1.1.6.2 ÁÄò¾¡Ä¡Ìõ ÐÂ÷

    1.        ¬½ÅÂ¢Õ Ç¢É¢ýÚ Å¸ýÈ¢¼¡ ×¢÷¸ðÌ
                «Å¾¢¦Âý ÚÁ¡ÅÐ ¾¢ñ½õ

À¡Å¢Ã¢: ¬½Å ­ÕǢɢýÚ «¸ýÈ¢¼¡ ¯Â¢÷¸ðÌ (¯Â¢¨Ã Å¡ðÎõ) «Å¾¢¸û ±ýÚõ ¬ÅÐ ¾¢ñ½õ

    2.        «È¢Â¡¨Á ­Õð뤂 ¬½Å Å¢¨Ç¡ðÎ
                ÌȢ¡÷ì ¸¢¨È¡¨½ ¦¸¡Î¨Á

À¡Å¢Ã¢:  («ï»¡ÉÁ¡¸¢Â) «È¢Â¡¨Á ­Õð뤂 ¬½Åò¾¢ý (¦¸¡ÞÃ) Å¢¨Ç¡ðÎ; ­¾¨Éì Üâ¡÷ìÌ ­¨È¡¨½ ¦¸¡Î¨Á¡¸ô ÀÎõ.

    3.        ¿¢Â¾¢ô À¢ÈÆ¡Ð ¦¿Þ¯õ Å¡ú쨸¢ø
               «Å¾¢¦Âý ¾ùŸý È측ø

À¡Å¢Ã¢: ¿¢Â¾¢ô À¢ÈÆ¡Ð ¦¿Þ¯¸¢ýÈ Å¡ú쨸¢ø, (ÀÄ Å¨¸) «Å¾¢¸û ±ýÀÐ «ù (¿¢Â¾¢) «¸ýÈ측ø (¦Áö¡Ìõ)

    4.        º¢ì¸Öõ ¿¢¨Èº¢¨¾ò Ðì¸Óõ ¦¿ÎóÐÂÕõ
               Àì¸Óû ÀÃÁ¨ÉôÀ¼ á¨Á¢ý

À¡Å¢Ã¢:    (ÁÉî) º¢ì¸Öõ ¿¢¨Èº¢¨¾ Ðì¸Óõ (Å¢¼¡Ð ÅÕõ) ¦¿ÎóÐÂÕõ, Àì¸Óû ÀÃÁ¨Éô À¼Ã¡¨Á¢ý (ÅÕÅÉ)

    5.        º¢üÈȢŢý ¾¡ì¸Á¡î º¢È츢ýÈ ­ýÉø¸û
                ÓüÈÈ¢¨Å  ÓÊÀ¡ì ¦¸¡ñ¼

À¡Å¢Ã¢: º¢üÈȢŢý ¾¡ì¸Á¡¸ (Å¡ú쨸¢ø) º¢È츢ýÈ ­ýÉø¸û, ÓüÈÈ¢¨Å ÓÊÀ¡ì ¦¸¡ñ¼É.

    6.        ­Õ츢ýÈ Å¡úÅ¢üÌ ­Õ츢ýÈ ±ø¨Ä¨Â
                ÁÈ츢ýÈ¡ ÕûÇò¾¢ø Á¡É¡òÐÂ÷

À¡Å¢Ã¢: (¿¡õ ÁÈ측 Ũ¸Â¢ø) ­Õ츢ýÈ Å¡úÅ¢üÌ ­Õ츢ýÈ (¿¢Â¾¢¸û ±Ûõ) ±ø¨Ä¨Â, ÁÈ츢ýÈ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø Á¡É¡òÐÂ÷ (¯ñ¼¡Ìõ)

    7.        ÅÈñ¼ ¸¼Ä¢ø ÅÆíÌÁ¢¼÷ô À¼¸¡õ
                ­Õñ¼ ×ĸ¢É¢Æ× Å¡ú쨸

À¡Å¢Ã¢: (¿£ÃüÈ) ÅÈñ¼ ¸¼Ä¢ø ÅÆíÌõ  À¼¸¡õ, ­Õñ¼ ¯Ä¸¢ý ­Æ× Å¡ú쨸.

    8.        º¢ò¾ò¾¢ ÉØ측ü ¦ºÈ¢Ô Óǧ¿¡ö
                «ò¾É¢ ÉÕð¸ñ§½ ÁÕóÐ

À¡Å¢Ã¢: º¢ò¾ò¾¢ý «Ø측ø ¦ºÈ¢Ôõ (ÀÄŨ¸Â¡É) ¯Ç§¿¡ö; «ò¾É¢ý «Õð¸ñ§½ («ÅüÈ¢üÌ ¯Ã¢Â) ÁÕóÐ

    9.        ¬½Åî ¦ºÕì¸Úò ¾¡ÎÅ¡ý ÀüÀÄ
                Å£½Å¡ô §À¡ìÌŢ𠦼¡Æ¢ì¸

À¡Å¢Ã¢: («¸òÐî ¦ºÈ¢Ôõ) ¬½Åî ¦ºÕì¸ÚòÐ (­¨ÈÅý) ÀüÀ ¬ÎÅ¡ý; (¯ÇòÐ) Å£½Å¡ô §À¡ìÌ Å¢ð¦¼¡Æ¢ì¸

    10.        ÌÕðÎ Á¡ó¾¨Éì ÌýÈ¢¼ï §º÷ôÀ¢ì¸
                ¾ÎòÐò ¾Çáàó Ð󾨸ôÒ

À¡Å¢Ã¢: (»¡Éì) ÌÕðÎ Á¡ó¾¨É (§ÁÄ¡É ÀìÌÅòÐ) ÌýÈ¢¼ï §º÷À¢ì¸, ¾ÎòÐò ¾ÇáàóÐó ¾¨¸ôÒ (¦Áö¡¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ ­ÕìÌõ)HOME