1.1.6 ­¨È¦ºÂÄÈ¢¾ø


1.1.6.1 ­¨ÈÅÉ¡ø ÅÕõ ÐÂ÷


1.        ­¨È¦ºÂ ¦ÄýÀ¾¢ ¡¦¾É¢ý ¾¡ý¾¨¸ì¸
            ¯ÚÅ Ðĸ¢Öñ ¨Á¡ö

À¡Å¢Ã¢: ­¨È¦ºÂø ±ýÀР¡Р±É¢ý, ¾¡ý ¾¨¸ì¸ («Åü¨ÈÔõ Á£È¢) ¯ÚÅÐ ¯Ä¸¢ø ¯ñ¨Á¡ö.

2.        ­¨È¦ºÂ  ¦ÄøÄ¡ §ÁüÈ Ó¨¼òÐ
            ÁÚ¿£ì¸¢ Á¡ñÒ¾Õ ¾Ä¢ý

À¡Å¢Ã¢: ­¨È¦ºÂø ±øÄ¡õ ²üÈõ ¯¨¼òÐ, («¸òÐ) ÁÚ ¿£ì¸¢ Á¡ñÒ ¾Õ¾Ä¢ý

3.        ¦¿ïºòÐ §Å¾¨É ¿¢ÁÄÉ¡÷ò ¾ÕÅÐ
            º¢ó¾¢ì¸ ÅÐ×ﺣ÷¨Á ®¾üÌ

À¡Å¢Ã¢: ¦¿ïºòÐ §Å¾¨É¸û ¿¢ÁÄÉ¡÷ò ¾Õŧ¾, (±¾ü¦¸É¢ý) º¢ó¾¢ì¸ «Ð×õ º£÷¨Á ®¾üÌ.

4.        ¦¸¡øÖõ §Å¾¨É¸¨Çì ¦¸¡ÎôÀÅý ­¨ÈÅý
           ¦ÅøÖÁÕó ¾ÅýŢƢô À¡÷¨Å

À¡Å¢Ã¢: ¦¸¡øÖõ §Å¾¨É¸¨Çì ¦¸¡ÎôÀÅý ­¨ÈÅý, («¾¨É) ¦ÅøÖõ ÁÕóÐ «ÅÉÐ (¸Õ¨½) ŢƢô À¡÷¨Å

5.        ¦ºÕì¸¢î º¢¨¾ì¸¢ýÈ º¢ó¾¢Â¡ ã¼÷¸¨Ç
           ´Ú츢 ¦Â¡ÎìÌÅ¡ ¦É¡ÕÅý

À¡Å¢Ã¢: ¦ºÕ츢 (Å¢½¡¸ À¢È¨Ã) º¢¨¾ì¸¢ýÈ º¢ó¾¢Â¡ ã¼÷¸¨Ç, ´Ú츢 ´ÎìÌÅ¡ý ´ÕÅÉ¡¸¢Â ­¨ÈÅý

6.        ­Æ¢¾¸¨Á ÅóÐüÈ ­Ã¡ì¸¾ ×ûÇò¾¢ø
            «Æ¢¾¸¨Á ¦¸¡ñʨÈÅ ÉÄ÷Å¡ý

À¡Å¢Ã¢: ­Æ¢¾¸¨Á ÅóÐüÈ ­Ã¡ì¸¾ ¯ûÇò¾¢ø («Å÷¸¨Ç ¾¢ÕòÐõ ¦À¡ÕðÎ) «Æ¢¾¸¨Á ¦¸¡ñÎ ­¨ÈÅý «Ä÷Å¡ý

7.         ¾£í̦ºö Å¡¨Ãò ¾¢Õò¾§Å ¢¨ÈÅý
            µí̦ºó ¾£¨ÂÔÚò ÐÅý

À¡Å¢Ã¢: (À¢ÈÕìÌ) ¾£íÌ ¦ºöÅ¡¨Ãò ¾¢Õò¾§Å ­¨ÈÅý, («Å÷¸û ¾õ «¸ò¾¢ø) µíÌ ¦ºó¾£¨Â ¯ÚòÐÅý.

8.        ¦ºüÚ¾ü ¸Õò¦¾¡Îî º£ÚÁ¢¨È Å÷ìÌ
            ÌüÈÓ½÷ò ¾§ÄìÜÎó §¿¡ìÌ

À¡Å¢Ã¢: (ÌüÈï ¦ºö¾¡¨Ã) ¦ºüÚ¾ø ¸Õò¦¾¡Î º£Úõ ­¨ÈÅ÷ìÌ, («Å÷¸û ¾õ ) ÌüÈõ ¯½÷ò¾§Ä ÜÎõ §¿¡ìÌ

9.        ¯ÕòÐî º¢ÉóÐ ´Æ¢ôÀÐõ ¿ý¨Á째
            ¸Õò¾§À  ¡ð¼í¸Äì Ìí¸¡ø

À¡Å¢Ã¢: (­ùÅ¡Ú) ¯ÕòÐî º¢ÉóÐ ´Æ¢ôÀÐõ ¿ý¨Á째, (¡ñ¦¼É¢ý)¸Õò¾ô §À¡ð¼õ (Áɨ¾) ¸ÄìÌí¸¡ø.

10.        Å¡¾¢ôÒõ ¿üââôÒõ ÅÆíÌõ ¦ÀÕÅûÇø
            §º¡¾¢ìÌõ ÀñÀ¢ý à¦Å¡Ç¢

À¡Å¢Ã¢: Å¡¾¢ôÒõ («¾üÌ Á¡È¡É) ¿üââôÒõ ÅÆíÌõ ¦ÀÕÅûÇø, §º¡¾¢ìÌõ ÀñÀ¢ý (Íò¾òÐ) à¦Å¡Ç¢.        HOME