1.1.5 «õ¨ÁÂôÀ÷ ÅÆ¢À¡Î

1.1.5.1 º¢ÅÄ¢í¸õ §À¡üÈø

1.        ¦¾¡Ø¸º¢Å Ä¢í¸ÁÐ àÂÅ¢óп¡¾ Á¢¨½ó¾×Õ
            Å¢ØÁÁ¨Éò ¾¢ýãÄ Å¢òÐ

À¡Å¢Ã¢: ¦¾¡Ø¸ º¢ÅÄ¢í¸õ (²¦ÉÉ¢ø) «Ð à ŢóÐ ¿¡¾õ ­¨½ó¾ ¯Õ; Å¢ØÁÁ¨Éò¾¢ý ãÄ Å¢òÐ

2.        ¦À¡üº¢Å Ä¢í¸õÒ¨¾ Ôñθ¢¼ì ÌÓÇò¾¢ø
            ¾üÀÃý ¾¨Éò¾Õ ¾¢ÕÅ¢ý

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡ü º¢ÅÄ¢í¸õ Ò¨¾ÔñÎ ¸¢¼ìÌõ («¨ÉÅ÷) ¯ûÇò¾¢Öõ, ¾üÀÃý  ¾¨Éò ¾Õ ¾¢ÕÅ¢ý

3.         ¦À¡üº¢ÅÄ¢í ¸õ¦À¡ý Á¾¢­ÃŢ¡ ¦ÅÊì¸×¼ý
            ¦À¡ýÉõÀÄõ âìÌ ÓÇò¾¢ø

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡üº¢ÅÄ¢í¸õ (ÅÇ÷óÐ) ¦À¡ý Á¾¢ ­ÃŢ¡¸ ¦ÅÊì¸ ¯¼ý ¯ûÇò¾¢ø ¦À¡ýÉõÀÄõ âìÌõ.

4.        ¦À¡ýÁýÈ¢ý ¦À¡ýÉÉ¡÷ ¦À¡ö¡ô ¦ÀÕíÜòÐ
            ¯ûÁýÈ¢ §Ä¡Ã¢¼ò¾¢ ÖñÎ

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡ýÁýÈ¢ý ¦À¡ýÉɡâý (¡ñÎõ) ¦À¡ö¡ô ¦ÀÕíÜòÐ,
¯ûÇÁ¡¸¢Â ÁýÈ¢ø µÃ¢¼ò¾¢ø ¯ñÎ

5.        ⺢ì¸ô ¦À¡ýÄ¢í¸õ ¦À¡ý§ÁÕò §¾¡ýÚõ
            §¿º¢ò¾ ­¨½ÂÊ §¿Ã¢Ä¡Îõ

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡ýÄ¢í¸ò¨¾ (¦Áö¡¸) ⺢ì¸, (»¡É측ðº¢Â¢ø) ¦À¡ý§ÁÕ §¾¡ýÚõ; §¿º¢ò¾ ­½ÂÊÔõ §¿Ã¢Ä¡Îõ.

6.         ¯û¿¢ýÈ ¦À¡ýÁýÚ ¯ð¦ºýÈ ¬Õ¢÷
            ¸ø¿¢ýÚ ¸¡Ã¢Õû ¦ÅøÖõ

À¡Å¢Ã¢:  ¯ûÇò¾¢ý («¸ò§¾) ¿¢ü¸¢ýÈ ¦À¡ýÁýÚ ¯ð¦ºýÈ ¬Õ¢÷, ¸ø ¿¢ýÚ ¸¡Ã¢Õû ¦ÅøÖõ.

7.        ²¦Ã¡Ç¢ô §ÀÕĸ¢ý ±Æ¢ü¸ñ ÎÅìÌõ
            À¡¦Ã¡Ç¢ì ¸ñ½¢ý À¡÷ìÌõ

À¡Å¢Ã¢: (¯ð¦ºýÈ ¬Õ¢÷) ²¦Ã¡Ç¢ô §ÀÕĸ¢ý ±Æ¢ø ¸ñÎ ¯ÅìÌõ (±ýÀ§¾¡Î) À¡¦Ã¡Ç¢ì ¸ñ½¢ý («¨Éò¨¾Ôõ) À¡÷ìÌõ.

8.        ¦ÁöìÌýÚ §ÁÕÅ¡õ ¦À¡üÌýÈ¢ Û
            ±üͼ÷ó ¦¾Ã¢ÔÁ¢¨È ÅÊ×

À¡Å¢Ã¢: ¦ÁöÌýÈ¡¸¢Â §ÁÕÅ¡õ ¦À¡üÌýÈ¢ý ¯îº¢ («¨¼Â «íÌ) ±ø ͼ÷óÐ ±Ã¢Ôõ ­¨ÈÅÊ× (¾Ã¢ºÉÁ¡Ìõ)

9.         ¯ö¦¸¡ûÇ ×½÷òÐõ ¯ûÇòÐî º¢ÅÄ¢í¸õ
            «ö¦ÅýÚ ¸ñ¼¡÷ì ¸¨Á¾¢

À¡Å¢Ã¢: ¯öóÐ ¦¸¡ûÇ ¯½÷òÐõ ¯ûÇòÐî º¢ÅÖí¸ò¨¾, «öÂôÀ¡Î ¦ÅýÚ (»¡Éì¸ñ½¢ý) ¸ñ¼¡÷ìÌ «¨Á¾¢

10.        ¬ð¼¦ÁÄ¡ Á¡ÊÂÂá ¾¸¢Ä§Áô ÒÃìÌõ
            «ÃÉ¢ý ¬¼¡ÅÊÅ Á·Ð

À¡Å¢Ã¢: ¬ð¼¦ÁÄ¡õ ¬Ê «ÂáР«¸¢Ä§Áô ÒÃìÌõ «ÃÉ¢ý ¬¼¡  ÅÊÅõ «·Ð


HOME