1.1.2 ºÁÂô ¦À¡Ð

1.        À¡ºï¦ºüÚ À¾¢Â¢¨É «Ï¸¢¼ô ÀÍ
            ¿¡ºï¦ºüÚ ¿Ä§Á ¿¢Ä×õ

À¡Å¢Ã¢: ÀÍ ¾ý À¡ºò¨¾ ¦ºüÚ À¾¢Â¢¨É «Ï¸¢¼, ¿¡ºò¨¾î ¦ºüÚ ¿Ä§Á ¿¢Ä×õ

2.        ¬¨ºî¦ºüÚ «¸Ä¢¼õ ÀÃó¾¦Áö «Û⾢¢ý
            ¿£ºÁüÚ ¿¢ÁÄ Á¡Ìõ

À¡Å¢Ã¢:  ¬¨º¸¨Ç ¦ºüÚ «¸Ä¢¼õ ÀÃó¾ ¦Áö «Û⾢¢ý µ÷ ÀÍ, ¿£ºÁüÚ ¿¢ÁÄÁ¡Ìõ

3.         ¸¡Á了üÈ  ²ÁÓüÚ ¸¡öôÀÃ¢îº¢ó ¨¾Â¢ü¸Î¸¢
            ¿¡Á了üÈ ¿¢ÁÄÉÊî §ºÕõ

À¡Å¢Ã¢: («¸òÐì) ¸¡Á了üÈ ²Áõ ¯üÚ, ¸¡öôÀ⺢ó¾¨ÉÅÆ¢ì ¸Î¸¢¼, ¿¡Á了üÈ ¿¢ÁÄý «Êî §ºÕõ

4.         «Õð¦ÀüÚ «ýÒ¸üÚ «¨ÉòТ÷ìÌ Á¡ì¸¢
            ­Õð¦ºüÚ ­ÂíÌž¢ ëö¾¢

À¡Å¢Ã¢: (­¨È)ÂÕð¦ÀüÚ «ýÒ¸üÚ «¨ÉòТ÷ìÌõ «¾¨É ¬ì¸¢, ­Õð¦ºüÚ ­ÂíÌž¢ý °ö¾¢

5.        «È¦ÅÈ¢ Å¢ð¼¸ýÚ «ÕÇ¢ý ¬ÆÅØó¾¢
            ¯Ã×ÈÅ¢ý ¯Â¢§Ã¡õÀ °ö¾¢

À¡Å¢Ã¢: ¦ÅÈ¢ «È Å¢ð¼¸ýÚ, «ÕÇÀ¡Å¢Ã¢¢ø ¬ÆÅØó¾¢ ¯Ã ¯ÈÅ¢ý «¨ÉòТ÷ µõÀ °ö¾¢

6.         µ¨ºÔüÚ ¯û¦Ç¡Ç¢ô ¦ÀÕ츢 ¯öÔÓ¢÷
            À¡¨ºÂüÚô Àø¾¢ ÔÚõ

À¡Å¢Ã¢: («¸ò¦¾Ø) µ¨º ¯üÚ, («¾É¢ý) ¯û¦Ç¡Ç¢ ¦ÀÕ츢 ¯öÔõ ¯Â¢÷, À¡¨º «üÚ Àø¾¢ ¯Úõ.

7.         âýÛüÚô Òá½õÅ¢ðÎ ¦À¡ö¦ÂÄ¡õ §À¡ì¸¢ðÎ
            ¬Ã½ô§ÀüÈ¢ ÉÆÌ¿¸÷ «¨¼Ôõ

À¡Å¢Ã¢: (À¡¨ºÂüÈô)ÀÍ âýý ¯üÚ, (¦À¡ö)Òá½õ Å¢ðÎ (²¨ÉÂ) ¦À¡¦ÂÄ¡õ §À¡ì¸¢ðÎ
¬Ã½ô§ÀüÈ¢ý «ÆÌ ¿¸÷ «¨¼Ôõ.

8.         ´òÐô§À¡ö ­¨Èŧɡ ¦¼¡ýÈ¢  ¯¼í¸¢¨ÂóÐ
            ¦ºòÐô§À¡ö ¿¢¨ÄôÀ§¾ º¢Å¸¾¢

À¡Å¢Ã¢: ­¨ÈŧɡΠ(ÓüÈ¢Öõ) ´òÐô§À¡ö ´ýÈ¢ ¯¼í¸¢¨ÂóÐ, ¦ºòЧÀ¡ö ¿¢¨ÄôÀ§¾ º¢Å¸¾¢.

9.         ¦À¡ÕðÀüÚõ ¦À¡öÀüÚ ÁüȦÀÕ ¿¢¨ÄÔüÚ
            ¸Õð¦ºüÚ ¸¼×𸡠½üÈÌõ

À¡Å¢Ã¢: ¦À¡ÕðÀüÚõ (²¨ÉÂ) ¦À¡öÀüÚõ «üÈ ¦ÀÕ¿¢¨Ä ¯üÚ, («¸ì)¸Õû ¦ºüÚ¸¼×û ¸¡½ø ¾Ìõ

10.         ¿¢¨ÄÂüÈŨÉò ÐõÅ¢ðÎ ¯¨ÄÂüÈ×ñ ¨Á¢¦Ä¡Îí¸¢
              ¸¨Ä¸üÚ  ¸ÆÄÊ÷ ¾ü¸¼ý

À¡Å¢Ã¢: ¿¢¨ÄÂüÈ «¨Éò¨¾Ôõ Å¢ðÎ, ¯¨ÄÅüÈ ¯ñ¨Á¢ø ´Îí¸¢, ¸¨Ä¸üÚ (­¨ÈÅý) ¸ÆÄÊî §º÷¾ø ¸¼ý.
 

HOME