1.1.3.2  »¡ÉÅÃõ
 

1.        ¯Ä¸ò¨¾ ¯ýÉ¦Å¡Ç¢ó ¾¢ÕìÌõ ¿ü¦ÈöÅõ
            ÁÄÁ¸üÈ¢ ÂÕÇ¢ýÁÉý ÒÌõ

À¡Å¢Ã¢: ¯Ä¸ò¨¾ ¯ýÉ (¬í§¸) ´Ç¢ó¾¢ÕìÌõ ¿ü¦ÈöÅõ, («¸òÐ) ÁÄõ «¸üÈ¢ ÁÉý ÒÌõ

2.         ¦¾öÅó ¦¾¡Ø¸ò ¦¾ûÇÈ¢× ¦ÀȧÅ
            ¯ÕÙÁ¢Õû °ú «ÕÇ¢ý

À¡Å¢Ã¢: ¦¾ûÇÈ¢× ¦ÀȧÅ, ¦¾öÅ󦾡ظ, («¾É¢ý) ¯ÕÙõ («¸òÐ) ­Õû, °ú
«ÕÇ¢ý.

3.         «ôÀ¨É ¿ó¾¢¨Â «Æ¢Â¡¦Áö «ýÀ¨É
            ±ôÀ⧺ò ¾¢ÛÁ¢Æ¢Ô Á¢ýÉÕû

À¡Å¢Ã¢: «ôÀ¨½ ¿ó¾¢¨Â, «Æ¢Â¡¦Áö «ýÀ¨É; ±ôÀ⺢ý ²ò¾¢Ûõ, ­Æ¢Ôõ ­ýÉÕû.

4.         «¸ò¾¢ø ¯ûÙĨ¸ ¬úóÐ ¸¡ñÀ¡÷ìÌ
            ­¸ò¾¢ ¦ÄøÄ¡ó ¦¾Ã¢Ôõ

À¡Å¢Ã¢: «¸ò¾¢ø ¯ûÇ ¯Ä¨¸ ¬úóÐ ¸¡ñÀ¡÷ìÌ, ­¸ò¾¢ø (¯ûÇ) ±øÄ¡ó ¦¾Ã¢Ôõ.

5.         ¦¾öÅó ¦¾¡Æò§¾÷Å ¦¾øÄ¡õ  ¿ý¨Á
            ¦À¡ö¸ýÚ »¡É§À¡¾õ ÒÌõ

À¡Å¢Ã¢: ¦¾öÅí¸¨Çò ¦¾¡Æ, §¾÷Ŧ¾øÄ¡õ ¿ý¨Á§Â; ¦À¡ö «¸ýÚ »¡É§À¡¾õ ÒÌõ.

6.         §Å¸í¦¸Îò ¾¡Ùõ  Å¢ò¾¸ý¿£í ¸¡¿¢¨ÉÅ¢ø
            Å¡ØÁ¡ó ¾÷ìÌÅǧÁ ÀøÌõ

À¡Å¢Ã¢: §Å¸í¦¸ÎòÐ (¿¨Á¦ÂÄ¡õ) ¬Ùõ Å¢ò¾¸ý (¾ý) ¿¢¨ÉÅ¢ø, ¿£í¸¡ Å¡Øõ Á¡ó¾÷ìÌ ÅǧÁ ÀøÌõ.

7.        ¿£Î¦ÀÕí ¸¼øÅ¡úÅ¢ø ¿£ó¾¢ ¯¨ÆôÀ¡÷ìÌ
           ¬Î¸Æø ´Ä¢§Â ¬Ú

À¡Å¢Ã¢: ¦¿Ê ¦Àâ ¸¼Ä¡¸¢Â Å¡úÅ¢ø, («ÂáÐ) ¿£ó¾¢ ¯¨ÆôÀ¡÷ìÌ, (­¨ÈÅÉÐ) ¬Î¸Æø ´Ä¢§Â ¬Ú.

8.        ¦ÅüÈ¢ì ¸Ç¢ôÀ¡Õõ Å¢ò¾¸ô ¦ÀÕÁì¸û
            ¿ò¾¢ò ¦¾¡ØÅ¡÷¸û ¿¡¾¨É

À¡Å¢Ã¢: (§º¡¾¨É¸¨Çì ¸¼óÐ) ¦ÅüÈ¢ì ¸Ç¢ôÀ¡Õõ, Å¢ò¾¸ô ¦ÀÕÁì¸û, (Å¢¼¡Ð)  ¿ò¾¢ò  ¦¾¡ØÅ¡÷¸û ¿¡¾¨É.
 

9.         «ôÀ¨É Å½í¸¢ «È¢Å¢¨Éô ¦ÀÕ츢
            ¯ôÀâü ¦ºýêö¾ü ÈÌõ

À¡Å¢Ã¢: «ôÀ¨É Å½í¸¢ (¦Áö) «È¢Å¢¨Éô ¦ÀÕ츢, ¯ôÀâø ¦ºýÚ °ö¾ø ¾Ìõ.

10.     ´ÕŧÉò §¾Åý ´ð¼¡ô ¦ÀÕ¿¢¨Ä¢ø
           ¾ÕŧÉô ÀøÅÊÅó ¾¡¦Â¡Î

À¡Å¢Ã¢: ´ÕŧÉò §¾Åý, (±¾¢Öõ) ´ð¼¡¾ô ¦ÀÕ¿¢¨Ä¢ø; (¬Â¢Ûõ) ¾ÕŧÉô ÀøÅÊÅõ  ¾¡¦Â¡Î  (ÜÎõ§À¡Ð)
 

HOME