3.ÒÈò¾¢¨½Â¢Âø

       3.1 Å¡úÅ¢Âø

                    3.1.1 ¯Ä¸¢Âõ

                                        3.1.1.1 Å¡úÅ¢ý ¦ÀÕ§¿¡ìÌ
                                        3.1.1.2 «ÏÅõ §À¡ì¸ø
                                        3.1.1.3 ¯Ä¸¢ÂÄÈ¢×

                    3.1.2 §À¡Ã¢Âø
                                        3.1.2.1 «Õð§À¡÷ ­ÂøÒ
                                        3.1.2.2 «Õð§À¡÷ Å¡¨¸
                                        3.1.2.3 «Õð§À¡÷ ¯ò¾¢Å¨¸
                                        3.1.2.4 ¦¾öÅ «ÕÇ¢ý «Õð§À¡÷
                                        3.1.2.5 ¬üÈÄ¢ý «Õð§À¡÷
                                        3.1.2.6  ÌÕ¾¢ô §À¡÷ §¾¡üÈõ
                                        3.1.2.7 «Õð§À¡Ã¢ý ¬ý§È¡÷
                                        3.1.2.8 ¦ÅýÈ¢ ¬ý§È¡÷

        3.2 «Ãº¡ðº¢Â¢Âø

                  3.2.1 ¦ºí§¸¡ÄÃÍ
                                        3.2.1.1 «ÕÇÃÍ
                                        3.2.1.2 ÅÇ÷ «ÃÍ
                                        3.2.1.3 ¯Ú¾¢ «ÃÍ
                                        3.2.1.4 º£÷ò¾¢ò ¾¨Ä¨Á
                                        3.2.1.5 «ÈÉ¢ø ¾¨Ä¨Á
                                        3.2.1.6 º¢ÚÁ¾¢Â÷ «ÃÍ
                                        3.2.1.7 ¯ðÀ¨¸ §¾¡üÈõ
                                        3.2.1.8 ÒÃ𺢠¦ÅÊôÒ
                                        3.2.1.9 ¦ÅȢ¢ý «Ãº¡ðº¢
                                        3.2.1.10 §Å𨸠«·¸ø
                                        3.2.1.11 ¦¾öÅò §¾¡Æ¨Á

                3.2.2 ¦À¡ÕûÅÇõ ¦ÀÕì¸ø
                                        3.2.2.1 ÅÚ¨Á¢ý ¦¸¡Î¨Á
                                        3.2.2.2 ÅÇõ ¦ÀÕìÌì ¯ò¾¢Å¨¸
                                        3.2.2.3 ¦¾¡Æ¢üÚ¨È ÅÇ÷ò¾ø
                                        3.2.2.4 «ÕÇðº¢Â¢ý ¦¾¡Æ¢øÅÇõ

                3.2.3 ¿£¾¢ò ШÈ
                                        3.2.3.1 ÌüÈÁÉõ §À¡ì¸ø
                                        3.2.3.2 ¿£¾¢ ¸¡ò¾ø
                                        3.2.3.3 ¿£¾¢ ÅÆí¸ø
                                        3.2.3.4 «ÈÅÆ¢ô ÀÎò¾ø
                                        3.2.3.5 ­¨È¡¨½Â¢ý ¿¢Â¾¢
                                        3.2.3.6 Å¢¾¢¸¨Ç «¸ò¾¢¼ø
                                        3.2.3.7 ¾¡ý ¡÷ìÌí ÌÊÂÄ¡÷

 3.3 ÌʨÁ¢Âø

                3.3.1 ¯ÃÛ¨¼¨Á
                                        3.3.1.1 ­ÃÅ¡¨Á¢ý ²üÈõ
                                        3.3.1.2 ­Ãò¾Ä¢ý ­Æ¢×
                                        3.3.1.3 ÌÓ¸¡Â «Õð§À¡÷
                                        3.3.1.4 ¯Â÷óÐ ¦ºø °ì¸õ
                                        3.3.1.5 ¿ø¦Äñ½ò¾¡ø ¯Â÷×

                3.3.2 Å¢¨ÉÔ¼¨Á
                                        3.3.2.1 Å¢¼¡ÓÂüº¢Â¢ý ¦ÅýÈ¢
                                        3.3.2.2 Å¢¨ÉÔ¼¨Á¢ý ²üÈõ
                                        3.3.2.3 Å¢¨É¿ÄÁ¢Ä¡¨Á¢ý ­Æ¢×

               3.3.3 «ÕÙ¼¨Á
                                        3.3.3.1 «ÕÇ¢ý Å¢ØôÀ¡Î
                                        3.3.3.2 «ýÀ¢ý ¬ì¸õ
                                        3.3.3.3 «ÕǢġ¨Á¢ý ­Æ¢×
               3.3.4 «È¢×¼¨Á
                                         3.3.4.1 ¯ñ¨Á¢ý ­ÂøÒ
                                         3.3.4.2 ¯ñ¨Á «È¢¾ø
                                         3.3.4.3 ¯ñ¨Á¢ø ¿¢üÈø
                                         3.3.4.4 ­¨ÈÂÕûÅÆ¢ ¯ñ¨Á
                                         3.3.4.5 ¿¡Åý¨Á

                3.3.5 «ÈÛ¼¨Á
                                         3.3.5.1 ¾¢Å¢¨É «ïºø
                                         3.3.5.2 «Èò¦¾¡Î ¿¢üÈø
                                         3.3.5.3 ¦ÁöÍüÈõ §À¡üÈø
                                         3.3.5.4 ¦À¡öÍüÈõ ¸Ê¾ø
                3.3.6 ´Øì¸Ó¼¨Á
                                         3.3.6.1 ¿ø¦Ä¡Øì¸õ §À¡üÈø
                                         3.3.6.2 ܼ¡¦Å¡Øì¸õ ¾Å¢÷ò¾ø

                3.3.7 ¿ÄÛ¼¨Á
                                         3.3.7.1 ¯¼ø ¿Äõ µõÀø
                                         3.3.7.2 º¢ò¾ ÁÄí ¦¸Îò¾ø
                                         3.3.7.3 ¿üÌ½É ÅÇ÷ò¾ø
                                         3.3.7.4  ¸¡Áò¨¾ ÅÆ¢ÀÎò¾ø
                                         3.3.7.5 º¢ò¾ÁÕòÐÅõ §¾Ãø

                3.3.8 à×¼¨Á
                                          3.3.8.1 àö¨Á¢ý ¿Äý
                                          3.3.8.2 «Æ¸¢ý ¾¢Õ
                                          3.3.9.3 ­Âü¨¸ Žì¸õ
 

3.4 ¸¨Ä¢Âø

                3.4.1 ¦ÁöÂȢŢý ­ÂøÒ
                                          3.4.1.1 Óò¾¢Èì ¸øÅ¢
                                          3.4.1.2  ­Âø¦¿È¢Â¢ý ²üÈõ
                                          3.4.1.3 ­Âø¦¿È¢ ¦ºÄ¡¾¢ý ­Æ¢×
                                          3.4.1.4 ó-ý¦ÉÈ¢ ÁÃÒ
                                          3.4.1.5 ¦ÁöÂȢšö×
                                          3.4.1.6 ¬öÅ¢ü ¾Ú¸ñ¨Á
                                          3.4.1.7 «È¢Â¡¨Á ±Ã¢ò¾ø
                                          3.4.1.8 Å¢Âò¾ø ´Æ¢ò¾ø
                                          3.4.1.9 ÁÂø §À¡ì¸ø
                                          3.4.1.10 ¦º¡ýÁ¡¨Â ¦ÅøÄø
                                          3.4.1.11 ¸½ì¸¢ð¼È¢¾ø
                                          3.4.1.12 ²ÐÅ¢ý «È¢¾ø
                                          3.4.1.13 ´òÐ «È¢¾ø
                                          3.4.1.14 «Õû ÅÇ÷ò¾È¢¾ø
                                          3.4.1.15  ѾøŢƢ ¸¡ðº¢Â¢ý «È¢¾ø
                                          3.4.1.16 ÓýÛ½÷¾ø

            3.4.2 §À¡¾É¡Å¢Âø

                                          3.4.2.1 ¸øŢ¢ý º¢ÈôÒ
                                          3.4.2.2 «È¢× áø µ¾ø
                                          3.4.2.3. «È¢Åâý ¦ÀÕ¨Á
                                          3.4.2.4 Å¡úóÑ ¸üÈø
                                          3.4.2.5 «È¢×¨¼ ¬º¡ý
                                          3.4.2.6  «ÕÙ¨¼ ¬º¡ý
                                          3.4.2.7  ¾¢Èò¾¢ý ¿ñÁ¡½¡ì¸ý
                                          3.4.2.8 «È¢× ÁÂì¸ò¾¢ý ­Æ¢×
                                          3.4.2.9 ¾ýÉÈ¢× ¾¡ì¸ø
                                          3.4.2.10 «È¢Â¡¨Á «È¢¾ø
                                          3.4.2.11 º¢ó¾¨É ÅÇ÷ò¾ø
                                          3.4.2.12 À¨¼ôÀ¡üÈø °ì¸ø
 

3.5 ÀñÀ¡ðÊÂø
 

            3.5.1 Ññ¸¨Äò ШÈ
                                            3.5.1.1 Å¢¨Ç¡ðÎÄÌ
                                            3.5.1.2 Üò¾¢ýÅÆ¢ ¾Åõ
                                            3.5.1.3 Üò¾¢ý «¸îͨÅ
                                            3.5.1.4 ¿¡¼¸ò¾¢ý ¿ý¨Á
                                            3.5.1.5 ±Ä츢ÂÅ¢ýÀõ
                                            3.5.1.6 º¢ò¾¢Ã츨Ä
                                            3.5.1.7 ¸¨Ä ÅÇ÷ôÒ
                                            3.5.1.8 ¬ð¼ò¾¢ý §¾¡üÈõ
                                            3.5.1.9 ¬¼Ä¢¨ÈÅý

            3.5.2 ¦À¡¨È¢Âø
                                            3.5.2.1 ¦ÅȢ¢ý §¾¡üÈõ
                                            3.5.2.2 ¦ÅȢ¢ý ºÆ측ð¼õ
                                            3.5.2.3 ¯ðºÁÂÁ¡õ º¢ÅîºÁÂõ
                                            3.5.2.4 ¸¡úôÒ ¸ÆÈø
                                            3.5.2.5 ¸øÅ¢ý ¦ÅÈ¢ ¦À¡öò¾ø
                                            3.5.2.6 ¿ðÒÅÆ¢ «¨Á¾¢
                                            3.5.2.7 ÀüÈÚôÀ¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.8 º¢Å»¡Éò¾¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.9  Àؾ¢Ä¡ Á¨È»¡Éõ
                                            3.5.2.10 «ÕÇ¡ðº¢Â¢ý «¨Á¾¢
                                            3.5.2.11 ¯ûÇí¸û ´ýÈÄ¢ý «¨Á¾¢
                                            3.5.2.12 ºò¾È¢Å¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.13 Òâóѽ÷Å¢ý ´üÚ¨Á
                                            3.5.2.14 «Õð§À¡÷ °ì¸Ä¢ý «¨Á¾¢

               3.5.3 ¬¸Áì ¸¨Ä
                                            3.5.3.1 ¬ú×ûÇó ¦¾Ã¢ò¾ø
                                            3.5.3.2  ¦Áö ¬¸Áõ
                                            3.5.3.3 ¾Õ ÅÆ¢À¡Î
                                            3.5.3.4 ¾Õò §¾÷×
                                            3.5.3.5 ¾Õò§¾÷Å¢ý ¯ñ¨Á¸û
 

3.6 ÒÈò¾¢¨½ ¦Áö¢Âø

                3.6.1 ±ñ̽ò¾¢¨ÈÅý ¬¼ø
                3.6.2 ¿Ä¢Â¡ò ¦¾öÅô§À¡÷
                3.6.3 ¿¡¾Å¢óÑ ¿÷ò¾Éõ
                3.6.4 §Á¡¸Éò ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.5 ź¢Âò ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.6 ¬¸Õ¼ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.7 «ÕûÅ£ú ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.8 §À¾¨É ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.9 ¦¾¡¨ÄôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.10 ¾¨¸ôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.11 «Æ¢ôÒ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡¼ø
                3.6.12 «½¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.13 Á¸¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.14 ¸Ã¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.15 ­Ä¸¢Á¡ º¢ò¾¢
                3.6.16 À¢Ã¡ò¾¢ º¢ò¾¢
                3.6.17 À¢Ã¸¡Á¢Â º¢ò¾¢
                3.6.18 ź¢òÐÅ º¢ò¾¢
                3.6.19 ®ºòÐÅ º¢ò¾¢
                3.6.20 ¾¢Õ¦¿È¢Â¢ý º¢ÈôÒ


HOME