1.1.7        ­¨ÈÅ¨É «È¢¾ø

1.1.7.1     ­¨ÈÔñ¨Á «È¢¾ø
 

1.    ®÷츢ýÈ «Æ̸Ǣý ­Ø츢ýÈ¡  É¢¨ÈÅý
        µ÷츢ýÈ ×ûÇÁ· нէÁ

À¡Å¢Ã¢: ®÷츢ýÈ «Æ̸Ǣý ( ÅÆ¢ ¾õÀ¡ø) ­Ø츢ýÈ¡ý ­¨ÈÅý; (­¾¨É ¬Æ ) µ÷츢ýÈ ¯ûÇõ ­¾¨É (¿ýÈ¡¸) ¯½Õõ.

2.    ¸ñ¼¿ü ¦À¡Õ¨Çì ¸ÕòÐȧ¿¡ì ÌÅ¡÷ìÌ
        ¯ñ§¼ ¯ûÇ¢ÄíÌ Á¢¨È

À¡Å¢Ã¢: (¯Ä¸ «ÛÀÅí¸Ç¢ø) ¸ñ¼ ¿ü¦À¡Õ¨Çì ¸ÕòÐÈ (¬ÆÁ¡¸) §¿¡ìÌÅ¡÷ìÌ, ¯ñ§¼ («ÅüÈ¢ý ) ¯û ­ÄíÌõ ­¨È

3.    «õ¨Á¢ý «ôÀÉ¢ý ¬Éó¾ô ¦ÀÕíÜòÐ
        ­ø¨Ä¢ý ­øÄ¡ ÓÄÌ

À¡Å¢Ã¢: «õ¨Á¢ý «ôÀÉ¢ý (¯Ä¦¸íÌõ ¡ñÎõ ¿¼ìÌõ) ¬Éó¾ô ¦ÀÕíÜòÐ, ­ø¨Ä¢ý ­øÄ¡õ ¯ÄÌ.

4.    Á¡È¢ÅÕõ ⾢¢ø Á¡È¡ÅÕõ ⾢¡ö
        ÜâÅÕí §¸¡ ×ñ¨Á

À¡Å¢Ã¢: Á¡È¢ÅÕõ (¯Ä¸òÐ) ⾢¢ø Á¡ÈÅÕõ ⾢¡ö, ÜâÅÕõ §¸¡ ¯ñ¨Á.

5.    «ø¨ÄÂø¨Ä ¦ÂýÀ¡÷ìÌ «Î츢ÅÕ Á¢Îì¸ñ¸û
        ¯ñÎ×ñ ¦¼ýÈ¢Å¨É ×½÷òÐõ

À¡Å¢Ã¢: (ÁÚòÐ) «ø¨Ä «ø¨Ä ±ýÀ¡÷ìÌ (Å¡ú쨸¢ø) «Î츢ÅÕõ ­Îì¸ñ¸û, ¯ñÎ ¯ñΠ ±ýÚ ­¨ÈÅ¨É ¯½÷òÐõ

6.    ²Ã½ò¾¢ü ¦¸ð¼¡ ­¨ÈÅÛñ¨Á  µ÷Ò¨¼
        ¬Ã½ò¾¡ø «È¢Â ÖÚõ

À¡Å¢Ã¢: ( º¢ó¾¨É¢ý) ²Ã½ò¾¢üÌ ±ð¼¡ ­¨ÈÅý ¯ñ¨Á, µ÷Ò¨¼ (ÍÕ¾¢¸Ç¡¸¢Â) ¬Ã½ò¾¡ø «È¢ÂÖÚõ.

7.    ¸¡Ã½ ¸¡Ã¢Âì¸ð ÊøÄ¡ ×ĸ¢üÌ
        âý§Á ¦À¡Õó¾¢Â ¿ýÓ¾ø

À¡Å¢Ã¢: (¸¡Ä×½÷§Å¡Î ÅÕõ) ¸¡Ã½ ¸¡Ã¢Âì ¸ðÊøÄ¡ ¯Ä¸¢üÌ («¾É¢ý) âý§Á ¦À¡Õó¾¢Â ¿ýÓ¾ø

8.    ­øÄ¡ý ­¨ÈŦÉÉ¢ø ­ø¨Ä§Â «ÈõÁüÚ
        ¦À¡øÄ¡íÌÁ¢¨Ä ÒÉ¢¾ÓÁ¢¨Ä ¡íÌ

À¡Å¢Ã¢: (­ù×ĸ¢üÌ Ó¾Ä¡¸) ­øÄ¡ý ­¨ÈŦÉÉ¢ø, ­ø¨Ä§Â «Èõ ÁüÚ  ¬íÌ ¦À¡øÄ¡íÌÁ¢ø¨Ä ÒÉ¢¾ÓÁ¢ø¨Ä

9.    °öóÐ ¯Ä¸§¸¡Çõ ¯õÀ÷¦ÅÇ¢ ¸ñ¼¡÷ìÌ
        ¬öóЦº¡Ä §Åñ¼¡Åñ½ Öñ¨Á

À¡Å¢Ã¢: (±øÄ¡ì ¸ðθ¨ÇÔõ ÐÁ¢òÐ) °öóÐ ¯Ä¸§¸¡Çõ ¯õÀ÷ ¦ÅÇ¢ ¸ñ¼¡÷ìÌ, ¬öóÐ ¦º¡Ä §Åñ¼¡ «ñ½ÄÐ ¯ñ¨Á.

10.    ³ó¦¾¡Æ¢ø Å¢ò¾¸ý ¬ðº¢Â¢ý Á¡ðº¢Â¡õ
        ¦ÁöôÀ¼ ¿¢üÌõŢ ÛÄÌ

À¡Å¢Ã¢: ³ó¦¾¡Æ¢ø Å¢ò¾¸É¡¸¢Â ­¨ÈÅÉÐ ¬ðº¢Â¢ý Á¡ðº¢Â¡õ, (¯ñ¨Á¡ö) ¦ÁöôÀ¼ ¿¢üÌõ Å¢Âý ¯ÄÌ.HOME