûÇòÐì ¸ñ½¡ÅÇ÷ ¦¾öÅò¨¾
            ¯ûÙÅ¡÷ì Ìñ§¼ °ö¾¢

À¡Å¢Ã¢: ¸ûÇÁ¡ö, ¯ûÇò¾¢ý ¸ñ½¡ö ÅÇ÷ ¦¾öÅò¨¾ (ÁÈÅ¡Ð) ¯ûÙÅ¡÷ìÌ ¯ñ§¼ °ö¾¢.

3.         ­ýÀÓó ÐýÀÓõ ­Ã×À¸ø Å¡ú쨸¢ø
            ¿õÀ¨Éò ¦¾¡Æ¿¡Ùõ À¸ø

À¡Å¢Ã¢: ­ýÀÓõ ÐýÀÓõ ­Ã×À¸Ä¡ö (ÅÕõ) Å¡ú쨸¢ø , ¿õÀ¨Éò ¦¾¡Æ ¿¡Ùõ À¸ø.

4.         ¡ɢÕì¸ À¦Á¦ÉÛ ¿ý¦Á¡Æ¢ ¾¡É¢Õì¸
            ¯ñ§¼ ¾Çá Å£Ú

À¡Å¢Ã¢: "¡ɢÕì¸ ÀÂõ ±ý" ±Û ¿ý¦Á¡Æ¢ ¾¡É¢Õì¸, ¯ñ§¼ ¾Çá Å£Ú.

5.        «ïºø «ïº¦Äý È¡üÚó ¾¢ÕÅÕû
            ¦¿ïº¢ø ­¨È¿¢Úò¾¢  É¡÷ìÌ

À¡Å¢Ã¢:  «ïºø «ïºø ±ýÚ ¬üÚó ¾¢ÕÅÕû (¯ñ¨Á¡ö) ¦¿ïº¢ø ­¨ÈŨÉ
¿¢Úò¾¢É¡÷ìÌ.

6.         ¯ûÇòР¡ò¾¢¨Ã¢ø ¯¨ÆòÐ ­¨Çò¾¡÷ìÌ
            ¦ÅûÇõ §À¡üÍÃìÌõ Å£Ú

À¡Å¢Ã¢: ¯ûÇòР¡ò¾¢¨Ã¢ø (¿ýÈ¡ö) ¯¨ÆòÐ ­¨Çò¾¡÷ìÌ, («¸ò§¾) ¦ÅûÇõ §À¡ø ÍÃìÌõ Å£Ú.

7.         ¯ûÇò  ¾¢Ûû§Ç ´Ç¢ó¾¢ÕìÌõ  ¦ÀÕó¦¾öÅõ
            ÅûÇø ÅüÈ¡ô¦ÀÕ ãüÚ

À¡Å¢Ã¢: ¯ûÇò¾¢ý ¯û§Ç, (¦ÅÇ¢À¼¡Ð) ´Ç¢ó¾¢ÕìÌõ ¦ÀÕó¦¾öÅõ, (¯ñ¨Á¢ø) ÅüÈ¡ô¦ÀÕõ °üÈ¡õ ÅûÇø.

8.        º¢Ãó¾¡úò¾¢ì ÌÉ¢¾ø ¦ºÕì¸Æ¢ìÌõ ¯ûÇò¾¢ý
            ¸ÃíÜô Àì¸Õò ÐÂ÷òÐõ

À¡Å¢Ã¢: º¢Ãó¾¡úò¾¢ì ÌÉ¢¾ø ¯ûÇò¾¢ý ¦ºÕì¸Æ¢ìÌõ; ¸ÃíÜôÀ¢ò (¦¾¡Æø) ¸ÕòÐ ¯Â÷òÐõ.

9.        ¯ÚòÐõ °úÅ¢¨É¨Â ÅÕòÐõŨ¸ ¡¦¾É¢ý
            ÁÈòÐõÅ¡ý À¨¸ìܼ¡ ¦¾¡Ø¸ø

À¡Å¢Ã¢: (¾Îì¸ÓÊ¡ Ũ¸Â¢ø ÅóÐ) ¯ÚòÐõ °úÅ¢¨É¨Â ÅÕòÐõ Ũ¸ ¡¦¾É¢ý, ÁÈóÐõ Å¡ýÀ¨¸ ܼ¡Ð ´Ø¸ø.

10.       ãÄÁó ¾¢Ãò¨¾ ÓÂ츢Îõ Ó¾øŨÉ
            ¿¡Ùó¦¾¡Ø ¿Áº¢Å¡Â µ¾¢

À¡Å¢Ã¢: ãÄÁó¾¢Ãò¨¾ (Å¢¼¡Ð) ÓÂ츢Îõ Ó¾øŨÉ, ¿¡Ù󦾡ظ ¿Áº¢Å¡Â (Áó¾¢Ãõ) µ¾¢.
 

HOME