1.1.3.3 ­ýÀ ÅÃõ
 

1.        §¿¡öìÌ ÁÕó¾¡ÅÐ Ññ¨ÁìÌ Ññ¨Á¡ÅÐ
              ¬öó¾Å÷ ¸ñ¼È¢ó¾ ÅÃý

À¡Å¢Ã¢: (ÁÉ) §¿¡öìÌ ÁÕó¾¡ÅÐ, Ññ¨ÁìÌ Ññ¨Á¡ÅÐ (¡¦¾É¢ý) ¬öó¾Å÷ ¸ñ¼È¢ó¾ «Ãý (¬õ)

2.          Ðì¸í¸û ÅÕõ§À¡Ð ¦¾¡ö¡ мý¦ºýÚ
             ¿ì¸¨É ¿ý§Èò¾ ¿Äõ

À¡Å¢Ã¢: (Å¡ú쨸¢ø) Ðì¸í¸û ÅÕõ§À¡Ð, ¦¾¡ö¡Р¯¼ý ¦ºýÚ, ¿ì¸¨É ¿ýÚ ²ò¾ ¿Äõ.

3.        ¦¾¡Æò¦¾öÅó ÐýÀ Á¸Öõ Ðö¨Åò
           §¾¡Âò¦¾¡ø Ö¢÷ò àíÌõ

À¡Å¢Ã¢: ¦¾öÅó ¦¾¡Æ, ÐýÀõ «¸Öõ, («¾É¢ý) Ðö¨Åò §¾¡Â, ¦¾¡øÖ¢÷ò àíÌõ

4.        «¼í¸¡ô ¦ÀÕóÐÂâø «ÄÁó¾ ¯Â¢÷¸ðÌ
            ¿£í¸¡ô¦ÀÕó Ш½¿¢ÁÄý ¾¢ÕÅÊ

À¡Å¢Ã¢: «¼í¸¡ô ¦ÀÕóÐÂâø «ÄÁóÐ (¾¢Ã¢Ôõ) ¯Â¢÷¸ðÌ, ¿£í¸¡ô ¦ÀÕóШ½(¡ÅÐ)
¿¢ÁÄý ¾¢ÕÅÊ.

5.        ÌõÀ¢ðÎ º¢Ãó¾¡úò¾¢ ÌÉ¢óÐ즸¡ö ÁÄ÷¦º¡Ã¢Â
            ÅõÀ¢ðÎ ¸ÄìÌÁ¾¢ ÁÊÔõ

À¡Å¢Ã¢: º¢Ãó¾¡úò¾¢  ÌÉ¢óÐ ÌõÀ¢ðÎ, ¦¸¡ö¾ ÁÄ÷ ¦º¡Ã¢Â, ÅõÀ¢ðÎ ¸ÄìÌõ Á¾¢ ÁÊÔõ.

6.         ÐÂ÷Ш¼ô À¡ó¦¾¡ø §Ä¡óÐÁ¢ó ¾¢Õ¨Ç
            «Â÷Å¢ýÈ¢ ÂŨÉÂñ Îí¸¡ø

À¡Å¢Ã¢: ¦¾¡ø§Ä¡ý, ­Õ¨Çò ÐÁ¢óÐ ÐÂ÷ Ш¼ôÀ¡ý, «Â÷Å¢ýÈ¢ «Å¨É «ñÎí¸¡ø.

7.        ¸ÃôÀ¡Îõ ¯ûÇò¾¢ý ¸Äì¸í¸û ¿£ì¸
           ¦¿ÕôÀ¡Î ¿¢ÁħÉò Ш½

À¡Å¢Ã¢: ¸ÃôÒ ¬Îõ ¯ûÇò¾¢ý ¸Äì¸í¸û ¿£ì¸, (¸Ãò¾¢ø) ¦¿ÕôÀÎõ ¿¢ÁħÉò Ш½.

8.        ­Îì¸ñ ÅÕí¸¡ø ¦ºø¸ ±Æ¢ü§¸¡Â¢ø
           «ÎìÌÁÃý «Æü¸Æü §ÈÊ

À¡Å¢Ã¢:  ­Îì¸ñ ÅÕí¸¡ø ¦ºø¸ ±Æ¢ø §¸¡Â¢ø; «ÎìÌõ «Ãý «Æø ¸Æø §¾Ê

9.         ¯üÈÁÉ §¿¡öìÌ ¯ÚÁÕó ¾¡ÅÐ
            ¿üÈÅòÐ ¿ÄÁ¢Ì º¢ó¨¾

À¡Å¢Ã¢:  ¯üÚ Áɧ¿¡öìÌ ¯Ú ÁÕó¾¡ÅÐ, ¿ø ¾ÅòÐ ¿ÄÁ¢Ì º¢ó¨¾ (¡Ìõ)

10.        ÐýÀõ¦ÀÕï ͨÁÂøÄ Ýú «È¢ó¾¡÷ìÌ
            Ýú¸¦¾ö ÅïÝú ¦¾Ç¢¾üÌ

À¡Å¢Ã¢: ÐýÀõ (¯ñ¨Á¢ø) ¦ÀÕï ͨÁÂøÄ Ýú «È¢ó¾¡÷ìÌ, (¬¸§Å) Ýú¸ ¦¾öÅõ («îÝú ¡¦¾ýÚ) ¦¾Ç¢¾üÌ.

HOME